Informace o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

 

I.                    Správce údajů

 

Obec Straškov-Vodochody

se sídlem: Straškov - Vodochody 2

IČO: 00264431

Telefon: 416 871 285
ID datové schránky: fi6a33d 

 

 

II.                  Pověřenec

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JAROŠ & VÁVRA, advokátní kancelář v.o.s.

Kontaktní osobou pověřence je: JUDr. Vojtěch Vávra, LL.M.

Adresa: JAROŠ & VÁVRA, advokátní kancelář v.o.s., Štěpánská 644/35, 110 00 Praha 1

Telefon: +420 732 926 532

E-mail: vojtech.vavra@jaros-vavra.cz

 

III.                Základní pojmy

 

GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Osobní údaj – veškeré informace o fyzické osobě (např. jméno, adresa, datum narození, rodné číslo) na základě kterých lze tuto osobu identifikovat.

 

Citlivý údaj – osobní údaj takového charakteru, že může subjekt údajů sám o sobě poškodit ve společnosti, v zaměstnání, nebo může zapříčinit jeho diskriminaci. Jde o údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

 

Zpracování osobních údajů – jakákoliv operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uložení, pozměnění, nahlédnutí, použití, šíření, omezení, výmaz apod.

 

Správce – právnická nebo fyzická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 

Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, nebo subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 

Pověřenec – osoba, která posuzuje činnost správce či zpracovatele, zda je v souladu s platnou právní úpravou, informuje je, radí, dává doporučení. Obec jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 GDPR (fyzickou, nebo právnickou osobu), uzavře s ním pracovně právní vztah, nebo smluvní vztah podle občanského práva.

 

IV.                Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

 

Obec Straškov - Vodochody (dále jen „Obec“) zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů údajů (občanů) v rámci samostatné a přenesené působnosti. Obec může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů na základě následujících právních titulů: 

 

Plnění právní povinnosti   

Právní předpis po Obci požaduje, aby osobní údaje zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné. Tento právní titul je u Obce, jakožto orgánu veřejné moci, velmi frekventovaný.

 

Výkon veřejné moci nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná se například o situace, kdy je Obci dáno určité oprávnění stanovené v právním předpisu.

 

Plnění smlouvy

Obec zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související s provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o zpracování osobních údajů za účelem uzavření nájemní smlouvy.

 

Oprávněný zájem

Právní titul oprávněného zájmu Obce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva Obce nad zájmy či právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu s Obcí. Jedná se např. o ochranu majetku Obce, života a zdraví zaměstnanců, osob vstupujících do objektů Obce. 

 

Ochrana životně důležitého zájmu

V případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní titul se využije pouze výjimečně, např. v případě přírodních pohrom, nehod, požárů apod.

 

Souhlas

V případě, že Obec zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektů údajů, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

 

V.                  Informace o osobních údajích

 

V souladu s GDPR zpřístupňuje Obec informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektů údajů, době uschování a případných dalších relevantních informací týkajících se osobních údajů zpracovávaných Obecním úřadem a organizačními složkami Obce.

 

V podrobnostech viz. „Příloha č. 1 k Informacím o zpracování osobních údajů“.

 

Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Obec, jako správce a zpracovatel osobních údajů, má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedlo vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. 

 

 

VI.                Práva subjektů údajů

 

Subjekt údajů má právo na potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a pokud tomu tak je, má právo na přístup k těmto údajům a k následujícím informacím:

-          účel zpracování;

-          kategorii dotčených osobních údajů;

-          příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny (včetně předávání do třetích zemí a mezinárodním organizacím a s tím souvisejícími zárukami ochrany);

-          plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;

-          veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

-          skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Ohledně osobních údajů má subjekt údajů dále mimo jiné právo na:

-          Opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu.

-          Výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu („právo být zapomenut“) v případech kdy: 

a)       osobní údaje již nejsou pro dané účely potřebné, 

b)      subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, 

c)       subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

d)      osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

e)      osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,

f)        pokud osobní údaje byly zpracovány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 GDPR.

-          Omezení zpracování, a to v následujících případech: 

a)       jestliže subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Obec mohla přesnost osobních údajů ověřit,  

b)      zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,  

c)       Obec již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,  

d)      subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu Obce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Obce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 

-          Přenositelnost, přičemž subjekt údajů má právo na získání osobních údajů, které se ho týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na předání těchto údajů jinému správci v případě, že je zpracování založeno na souhlasu či je nezbytné pro splnění smlouvy a zároveň probíhá automatizovaně.

-          Podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

-          Vznést námitku proti zpracování, pokud se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu Obce, zpracování ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 

Většina případů, v kterých osobní údaje Obec zpracovává, se opírá o některou ze zákonných povinností. Pokud však ke zpracování osobních údajů dochází pouze na základě souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

 

Při zjištění, že bylo porušeno zabezpečení osobních údajů, nebo při podezření, že bylo porušeno toto zabezpečení, je každý subjekt (správce, zpracovatel, pověřenec, zaměstnanec) povinen informovat Obec a pověřence. Ti ve vzájemné součinnosti posoudí, zda skutečně došlo k porušení zabezpečení, vyhodnotí závažnost a podle závažnosti (bez rizika, nízké riziko, vysoké riziko) o porušení informují subjekty údajů i dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Pro uplatnění práv výše uvedených nebo v případě zjištění či domněnky, že dochází k zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého práva a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může subjekt údajů Obec kdykoliv kontaktovat, popřípadě může také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V případě zjištění či domněnky, že došlo k porušení práv subjektu údajů na ochranu osobních údajů, se může subjekt údajů obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VII.              Užitečné kontakty

 

Správce                                                                                              Pověřenec

Obec Straškov - Vodochody                                                       JAROŠ & VÁVRA, advokátní kancelář v.o.s. se sídlem: Straškov - Vodochody 2                                                     JUDr. Vojtěch Vávra, LL.M.
IČ: 00264431                                                                                     Štěpánská 644/35, 110 00 Praha 1

Telefon: 416 871 285                                                                    Telefon: +420 732 926 532                         

ID datové schránky: fi6a33d                                                       E-mail: vojtech.vavra@jaros-vavra.cz    

 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: +420 234 665 111

www: https://www.uoou.cz

 

 

 Příloha č. 1 k Informacím o zpracování osobních údajů