Zpravodaj číslo 2/08

Vydáno dne 15. 01. 2009 (1117 přečtení)

Ročník 27, číslo 2 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STRAŠKOV – VODOCHODY a ASTUR a.s. 

Dne 30. listopadu zemřel dlouholetý vedoucí redakční  rady „Zpravodaje“ pan František Lácha.

 

Byl to člověk,  který tvořil a připravoval hlavní část každého vydaného čísla ve všech ročnících  po pádu totalitního režimu a ustavení prvního Obecního zastupitelstva v roce 1990. Ve své rubrice„O čem se hovoří“, dokázal  pochválit, ale i poukázat  na nešvary formou „padni komu padni“. Připravoval zvláštní, slavnostní vydání našich novin - titulní stránky,  vložené básně , obrázky  a lidová říkadla udělala ze Zpravodaje skutečné noviny.

 

Podílel se na zajišťování řady kulturních akcí v obci. Mezi ty, které přesahují hranice obce patří i vzpomínková slavnost na básníka Václava Renče,příprava svěcení obecního praporu a znaku a další.

 

Jeho podpisová zkratka –efel- byla vždy zárukou nejlepších informací.  Mnoho času věnoval historii obce, studiu dokumentů v archivech,  matrikách okolních obecních úřadů, dostupných knihách a starých dokumentech. 

 

Pan František Lácha dokázal shromáždit a zveřejnit mnoho cenných informací nejen  z historie obce a je možné říci, že s jeho odchodem tato rubrika místních novin končí.

 

Pouze obecní archiv nám může připomenout úvodníky a  ostatní zprávy, které jsme se zájmem pročítali.

 

 

Děkujeme a s úctou vzpomínáme.

 

Za redakční radu   Josef Mikula

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzim  v naší škole

 

 

Žáci přivítali podzim lampiónovým průvodem a soutěží o nejlepší dýni.

Celkem jsme vybrali z 92 dýní a zvolit tu nejnápaditější a nejvtipnější - byl opravdu problém.

Neprohrál ale nikdo, každý si odnesl nějakou sladkost. Také buřtíky chutnaly všem a posilnění před průvodem přišlo vhod.

V příštím roce posuneme hodinu průvodu, aby lampiony ve tmě opravdu zářily.

 

Další informace o naší škole:

 

 

Dnes bych ráda pokračovala v představení dalších pedagogů našeho sboru.

Mezi důležité předměty patří bezesporu výuka jazyků. Vyučujeme dva cizí jazyky - německý a anglický.

Německý jazyk vyučuje Mgr. Renata Hyšmanová a anglický jazyk na l. stupni Martina Kulasová a na 2.stupni Sandra Černá - zde ale dochází ke změně. Od 3.11.2008 jsme ve sboru přivítali nového kolegu Milana Houdka, který vystřídal p.uč.Černou a vyučuje anglický jazyk. P. uč.Černá odešla na vlastní žádost.

Aby naše škola při představování byla kompletní, nemohu zapomenout na správní zaměstnance, kteří se starají o čistotu budovy a o všechna hygienická opatření.

Školník - p. Karel Pokorný

Uklizečky - p. Alena Duchoslavová, Ivana Michálková, Dana Kloubová

 

7.10.2008 byla ve škole provedena kontrola z Hygienické stanice v Litoměřicích. Naše škola byla ohodnocena jako škola, která splňuje všechna hygienická opatření:

-       papírové ručníky

-       tekutá mýdla v zásobnících

-       dezinfekční prostředky.

 

Ve škole je vždy čisto, uklizeno. Žáci se učí v čistých učebnách. Na WC jsou také zabezpečena veškerá hygienická opatření.

Mezi důležitý personál na naší škole patří zaměstnanci školní jídelny.

Vedoucím školní jídelny - p. Pavel Svoboda

Vedoucí kuchařka - Marie Nováková

Kuchařka - Jana Křenková

Pomocná kuchařka - Ivana Kondeková

 

Obědy jsou chutné a pestré, doplněny zeleninovými saláty, ovocem a mléčnými výrobky.

Do školy byl také nainstalován automat se čtyřmi teplými a dvěma studenými nápoji.

Žáci si také o přestávkách mohou zakoupit ochucená 250ml mléka a loupáky s různými náplněmi.

