KNIHOVNÍ  ŘÁD
místní knihovny ve Straškově - Vodochodech
 
V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny ve Straškově – Vodochodech, schválenou Zastupitelstvem obce usnesením č.j. 22/2002 ze dne 16.9.2002 a podle §4, odst.6 zákona č. 257/2002 Sb. ( knihovní zákon ), vydávám tento knihovní řád :
 

I. Základní ustanovení

 
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny
 
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. ( knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby ( dále jen služby ) vymezené v § 2,4 a 14 knihovnického zákona.
 
Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby
 
1.      Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona Jsou to :
·  výpůjční služby
·  meziknihovní služby
·  informační služby : informace o katalozích, fondech, využívání knihovny, ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
 
2.      Veškeré placené služby jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem,        který je přílohou tohoto KŘ ( manipulační a sankční poplatky apod. )
 
II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
 
Čl. 3
Registrace uživatele
 
1.      Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osobna základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele a následným vydáním průkazu uživatele
2.   Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje : jméno, příjmení, bydliště a datum narození 
3.   Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce
4.   Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č.10/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
 
 
Čl. 4
Základní práva a povinnosti uživatelů
 
1.      Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se
podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku
a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a
pořádek.
2.      Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale
zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za
způsobenou event. Škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3.      Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně
nebo ústně knihovníkovi.
 
 
III. Výpůjční řád
 
Čl. 5
Zpřístupňované knihovní dokumenty
 
1.      Knihovna půjčuje knihovní dokumenty ( dále jen dokumenty ) z vlastního
knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím
meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
2.      Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle
§ 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů 
 
 
Čl. 6
Rozhodnutí o půjčování
 
1.      Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 5
odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů :
·  kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
·  které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
·  jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecně právními předpisy
·  které byly půjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní
   výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny
 
 
Čl. 7
Postupy při půjčování
 
1.      Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a případně
ohlásit všechny závady
2.      Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.
 
 
 
 
Čl. 8
Výpůjční lhůty
 
1.      Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc pro knihy, 1 týden  pro periodika. Výpůjční lhůta může být prodloužena požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li o dokument další uživatel.
2.      Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 
Čl. 9
Vracení vypůjčeného dokumentu
 
1.      Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej       vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravy dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2.      Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 
Čl. 10
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu
 
1.      Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o          půjčování věcí.Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
2.      Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
3.      Jestliže uživatel ani na upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
4.      Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
 
IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu
 
Čl. 11
Ztráty a náhrady
     
1.      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve
lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
2.      O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu
škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3.   Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4.   Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
Čl. 12
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
 
1.      Poplatek z prodlení :
·  povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty
2.      Vymáhání nevrácených výpůjček :
·  knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů ( ústní i písemnou formou ). Po bezvýsledných upomínkách ( z nichž poslední je doporučený dopis OÚ ) následuje vymáhání právní cestou.
3.      Ztráta průkazu uživatele :
·  za vystavení duplikátu průkazu uživatele účtuje knihovna manipulační poplatek
 
Čl. 13
Náhrada všeobecných škod
 
1.      Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností podle Občanského zákoníku § 442, odst. 2, kde stanoví : „ Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu „ ).
2.      Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 
 
V. Závěrečná ustanovení
 
1.      Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny
2.      Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
3.      Ruší se Knihovní řád z roku 2000.
4.      Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 
 
VI. Přílohy Knihovního řádu
 
Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny ve Straškově – Vodochodech.
 
 
 
Ve Straškově – Vodochodech  dne 3.9.2002
 
                                                                                                          Miloslava Krausová
                                                                                                               knihovnice