Uncategorised

 

 

 

 

 

 

O b e c   Straškov - Vodochody

 

 

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 05.08. 2002  usneslo vydat v souladu s § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů a na základě § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), oba zákony v platném znění, tento

 

ŘÁD  VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

 

 

 

čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 

Účelem řádu je zabezpečit, aby lidské pozůstatky a zpopelněné lidské ostatky byly zákonným způsobem pohřbeny a veřejné pohřebiště bylo udržováno ve  stavu umožňujícím jeho řádné užívání.

 

čl. 2

Rozsah platnosti a závaznosti řádu

 

Ustanovení řádu se vztahuje na veřejné pohřebiště provozované obcí  Straškov –Vodochody,

p.p.č. 547/1, k.ú. Straškov, majitel parcely obec Straškov – Vodochody, obec Vražkov a obec Loucká, provozovatel obec Straškov - Vodochody

p.p.č. 551/1, k.ú. Straškov,majitel parcely obec Straškov – Vodochody, provozovatel obec Straškov – Vodochody,

p.p.č. st.332, k.ú. Straškov, majitel parcely obec Straškov – Vodochody, provozovatel obec Straškov - Vodochody

 

Tento řád je závazný pro správce pohřebiště a jeho pracovníky, pracovníky podnikatelských a jiných subjektů, provádějících na pohřebišti sjednané práce a služby, nájemce hrobových míst a návštěvníky.

 

 

čl. 3

Výkon správy pohřebiště

 

 

Správu pohřebiště vykonává obec Straškov – Vodochody.    Správce pohřebiště vykonává tuto správu v souladu s příslušnými předpisy. Provozování veřejného pohřebiště zahrnuje  správu a údržbu veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně, likvidaci hřbitovního odpadu, pronájem hrobových míst a vedení související evidence. Provozovatel nezajišťuje výkopové práce, pohřbívání, exhumace. Na tyto práce si musí nájemce hrobového místa sjednat způsobilou osobu, k vykonání je nutný souhlas správce pohřebiště.

 

 

 

čl. 4

Rozdělení pohřebiště

 

 

1.        Pohřebiště může být, kde je to účelné, rozděleno na oddělení pro ukládání lidských pozůstatků do země a oddělení pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

       (popelnicové pohřebiště). V těchto odděleních jsou vyhrazena jednotlivá místa pro hroby,     

        hroby a urnová místa.

2.        Zvláštní prostory na pohřebiště jsou vyhrazeny pro ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků, o jejichž uložení se nikdo nepostaral. Jedná se o společné pohřební místo, kde jsou rovněž ukládány lidské ostatky ze zrušených hrobů.

 

čl. 5

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků

 

1.        K ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků je vždy nutný souhlas správce pohřebiště.

2.        Lidské  pozůstatky a zpopelněné lidské ostatky se ukládají do země na hřbitově buď do hrobu nebo hrobek.

3.        Urny se zpopelněnými lidskými ostatky se ukládají na hřbitově nebo na popelnicových pohřebištích v úložištích uren ( do země nebo v kolumbáriu ).

4.        Hrobová místa ( hroby, hrobky, úložiště uren ) se pronajímají za sjednané ceny.

 

Na pohřebišti spravovaném správcem pohřebiště se pohřbívají lidské pozůstatky a zpopelněné lidské ostatky osob, které zemřely na území obce. Jde-li o lidské pozůstatky a zpopelněné ostatky osob z jiných měst a obcí, lze je pohřbít na pohřebišti jen s povolením Obecního úřadu, který je správcem hřbitova.

 

 

čl. 6

Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa

 

1.          Správce pohřebiště pronajímá podle předchozího článku hrobové místo v podobě hrobu na dobu 10 let a pro úložiště urny na dobu 10 let.

2.          Správce pohřebiště má plán pohřebiště a je povinen nechat občany do něj nahlédnout, vede evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště.

3.          Umožňuji – li to poměry na pohřebišti, je provozovatel pohřebiště povinen prodloužit nájem k hrobovému místu na dalších 10 let. Odmítnout prodloužení nájmu hrobového místa může provozovatel jen tehdy, pokud nájemce nezajišťuje jeho údržbu v rozsahu stanoveném smlouvou, nebo jinak porušuje ustanovení pohřebního řádu a zák.č. 6/2001 Sb.

4.          Na uzavření smlouvy o nájmu určitého hrobového místa na pohřebišti není právní nárok, správce nájemci vyhoví jen pokud to umožňují poměry na pohřebišti.

