Zpravodaj číslo 1/08

Vydáno dne 15. 01. 2009 (981 přečtení)

Ročník 27, číslo 1 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STRAŠKOV – VODOCHODY a ASTUR a.s. 


Informace o Základní škole

 

 

Začal nový školní rok 2008 - 2009

 

 

V pondělí, 1.září, jsme v naší vylepšené a vyzdobené škole přivítali opět dvě třídy prvňáčků.

 

Starostové spádových obcí popřáli našim novým žáčkům šťastný start a předali jim dárky.

 

Obě zkušené paní učitelky Mgr. Alena Zázvorková a PaedDr. Hana Šebková zároveň přivítaly rodiče a předaly další informace.

 

Také ostatní žáci byli uvítání a seznámeni se změnami ve škole a se vším, co je v letošním školním roce čeká. Snahou pedagogů je, připravit žáky na samostatný život, který pro ně začíná v deváté třídě volbou povolání.

 

Na letošní školní rok chystáme řadu mimoškolních akcí, mezi které patří zájezd do Národního divadla do Prahy, lampiónový průvod obcí před podzimními prázdninami, vánoční besídka s nadílkou a diskotékou.

V letošním roce se žáci opět zapojí do řady kroužků , ať už sportovního nebo výtvarného charakteru, které jsou součástí školní družiny a školního klubu.

 

Ani na sport jsme v letošním školním roce nezapomněli a opět se zúčastníme řady sportovních soutěží, ze kterých určitě získáme pro naši školu řadu ocenění , jak tomu bylo i v minulých letech.

 

Všechny naše úspěchy a ocenění můžete ocenit ve vestibulu ZŠ , kde Vás rádi uvítáme a provedeme školou.

 

Pro letošní rok si naše škola zvolila motto:

 

"Kdo si hraje, nezlobí"

 

 

Obracíme se proto na Vás, na všechny, kteří se chcete na dění ve škole podílet a především otvíráme školu všem, kteří nám chtějí pomoci.

 

Využijeme každé rady, kterou pro nás budete mít a přivítáme každý sebemenší příspěvek /staré vyřazené povlečení, záclony, klobouky/, ale přivítáme také i jakýkoli sponzorský finanční příspěvek, který bude využit na rozvoj školy.

 

 

Dovolte mi na závěr představit pedagogický sbor, který bude v letošním školním roce  2008-2009 na naší škole působit:

pokračování z první strany  

 

1.stupeň + spec. třídy

 

 

SPA Monika Nápravníková

SPB Klára Chamrádová

1.A Mgr.Alena Zázvorková

1.B PaedDr. Hana Šebková

2. Martina Kulasová

3. Lenka Kodrlová

4. Mgr.Naděžda Nováková

5. Mgr.Michaela Chládková

 

 

2.stupeň

 

 

6. Ing. Zdena Michovská

7. Martin Šámal

8. Gabriela Procházková

9. Mgr.Jiřina Vaisharová

 

zástupce ředitelky: Mgr.Božena Brožová

 

ředitelka školy: Mgr. Alena Machová

 

 

Školní družina:

 

1.oddělení Dana Baudisová

2.oddělení Zdena Mrázková

3.oddělení Marcela Vestfálová

 

Školní klub:

 

 

Eva Matuščínová

 

 

Příště bych Vás ráda seznámila s ostatními zaměstnanci školy a přiblížila další akce, které připravujeme s dětmi.

 

 

                                                                      Mgr.Alena Machová

                                                                              ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování

 

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat spoluobčanům, kteří nám dodávají různé druhy materiálu na činnost kroužků /pracovní, výtvarný/ do školní družiny - školního klubu.

