Zpravodaj číslo 2/07

Vydáno dne 05. 02. 2008 (1269 přečtení)

 

Vánoce-svátky pokoje, míru a radosti

 

Nejkrásnější svátky v roce chápeme skutečně jako svátky klidu a pokoje, kdy si vzájemně projevujeme lásku a přátelství, ale i porozumění a štědrost k celému společenství.

Tato tisíciletá křesťanská tradice si v naši zemi vytvořila krásný způsob slavení těchto svátků, který je nejlépe vyjádřen názvem České vánoce.

Předchází ho doba čtyřtýdenního adventního půstu podle křesťanských zvyklostí.

 

První detailní popis obyčejů Českých vánoc pochází z doby panování Václava IV., tedy ze 14.století.

Je přirozené , že středoevropské vánoce propojovaly potřeby života s křesťanským duchovnem.

Rozjímání a návštěva bohoslužeb byly vždy součástí vánoc. Tam ve společenství spoluobčanů měli k sobě blíž a oslava vánoc měla širší dosah.

Vzpomínalo se na blízké, kteří již odešli z tohoto světa i na dočasně nepřítomné nebo odstěhované.

Tehdejší nižší životní úroveň většiny občanů se projevovala větším sociálním cítěním a tak vypomáhali chudším a zejména sirotkům a vdovám, jak to ukládala církevní tradice.

 

Součástí slavení vánoc byla tehdy samozřejmě návštěva bohoslužeb a duchovní rozjímání.

 

V průběhu staletí doznalo přirozeně i slavení vánoc výrazných změn, ale to základní - vzájemná láska a porozumění  - zůstalo, i když některé vnější zvyky a projevy se změnily.

Již více než sto let je hlavním symbolem vánoc ozdobený vánoční stromek přinesený k nám z Německa. Advent připomíná adventní věnec se čtyřmi postupně zapalujícími svícemi a velkou nadílkou všemožných dárků pod stromeček.

To vše je dáno mnohem větší životní úrovní obyvatel a nesmírnou obětavostí a prací našich maminek a manželek.

Vždyť všechny ty přípravy - počínaje pečlivým úklidem a výzdobou obydlí, nákupem dárků a napečením a navařením těch vánočních dobrot , zůstávají převážně na nich.

I nadále vánoční doba přeje rozvoji sociálního cítění, což dokazují výsledky různých vánočních sbírek, dobročinných koncertů a dalších podobných akcí.

Vánoční období stále přeje duchovnu a kultuře.

O půlnoční božíhodové mši jsou kostely plné a rovněž vánoční koncerty si na nedostatek návštěvníků nestěžují.

Vánoční doba otvírá srdce i duši všem k dobrým skutkům a je jen třeba, aby to co nejdéle vydrželo….

Rovněž láska ke zvířatům se v té době více projevuje a tak jako v minulosti nikdy hospodář nezapomněl o Štědrém dnu obdarovat v chlévě i svá chovná zvířata, tak dnes svou nadílku dostávají i domácí zvířecí miláčci.

Při výčtu všech, kteří se na toto období nejvíce těší jsou však děti, zvláště ti, kteří ještě věří a prožijí tak nejkrásnější dny života.

 

Věřím, že i přes nepříznivé vlivy zůstane kouzlo Vánoc i pro další generace zachováno.

 

                                                                                                   - efel -

 

Vážení spoluobčané,

 

dostává se Vám do rukou letošní druhé ( vánoční ) vydání Zpravodaje. Můj příspěvek bude krátký a chci v něm reagovat na rozšiřující se nešvar a tím je zasílání anonymů na adresu Obecního úřadu. Není jich žádná „lavina“, ale přesto mne tento problém znepokojuje. Vše je o vzájemné komunikaci. V podstatě všechny zaslané anonymy jsou produktem neznalosti konkrétně uváděných problémů.