 

Další akce:

 

26.11.2008 od 17.00 hodin - byl společně s OÚ rozsvícen v parčíku před obchodem "Maso uzeniny" vánoční stromek.

Přivítali jsme tak Advent.

A aby na nás Ježíšek nezapomněl, poslali jsme mu svá přáníčka "Balónky s přáním Ježíškovi".

Balónky byly vypuštěny 9.prosince v 15 hodin. Zúčastnili jsme se tak společně s Muzeem kuriozit v Pelhřimově -republikového rekordu. Bylo vyluštěno 280 balónků a naše škola byla zapsána do knihy rekordů.

 

A jako poslední akce roku 2008 je "Vánoční besídka" 17.prosince od 15.30 hodin.

 

Před místní Sokolovnou si nejprve zazpíváme koledy a pak Vás naši žáci pozvou na vánoční program.

Přijďte si s námi zazpívat a prožít předvánoční atmosféru.

 

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem svým i všech svých spolupracovníků popřála - pevné zdraví, štěstí a vzájemné tolerance a ohleduplnosti. Jen tak můžeme žít šťastně, spokojeně a vychovávat naše děti.

 

 

                                                          Ředitelka Základní školy: Mgr.Alena Machová

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

 

 

v  roce 2008 je tento Zpravodaj druhým, který se Vám dostává do rukou. Jeho náplní jsou, mimo jiné, i příspěvky Základní školy , kynologů, Sokola atd. Věřím, že Vám obecní periodikum přinese informace o dění v naší obci.

V minulém čísle jsem obsáhle informoval o podání žádosti o dotační prostředky z programu ROP Severozápad – NUTS II v níž bylo zahrnuto šest investičních akcí, které by významně zkvalitnily infrastrukturu obce na dlouhou řadu let. Celkem bylo podáno 68 žádostí. Naše byla bodově ohodnocena na 18 místo, ale bohužel finanční prostředky byly rozdány do 15 místa. Je to zklamání, ale umístění těsně „ pod čarou „ je velmi nadějné pro další žádost, jejíž ukončení podání je 12. března 2009. Na novém, aktualizovaném provedení již intenzivně pracujeme a věřím, že ve druhém kole budeme úspěšní. Výsledky kola prvního nám tuto naději dávají, i když nyní bude přerozdělován menší objem finančních prostředků. Výsledky by měly být známy zhruba v letních měsících.

Ze žádosti byla vyřazena celková obměna a rekonstrukce veřejného rozhlasu, která se v těchto dnech dokončuje a obec ji hradí z vlastních prostředků. Příští týden a v období mezi svátky bude probíhat zkušební vysílání, kdy se bude vyhodnocovat kvalita a rozsah ozvučení. Nový veřejný rozhlas bude zároveň napojen i na Integrovaný záchranný systém Krajského záchranného hasičského sboru. Tím bude obec připravena na upozornění jakýchkoliv havárií a katastrof, které by mohly někdy v budoucnu nastat. Myslím si, že takto vynaložené prostředky mají své opodstatnění. Veřejný rozhlas je zde zejména k varování obyvatelstva a tím pro jeho bezpečnost. Pochopitelně dále pak slouží i k vysílání různých lokálních zpráv, které informují občany o současném dění v obci.

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „ rozšíření Mateřské školy „. Z původně čtyř přihlášených zájemců jeden odstoupil a při vlastním výběru byl jeden zájemce vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí. Zastupitelstvo obce poté výsledek a doporučení výběrové komise zrušilo z důvodu nízkého počtu zájemců a doporučilo vyhlášení nového výběrového řízení.  To v současné době již probíhá a další kolo otevírání obálek s nabídkami proběhne zhruba v polovině ledna příštího roku. Vlastní práce započnou podle počasí v březnu a měly by být dokončeny do zahájení nového školního roku. Investiční prostředky budou zhruba v částce 2 – 2,5 mil. Kč s DPH.

V současné době byly ukončeny drobné investiční akce, které by měly pomoci občanům. Jedná se vybudování malého parkoviště u koupaliště a dále chodníku ze zámkové dlažby při vstupu na místní hřbitov. Zároveň byla zadána objednávka na projektovou dokumentaci pro dovedení elektrické energie na hřbitov. Zde by mělo čerpadlo nahradit současné manuální čerpání vody ze studně. Pro starší občany by to byla velká pomoc. Byl bych velmi rád, aby vlastní provedení připojení proběhlo v roce 2009, nejlépe v jeho první polovině. Optimismus však brzdí změna majitele pozemků bývalého autobazaru, která proběhne patrně do konce roku a jeho nutný následný souhlas s uložením kabelů.

