Zkrácená směrnice

Autor: Obecní úřad <ou(at)straskov.cz>, Téma: Zákon 106/99Sb, Vydáno dne: 11. 01. 2006Tato směrnice upravuje způsob poskytování informací obecního úřadu Straškov - Vodochody podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím všem fyzickým a právnickým osobám ( dále jen zákon). Obecní úřad je podle § 2 odst. 1 zákona, jako orgán územní samosprávy, povinných subjektem 

I. Poskytování informací ( § 2 - 6 zákona)

Za Obecní úřad (dále jen úřad) a jeho jménem poskytují informace žadateli pracovníci obecního úřadu a to: 

a) zveřejněním základních informací, 
b) na základě konkrétních žádostí. 

Je-li požadovaná informace zveřejněna, může být žadatel vždy odkázán na zveřejněnou informaci tak, aby byla odstraněna zbytečná administrativa. Pokud však žadatel bude trvat na individuelním vyřízení žádosti, je povinností mu vyhovět. 
Základní informace o úřadu budou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu přehlednou formou tak, aby bylo možno tyto základní informace aktualizovat nebo je doplňovat. 

II. Vyřizování žádostí o informace

a) forma žádosti / § 13 zákona /:
žádosti sdělené ústně, včetně telefonických, budou vyřizovány neformálně v běžném úředním styku. Formalizovanému postupu podléhá vyřizování žádostí sdělených písemně a to i v případech, kdy žadateli nebyla ústní žádost uspokojivě vyřízena a on znovu písemně požádá o tutéž informaci. 
Písemným podáním se rozumí rovněž podání faxem nebo e mailem. 
b) náležitosti žádosti / § 14 zákona /: 
Vymezení předmětu žádosti - pokud žádost neobsahuje přesné vymezení požadované informace, je povinností vyřizovatele, žadatele vyzvat k doplnění žádosti. Nedojde-li k odstranění nesrovnalostí, není odložení žádosti přípustné a musí být po uplynutí lhůty k doplnění žádosti rozhodnuto. 
Indentifikace žadatele - podání ve smyslu zákona není žádost, ze které není jednoznačně zřejmá identifikace žadatele /jméno, příjmení, adresa/, taková žádost se odloží /jako anonymní - není komu odpovídat/. O případném odmítnutí žádosti musí obecní úřad vydat rozhodnutí, proč byla žádost odmítnuta. 
c) podání žádosti / § 14 zákona /:
Žádost je podána dnem doručení na podatelnu obecního úřadu a od toho dne běží lhůty dané zákonem: 

1. odkaz na zveřejněnou informaci - do 7 dnů po podání žádosti 
2. odložení žádosti, pokud se požadované informace nevztahují k obecnímu úřadu - 3 dny 
3. další termín pro poskytování informace: 

- vyzvání k doplnění či upřesnění žádosti - do 7 dnů od podání žádosti 
- neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, pak odbor obecního úřadu rozhodne o odmítnutí žádosti 
- poskytnutí požadované informace - do 15 dnů od podání, či upřesnění žádosti (pro rok 2000 je tato lhůta stanovena na 30 dní, v roce 2001 na 21 dní - § 20 odst. 3). 

d) Prodloužení lhůty / § 14 odst. 5 /: 
Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů uvedených v zákoně nejvýše však o 10 dnů / v roce 2000 o 20 dnů, v roce 2001 o 15 dnů/. Žadatel musí být informován o prodloužení lhůty i o důvodech, které k tomu vedly, vždy prokazatelně a to včas před uplynutím lhůty k poskytnutí informace. O prodloužení lhůty rozhodne starosta obecního úřadu. 

III. Výjimky z práva na přístup k informacím / § 7 - 12 zákona/:

Obecní úřad poskytuje informace jen v rozsahu své a obce. 
V případě, že žádaná informace je z jiné oblasti činnosti, kterou obecní úřad nevykonává, bude žadatel odkázán na ten subjekt, který je k takové informaci příslušný. Odepření části informace není důvodem k odepření zbylé části pokud souvisí s činností obecního úřadu a obce. 
Obecní úřad neposkytne informace, které jsou: 

a) utajovanou skutečností ve smyslu zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností nebo obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. 
b) daňovým, zdravotně pojišťovacím a obdobným údajem, vypovídajícím o majetkových poměrech soukromých osob 
c) informacemi uchovávanými obecním úřadem z vůle osob (např. péče o rodinu, děti apod.) 
d) informacemi, jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví ve smyslu zákona č. 35/1965 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů 
e) informacemi o vyšetřování trestných činů a přestupků 
f) informacemi, které vznikly v etapě příprav správních rozhodnutí do doby vydání rozhodnutí 
g) osobními údaji (dle ochrany osobních dat) za podmínek stanovených zákonem č. 265/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech a údaje související s ochranou osobnosti dle občanského zákoníku. 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o odvolání proti němu / § 15 a 16 zákona/:

Rozhodnutí jsou vydávána ve správním řízení vedeném dle zákona č. 71/1967 Sb. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí a to podáním v podatelně obecního úřadu, který rozhodnutí vydal. 
Odvolacím orgánem je Okresní úřad v Litoměřicích. 

Evidence žádostí o informace bude provádět podatelna obecního úřadu. 
Evidovány budou pouze písemné žádosti. 
U žádostí o informace nebo ústní se eviduje jen jejich počet. 

V. Hrazení nákladů / § 14 zákona/ :

K vyrovnání nákladů spojených se zpracováním požadované informace se stanovují ceny, které jsou vyhlášeny sazebníkem (sazebník bude aktualizován dle vývoje cen). 
V případech, kdy budou požadovány obsáhlé informace, které vyžadují další zpracování, bude žádána rovněž úhrada za přípravu těchto informací (záloha předem). 

Zásadně bude žádána úhrada nákladů za poskytnutí informace před jejich vydáním žadateli. 

Sazebník náhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., je přílohou této směrnice. 
Směrnice i sazebník budou zveřejněny spolu se základními informacemi úřadu. 

Telefonická nebo ústní informace, pokud nepřesáhne 15 minut, bude poskytována zdarma. 

VI. Výroční zpráva / § 18 zákona /:

Výroční zprávu stanovenou zákonem bude zpracovávat obecní úřad. Podkladem pro tuto zprávu budou evidence žádostí podané na podatelně obecního úřadu, dále evidence správních rozhodnutí ve věci informací a případná rozhodnutí o odvolání. 

Výroční zpráva bude zveřejněna v základních informacích o úřadu 

Ve Straškově dne 29.12. 1999 

Josef Mikula
starosta obce