Obecní knihovna

Obecní úřad děkuje touto formou

p. Miloslavě Krausové

za práci v místní knihovně, kterou vede neuvěřitelných 25 let.

Opravdu velké poděkování za nekonečnou řadu čtenářů a vykonaný obrovský kus dobrovolné práce, který nelze snad ani pochopit.

Za celou obec

Jan Bartoň
starosta

 

 

 

-  Knihovna je v budově OÚ STRAŠKOV č.p.2 ,první patro vlevo

-  Výpůjční doba - Pondělí  15-19 hod

-  K dispozici internet pro veřejnost zdarma

-  Umístění knihovny v patře místní sokolovny

-  Možnost vypůjčení knih i z okresní knihovny

-  Možnost rezervovat si knihy přes email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-  Do fondu knihovny je možné nahlédnout na http://www.ok-litomerice.cz/clavius/straskov 

-  Knihovnice Miloslava Krausová

 

 

Webové stránky knihovny

Knihovní řád

Ceník placených služeb a poplatků

Poděkování

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny ve Straškově Vodochodech

 

 

V souladu se zřizovací listinou knihovny Místní knihovna ve Straškově Vodochodech, Zastupitelstvo obce usnesením čj. 8/2020 ze dne 9.3.2020 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává tento knihovní řád:

 

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

          výpůjční služby

          meziknihovní služby

          informační služby:

                                                            informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

                                                            informace z oblasti veřejné správy,

                                                            ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

                                                            přístup na internet.

 

 

 

Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

          Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

 

          Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

          Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

          

       5     Registrační poplatek dospělého čtenáře                 20,-Kč/rok

              Registrační poplatek dětského čtenáře do 15 let    10,-Kč/rok

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně

 

Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

 

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

 


 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 6

 

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 

Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

Čl. 7

 

Rozhodnutí o půjčování

 

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

          kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

          které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

          jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8

 

Postupy při půjčování

 

Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku (uvést na čem).

Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně nebo písemně e-mailem

 

Čl. 9

 

Výpůjční lhůty

 

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10

 

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

 

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 15 dokumentů.

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).

Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 12

 

Reprografické a jiné kopírovací služby

 

Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).

Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 


 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 13

 

Ztráty a náhrady

 

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

ČL. 14

 

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

Poplatek z prodlení:

povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

Vymáhání nevrácených výpůjček:

          nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

Ztráta průkazu uživatele:

          za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 15

 

Náhrada všeobecných škod

 

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 


 

V. Závěrečná ustanovení

           

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy

Ruší se Knihovní řád ze dne 3.9.2002

Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

 

 

 

 

Ve Straškově – Vodochodech                                   razítko knihovny

dne 12.3.2020                                                           podpis knihovníka

podpis starosty                                                        (vedoucího knihovny)

 


 

Příloha 2

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Místní knihovna ve Straškově Vodochodech (dále jen knihovna)

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Další údaje

 

Knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.  

 Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi.

Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Ceník placených služeb a poplatků
 
Příloha Knihovního řádu Místní knihovny ve Straškově – Vodochodech
 
 
1.                 Registrační poplatek
 
Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši :
10,- Kč za kalendářní rok                děti do 15 let
20,- Kč za kalendářní rok                dospělí a mládež od 15 let
Od poplatku jsou osvobozeni čtenáři starší 70ti let
 
2.                 Sankční poplatky
 
·                    Ztráta čtenářského průkazu
za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti ( původní nebo prodloužené ) se účtuje   manipulační poplatek 5,- Kč
 
·                    Poplatek z prodlení – vymáhání nevrácených výpůjček
Jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, vymáhá knihovna jeho vrácení upomínkami.
Výše poplatku je stanovena smluvně za každou knihu nebo periodikum :
-           1. upomínka              0
-           2. upomínka              aktuální poštovné + 10,- Kč
-           3. upomínka              20,- Kč
 
·                    Náhrada všeobecných škod
Čtenář je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinností ( podle obč. Zákoníku č.70/1983 Sb., upraveného novelou ze dne 5.11.1991, §442, odst.2 )
 
Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady :
1)                 Uvedení do původního stavu
2)                 dodání kopie ( ztraceného, zničeného ) díla
3)                 dodání jiného vydání díla
4)                 finanční náhrada ( cena díla podle ceny na trhu v době ztráty )
 
Mimo vlastní náhradu ( jakýmkoliv způsobem 1 až 4 ) se vybírá  :
Manipulační poplatek                      50,- Kč / kus              u knih
                                                  10,- Kč / kus              u periodik
 
3.                 Další služby
-           za zprostředkování ( poštovné, balné, MVS, Meziknihovní služba ) se účtuje manipulační poplatek    40,- Kč  /  kus.
 
Tento ceník vstupuje v platnost 1.1.2003
 
Miloslava Krausová                                                                                    Josef Mikula
Knihovnice                                                                                                   starosta obce