Několika možnými způsoby byl prezentován seznam kulturních akcí, které proběhnou v následujících dnech a týdnech. Jsem rád, že se rozšířily aktivity místní Základní školy a že se připravuje o dva plesy více ( Astur a Školní ). Proběhlo Posezení při dechovce, které mělo mezi občany dobrou odezvu a i velkou návštěvnost. 16. prosince se uskuteční v sokolovně provedení České mše vánoční. Myslím si, že pro malou obec je to věc neobvyklá a věřím, že návštěvnost bude opět vysoká. Tato kulturní akce si ji zcela jistě zaslouží.

Vážení spoluobčané, dovolte mi závěrem popřát Vám všem, Vašim rodinám klidné a příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2009 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.

 

Děkuji za pozornost.

                                                                                             Jan Bartoň

                                                                                           starosta obce

 

 

 

 

Z činnosti Rady obce:                                                                                                   

 

 

Usnesení

z 43. zasedání Rady obce konané dne 22.září 2008

 

 

 

Rada obce bere na vědomí :

 

Informace starosty :

-          o postupu žádosti obce na získání evropských dotačních prostředků do závěrečné fáze vyhodnocení

-          o závěru a vyhodnocení dotace z Programu obnovy venkova na změnu povrchu komunikace pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Vodochody

-          o návrhu navýšení finanční částky za nájem v budově OÚ České poště a.s.

-          o jednání s právním poradcem MÚ Roudnice nad Labem k vypovězení nájemní smlouvy v č.p. 189 a o možnosti sankcí dle Správního řádu při nesplnění uloženého “Rozhodnutí“

-          o vydání Zpravodaje – září 2008

-          o finančních nabídkách na výměnu zadních dveří v obecním bytovém domě č.p. 300 v k.ú. Vodochody

-          o kontrole dokumentace k místní Jednotce dobrovolných hasičů

-          o jednání s Pozemkovým fondem ohledně bezúplatného převodu pozemku

-          o jednání na KHS v Litoměřicích ohledně kvality bazénové vody

-          o zahájení inventarizační práce za rok 2008

 

Rada obce schvaluje :

-          termín zasedání Zastupitelstva obce na den 6.10.2008

-          navýšení plotové části ohrazující obecní kontejner

-          čerpání finančního rozpočtu za 1.pololetí 2008

-          rozpočtové změny č. 3 a 4

-          zakoupení a instalaci 2 ks zadních vchodových dveří – č.p. 300 Vodochody, dřevěné

-          úpravu veřejné zeleně v obci, vč. odstranění části stromů u ZŠ

 

   

Usnesení z 44. Zasedání Rady obce konané dne 13.10.2008

 

Rada obce bere na vědomí:

 

 

Informace starosty :

-          o shromáždění starostů Podřipska v Roudnici n.Lab. dne 10.10.2008

-          o stížnostech občanů na parkování vozidel při trénincích Jezdeckého oddílu manželů Pavlisových

-          o stížnostech občanů na znečišťování veřejných prostranství – zejména místních komunikací při vyjížďkách členů Jezdeckých oddílů

-          o přípravě na volby do krajských zastupitelstev, které se konají 17.a18.10.2008

-          o činnostech inventarizačních komisí

-          o množství provedených přípojek na veřejnou kanalizaci určených RD „Rozhodnutím OÚ“

Rada obce doporučuje ZO ke schválení:

 

 

smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 4730 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

 

Usnesení z 45. zasedání Rady obce konané dne 3.11.2008

 

Informace starosty :

-          o sestavení komise pro výběrové řízení na investiční akci „Rozšíření MŠ“

-          o stavu připojení nemovitostí „Rozhodnutím OÚ „na veřejnou kanalizaci

-          o nabídce vánočního osvětlení spol. Maur s r.o.