 

Poděkování patří:

p. Boušovi - paní Mrázkové Věře

p. Lamačové Ivaně

p. Kokoškové Miluši

p. Novotné Olze

p. Turkové Šárce

p. Krahulíkové Janě

 

                                                         Za Školní družinu-školní klub: Marcela Vestfálová

 

 

 

 

 

 

 

 

V š e m    o b č a n ů m      děkuje za projevy soustrasti

 

 

 

                                                                         rodina Kučerových, Straškov čp.3

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

 

 

v  roce 2008 je tento Zpravodaj prvním, který se Vám dostává do rukou. Bohužel času je velmi málo a pro obec jsou větší priority, čímž nechci v žádném případě snižovat význam obecního periodika. V podstatě však „ tupluje „ zprávy o činnosti obce, které jsou projednávány na zasedáních Zastupitelstva. Nevím, zda se podaří vydat ještě vánoční číslo Zpravodaje, zejména poté, co ukončil svoji činnost v redakční radě p.Lácha, dlouholetý spolupracovník a zakladatel Zpravodaje, jehož články o obci z let minulých byly velmi profesionální, jistě vždy potěšily pamětníky a pro ostatní se staly  velkou učebnicí  historie naší obce. Patří mu veliký dík a poděkování !!!

 

 

V současné době je nejdůležitějším zájmem obce možnost získání dotačního titulu z evropských fondů, z tzv. ROPU – tedy Regionálního operačního programu, který obec podala ke 20.6.2008 a byla tak zúročena práce, která trvala jeden a půl roku. Jde o projekt s pracovním názvem „ Infrastruktura obce Straškov – Vodochody „ , který zahrnuje 6 investičních akcí.

 

Konkrétně se jedná o :

 

-          stavební úpravy budovy Obecního úřadu

 

-          odvádění povrchových vod Lokalita 4-5 s vybudováním nových povrchů komunikací ( od DPS celý okruh – kostel, rybník, koupaliště ke státní komunikaci ) a vpravo od státní komunikace na Prahu až k RD p. Petrsíka

 

-          stavební úpravy pěších komunikací – obnova a vybudování nových chodníků v obci ze zámkové dlažby

 

-          úprava hřiště místní Základní školy

 

-          obnova bezdrátového rozhlasu v plném rozsahu s napojením na Integrovaný záchranný systém

 

-          obnova veřejného osvětlení v plném rozsahu

 

 

Zastupitelstvo obce schválilo zajištění finančního krytí  projektů v částce cca 40,5 mil. Kč ze závazného úvěrového příslibu. Pokud dotaci získáme, obdržíme částku ve výši 92,5 % žádosti a z vlastních prostředků bychom hradili cca 3 mil. Kč + úroky bankovnímu domu. Proto je celý projekt rozdělen na dvě části - na rok 2009 cca 70 % prací a na rok 2010 zbývajících 30 %. Pro obec by to byla  finančně velmi výhodná pomoc do výstavby její infrastruktury a získání dotačních prostředků by kladně ovlivnilo v podstatě všechny občany na desítky let z hlediska kvality životního prostředí a způsobu života vůbec.

Výtah v budově OÚ by např.velmi výrazně usnadnil dostupnost starším a méně mobilním občanům, chodníky již dávno dosloužily a nový povrch místní komunikace v „Kozí“ ulici je věc, která je mimo jakoukoliv diskusi. Školní hřiště je pouze louka, rozhlas je ve velmi špatném stavu a v části obce Vodochody nefunkční, veřejné osvětlení je zastaralé s vysokými finančními náklady na provoz. Veřejný rozhlas by měl být obnoven již do konce letošního roku tak, jak jsme uvedli do harmonogramu prací v žádosti pro ROP, kdy je možné z vlastních prostředků záměr realizovat z vlastních prostředků a v případě získání dotace nám bude následně částka 92,5 % vyplacena. Pokud ne, v rozpočtu obce máme vyčleněny finanční prostředky. Je nutné, aby občané mohli být informováni nejen o akcích různého charakteru, ale zejména v případě jakékoliv krizové události.