 

 

 

čl. 7

Užívání hrobového místa

 

1.        Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště, tj. obcí Straškov - Vodochody a nájemcem.

2.        Tato smlouva musí mít písemnou  formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel na pohřebišti poskytuje. O uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa nebo její prodloužení lze požádat písemně správce pohřebiště. Nájemce je oprávněn uložit do hrobu či úložiště urny lidské pozůstatky nebo zpopelněné lidské ostatky, hrobové místo zdobit nebo jinak upravit, postavit u něj pomník, popřípadě další hrobové příslušenství, pokud je to možné. Přitom je nájemce povinen podřídit se stanoveným zásadám pro umělecko-architektonický vzhled pohřebiště. Za jeho dodržování odpovídá správce pohřebiště.

3.        Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází právo nájemce hrobového místa na dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází nájem k hrobovému místu na jejího právního zástupce. Podnájem hrobového místa je zakázán.

 

čl. 8

Nájem hrobového místa pro zřízení hrobky

 

1.          Nájem hrobového místa ke zřízení hrobky se uzavírá na dobu 10 – 20let. Stavba může být realizována, není-li dohodnuto se správcem pohřebiště jinak, do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.

2.          Je-li vlastníkem hrobky sám provozovatel, uzavírá se smlouva o nájmu hrobového místa rovněž na dobu 10 –20let. Nájemci tak vzniká právo užívat po tuto dobu hrobové místo i stavbu.

3.          Pro nájem hrobového místa ke zřízení hrobky platí ustanovení čl. 5 – 8 této vyhlášky, není-li v uzavřené smlouvě dohodnuto jinak.

 

 

čl. 9

Způsob ukládání lidských pozůstatků do hrobu ( hrobky )

 

1.          Lidské pozůstatky se ukládají zpravidla po jednom do jednoho hrobu, pokud důležitý obecní zájem nevyžaduje uložení do společného hrobu.

2.          Správce pohřebiště může povolit nájemci hrobového míst, aby bylo do téhož hrobu uloženy i lidské pozůstatky dalších rodinných příslušníků a jiných osob (rodinná hrobka), a to za předpokladů, že je v ní volné místo.

3.          Při pohřbívání do hrobu musí být použity rakve z takového materiálu, který ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, pouze omezeně kovové díly.  Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4.          Uložení lidských pozůstatků do hrobky, je možné pouze v kovové rakvi nebo v dřevěné rakvi s kovovou vložkou.

 

čl. 10

Uložení zpopelněných lidských ostatků do hrobů, hrobek a úložišť

 

 

1.          Zpopelněné lidské ostatky se ukládají podle přání zemřelého nebo obstaravatele v urně do  hrobu či hrobky ve zvláštních schránkách nebo bez nich  a to pouze se souhlasem správce.

2.          Zpopelněné lidské ostatky v urnách lze též ukládat na náhrobek, v jeho  výklencích nebo ve zvláštních ochranných schránkách bezpečně připevněných k náhrobku, pokud tomu nebrání architektonické, nebo jiné důvody zvláštního zřetele hodné a to pouze se souhlasem správce pohřebiště .

Čl.11

Tlecí doba

 

Tlecí  doba stanovená pro ukládání  lidských pozůstatků do hrobu činí 10 let

 

čl. 12

Zřizování hrobů, hrobek, náhrobků a hrobových zařízení

 

1.            Ke zřizování hrobu, hrobek, náhrobků a hrobových zařízení na pohřebišti není třeba povolení nebo ohlášení podle § 54 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ),  ve znění pozdějších předpisů. K jejich zřízení, opravě nebo  udržovacím pracem je však třeba předchozího souhlasu správce pohřebiště.

2.            Při pořizování hrobu, hrobky a hrobového zařízení je nájemce hrobového místa povinen se podřídit podmínkám stanoveným správcem pohřebiště a to zejména pokud jde o rozměry a tvary stavby, její výzdobu a druh použitého materiálu.

Nájemce hrobového místa při přípravě prací odpovídá za řádnou přípravu terénu, tj. místa, na kterém bude zřízen hrob, hrobka či hrobové zařízení.

Současně též odpovídá za škody vzniklé v průběhu jejich realizace na majetku provozovatele pohřebiště a ostatních nájemců hrobových míst, pokud by svou činností poškodil sousední hrob, hrobky či hrobová zařízení.