-          o jednání Klubu starostů v Budyni nad Ohří dne 31.10.2008

-          o průběhu kontroly ČIŽP v areálu farmy prasat a.s. ASTUR

-          o chystané rekonstrukci veřejného rozhlasu ve druhé polovině listopadu 2008

 

Rada obce schvaluje :

 

-          uzavření dohod o pracovní činnosti od 1.10.2008 do 28.2.2008

-          uzavření dohod o provedení prací na veřejném prostranství a roznášku hlasovacích lístků

-          termín kulturní akce „ Posezení při dechovce „ na 11.12.2008

-          Mandátní smlouvu se spol. Inveko – ing. Milada Zvěřinová k zajištění výběrového řízení na investiční akci „ Rozšíření MŠ“ a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

-          objednávku vánočního osvětlení od spol. MAUR s r.o. v počtu 10 ks (dle katalogu)

s příslušenstvím

-          zakoupení úhlové brusky pro potřeby obce

-          smlouvu o zřízení věcného břemene s Telefónica 02 na části pozemku p.č.368/1 v k.ú. Vodochody

-          nákup publikací „Podřipsko“ v počtu 30 kusů

 

Usnesení z 46. Zasedání Rady obce konané dne 24.11.2008

Informace starosty :

-          o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem za rok 2008

-          o Zprávě „ČIŽP ohledně zápachu farmy prasat – ASTUR a.s.

-          o seznamu kulturních akcí v obci do března 2009

-          o finanční nabídce spol. Chládek a Tintěra na finální asfaltový povrch komunikace v části obce Vodochody a na plochu pro volnočasové aktivity mládeže

-          o zahájení jednání ke zklidnění průtahu silnici II/608 obcí vozidly nad 12 t se spol.

DIPRO s r.o.

-          o zadání úkolu zřízení odběrného místa na místním hřbitově elektroprojektové

      kanceláří KVINTUS Lovosice

-    o programu zasedání Zastupitelstva obce na 8.12.2008

 

Rada obce schvaluje :

-          zakoupení 4 ks vysílaček pro potřeby JSDHo

-          volební řád Školské rady

-          termín kulturní akce – vystoupení PSLU – Česká mše vánoční“ na 16.12.2008

 

Usnesení z 47. Zasedání Rady obce konané dne 8.12.2008

 

Rada obce bere na vědomí :

Informace starosty :

-          o jednání s Agenturou ochrany přírody ohledně stromů u tělocvičny místní ZŠ

-          o jednání k novému podání žádosti o dotační prostředky z ROP Severozápad – NUTS II

-          o jednání s Římskokatolickou církví ohledně žádosti o příspěvek na opravu okapních

žlabů   na kostele Sv. Václava ve Straškově

-          o postupu prací na obnově veřejného rozhlasu v obci

 

Rada obce projednala a doporučuje ZO ke schválení:

 

-          čerpání rozpočtu za III. čtvrtletí 2008

-          rozpočtovou Změnu č. 5

-          rozpočtové provizorium obce na I.čtvrtletí 2009 ve výši čerpání do 2 mil. Kč

-          uzavření Smlouvy č. 4730/2008 o bezúplatném převodu nemovitostí s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

-          provedení inventur na obecním majetku a vyřazení předmětů dle návrhu inventurních komisí

-          s uzavřením Smlouvy na rozšíření místní Mateřské školy na základě výsledků výběrového řízení

 

 

                                                                         Místostarosta obce: Věra Svobodová

 

 

 

 

 

Z činnosti Zastupitelstva obce:

 

 

Usnesení

ze 14. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 6.října 2008

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

-          kontrolu zápisu z 13.zasedání zastupitelstva obce

-          zprávu o činnosti Rady obce od 13.zasedání zastupitelstva obce

-          informaci o zahájení inventarizačních prací

-          zprávy finančního, kontrolního a sociálního výboru o jejich činnosti za 1.pololetí 2008

-          výsledek žádosti obce o dotační prostředky z Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

Zastupitelstvo obce schvaluje :

-          smlouvu s Českou poštou s.p. o navýšení platby nájemného tak, jak byla přednesena na dnešním zasedání a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

-          čerpání finančního rozpočtu za 1.pololetí 2008 tak, jak bylo předneseno na dnešním zasedání

-          rozpočtové změny č. 3,4 tak, jak byly předneseny na dnešním zasedání

 

Zastupitelstvo souhlasí :

-          se zakoupením zahradního traktoru pro potřeby obce

 

 

Usnesení