V listopadu r.2005 jsem zavedl „hodiny u starosty „ které měly svůj termín každé první pondělí v měsíci od 15 do 17 hodin. Prezentoval jsem je rozhlasem a ve Zpravodaji. Výsledkem za tuto dlouhou dobu byla návštěva DVOU občanů, kteří přišli s nějakým problémem, nápadem a chtěli poskytnout informaci. Předpokládám tím, že všichni vše vědí a nemají potřebu se o čemkoliv poradit či diskutovat. Výsledek je však jiný. Dozvídám se celou řadu polopravd, různých fám a dokonce přímo lží, které nemají absolutně žádné opodstatnění. Nevím kdo je vymýšlí, ale myslím si, že by se měl každý napřed zeptat, zda jím prezentovaná skutečnost je pravdivá. Odpadly by zmiňované anonymy, spousta scestných informací, které čas od času mezi občany kolují a otravují život, a všem by se nám v naší obci žilo lépe. Pravda je totiž většinou velmi prostá a odpověď jednoduchá. Ale bohužel nikdo nemá zájem ji slyšet. V letošním roce proběhlo sedm zasedání Zastupitelstva obce, které je vždy v předstihu vyvěšeno na Úřední desce a hlášeno veřejným rozhlasem. Účast občanů na těchto zasedáních je však mizivá. A přitom, kde jinde než na zastupitelstvu se mají řešit problémy Vás občanů. I při schvalování rozpočtu obce pro daný rok je účast z řad občanů okolo 5 – 7 osob. Jak je to možné, že je nezájem o Vaše ( obecní ) peníze a jejich použití ? Nerozumím tomu. Při občasných debatách, třeba u piva, mi lidé říkají, že jsou znechuceni politikou na nejvyšších místech. Dá se s tím ztotožnit, ale v komunální politice je to přece o něčem jiném. Na malých obcích se stírají různé politické šarvátky a zastupitelstva mají problémy všude stejné – komunikace, chodníky, veřejný pořádek, osvětlení a nevím co ještě. Vždyť naše zastupitelstvo je složeno ze všech čtyř kandidátek, které se v říjnu loňského roku ucházely o Vaší přízeň. Je to průřez celou obcí, znáte se dokonale, chodili jste spolu do školy a vyrůstali spolu. Myslíte si, že členové zastupitelstva chtějí obci škodit a dělají Vám občanům naschvály ? Pokud ne, tak proč je ignorujete ? Proč je neoslovujete, neřešíte s nimi Vaše problémy a nedáváte podněty k lepšímu životu v obci ?! A jsme opět u vzájemné komunikace. Ta se konkrétně zlepšila u mysliveckého sdružení, místních hasičů a dobrovolných rybářů. U chovatelů a členů Sokola ani nemluvě, zde je to již dlouhodobá záležitost. Členové těchto sdružení a spolků k sobě našli cestu a to je přece nejdůležitější , když se lidé dávají dohromady. A naučili se  jednat s Obecním úřadem na rovinu. Pokud mají problém prostě přijdou a hledá se řešení. Velmi bych uvítal, kdyby to tak probíhalo ve všech  případech. Musím však zdůraznit, že ne na všechny nápady jsou ihned finanční prostředky v obecní pokladně. Na závěr připomínka : jako starosta jsem vázán mlčenlivostí. Proto Vás žádám, pokud máte nějaký problém nebo nemáte dostatečné informace, přijďte osobně a danou věc budeme řešit. Anonymní dopisy nejsou důstojné pro nikoho z Vás a nebudu se jimi zabývat.