Podmínky pro zřízení hrobového místa hrobu a hrobky jsou stanoveny Smlouvou o nájmu hrobového místa.

3.            Ve výjimečných případech, kdy je ohrožen bezpečný provoz pohřebiště, může správce pohřebiště během doby trvání nájmu zasáhnout do hrobového místa.  O takovémto připravovaném či provedeném zásahu je povinen správce pohřebiště neprodleně písemně vyrozumět nájemce hrobového místa. Je-li obsahem zásahu do hrobového místa odstranění části hrobky či hrobového zařízení, ponechá je správce  pohřebiště  u hrobového místa;  pokud tak nelze z hlediska bezpečnosti učinit, zajistit jejich uložení na jiném vhodném místě.

4.            Správce pohřebiště odpovídá jen za ty škody na majetku nájemců hrobových míst (hrobech, hrobkách, náhrobcích a hrobových zařízeních ),  které zavinil porušením svých povinností.

                                                                                                                      

                                                                                                    čl. 13

Provádění prací na pohřebišti

 

1.          Správce pohřebiště je povinen  poskytnout takové služby, které jsou spojeny se správou pohřebišť a patří k jeho základním úkolům. Služby se poskytují jako placené, podle platných ceníků.

2.          Práce umělecké nebo řemeslné mohou  na pohřebišti provádět jen ty  podnikatelské subjekty, které mají potřebnou kvalifikaci a jímž bylo na tyto činnosti vydáno živnostenské oprávnění. Provádění těchto prací je možné pouze se souhlasem správce pohřebiště.

3.          Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem Okresního hygienika, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal; provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

 

 

čl. 14

Údržba pronajatého hrobového místa

 

1.        Zvadlou květinovou výzdobu, věnce a jiné ozdoby, které nemají trvalou hodnotu, může odstranit i správce pohřebiště, pokud tak přes upozornění neučiní nájemce hrobového místa sám. Jinak jsou nájemci hrobových míst povinni již znehodnocenou květinovou výzdobu, věnce a ostatní odpady včas odstranit a ukládat do kontejnerů, určených na hřbitovní odpad.

2.        Světla lze na pohřebišti rozsvěcovat pouze tehdy, jsou-li umístěna ve  svítilnách nebo jiným vhodným způsobem zabezpečena.

 

 

 

čl. 15

Přístup na pohřebiště

 

1.          Pohřebiště je veřejnosti volně přístupné a to v době dle vyhlášeného období:

letní čas     7:00   -     21:00 hodin;

zimní čas   7:00    -    18:00 hodin;

1.a 2.11 a 24, 25, 31 prosince  7:00   -   23:00 hodin

2.          Každý návštěvník  je povinen do stanovené uzavírací hodiny opustit bez zvláštního upozornění prostor pohřebiště.

3.          Děti mají přístup na pohřebiště povolen pouze v doprovodu dospělých osob.

4.          S silničními  motorovými vozidly lze vjet na komunikace v prostoru pohřebiště pouze s předchozím souhlasem správce pohřebiště. Jízdní kola jsou vyloučena vůbec.

 

  

Čl.16

Chování na pohřebišti

 

Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se v jeho prostorách chovat způsobem odpovídajícím pietě místa. Na pohřebišti není návštěvníkům dovoleno zejména dělat hluk, hvízdat, kouřit, odhazovat nedopalky, vodit (vnášet) do prostor pohřebiště zvířata, poškozovat majetek provozovatele pohřebiště a majetek nájemců hrobových míst nebo pohřebiště jinak znečišťovat.

Není dovoleno používat vodu ze studně  k jiným účelům, než k údržbě hrobu a hřbitovní zeleně.

 

 

čl. 17

Sankce

 

Porušení povinností souvisejících s údržbou hrobového místa bude posuzováno jako přestupek dle § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 256/2001 Sb.,  o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění. Porušení ostatních povinností stanovených tímto řádem

bude postihováno podle č. 200/1990 Sb. a zákona č.128/2000 Sdb. o obcích, pokud nepůjde o jiný správní delikt  postižitelný podle zvláštních předpisů  nebo o trestný čin.

