Příloha č. 1 k Informacím o zpracování osobních údajů  
   
           
Název agendy Vedené OÚ Právní základ zpracování Účel zpracování Archivní doba  
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, datová schránka 106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, Právní povinnost Poskytování informací, styk s veřejností 
Poskytování informací ze zákona S5
Poskytování informací - vyhodnocení A5
 
Czech Point Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, rodné příjmení, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti, podpis 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
361/2000 Sb., - Zákon o provozu pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - správní řád,
269/1994 Sb., - Zákon o Rejstříku trestů,
256/2013 Sb., - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech veřejné správy,
364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy,
193/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
Právní povinnost Výpisy CzechPOINTU S10  
Katastr nemovitostí Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, bydliště, datová schránka, 256/2013 Sb., - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
21/2006 Sb., - Zákon o ověřování,
36/2006 Sb., - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích
Právní povinnost Výpisy CzechPOINTU S10  
Evidence obyvatel Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis 111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
296/2004 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
561/2004 Sb., - Školský zákon,
Právní povinnost Evidence obyvatel 
Hlášení evidenci obyvatel (zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu) V5
Ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvody, stěhování aj.) S1
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu z let 1954-83 V100
Národnostní menšiny V5
Uprchlíci V5
Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V5
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu A75
Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S5
 
Hřbitovní poplatky Jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, číslo hrobu, podpis 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví
Právní povinnost Pohřebnictví, evidence hrobů 
Pohřebnictví V5
Evidence hrobů    A5
 
Kamerový systém  Podobizna 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, Právní povinnost    
Knihovna Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, podpis, 257/2001 Sb., - Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
128/2000 Sb., - Zákon o obcích
Právní povinnost, splnění smlouvy, Knihovny V5  
Vedení obecní kroniky Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, 132/2006 Sb., - Zákon o kronikách obcí Právní povinnost    
Místní poplatky Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo pobytu, průkaz totožnosti, bankovní spojení, výměry důchodů, kopie průkazu ZTP, TP, 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon
Právní povinnost Místní daně a poplatky    S10  
Pronájmy obecních prostor Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, typ místa pobytu, státní příslušnost, e-mail, telefon, datová schránka, zaměstnavatel, výše příjmu, osoby sdílející společnou domácnost, nesvéprávnost, insolvence, stav, příbuzenský vztah, průkaz totožnosti, žádost o nájem, podpis, údaje o zdravotním stavu 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví
Právní povinnost, splnění smlouvy, Smlouvy - nájemní S5  
Spisová služba Veškeré osobní údaje 499/2004 Sb., - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Právní povinnost Spisová služba
Skartační řízení A/5
Podací deník (jednací protokol) A/5
Doručovací knížka S/5
Rejstříky k podacím deníkům A/5
Jiná pomocná evidence V/5
 
Kácení stromů Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, 114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a krajiny,
Vyhláška č. 175/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny,
Právní povinnost Kácení dřevin rostoucích mimo les V/5  
Střet zájmů Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, 159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů, Právní povinnost Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů:
oznámení S/5
žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů S/5
sdělení nepravdivosti oznámení S/5
 
Účetnictví Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, sídlo podnikání, datová schránka, IČO/ DIČ, bankovní spojení, podpis 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
Právní povinnost Daně, dávky, poplatky 
Všeobecné záležitosti státních příjmů a příjmů obcí S5
Jiné příjmy (s výjimkou uvedených níže) S5
Rejstříky, katastry, výkazy apod., likvidace nedoplatků V5
Místní daně a poplatky S10
Daň z přidané hodnoty S10
Daně placené obcí S10
Vymáhání pohledávek S15
Účetnictví 
Účetní výkazy 
Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A10
Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S10
Vyúčtování z výherních automatů S5
Agenda dotací V20
Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S5
Cenné papíry, akcie V10
1Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví V10
Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10
Faktury S10
Účetní doklady o nakládání s majetkem S10
Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je nahrazujících) S5
Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S5
Ostatní účetní dokumenty S5
Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S10
Účetní doklady z prostředků EU S10
 
Volební systém  Jméno, příjmení, datum narození, věk, trvalé bydliště, omezená svéprávnost, podpis, údaje o zdravotním stavu 130/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
491/2001 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí,
247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu,
1/1993 Sb., - Ústava České republiky,
2/1993 Sb., - Listina základních práv a svobod,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Právní povinnost Volby 
Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny   A10
Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A10
Organizačně technické zabezpečení voleb S5
Ostatní volební dokumentace V5
Seznamy voličů   S5
Použité hlasovací lístky a volební obálky   S1
 
Zaměstnanecká agenda Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mail, telefon, místo narození, stát narození, státní příslušnost, místo pobytu, zdravotní pojišťovna, bankovní spojení, rodné příjmení, předchozí zaměstnavatel, stav, rodinný příslušník, děti, doklady o vzdělání, doklady o důchodu, osobní spis, platový výměr, výpis z resjtříku trestů, zdravotní prohlídky, invalidita, zdravotní znevýhodnění, žádost o příspěvky, potvrzení o pracovní neschopnosti, prohlášení poplatníka k dani z příjmu ze závislé činnosti, podpis, údaje o zdravotním stavu, osobí spis, 262/2006 Sb., - Zákoník práce,
435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,
187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., - Exekuční řád,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,
37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Právní povinnost, splnění smlouvy, Kvalifikace a vzdělávání pracovníků 
Kvalifikace a vzdělávání V10
Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S5
Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S5
Pracovní poměr 
Osobní spisy S50
Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S5
Snížení pracovního úvazku S5
Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S5
Náhrada škody S5
Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S10
Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S10
Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S5
Žádosti o zaměstnání S5
Záležitosti pracovně právní 
Pracovní řád, pracovní kázeň A5
Postihy podle zákoníku práce S5
Pracovně právní spory    V10
Absence S5
Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A5
Záležitosti členů obce, výborů a komisí 
Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S5
Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů 
Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů: oznámení S5
Žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů    S5
Sdělení nepravdivosti oznámení    S5
Mzdy, půjčky zaměstnancům 
Platový řád V5
Katalog funkcí a mzdových tarifů S5
Platy 
Platy: podklady k odměnám S3
Mzdové listy S50
Daň z příjmu fyzických osob S10
Výplatní pásky S5
Půjčky zaměstnancům S5
Péče o pracovníky 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů 
Úrazy smrtelné a těžké A10
Úrazy - ostatní S5
Dokumentace BOZP V5
Kategorizace prací S5
Lékařské prohlídky S5
Osoby se změněnou pracovní schopností S5
Závodní stravování S5
Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy S5
Sociální fond S10
Dětské rekreace S5
 
Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, místo pobytu, telefon, podpis 89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
128/2000 Sb., Zákon o obcích,
Právní povinnost Ztráty a nálezy S/3  
Zákon o obcích Jméno, příjmení, titul, datum narození, r.č., trvalé bydliště, datová schránka, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, Právní povinnost