Ke konci svého příspěvku bych chtěl poděkovat občanům – dobrovolným rybářům, kteří se starali o místní rybník v průběhu celého roku a zejména za jejich obětavost při nedávném výlovu, který se uskutečnil za velmi nepříznivých klimatických podmínek. Ještě jednou děkuji a věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i do budoucna.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem i Vašim rodinám popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2008 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

 

                                                                                              Jan Bartoň

                                                                                            starosta obce

 

                                   Z činnosti Rady obce a Zastupitelstva obce:

 

 

 

Usnesení

 

z 20. Zasedání Rady obce konané dne 27.8.2007

 

-          rada obce bere na vědomí: informace starosty o jednání se SčVK v Litoměřicích o 

     revizi požárních hydrantů v obci

-          o přípravě zasedání ZO, které se bude konat v září 2007 – volba nového

     místostarosty  obce spolu s návrhem výše jeho finanční odměny + zbývající program

-          o přípravě „Rozhodnutí pro vlastníky RD“ Obecním úřadem, jako věcně a místně příslušným orgánem státní správy podle ustanovení § 25, písm. a, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 76/2006 Sb., o připojení stavby na veřejnou kanalizaci vybudováním veřejné kanalizační přípojky

-          o jeho účasti na semináři Agentury kanceláře Rady vlády o prevenci v sociálně vyloučených romských lokalitách

-          o problémech s rušením nočního klidu, zejména ve středu obce návštěvníky herny

-          o žádostech občanů na odkoupení obecního pozemku p.č. 10/39 v k.ú. Vodochody

-          o jednání s odborem dopravy KÚ Ústeckého kraje o zachování ranního spoje ČD do

Horních Beřkovic

o ukončení provozu místního koupaliště v roce 2007

o zhotovení Pasportu dopravního značení v obci

o vydání Zpravodaje č. 1/2007

Rada obce schvaluje : výměnu žlabovnic pod zastávkou BUS směr Ústí nad Labem,

úpravu vodoteče žlabovnicemi na obecních pozemcích p.č. 368/7 a 368/9 v k.ú.

Vodochody, nákup nového PC s monitorem pro potřeby OÚ a nákup nového křovinořezu pro potřeby obce.

Rada obce doporučuje ZO ke schválení: měsíční odměnu novému neuvolněnému

místostarostovi podle nařízení vlády č.614/2006 Sb ze dne 20.12.2006, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce, záměr obce o prodeji obecního pozemku p.č. 368/8  a  části obecního pozemku p.č. 368/7 v k.ú. Vodochody.

Usnesení

z 21.zasedání Rady obce konané dne 24.9.2007

-          Rada obce bere na vědomí: informace starosty o jednání s odborem dopravy Krajského úřadu ÚK, o provedení prací celkové rekonstrukce topení v budově OÚ,

o finanční nabídce na rekonstrukci části místní komunikace, o místním šetření s

     vodoprávním odborem MÚ Roudnice n.L. a zástupcem ASTUR a.s. kvůli nárazovým

     záplavám při přívalových deštích směr Loucká.

-          Rada obce schvaluje :

Vybudování nového chodníku u čp. 300 a další ochrany spodní ulice proti přívalovým dešťům firmou Cakl, dále rekonstrukci části chodníku v ulici za čp. 105 Vodochody

-          Rada obce doporučuje ZO ke schválení: rozpočtové změny č. 3

 

Usnesení

 

z 22.zasedání Rady obce konané dne 15.10.2007

-          Rada obce bere na vědomí: informace starosty o vytvoření zásobníku projektů na investiční akce v obci odbornou firmou (žádosti o dotační tituly), o zadání prací čištění okapů na obecní budově č.p. 300, o jednání valné hromady „Dobrovolného svazku obcí Podpřipska“ dne 11.10.2007 v Roudnici n.L., o plánovaném termínu výlovu místního rybníka na den 10.11.2007, o vydávání dalších „Rozhodnutí pro vlastníky RD“ Obecním úřadem, jako věcně a místně příslušným orgánem státní správy podle ustanovení § 25, písm. a, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 76/2006 Sb.,o připojení stavby na veřejnou kanalizaci vybudováním veřejné kanalizační přípojky,

     o zadání instalace vchodových dveří v DPS spol. Stakoplast s r.o.

