Přílohy
Autor: Obecní úřad <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>, Téma: Zákon 106/99Sb, Vydáno dne: 11. 01. 2006


Pravidla pro zajištění přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999

Příloha č.1 - ZÁKON č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Příloha č.2 - Organizační struktura Obecního úřadu Staškov-Vodochody
Příloha č.3 - Postup orgánů obce a pracovníků obecního úřadu při poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.
Příloha č.4 - Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a orgánů obce
Příloha č.5 - Přehled nejdůležitějších předpisů - § 5 odst. 1 písm. e)
Příloha č.6 - Sazebník úhrad - §5, odst. 1, písm. f)
Příloha č.7 - Žádost o poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Příloha č.8 - Odvolání proti rozhodnutí obce Staškov-Vodochody o odmítnutí žádostí o poskytnutí informace( § 16 zák.č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím)


Příloha č.1
ZÁKON č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zveřejňování informací - §5, odst. 1, písm. a) - q)
Informace o obci jako právnické osobě - §5 odst. 1 písm. a)
Obec Staškov-Vodochody je subjekt, který vznikl a provozuje svoji činnost na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecním zřízení),
ve znění zákona č. 439/1991 Sb., zákona č. 485/1991 Sb., zákona č. 553/1991 Sb., zákona č. 302/1992 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č.
152/1994 Sb. a zákona č. 279/1995 Sb.
Důvod a způsob založení povinného subjektu - Obce Staškov-Vodochody
V ustanovení §1 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb. je
uvedeno:
"(1)" Obcemi podle tohoto zákona jsou
a) územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti tohoto zákona,
Podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost
V ustanovení § 4 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích je uvedeno:
(1) Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec má vlastní majetek a finanční zdroje; hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem."
V ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích je uvedeno:
"Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost")."
V ustanovení § 14 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích je uvedeno:
(1) Do samostatné působnosti obce patří zejména:
schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění,
hospodaření s majetkem obce
poskytování a přijímání darů
sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů,
zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich rušení,
rozhodování a účasti obcí společenstvech a v nadacích,
stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona,
vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti,
rozhodování o vyhlášení místního referenta a realizace jeho výsledků,
uzavírání dohod o změně hranic obce,
volba, zřizování a ustanovování orgánů obce,
rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí a ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem,
úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy,
místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování obecní (městské) policie, s výjimkou rozhodování o přestupcích,
správa a údržba a provozování zařízení sloužící k uspokojování potřeb občanů, jsou-li ve vlastnictví obce,
čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
ukládání sankcí podle tohoto zákona,
udělování čestného občanství,
udělování cen obce.
(2) Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj a tvorbu zdravého životního
prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
V ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. je uvedeno:
"Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesení působnost")".
V ustanovení § 58 odst. 6 zákona č. 367/1990 Sb., ve znění zákona č. 302/192 Sb., je mj. uvedeno:
"Všechny listiny, které jsou vyhotovovány orgány obce a týkají se otázek samostatné působnosti obce, se v záhlaví označují uvedením slovem
"Obec" a názvem obce: …. Všechna písemná opatření starosty, zástupců starosty, obecní rady a jejich orgánů v otázkách přeneseně působnosti
se v záhlaví označují "Obecní úřad" s uvedením názvu obce."
Vznik obce je prvotně upraven v ústavním zákoně České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, kdy je v článku 99 mj. uvedeno:
"Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samostatnými celky,…"

Zastupitelstvo obce:
Alena Balcarová, Zdeněk Batěk, Walter Fiedler, Bedřich Málek, Jiří Mudra, Miroslav Novák, Ludmila Pafelová, Jaroslava Rufusová.


Příloha č.2

Organizační struktura Obecního úřadu Staškov-Vodochody
Sídlo: Staškov-Vodochody
Telefon: 416 871 285
IČO: 00264431
Starosta: Jan Bartoň
Místostarosta: Václava Strachová
Úřední hodiny:
Pondělí - středa: 8.00 - 11.30, 12.00 - 17.00 hodin
Pracoviště obecního úřadu:
Kancelář starosty starosta Jan Bartoň
Kancelář účetní obce účetní
evidence obyvatel
administrativa xxxPříloha č.3

