Svazek obcí Podřipsko - prevence vzniku odpadů, 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005678

Vážení spoluobčané,

v letošním roce se svazku obcí PODŘIPSKO podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zefektivnění našeho systému

nakládání s odpady.

Pořídili jsme vybavení, které přispěje k předcházení vzniku bioodpadu a textilního odpadu v celkové hodnotě 2,828 mil. Kč a Evropská unie

nám přispěla částkou 2,404 mil. Kč. Z rozpočtu svazku obcí jsme tedy hradili pouze 424 tis. Kč, což odpovídá 15 % spolufinancování. 

Co máme nového?              

Mezi nově pořízené vybavení konkrétně patří 2 000 kusů kompostérů a 7 nádob na textil. Hlavním dodavatelem veškerého vybavení

byla roudnická společnost MEVA-TEC. Administraci dotace zajistila Místní akční skupina Podřipsko, z. s. Kompostéry obdrží Vrbice, Doksany,

Bříza, Kleneč, Záluží, Černěves, Vražkov, Straškov-Vodochody, Kyškovice, Mnetěš, Černouček, Dobříň a Vědomice. V Dobříni, Černěvsi,

Klenči, Záluží, v Doksanech a ve Vražkově přibydou občanům mimo kompostérů také kontejnery na textil a obnošené oděvy. Tento kontejner bude k dispozici také obyvatelům Ctiněvse. Ze šatníku vyřazené kalhoty, trička, boty nebo starší povlečení a závěsy, tak bude možné opětovně využít především na dobročinné účely.

Jaké jsou výhody třídění bioodpadu?

V domácnostech a zahradách vzniká nejen odpad určený do kontejnerů na tříděný odpad, ale i biologicky rozložitelný odpad neboli bioodpad, který je třeba oddělovat od směsného komunálního odpadu a omezit tak jeho škodlivý vliv na životní prostředí. Díky domácím kompostérům pořízeným v rámci projektu máme možnost šetřit životní prostředí a zároveň snížit náklady odpadového hospodářství. Navíc od roku 2024 bude v České republice platit zákaz skládkování. Abychom mohli tento zákaz dodržet, musíme začít prevencí vzniku odpadu.  

Pokud efektivně vytřídíme bioodpad, snížíme množství směsného komunálního odpadu a tím pádem nám klesnou náklady na celý systém nakládání s odpadem. Výhodou třídění bioodpadu pocházejícího z kuchyní, z údržby zahrad a zeleně je jeho další využití. Kávová sedlina z ranní kávy, spadané ovoce, posekaná tráva nebo listí shrabané na podzim jsou pak díky procesu kompostování přeměněny na cenné organické hnojivo, které vrací do půdy důležité živiny a na rozdíl od průmyslových hnojiv pomáhá vázat vodu v půdě, zlepšuje samočistící schopnosti půdy a zlepšuje také její schopnost rozkládat některé znečišťující látky. Prosím věnujte pozornost seznamu částí odpadu, které lze kompostovat a které nikoliv.

 

 

Děkuji

 

Vladimír Urban

Předseda svazku obcí PODŘIPSKO

 

 

 

Co můžeme kompostovat?

·         Plevel, listí, natě ze zeleniny a bylin

·         Dřevní štěpky z větví stromů a keřů

·         Travní seč

·         Zbytky ovoce a zeleniny

·         Zbytky rostlin a mech

·         Slupky z citrusových plodů

·         Spadané ovoce

·         Čajové a kávové zbytky

·         Skořápky od vajíček a ořechů

·         Hlína z květináčů

·         Piliny, hobliny, kůra

·         Sláma a seno

·         Peří, vlasy

·         zbytky pečiva

·         lepenka, papírové kapesníky, ubrousky

·         podestýlka domácích býložravých zvířat

·         popel ze dřeva

·         trus býložravých hospodářských zvířat

 

Co naopak nemůžeme kompostovat?

·         Kosti, maso, kůže

·         Oleje a tuky

·         Zbytky uvařených jídel

·         Trus masožravých zvířat

·         Časopisy

·         prachové sáčky z vysavače

·         rostliny napadené chorobami

·         Plasty, sklo, kovy

·         Porcelán a textil

·         Jednorázové pleny

·         Stavební odpad a kameny

·         Uhynulá zvířata

·         Komunální odpad

·         Filtry od cigaret

·         Popel z uhlí a cigaret

·         Chemikálie a léky

·         Další nerozložitelné materiály