Veřejný závazek

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytování podpory osobám , které se z nějakého důvodu ocitli v nepříznivé životní situaci a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nadále chtějí setrvávat v jejich domácím prostředí. Pracovníci podporují seniory v zachování co nejvyšší míry soběstačnosti, a to s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Naše služby jsou poskytovány tak, aby byl zachován kontakt s rodinou a ostatními blízkými.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospělí uživatelé starobního, případně plného invalidního důchodu od 27 let věku, ženy i muži, Sociální služba není určena osobám které trpí chronickým duševním a psychickým onemocněním

Poskytované služby

• Úklid, praní a drobné opravy prádla

• Donáška stravy

• Pomoc při zvládání běžných denních úkonů při péči o vlastní osobu

• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• Sociálně terapeutické činnosti

• Aktivizační činnosti

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

• Možnost využití dalších doplňkových služeb (pedikúra, kadeřník, apod.)

 

Principy

Naše služba je poskytována na těchto základních principech:

• Tvorba, realizace a následné vyhodnocování individuálního plánu klienta, který je sestavován ve spolupráci s klientem a vychází z jeho potřeb a přání

• Dodržování práv a respektování hodnot uživatele a zachování důstojnosti a životního postoje každého jedince

• Rovný přístup ke všem uživatelům, a to s úctou a respektem

• Ochrana klientů před negativním hodnocením a předsudky ze stran personálu a okolní společnosti z důvodu užívání služby

• Podpora klientů aktivizačními činnostmi a zapojením do společenského života

• Respektování svobodné volby klienta

• Zajištění odbornosti služby neustálým vzděláváním pracovníků organizace

• Zachování mlčenlivosti a etického kodexu zaměstnance při naplňování poslání a cílů organizace

• Spolupráce s rodinou a maximální snaha o zachování přirozených vztahových sítí

• Zapojení klientů do chodu organizace – , aktivní účast na přípravě kulturních akcí atd.

Každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým sestavuje svůj individuální plán poskytování služeb. Naše zařízení respektuje práva klientů služby a snaží se svojí činností předcházet střetům mezi klienty a organizací jako poskytovatelem služby. Snažíme se podporovat osobní rozhodnutí našich klientů a nabízet aktivity podle jejich volby. Snažíme se, pokud to situace dovolí, zapojit do aktivizačních a volnočasových činností i rodinné příslušníky a jiné klientovi blízké osoby. Pracovníci organizace jsou vázání mlčenlivostí a Etickým kodexem, který musí bezvýhradně dodržovat. Žádný uživatel nesmí být upřednostňován nebo naopak. Všichni zaměstnanci jsou průběžně proškolováni v oblasti poskytování sociálních služeb v rámci přijetí systému celoživotního vzdělávání, splňují požadavky na odborné vzdělání pracovníků v sociální oblasti a organizace od nich vyžaduje i osobní předpoklady pro výkon povolání. Při výkonu povolání jsou zaměstnanci povinni dodržovat určené pracovní postupy a využívat metodiky práce, které budou sestavovány a doplňovány stanovenými pověřenými pracovníky a konzultovány v týmu. Naše zařízení se snaží reagovat na potřeby klientů, a proto se způsob poskytování služby přímo odvíjí od aktuálních potřeb klientů.

Dlouhodobé cíle služby

• Poskytovat klientům pomoc při péči o vlastní osobu

• Předcházet sociálnímu vyloučení uživatele

• Zachovat co nejdéle stávající schopnosti klienta popřípadě snažit se je prohlubovat

• Poskytovat služby tak, aby v co největší míře odpovídaly potřebám klienta a běžnému životu jeho vrstevníků s ohledem na zachování důstojného života i ve stáří

• Poskytnout vhodnou a důstojnou pomoc a podporu imobilním klientům služby