Zpravodaj číslo 1/07

Vydáno dne 05. 02. 2008

 

Zpravodaj

Ročník 26, číslo 1 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STRAŠKOV – VODOCHODY a ASTUR a.s.                                                                

Srpen 2007

Jak se před devadesáti lety bojovalo o republiku

 

V červenci byla v tisku mimo jiných informací i zpráva, že naše armáda 2.7. oslavila 90.výročí bitvy u Zborova slavnostním shromáždění v Praze, ale i položením věnců na tomto bojišti.

 

Tato zpráva mne připomněla den 2.7.1947, kdy jsem se jako volák podílel na přehlídce čs.armády v Praze na Strahově před presidentem Benešem ke Dni čsl.armády, který se vždy slavil jako připomínka vítězství legionářů v bitvě u Zborova.

 

Krátce poté se radikálně změnily politické poměry a za pár měsíců místo slávy získali i legionáři nálepku reakcionářů, kteří tehdy ohrožovali v Rusku postup komunistické revoluce.

Takový názor byl pak po řadu let presentován národu.

Nezůstalo jen u propagandy, ale naopak, legionáři byli odstraňováni nejen z velitelských míst v armádě, ale i z četnictva, státních úřadů. Dost dokladů o tom máme i v naší obci.

 

Podobný názor na generaci, která zajistila národu svobodu po 300leté vládě Habsburků, byl prosazován v tisku, ve školní výchově i v praktické politice státu.

Mladší generace již velmi málokdy dostaly pravdivé informace o činnosti těch, kteří se o republiku zasloužili jak svoji politickou, kulturní a zejména bojovou činností. Svobodu lze jen ztěží získat bez boje.

 

Považuji proto za vhodné využít i náš Zpravodaj k připomenutí tohoto - pro naše národy tak významného období a přibližující se 90. výročí vzniku ČSR  - je k tomu dobrá příležitost.

 

Již 12.8.1914  720 krajanů v Rusku vytvořilo dobrovolnou vojenskou jednotku Českou družinu, která v rámci ruské armády zahájila boj za české zájmy a plnila hlavně průzkumné úkoly.

V prosinci téhož roku se do této skupiny zařadilo 200 dobrovolníků z řad zajatců a ti pak vytvořily v následujícím roce základ Č.střeleckého pluku. Postupně přistupovali další čeští a slovenští zajatci a postupně za pomoci ruské armády zahájili bojový výcvik.

Byla to dobrovolná armáda, organizovaná na demokratických zásadách dle sokolských zásad.

Bylo zavedeno vzájemné tykání, oslovování se " bratře", volili si své velitele a velmi  zodpovědně plnili své povinnosti. Za cíl si určili , co nejdříve připravit se na boj za osvobození vlasti od habsburské nadvlády. Hlásili se k historii národa a k tradici Jana Žižky z Trocnova.

 

Postupně se zvyšovaly počty příslušníků této legie a dobré výsledky při výcviku umožnily bojové vystoupení na východní frontě.

Před devadesáti lety, tedy 2.července 1917, poblíž obce Zborov, zahájili čeští a slovenští dobrovolníci boj proti rakousko-uherské armádě jako samostatné bojové uskupení.

Společně s ruskou armádou útočila čs.střelecká brigáda ve složení 3 praporů a v počtu 3500 mužů a pronikla 3-5 km do hloubky rakouské obrany. Zajali 3000 vojáků a množství zbraní a materiálu. Naše ztráty byly 200 mrtvých a 800 raněných. Bohužel i na nepřátelské straně byli čeští vojáci a to plzeňského a jindřichohradeckého pěšího pluku. Vítězství našich legií bylo tehdy nejvýznamnějším vítězstvím na ruské frontě, bylo velmi publikováno ve spojeneckém tisku.

Vítězství mělo velký ohlas mezi zajatci a ti pak ve velkém množství vstupovali do legií.

 Již 23.8.1914 pařížští češi-sokolové vytvořili bojovou rotu s názvem Nazdar v počtu 300 mužů. Hrdinně bojovali za českou věc na západní frontě od října 1914 a při bitvě u Arrasu dne 9.5.1915 téměř všichni včetně svého velitele a náčelníka pařížského Sokola padli.

Naši krajané v Americe nezůstávali v pozadí boje o samostatnost. Již 2.září 1914 bylo založeno v Chicagu České národní sdružení, které požadovalo státní samostatnost českého národa.

Touha po svobodě a pro odluku od Rakouska-Uherska se projevovala i u vojáků odvedených do rakouské armády. Již 3.4.1915 u Dukelského průsmyku přešlo do ruského zajetí 1800 vojáků pražského 28.pěšího pluku a následně koncem května 1915  1500 vojáků 36.mladoboleslavského pěšího pluku.

 

Vídeňská vláda zvyšovala persekuci a již 21.5.1915 obvinila a zatkla Karla Kramáře a starostu Sokola Josefa Scheinera z velezrady a následně další představitele českého národa.