POSTUP orgánů obce a pracovníků obecního úřadu při poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelem o poskytnutí informace je každá fyzická i právnická osoba bez ohledu na trvalé bydliště či státní příslušnost.
Orgány obce i pracovníci obecního úřadu jsou povinni poskytnout každou informaci související s jejich činností nebo činností obce nebo
úřadu odkázat tazatele na tisk, kterým byla informace již zveřejněna.
Pracovník může odmítnout podat informace, které patří do kategorie utajovaných skutečností, ochrany osobnosti a soukromí, obchodního
tajemství, ochrany důvěrností majetkových poměrů nebo které se vztahují výlučně k vnitřním předpisům obecního úřadu.
Dále pracovník neposkytne informace, které získal od osob, kterým zákon neukládá informace poskytnout, tj. od nestátních organizací, pokud
tyto s tím nevysloví souhlas, a dále informace, které jsou zveřejňovány na základě zvláštního zákona (např. statistické údaje, informace
ČNB, apod.), informace, jimiž by byla porušena autorská práva. Informace, jejichž poskytování je upraveno jinými právními předpisy, jsou
poskytovány podle k nim se vztahujících předpisů (např. zákon o živnostenských úřadech, zákon o státní správě ochrany ovzduší, o České
obchodní inspekce, atd.) - viz § zák.č. 106/1999.
Žádost lze podat ústně nebo písemně. Pokud na ústně podanou žádost nemůže být informace bezprostředně ústně zodpovězena nebo žadatel
nepovažuje rozsah odpovědi za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Žádost musí být podána do podatelny obecního úřadu, kde musí být
zaevidována v evidenci došlé pošty se zřetelným označením . Žádosti o informace zaslané poštou budou označeny stejně. Za datum podání se
považuje datum vyznačené na přijímacím razítku podatelny.
Žádost je předána k vyřízení příslušnému pracovníkovi, který ji vyřídí nejpozději do 30 dnů, od 1.1. 2001 do 22 dnů a od 1.1.2002 do 15
dnů od podání. Pokud jsou ke zpracování odpovědi nutné další informace od jiného příslušného orgánu státní správy, je tento orgán na
základě žádosti obce povinen tyto informace poskytnut. Pracovník musí o této skutečnosti informovat s tím, že lhůta pro odpověď nemůže být
z tohoto důvodu dodržena . Lhůtu pro poskytování informací je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní, přičemž
žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí
informace.
Závažné důvody jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 14 odst. 5 zákona takto:
vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného
subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Pokud se při posouzení písemné žádosti zjistí, že nesplňuje obecné náležitosti pro právní úkon nebo není srozumitelná, musí žadatel vyzván
ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti o její doplnění. Neučiní-li tak do 30 dnů, obce nebo obecní úřad žádost odmítne. V případě, že se
požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží o této skutečnosti bude informovat tazatele do 3 dnů.
Pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, sdělí obecní úřad tazateli nejpozději do 7 dnů, kde lze informace vyhledat a
získat.
Pokud pracovník obecního úřadu odmítne informaci ze zákonných důvodů vydat, byť i jen z části, musí o tomto vydat rozhodnutí, které se
doručuje jako každé správní rozhodnutí do vlastních rukou tazatele. Pokud nebyly informace poskytnuty a rozhodnutí nebylo vydáno, má se za
to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření informace.
Proti rozhodnutí s lze odvolat do 15 dnů od doručení nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti u obecního úřadu. O odvolání,
které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje obecní rada. Ve věcech přenesené působnosti obce, tj. výkonu
státní správy rozhoduje o odvolání příslušný referát Městského úřadu.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle občanského soudního řádu.Příloha č.4
Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a orgánů obce
1) Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají písemně na podatelně obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek
stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit tak
podáním, které dle obsahu projedná starosta nebo příslušné komise obecního úřadu.
2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo komise, které bylo učiněno ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny
obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné
rozhodnutí vydáno.
Proti opatření starosty nebo obecního zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně
či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Mětského úřadu v Roudnici nad Labem.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
3) Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutí odboru či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. Zákona č.
99/1963 Sb. Občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému obecnímu soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d)
Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.Příloha č.5
Přehled nejdůležitějších předpisů - § 5 odst. 1 písm. e)
Obecní úřad: ….. jedná a rozhoduje především podle následujících právních předpisů v platných zněních :
zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecním zřízení)
zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech
zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v
obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti
zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
zákon č. 99/1964 Sb., Občanský soudní řád
zákon č. 613/1991 Sb., Obchodní zákoník
Správní kontrolní problematika:
zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce
zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
vyhláška č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách
vyhláška č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách
Výstavba a územní plány:
zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
zákon č. 199/1994 Sb., ve znění zák.č. 28/2000 Sb. - zadávání veřejných zakázek
zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě
zákon č. 244/1992 Sb., posuzování vlivů na životní prostředí
vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Podnikatelská sféra:
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů
zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Veřejný pořádek, doprava
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
zákon č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích
vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
vyhláška č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
zákon č. 38/1995 Sb., o technických podm. Provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
vyhláška č. 49/1998 Sb., o jízdních řádech a organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech
vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
Sociální problematika:
zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
vyhláška MPSV ČR č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
vyhláška MPSV ČR č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízení sociální péče
zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících
Finanční záležitosti:
zákon č. 576/1991 Sb., rozpočtová pravidla republiky
vyhláška č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu ČR a o finančním hospodaření rozpočtových a
příspěvkových organizací
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
opatření FMF č.j. V/20530/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace
zákon č. 337/1992 Sb., o právě daní a poplatků
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
zákon č. 558/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Životní prostředí:
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)
zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství
zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Školství, tělovýchova:
zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
zákon č. 29/1984 sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízení
vyhláška MŠMT ČR č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech
vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb., o základní škole
vyhláška MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateřských školách
vyhláška MŠMT ČR č. 48/1993 Sb., o školním stravování
vyhláška MŠMT ČR č. 34/1992 Sb.,o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení
nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
Vnitřní věci:
zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
vyhláška č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě
zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení
orgány obcí a okresními úřady
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Správa majetku obce:
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí v České republice (katastrální zákon)
zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcech práv k nemovitosti
zákon č. 172/1991 Sb., o převodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým
prostorám a doplňují některé zákony ( o vlastnictví k bytům)
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor
zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádostí (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.
Výši úhrady za poskytování informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku.Příloha č.6
Sazebník úhrad - §5, odst. 1, písm. f)
Režijní náklady 32,- Kč za každou započatou půlhodinu práce spojené s vyhledáváním informace, nejdříve však po uplynutí prvních 15-ti
minut
2,- za práci počítače za každou započatou půlhodinu
Materiálové náklady 0,- Kč za každou stránku pořizované fotokopie A4 jednostr.(zdarma)
0,- Kč za každou stránku pořizované fotokopie A4 dvoustr. (zdarma)
1,- Kč za jednu stranu tisknutou na počítači
dále bude účtována cena za nutné použití telefonu, faxu a poštovné při zajišťování informace a jejím zaslání žadateli ………… dle skutečných
nákladů
rovněž nosiče CD, diskety, apod. budou účtovány pokud budou informace na nich poskytovány …………. dle skutečných nákladů,
Žadatel hradí i ostatní věcné náklady spojené s poskytnutím informace. U informace, která se vyžádá větší časově zatížení a využití
technických prostředků, musí být žadatel informován o pravděpodobné výši úhrady.
U výjimečně náročných zakázek, popřípadě zakázek, které bude zpracovávat další organizace (např. kopie územního plánu), budou informace
objednány až po zaplacení zálohy v plné výši předpokládané ceny.
Tam, kde jsou poplatky za poskytnutí informací stanovy zvláštním zákonem (správní řízení), budou účtovány dle stanovených správních
předpisů (správní poplatky).
Podle §17 odst. 2 zákona musí být na žádost žadatele potvrzena předpokládaná výše nákladů.
Podle §17 odst. 3 zákona může zpracovatel podmínit vydání informace zaplacením úhrady, při předpokládaném vyšším nákladu na zpracování,
může požadovat i zálohu předem.
Tyto náklady byly stanoveny na základě kalkulací a skutečných nákladů úřadu za předcházející období.
Obecní úřad
Staškov-Vodochody
411 84 Straškov - Vodochody
okr. Litoměřice
tel.: 416 871 285
fax: 416 871 150Příloha č.7
ŽÁDOST

o poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel:
Jméno: …………………………………………………………………………………..….…
Příjmení: ………………………………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………………………………..
Požaduje od obecního úřadu Staškov-Vodochody
Tyto informace:
Beru na vědomí, že informace bude poskytnuta až po zaplacení úhrady stanovené dle sazebníku.
Datum: ……………………………… ………………………..………………
Vlastnoruční podpis žadatele
(u právnických osob též razítko)
Obecní úřad
Staškov-Vodochody
411 84 Straškov - Vodochody
okr. Litoměřice
tel.: 416 871 285
fax: 416 871 150
Tuto žádost si můžete stahnout ve formátu MS WORD (*.doc) - kliknutím pravým tlačítkem myši a potvrdit pole "Uložit cíl jako".Příloha č.8
ODVOLÁNÍ

proti rozhodnutí obce Staškov-Vodochody o odmítnutí žádostí o poskytnutí informace( § 16 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím)
Podávám (e) tímto
Odvolání

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Staškov-Vodochody o odmítnutí žádosti o poskytování informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Odůvodnění:
Datum: ……………………………… ………………………..………………
Vlastnoruční podpis žadatele
(u právnických osob též razítko)
Obecní úřad
Staškov-Vodochody
411 84 Straškov - Vodochody
okr. Litoměřice
tel.: 416 871 285
fax: 416 871 150
Toto odvolání si můžete stahnout ve formátu MS WORD (*.doc) - kliknutím pravým tlačítkem myši a potvrdit pole "Uložit cíl jako".