Pravidla pro přístup k informacím

Autor: Obecní úřad <ou(at)straskov.cz>, Téma: Zákon 106/99Sb, Vydáno dne: 11. 01. 2006Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v podmínkách Obecního úřadu Straškov - Vodochody. Jejich cílem není duplicitní citace vybraných ustanovení zákona, ale sjednocení postupu zaměstnanců obecního úřadu a orgánů obce při jejich aplikaci.


1. Zveřejnění informací (obsah)
Obec Straškov - Vodochody, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinna zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:
 
 1. informace o obci jako právnické osobě ( viz příloha č. 2)
 2. organizační strukturu obecního úřadu ( viz příloha č. 3)
 3. možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování úřadu i orgánů obce ( viz příloha č. 4)
 4. postup úřadu při vyřizování žádostí (viz příloha č. 1)
 5. přehled nejdůležitějších předpisů (viz příloha č. 5)
 6. sazebník úhrad za poskytování informací (viz bod č. 9)
 7. výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok (viz bod č. 10)
2. Způsob a rozsah zveřejňování informací (formy)
Obec zveřejňuje informace a povinné písemnosti dle příslušných zákonů těmito způsoby:
 
 1. na úřední desce - zejména usnesení orgánů obce, obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce
 2. v denním tisku a sdělovacích prostředcích - tiskové zprávy
 3. u pracovníků obecního úřadu - k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře, odkazy na příslušné pracovníky, jednoduché ústní dotazy
 4. způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) www.straskov.cz
3. Stanovení veřejných registrů
Na obecním úřadě jsou vedeny a zpracovány registry:
 
 1. evidence obyvatel
 2. evidence bytů
 3. evidence žádostí a stížností
 4. evidence plátců místních poplatků

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.
4. Stanovení doprovodných informací
Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.
5. Ochrana údajů
Zveřejňování a poskytování některých údajů z registrů uvedených v čl. 3 může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržování podmínek stanovených zákonem pro jednotlivé registry.
5.1 Ochrana utajovaných skutečností 
Za informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle § 7 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu zodpovídá dle § 2 odst. 9 zákona č. 148/1998 Sb. v platném znění starosta obce.
5.2 Ochrana obchodního tajemství 
Osobní údaje, které se nezveřejňují ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č. 256/1992 Sb. v platném znění, informace vypovídají o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.
5.3 Ochrana obchodního tajemství
Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.
5.4 Ochrana údajů o majetkových poměrech
Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků) a při řízení o poskytování dávek sociální péče. Rovněž se nezveřejňují údaje uvedené žadateli o přidělení bytu do nájmu a podklady pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby.
6. Další omezení práva na informace

/okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů/

Za vnitřní pokyny a personální předpisy obecního úřadu dle §11 odst. 1 písm. a) zákona jsou zejména považovány:
 
 • pokyny pro inventarizaci majetku
 • pokyny k provedení prověrek a kontrol (např. BOZP)
 • pracovní řád
 • podpisový řád
 • směrnice a oběh dokladů
 • pracovní a organizační řád obecního úřadu
 • personální a mzdová agenda
 • pracovní náplně

7. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti. Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetem) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány v podatelně obecního úřadu. Dle charakteru žádosti budou předány k vyřízení příslušnému pracovníkovi obecního úřadu, členům komisí nebo obecního zastupitelstva.
Vyřízení žádostí je možné těmito způsoby.
 
 1. poskytnutím informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu. (o tomto učiní zaměstnanec záznam).
 2. Odložením žádostí - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tomto vyhotoví zaměstnanec protokol)
 3. Odmítnutím žádosti - pokud se žádostí nevyhoví (nutno vyhotovit k odmítnutí rozhodnutí se všemi náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru)
Je-li proti rozhodnutí ve smyslu § 16 zákona podáno odvolání, jež vyřízeno těmito způsoby:
 
 1. směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je starosta obce příslušnému referátu Okresního úřadu v Litoměřicích
 2. směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je starosta k rozhodnutí obecní radě.
Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/98 Sb. v platném znění). 
Postup pro vyřizování žádostí o informace je schematicky znázorněn v příloze č.9

8. Úhrada za informace
Zveřejňování žádostí provádí obec na své náklady. 
Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemně) je prováděno za úhradu. 
Výši úhrady za poskytnutí informace vyměří pracovník dle sazebníku. >
9.Zpracování výroční zprávy
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence pověřený pracovník a předloží ji ke schválení starostovi obce tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.
10. Přístup k předpisům
Přístup k předpisům obsaženým ve sbírkách zákonů je každému umožněn v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu, kde do nich lze nahlédnout. Obecně závazné vyhlášky obce a pravidla přijatá orgány obce jsou k nahlédnutí na obecním uřadě.
11.Závěrečná ustanovení
Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje starosta obce. Při řešení otázek uvedených v těchto pravidlech se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.