 

 

čl. 18

Účinnost vyhlášky

 

1.          Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

2.          Tímto dnem se současně ruší Hřbitovní řád obce, který byl schválen  Obecním zastupitelstvem   dne 09.03.1998

 

 

 

 

 

    Zástupkyně starosty                                                                       starosta

     Marie Procházková                                                                    Josef  Mikula

 

 

 

 

         Vyvěšeno                                                                               sejmuto

 

 

 

 

 

Vážení občané,

jako starosta obce  vás informuji o tom, že vaše kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) byly převzaty do jednotného seznamu pro krizovou komunikaci a budou v ní uloženy po dobu 5 let. Zdrojem údajů jsou rozličné seznamy kontaktů, které jsou k dispozici obci, příspěvkovým organizacím nebo spolkům. Vaše údaje jsou při přebírání důsledně zabezpečeny a nebyly a ani nebudou předány k žádnému jinému využití. Přebírány nejsou kontakty osob mladších 16 let.

Jako starosta jsem povinen zabezpečovat varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím. Z opačného pohledu vy jako občané obce máte právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. Cílem projektu je snížení negativních dopadů krizových situací, nejen díky včasnému informování.

Tato aktivita je v souladu s GDPR, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, jelikož jako obec jsme správcem vašich osobních údajů. Povinnost informovat občany v krizových situacích je ochraně osobních údajů nejen lidsky nadřazena ve stupnici priorit, ale také se jedná o samostatný důvod pro získání a uchování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Žádám Vás, abyste ověřili a doplnili či opravili své aktuální údaje přes naše webové stránky, stažením naší obecní aplikace pro chytré telefony nebo fyzicky na obecním úřadě.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům.
Máte právo, aby byly vaše údaje vymazány, pokud už nejsou potřebné pro výše uvedený účel.
Máte právo, aby bylo zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda zájem na informování převažuje nad ochranou vašich údajů.
Máte právo proti zpracování svých údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pokud máte zájem o zasílání veškerých nebo jen vybraných informačních zpráv obce, klikněte prosím „zde“. Automaticky vám nebudou zaslány žádné takové zprávy. Bližší informace o smart komunikaci jsou k dispozici Komunikace s občany

Ve Straškově-Vodochodech dne 3.9.2018

Váš starosta, Ondřej Švec

Komunikace s občany

 1. Samospráva komunikuje s občany
  1. Komunikace v krizových situacích
   Jako starosta jsem povinnen zabezpečovat varování a informování osob nacházejících se na území města před hrozícím nebezpečím. Z opačného pohledu vy jako občané obce máte právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. Pro tyto účely je potřeba vytvořit, zaevidovat a zabezpečit seznam s aktuálními kontaktními údaji na občany. Cílem projektu je snížení negativních dopadů krizových situací, nejen díky včasnému informování.
  2. SMART komunikace
   Pro zvýšení kvality životy budeme informovat občany o dění moderním způsobem. Občané budou vždy okamžitě a měřitelně informováni o důležitém dění v místě jejich bydliště, ať jsou právě kdekoliv. To s možností cílení dle lokality jejich bydliště, pracoviště nebo preferencí odběru informací (senioři, matky s dětmi, pejskaři, krizové informace atd…) a s možností okamžité zpětné vazby z jejich strany.
 2. Občan komunikuje se samosprávou
  1. Systém na hlášení podnětů je určen občanům žijícím či působícím na území samosprávy a umožňuje jim kdykoliv nahlásit podnět/tip ze svého okolí. Ten je na základě jasně stanovených pravidel po schválení předán kompetentním a pověřeným zástupcům dané samosprávy k odbavení.
   Nejčastější typy podnětů a tipů
   1. vznikající i dlouhodobé černé skládky
   2. přeplněné popelnice a odpadkové koše
   3. odstavené autovraky
   4. poničené dopravní značení, lavičky, zastávky, dětská hřiště, kanalizace atd.
   5. nesvítící veřejné osvětlení
   6. rušení nočního klidu, nebezpečné předměty
    nově i pro občany
   7. ztracená, nalezená, uhynulá, týraná zvířata
   8. nalezené, ztracené, odcizené věci
   9. pohřešované, ztracené, hledané osoby
 3. Spoluutváříme obec
  1. Ankety a získávání zpětné vazby
   Díky infrastruktuře pro SMART komunikaci a komunikačním nástrojům bude moci samospráva občany zapojit do participace mnohem efektivněji než kdykoliv dřív a získáme od Vás důležité informace ověřitelným způsobem. Samospráva tímto ještě více zvýší pocit sounáležitosti občanů s místem svého bydliště.
Další informace ohledně komunikace s občany viz tisková zpráva - Tisková zpráva - komunikace v krizových situacích