-          Rada obce doporučuje ZO ke schválení : záměr obce – prodej pozemku p.č. 559 v k.ú. Straškov, záměr obce – prodej částí pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Vodochody,

     záměr obce- pronájem částí pozemků p.č. 506/2 a 509/1 v k.ú. Straškov, záměr             

     obce- koupi části pozemku ( 1/7 ) p.č. 10/43 v k.ú. Vodochody, záměr obce – koupi

 

     pozemku p.č. 293/17 v k.ú. Straškov, záměr obce na pronájem obecního pozemku

     p.č. 10/39 v k.ú. Vodochody, záměr obce – prodej pozemku p.č. 368/8, 368/7 a část 

     p.č. 368/9 v k.ú. Vodochody, zásobník projektů investičních akcí

 

 

Usnesení

 

z 23. Zasedání Rady obce konané dne 5.11.2007

-          Rada obce bere na vědomí : informace starosty o stažení žaloby spol. AKS Děčín na obec v plném rozsahu, o účasti starosty na „ Dni malých obcí“- Praha 30.10.2007, o přípravách na výlovu rybníka ve Straškově – termín 10.11.2007, o jednání se SÚS a.s. ohledně minimalizace škod při záplavách směr Velvary, o nabídkách firem na instalaci veřejného rozhlasu, o nabídkách firem na instalaci měřičů rychlosti.

-          Rada obce schvaluje: podle závěrečné Finanční zprávy za r. 2007 zabudovat do rozpočtu pro r. 2008 částku na celkovou rekonstrukci veřejného rozhlasu, podle závěrečné Finanční zprávy za r. 2007 zabudovat do rozpočtu pro r. 2008 částku na zakoupení měřičů rychlosti, kulturní akci „Posezení při dechovce „ na den 11.12.2007, kulturní akci „Vánoční zpívání „ na den 18.12.2007, navýšení finančních

      záloh za vodné a stočné na částku 30,- Kč, spotřebu plynu na částku 70,- Kč a el. 

      energie na částku 50,- Kč celkem navýšení o 50,- Kč ve společných prostorách DPS

      nájemníkům od 1.1.2008.

-          Rada obce doporučuje ZO ke schválení :

Revokaci bodu Usnesení ZO č. 6 – prodej pozemku 368/8 p. Šíbal, čerpání finančního rozpočtu za 3. čtvrtletí 2007, rozpočtové změny č. 3, záměr obce – prodej

částí pozemků p.č. 10/44, 401/1, 617/1  v k.ú. Vodochody a záměr obce- koupě částí pozemků p.č. 10/42 a st. 437 a 438 v k.ú. Vodochody.

 

Usnesení

 

Z 24. Zasedání Rady obce konané dne 26.11.2007

-   Rada obce bere na vědomí: informace starosty o jednáních vedoucí k minimalizaci škod při      přívalových deštích směr Loucká, o nabídce firem na rekonstrukci veřejného rozhlasu a měřičů rychlosti v obci, o setkání starostů spádové oblasti Podřipska dne 16.11.2007, o finančním výsledku a celkovém průběhu výlovu rybníka, o jednání s pracovnicí Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, o jednání s JUDr. Rousovou  o záměrech obce při prodeji pozemků, o instalaci dopravního značení v obci podle Pasportu DZ, o jeho účasti na seminářích k čerpání dotací z Evropských fondů.

-          Rada obce doporučuje ZO ke schválení :

OZV č.3/2007 o pohybů psů na veřejném prostranství, OZV č. 4/2007 o místních poplatcích – ( o rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu),Smlouvu o změně povrchu na komunikaci p.č. 1/1 v k.ú. Vodochody,

Žádost p. Michala Smoleje o koupi obecního pozemku p.č. 368/7 a části obecního pozemku p.č. 368/9 v k.ú. Vodochody  p o u z e jako pronájem za cenu 3,- Kč za 1m2

a rok na dobu 10ti let.