O získání dotace by mělo být rozhodnuto do konce září. Jsme jediná obec či město v kraji, které mají do  jedné žádosti zahrnuto více projektů. I v případě neúspěchu budeme pokračovat podáním aktualizované žádosti do další vyhlášené výzvy, která má  termín zhruba v polovině listopadu 2008. Do současné doby byla vyřazena zhruba 1/3 podaných žádostí, naše - ZATÍM - postupuje.

V příštím roce ( na jaře ) začne plánované rozšíření místní Mateřské školy, kterým by byla současná kapacita dětí navýšena o 15 míst. Peníze jsme získali prodejem pozemků na „starém“ hřišti ve Vodochodech. V současné době je projekt ve fázi podání dokumentace na stavebním odboru MÚ Roudnice nad Labem a je předpoklad, že maximálně do konce měsíce října 2008 obdrží obec stavební povolení. Poté bude ihned vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Samozřejmě intenzivně hledáme dotační titul, který bychom rádi na akci získali, ale bohužel, zatím není žádný aktuální. Přesto je ZO jednotné v názoru začít i bez dotací a stavbu provést vlastními prostředky.

Dalším problémem, kterým jsem nyní často oslovován, je vybudování plochy pro starší děti k jízdě na skeatbordu. Děti vidím na komunikacích a problém vnímám velmi citlivě.  Záměrem obce je vybudovat za fotbalovými kabinami vedle tenisového kurtu právě takovou plochu. Zhruba 10x15m asfaltu za cca 330 tisíc Kč. Časem i  hřiště na streetbasket, hřiště na minigolf, malé dětské hřiště pro maminky s dětmi jejichž otcové „se bijí na fotbalovém trávníku za slávu naší obce“ a možná i lezeckou stěnu. Oplotit, sehnat správce a máme sportovní areál, který by nám okolní záviděli. Vše je pouze o penězích, protože ve výše uvedených investičních akcích se, v případě jejich realizace, utopí veliké finanční prostředky. Každý vidí to svoje, ale doufám, že pochopí i rodiče, jejichž děti toto sportovní odvětví provozují, že zmiňované akce mají pro obec prioritu vyšší. Znovu ale opakuji.Vše je otázkou finančních prostředků obce a v tomto případě ještě dohody o vykoupení zhruba poloviny pozemků, které by pro vybudování sportovišť k volnočasovým aktivitám mládeže byly potřeba. Pokud se ve finančním rozpočtu na rok 2009 peníze najdou a zastupitelstvo obce výstavbu plochy odsouhlasí, budu velmi rád, protože se, alespoň z mého pohledu, vyřeší velmi závažný problém. Dobudování celého areálu je však otázkou několika let.

Velmi nadějně vypadá projednání rozpracovanosti rekonstrukce komunikace III/23931 v úseku Obecní úřad – obec Bříza. Bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu, diagnostika vozovky a je navržena výměna konstrukčních vrstev. Jednalo by se o završení zhruba 5ti letého snažení obce o rekonstrukci komunikace, která je v majetku Krajského úřadu. Pokud by vše dopadlo jak vlastník předpokládá, s opravou by se začalo v polovině roku 2009 s ukončením prací do konce téhož roku. V koordinaci s SVS a.s.Teplice by bylo zároveň vyměněno i dnes nevyhovující vodovodní potrubí.

V tomto období končí termíny dané „Rozhodnutím OÚ“ k připojení rodinných domů na veřejnou kanalizaci těm vlastníkům, kteří se za celé roky ještě nepřipojili. Zdaleka ne všichni danou povinnost splnili a Obecní úřad bude muset sáhnout k sankčním postihům. Podle Správního řádu může uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč a proti uložení finanční pokuty není odvolání. Bude to věc velmi nepopulární. Myslím si však, že rok je dostatečná doba proveditelnosti napojení a ke 90% občanů, kteří jsou již připojeni dlouhé roky, je to přístup přinejmenším nesolidární. Odkanalizování stálo obec nemalé finanční prostředky a je oprávněné žádat připojení všech nemovitostí, zejména z hlediska kvality životního prostředí.

