Vážení občané,

jako starosta obce  vás informuji o tom, že vaše kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) byly převzaty do jednotného seznamu pro krizovou komunikaci a budou v ní uloženy po dobu 5 let. Zdrojem údajů jsou rozličné seznamy kontaktů, které jsou k dispozici obci, příspěvkovým organizacím nebo spolkům. Vaše údaje jsou při přebírání důsledně zabezpečeny a nebyly a ani nebudou předány k žádnému jinému využití. Přebírány nejsou kontakty osob mladších 16 let.

Jako starosta jsem povinen zabezpečovat varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím. Z opačného pohledu vy jako občané obce máte právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. Cílem projektu je snížení negativních dopadů krizových situací, nejen díky včasnému informování.

Tato aktivita je v souladu s GDPR, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, jelikož jako obec jsme správcem vašich osobních údajů. Povinnost informovat občany v krizových situacích je ochraně osobních údajů nejen lidsky nadřazena ve stupnici priorit, ale také se jedná o samostatný důvod pro získání a uchování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Žádám Vás, abyste ověřili a doplnili či opravili své aktuální údaje přes naše webové stránky, stažením naší obecní aplikace pro chytré telefony nebo fyzicky na obecním úřadě.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům.
Máte právo, aby byly vaše údaje vymazány, pokud už nejsou potřebné pro výše uvedený účel.
Máte právo, aby bylo zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda zájem na informování převažuje nad ochranou vašich údajů.
Máte právo proti zpracování svých údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pokud máte zájem o zasílání veškerých nebo jen vybraných informačních zpráv obce, klikněte prosím „zde“. Automaticky vám nebudou zaslány žádné takové zprávy. Bližší informace o smart komunikaci jsou k dispozici Komunikace s občany

Ve Straškově-Vodochodech dne 3.9.2018

Váš starosta, Ondřej Švec