 

Usnesení

 

ze 6. Zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 24.září 2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Obecně závaznou vyhlášku č 2/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Straškov – Vodochody.

Rozpočtové změny č. 3 tak, jak byly předneseny na dnešním jednání.

Záměr obce – prodej obecního pozemku p.č. 368/8 a části obecního pozemku p.č.368/7

v kat. území Vodochody panu Jindřichu Šíbalovi na jeho vlastní žádost za cenu 30,.-Kč

za 1m2 a veškeré úhrady spojené se zaměřením, prodejem a převodem. Podmínkou při zaměření odbornou firmou je účast zástupce Obecního úřadu nebo člena Rady obce.

Veřejnou volbu místostarosty.

Pozici místostarosty  jako neuvolněnou, volební komisi , návrhovou komisi, ověřovatelé

zápisu a výši měsíční odměny neuvolněnému starostovi obce podle nařízení vlády č. 614/2006 Sb., ze dne 20.12.2006.

Zastupitelstvo zvolilo počtem 13 hlasů paní Věru Svobodovou  jako neuvolněného místostarostu obce s nástupním termínem od 25.9.2007 a novou předsedkyni sociálního

výboru paní Jarmilu Svobodovou. 

 

Usnesení

 

ze 7.zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12.října2007

Zastupitelstvo obce schvaluje: žádost Pozemkovému fondu ČR ve věci bezúplatného převodu pozemku p.č. 83/2 v k.ú. Vodochody do vlastnictví obce.

 

Usnesení

 

z 8. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 26.listopadu 2007

Zastupitelstvo obce schvaluje

Záměr obce – prodej obecního pozemku p.č. 368/8 v katastrálním území Vodochody paní Martině Friedrichové

-          prodej části obecního pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Vodochody  slečně Petře Dvorské

-          prodej části obecního pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Vodochody panu Václavu Melicharovi,

-          prodej obecního pozemku p.č. 559 o rozloze 273 m2 v k.ú. Straškov paní ing. Michaele Pavlisové,

-          prodej části obecního pozemku p.č. 617/1 v k.ú. Straškov a prodej částí obecních pozemků p.č. 10/44 a 401/1 v k.ú. Vodochody manželům Stanislavě a Pavlu Hanzlíkovým,

-          koupi pozemku p.č. 293/17 v k.ú. Straškov o rozloze 394 m2, který je vlastnictví pana Jiřího Klementa

-          koupi částí pozemků p.č. 10/42 a stavebních pozemků 437 a 438 v k.ú. Vodochody, které jsou ve vlastnictví potencionálních dědiců zesnulého pana Leoše Nožky, dále manželů Zděny a Jiřího Matulíkových, manželů Simony a Rudolfa Sukových a paní Ilony Pospíšilové za výslednou cenu úředního odhadu skutečných výměr, která bude upřesněna po zaměření odbornou firmou a získání nového geometrického plánu,

-          pronájem obecních pozemků p.č. 506/2 a 509/1 v k.ú. Straškov (jako zahrádka) paní Pavlíně Mrkvičkové

-          pronájem obecního pozemku p.č. 10/39 o výměře 148 m2 v k.ú. Vodochody potencionálním dědicům zesnulého pana Leoše Nožky, dále manželům Zdeně a Jiřímu Matulíkovým, manželům Simoně a Rudolfu Sukovým, paní Iloně Pospíšilové a panu Petru Mrázkovi st. a jeho oplocení bez pevného základu

-          pronájem obecního pozemku p.č. 368/7 a části obecního pozemku p.č. 368/9 v k.ú. Vodochody na 10 let panu Michalu Smolejovi

-          schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.3/2007 a Obecně závaznou vyhlášku č.4/2007

 

Zastupitelstvo souhlasí:

-          s revokací bodu Usnesení ZO č.6 ze dne 24.září2007 ohledně prodeje obecního pozemku p.č. 368/8 a části obecního pozemku p.č. 368/7 v k.ú. Vodochody na vlastní žádost p. Jindřicha Šíbala