Na závěr mého příspěvku mi dovolte, abych Vás pozval 16. prosince do sokolovny, kdy v podání pěveckého sboru PSLU ( Pěvecké sdružení litoměřických učitelů ) zazní od 18,00 hodin „Česká mše vánoční“ skladatele Jana Jakuba Ryby.

 

Vážení spoluobčané, držme si navzájem palce, aby prezentované investiční akce proběhly a tím se výrazně navýšila kvalita infrastruktury obce – pro naši vlastní spokojenost.

 

Děkuji za pozornost                                                                                              Jan Bartoň                                                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

Z činnosti Zastupitelstva obce:                                                                      

 

 

Usnesení

z 9. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 18.února 2008

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

-          kontrolu zápisu z 8. Zasedání zastupitelstva obce

-          zprávu o činnosti Rady obce od 8. Zasedání zastupitelstva obce

-          zprávu Obecního úřadu o poskytování informací za rok 2007

-          zprávy finančního a sociálního výboru za II.pololetí 2007

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

-          záměr obce – prodej části obecního pozemku p.č. 368/9 v katastrálním území 

     Vodochody manželům Rubínovým na jejich vlastní žádost za cenu 30,- Kč za l m2 a   

     veškeré úhrady spojené se zaměřením, prodejem a převodem. Podmínkou při

     zaměření odbornou firmou je účast zástupce Obecního úřadu nebo člena Rady obce.

-          záměr obce – prodej částí obecních pozemků p.č. 368/9 a 71/1, obou v k.ú. Vodochody panu Martinu Hubkovi na jeho vlastní žádost za cenu 30,- Kč  za 1 m2 a veškeré úhrady spojené se zaměřením, prodejem a převodem. Podmínkou při zaměření odbornou firmou je účast zástupce Obecního úřadu nebo člena Rady obce.

-          záměr obce – prodej části obecního pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Vodochody panu Zdeňku Klégerovi na jeho vlastní žádost za cenu 30,- Kč za 1 m2 a veškeré úhrady spojené se zaměřením, prodejem a převodem. Podmínkou při zaměření odbornou firmou je účast zástupce Obecního úřadu nebo člena Rady obce.

-          záměr obce – prodej části obecního pozemku p.č. 10/35 v k.ú. Vodochody manželům Stanislavě a Pavlu Hanzlíkovým na jejich vlastní žádost za cenu 30,- Kč za 1 m2 a veškeré úhrady spojené se zaměřením, prodejem a převodem. Podmínkou při zaměření odbornou firmou je účast zástupce Obecního úřadu nebo člena Rady obce.

-          inventarizační zápis o provedení řádné inventarizace hospodářských prostředků obce ke dni 31.12.2007, včetně jejich vyřazení

-          návrh finančního rozpočtu obce pro rok 2008

-          poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu finančního rozpočtu obce na rok 2008 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jak jsou uvedené v tabulkové části návrhu finančního rozpočtu obce pro rok 2008

-          vyplácení finanční částky ve výši 5 000,- Kč jako příspěvek na náklady pohřebného

      pozůstalým, jejichž zesnulý rodinný příslušník byl v době úmrtí hlášen k trvalému

      pobytu v obci Straškov-Vodochody. Platnost příspěvku od 1.ledna 2008 na základě

      předložené faktury od pohřebního ústavu 

-          vypracování a předložení projektové žádosti o finanční prostředky z Regionálního

      operačního programu Severozápad – Oblast podpory 2.2 – „Investice pro zlepšení

      fyzické infrastruktury“ s předpokládanými investičními náklady do 31 mil. Kč a

      spolufinancování akce podle pravidel Programu ve výši 7,5% dle „Zásobníku

      projektů investičních akcí obce „ schváleného zasedáním Zastupitelstva obce č. 8

      dne 26.listopadu 2007.

