Důležitým faktorem pro rozvoj je též lokalizace obce na významném dopravním tahu z Prahy do Berlína. Nájezd na nově budovanou dálnici, úsek 0803, je v provozu asi 5 km od obce. /Nová Ves/

Území obce je nejen v ochranném pásmu národní kulturní památky, ale též uvnitř chráněné oblasti akumulace vod " Severočeská křída " a uvnitř pásma hygienické ochrany vod vnějšího jímacího území potoka Čepel. Podle pověstí je název Vodochody odvozen od velké nádrže podzemních vod v katastru obce. Výzkumem je doložena využitelná zásoba podzemních vod v rajonu Roudnická křída ve výši 198 l.s-1. Pro zlepšení ovzduší v obci byla ve spolupráci s místním Zemědělským družstvem Astur a.s. vybudována kotelna s osazenou kogenerační jednotkou. Družstvo využívá vyrobenou el. energii a spolu se Základní školou i teplo.
K ochraně zásob podzemní vody a pro zlepšení životního prostředí v obci byla v roce 1995 zahájena výstavba úplných inženýrských sítí včetně regulační stanice plynu, vysokotlaké přípojky a čistírny odpadních vod /ČOV/.
Čistička byla vybudována pro 1870 EO, a bude sloužit i pro okolní obce. Zkušební provoz kanalizace a ČOV byl zahájen 20.08.1998. V průběhu výstavby sítí bylo též zahájeno pokládání telefonních kabelů a v současné době je do každého rodinného domu i podnikatelského objektu telefon spolu s ostatními přípojkami zaveden.

Základní škola poskytuje možnost základního vzdělání 230 žákům i z okolních šesti obcí. Žáci mohou využívat školní jídelnu, která slouží současně všem ostatním zájemcům o stravování. Dětem ze Straškova - Vodochod slouží také mateřská škola s dnešní kapacitou 41 dětí.

Ke spojení s okolními obcemi a městy i pro dopravu dětí do školy je možné využít nejen dobré autobusové, ale též vlakové spojení. V obci se kříží vlaky ve směrech Roudnice n.L., Zlonice, Vraňany a Libochovice.

Zdravotní péče je zajištěna ordinací praktického lékaře a dále zubním a dětským oddělením. V obci je i lékárna.

V provozu je restaurace „U rychtáře“ a hotel „Amálka“. Jsou k dispozici dva obchody s potravinami a smíšeným zbožím a prodejna masa a uzenin.

V obci je významná silná organizace TJ Sokol ( fotbal, mažoretky, cvičení žen a rodičů s dětmi ), dále 3 jezdecké oddíly. Spolková činnost probíhá v ČČK, JSDH, chovatelé drobného zvířectva, myslivecké sdružení a dobrovolní rybáři.

Sportovní vyžití občanů umožňuje silná organizace místní t.j. SOKOL, která sdružuje mimo fotbalových oddílů dětí i dospělých ,oddíl nohejbalu, stol. tenisu , základní těl. výchovy žen i seniorů a oddíl jezdecký. Chov koní, který umožňuje účast všech zájemců v jezdeckém oddíle je k dispozici i ke kondičním, případně rekreačním vyjížďkám. Jsou zde pořádány též různé jezdecké soutěže.
Ke společenskému životu v obci přispívají i další organizace - chovatelé drobného zvířectva, myslivecké sdružení, červený kříž a hasiči.
Otevřený úsek dálnice ve směru na Prahu umožňuje dojezd do hlavního města během 30. minut

Stavba Domu pečovatelské služby s 11 byty , z toho 2 bezbarierové , byla zkolaudována 15. října 2003. V obci byly v posledních letech zkolaudovány nové komunikace, přes 3 km chodníků, dvě dětská hřiště pro nejmenší s novými herními prvky a každý rok pokračuje obnova a rozšíření veřejného osvětlení. V roce 2013 bude schválen nový Územní plán obce, kde budou zahrnuty i pozemky pro výstavbu RD.