-          s čerpáním finančního rozpočtu obce za III. čtvrtletí 2007

-          s rozpočtovými Změnami č. 3

-          se Zásobníkem projektů

-          s uzavřením Smlouvy na rekonstrukci a změnu povrchu komunikace na pozemku p.č. 181 v k.ú. Vodochody firmou Cakl Miloš- stavební práce a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

 

 

Zastupitelstvo neschvaluje: prodej obecního pozemku p.č. 368/7  a části obecního

pozemku p.č. 368/9 v k.ú. Vodochody panu Michalu Smolejovi

 

 

                                                     Místostarosta obce: Věra Svobodová

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

Děti ze Základní školy sportují

 

Již čtvrtým rokem je naše škola členem Asociace školních sportovních klubů.

Příprava na sportovní soutěže odstartovala v Račicích na veslařském kanále, kde šest vybraných dětí, mohlo okusit netradiční sporty jako je bowling, veslařské trenažéry, aj.

 

První větší sportovní akcí byl atletický čtyřboj v Lovosicích, kde jsme dobře obstáli mezi velkými školami z Roudnice n.L. či Litoměřic. Musíme pochválit žáky naší školy Jiřího Voštu /7.tř/, Markétu Čulíkovou /9.tř./ a Tomáše Týře /9.tř/.

 

Okresního poháru ve florbale se letos bohužel nemůžeme zúčastnil, což nás velmi mrzí, ale 12.12. pojedeme na Podřipský pohár v halovém fotbale.

 

Před Vánocemi připravujeme naše oblíbené vánoční turnaje.

 

Příjemná tradice vypukne 13.12. od 15 hodin ve vestibulu školy na vánoční výstavce a následně s vánoční besídkou v tělocvičně.

 

Zveme všechny, kteří s námi chtějí přivítat vánoční čas.

 

                                                Za Základní školu Straškov-Vodochody:

                                                                       Mgr.Alena Machová

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

Jezdecké sdružení U ryzáčka a krásná sezóna 2007

 

 

Musím na začátek upřímně napsat, že co se sportovních výsledků a předsevzatých výkonů týká, jsme trochu polevili. Loňské první místo v kraji jsme vyměnili za druhé místo v krajském mistrovství v drezúře, účast na celorepublikovém Drezúrním poháru se nepovedla, tak jak bychom si představovali / umístění ve druhé desítce v Novice Cupu/. Ale na druhém místě si člověk musí stále uvědomovat, že pracuje s koněm a musí respektovat i on jeho. Pro nás byly tyto dvě soutěže hlavní motivací této sezóny, ale přesto umístění v nich dopadlo velmi dobře. Účast v mnoha jiných soutěžích v Praze, Kolesách, na Mělníku, na Moravě v Těšánkách/ kde jsme vybojovali 4 Poháry Moravského venkova - ve stupni S/, však dopadli nad očekávání dobře.

V letošním roce jsme opravdu nezaháleli, hlavně  co se týká tréninku našich dětí. Celá naše tlupa se opravdu rozrůstá o nadšence tohoto krásného sportu. Nejprve musím připomenout ty, kteří odpracují opravdu nejvíce a to jsou naši poníci– nově zakoupený, pan profesor – 12-letý poník bělouš BRIT / účastník mistrovství ČR dětí/, naše NELINKA / 5-letá klisnička, která nám letos porodila svoje první hříbátko HVĚZDIČKU /, 5-letý ČERTÍK, velmi nadějná sportovní klisnička TRINKA. Našich tréninků se účastní pravidelně 6-8 dětí, ve věku od 7-12 let. Jejich houževnatost a láska ke koním je opravdu obrovská. V jejich tréninku, který se převážně stává z jízdárenské práce, jsme se dopracovali i k tomu, že můžeme jet  na výjižďku,  kde si každý velmi dobře zvládne svého poníčka.