 

Zastupitelstvo souhlasí :

-          s čerpáním finančního rozpočtu obce za rok 2007

-          s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s městem Roudnice nad Labem na úseku přestupkové agendy pro období 2008-2010

-          s návrhem finančního rozpočtu svazku obcí „PODŘIPSKO“ na rok 2008

-          s navýšením měsíční odměny neuvolněnému místostarostovi obce podle nařízení

vlády č. 614/2006 Sb., ze dne 20.12.2006 tak, jak bylo předneseno na dnešním jednání, s platností od 1.února 2008

-          s převodem 30% zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ na Fond odměn a 70% na

      Fond rezerv

-          s převodem 30% zlepšeného hospodářského výsledku MŠ na Fond odměn a 70% na fond rezerv

-          s převodem výsledku hospodářské činnosti obce ( DPS ) na účet 932 a použít jej na náklady příštích let

 

Zastupitelstvo neschvaluje :

-          změnu ponížení prodejní ceny 30,- Kč na 1m2 manželům Pavlisovým, dle jejich žádosti ze dne 7.12.2007 za prodej obecního pozemku p.č. 559 v k.ú. Straškov, která byla stanovena a schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 8 dne 26.11.2007

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

-          starostovi obce zahájit jednání o poskytnutí finančního úvěru v potřebné výši 

      k zajištění investičních akcí dle žádosti o finanční prostředky z Regionálního

      operačního programu Severozápad – Oblast podpory 2.2 – Investice pro zlepšení

      fyzické infrastruktury

-          starostovi obce zabezpečit přednesení Zprávy o činnosti kontrolního výboru za II. pololetí roku 2007 na příštím zasedání zastupitelstva obce

 

 

Usnesení

z 10. zasedání zastupitelstva obce Straškov-Vodochody, které se konalo dne

 

12.května 2008

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

-          kontrolu zápisu z 9. Zasedání zastupitelstva obce

-          zprávu o činnosti Rady obce od 9.zasedání zastupitelstva obce

-          slib nového člena zastupitelstva obce

-          zprávu kontrolního výboru za II. pololetí 2007

-          informaci starosty k jednání o finančním úvěru pro obec

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

-          závěrečný účet obce, včetně výsledku o přezkoumání hospodaření obce za r.2007 s

výhradami

-          čerpání finančního rozpočtu obce za I.čtvrtletí 2008

-          rozpočtové Změny č. 1

-          směrnice pro chod Obecního úřadu na r. 2008

-          navýšení odměn členům Rady obce, Zastupitelstva obce a neuvolněnému starostovi

 

Zastupitelstvo souhlasí:

-          se zakoupením el. kotle pro potřeby školní jídelny

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

-          starostovi obce dodržovat Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., vč. změn a dodatků jako opatření k nápravě zjištěných nedostatků

 

 

Usnesení

z 11. zasedání zastupitelstva obce Straškov – Vodochody, které se konalo dne 19.května 2008

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-          kontrolu zápisu z 10. Zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-          koupi pozemku p.č. 622/3 v k.ú. Straškov o výměře 1.063 m2 za cenu v daném místě

      a čase obvyklou ve výši 30.000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 776 –

      24/2008 ze dne 10.5.2008

-          úhradu za znalecký posudek č. 776-24/2008 ze dne 10.5.2008 ve výši 5.950,- Kč

 

 

Usnesení

 

z 12.zasedání zastupitelstva obce Straškov-Vodochody, které se konalo dne

 

16.června 2008

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

-          kontrolu zápisu z 11.zasedání zastupitelstva obce

-          zprávu o činnosti Rady obce od 11.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

-          prodej pozemků v k.ú. Vodochody, dle Usnesení ZO č. 4/2007 ze dne 14.5.2007 spol. GERO Invest s r.o., Lucemburská 2016/30,Praha 3, za částku 1,700.000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy

-          finanční částku 75.000,- Kč na zkvalitnění travního povrchu fotbalového hřiště za podmínky investice TJ Sokol Straškov – Vodochody ve výši 50% uvedené finanční

částky, která bude převedena na účet obce

-          rozpočtové úpravy č. 2 tak, jak byly předneseny na dnešním zasedání