Naše trenérská aktivita se netýká jen našich  svěřenců a koní. Takže jsme se rozhodli po velmi pracném dobudování klasického drezúrního obdélníku 20 x 60 metrů u kolejí, uspořádat pro severočeskou oblast ČJF drezúrní soustředění talentované mládeže – 13.10.2007. Elánu všichni měli na rozdávání, takže rozhodující bylo počasí. A to nám opravdu přálo. Trenérem tohoto soustředění byl trpělivý Ing.Metelka, který stál uprostřed obdélníka od 11.00 do 17.00 a trpělivě vysvětloval a vysvětloval….

Tato akce nás trochu podpořila v tom, že i v takové vesnici jako je Straškov , můžeme zorganizovat takový druh akce. Předcházelo tomu vybudování obdélníka, WC v areálu stájí, a nyní plánujeme dobudování klubovny mimo místnost sedlovny.

A do toho všeho vymýšlíme, co do toho nového roku 2008. Ambice jsou velké, ale opět musíme stát pevně nohama na zemi. Na jaře chystáme zorganizovat opět drezúrní soustředění za podpory ČJF / 3 soustředění po sobě jdoucí/, které podpoří jezdce v přípravě na novou sezónu. Dále bychom chtěli pro přiblížení naší práce uskutečnit menší ukázkové závody  a pony hry pro veřejnost .

Samozřejmá je účast s velkými koňmi DUETEM a BAILEYSEM 20 v drezúrních soutěžích stupně S – účast na krajském mistrovství, a hlavně účast s dvěma poníky v kvalifikačních závodech na Mistrovství republiky ČR a následně možná i ve finále. Všechno je samozřejmě otázkou mnoha a mnoha věcí – peněz, zdraví a trošičku i toho štěstí.

Tak už si musíme jen přát to pravé koňácké – AŤ  NÁM  KONĚ  JDOU.

 

Za Jezdecké sdružení U ryzáčka, Ing Michala Pavlisová

www.uryzacka.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Vzpomínka našeho občana

 

Chtěl bych jako účastník 1. a 2. československé spartakiády opravit datum konání roku ze srpnového vydání Zpravodaje naší obce.

Jako voják základní služby v Jincích na Brdech, jsem cvičil na 1. spartakiádě v Praze v červnu 1955.

A to ve dvanáctičlenném družstvu gymnastů na bradlech, kde jsme na závěr cvičení zvedali bradla nad hlavu s jedním účastníkem družstva, který zde udělal stojku.

Druhé spartakiády jsem se zúčastnil v roce 1960 jako člen TJ Sokol Roudnice n.L. v prostných mužů.

Spartakiád se konalo celkem 7, a to vždy po pěti letech.

Od roku 1955 do roku 1985.

V září roku 1989 se započalo s nácvikem na 8.spartakiádu, jejíž nácvik byl zrušen a spartakiády se již dále nekonaly.

Na spartakiádě se cvičilo v mužských a ženských složkách a to dva dny po sobě a přenášela je Československá televize.

Též bylo dobrým zvykem, že se v  roce konání vždy o druhý vánoční svátek /Štěpán/ reprízovala celá spartakiáda v televizi.

Cvičily zde tělovýchovné jednoty Sokol. Orel a další  - od žáků, dorostu, škol, vysokoškoláků, učňovské mládeže, Svazarmu a vojáky konče.

Vojáci cvičili vždy dvě vystoupení, a to v prostných a s nářadím, což bylo vrcholem každé spartakiády.

Nejhezčí bylo cvičení rodičů s dětmi předškolního věku.

V naší obci vždy se nacvičovalo ve zdejší Základní škole pod vedením p. Věry Svobodové a to ženy, které na spartakiádách vždy cvičila.

Později se zde začalo nacvičovat i na Všesokolské slety a jich se  i účastnili občané z naší obce.

 

                                                                                              Bouša František