24.11.1915 Vídeňská vláda rozpustila Českou obec sokolskou s odůvodněním, že veškerá činnost sokolstva doma na frontě i za hranicemi je velezrada.

 

Po skončení války v roce 1918 a návratu domů se staly legionáři základem Československé armády a datum bitvy u Zborova byl každoročně slaven jako Den československé armády.

 

Příští rok nás čeká 90.výročí ukončení 1.světové války a v předstihu jsem tedy v dnešním Zpravodaji připomněli její prvé dva roky a to zejména  boj o samostatnost ČSR.

 

                                                                              F.Lácha
Romové v České republice

 

 

 

 

 

Našimi spoluobčany je i několik rodin Romů.

Vzájemně se denně potkáváme a zajímá nás jistě i jejich historie, která k nim nebyla vždy příznivá. Nebude jistě na škodu, když si ji připomeneme.

 

Ve 20.století žilo v Čechách a na Moravě asi 3000 Romů. Na Moravě bydleli většinou v romských osadách, čeští kočovali.

V severočeských Sudetech pak žili němečtí Sintové.

Dle údajů Muzea romské kultury se Romové přirozeně integrovali do společnosti.

Svědčí o tom i fakt, že již v roce 1936 ukončil studia pražské právnické fakulty Tomáš Holomek z romské osady u Svatobořic na Kyjovsku.

V roce 1942 Protektorátní úřady zakázaly Romům kočovat. V tomtéž roce na příkaz okupačních úřadů byl proveden soupis všech Romů, romských míšenců a osob žijících kočovným způsobem. Do seznamu se dostalo asi 6500 lidí. Část jich skončila ve sběrných táborech v Letech u Písku a v Hodoníně.

Za války odvezly transporty do Osvětimi 5000 Romů. Do vlasti se jich vrátilo jen 583.

V Česku žije tedy nyní jen pár tisíc českých Romů a jejich potomků.

Po válce při rozvoji národního hospodářství byla v Čechách zvýšená potřeba pracovníků a tak sem přesídlilo ze Slovenska i určité množství Romů. To je i případ našich Romů, kteří sem přišli při výstavbě nového sila.

Historie Romů v Čechách není tedy radostná, ale budoucnost mají jistě nadějnou.

Hlavní nadějí jsou jistě děti a mládež , kteří při neomezené možnosti vzdělávání jim umožní pracovat i v náročnějších oborech, kde jsou přirozeně i větší výdělky.

Rovněž možnost učebních oborů vede k získání kvalifikace a tím k snadnému získání vhodné pracovní příležitosti.

Velkou pomocí jim jistě je naše škola, jejíž úspěšné ukončení jim dává možnost získat učební obor a nebo studium.

Toto je cesta zvýšení životní úrovně a blahobytu.

 

                                                                                          - efel - 

 

Důležité události v průběhu století

 

 

Historický kalendář:

 

 

1906

 31.ledna  - podal v říšském sněmu poslanec Klofáč petici s 22 tisíci podpisy, žádající volební právo žen

30.dubna  - Min.předseda Gautsch podal demisi pro neshody s vol.právem

 

1916

 

29.srpna        - Kyjevská dohoda potvrdila pařížskou Národní radu jako vedoucí orgán čsl.

29.prosince   - Edvard Beneš předal memorandum Dohodě o osvobození Čechů a Slováků

 

1920

 

6.února          - založena církev Československá, v čele stál Karel Farský

27.května      - T.G.Masaryk zvolen podruhé presidentem

4.června        - podepsána mírová smlouva a uznání hranic s Maďarskem

 

1926

 

3.února            - Jazykový zákon určil za úřední jazyk český a v místě s 20%obyvatel jiné národnosti cizí jazyk

26.června        - Všesokolský slet poprvé na Strahově

28. října         -   čeští fašisté se pokusili v Brně o puč

 

1936

 

16.srpna - Olympiáda v Berlíně - ČSD 3 zlaté a 4 stříbrné medaile

17.srpna - Henlein se sešel s Hitlerem v Berlíně

16.září -    na schůzi Malé dohody nedošlo k jednotnému paktu

 

1946

 

12.dubna -  druhá pražská dohoda mezi Čechy a Slováky

26.října    -  první poválečné volby do Národního shromáždění

29.října   -   poslední odsun Němců . Celkem odsunuto 2.250.000 Němců

 

1956

 

31.července - Národní shromáždění přijalo zákon, který zvýšil pravomoci slovenských orgánů

23. června      -   1.celostátní spartakiáda jako náhrada sletů

1.října            -    Schválen zákon na zkrácení pracovní doby na 46 hodin týdně

 

 

1966

 

18.dubna - Schválen zákon o výstavbě dálnic - do 20 let 1711 km

19.dubna - výbuch na dole Zárubek v Ostravě - zemřelo 16 horníků

24.září     -  čs.gymnastky získaly titul mistryně světa    

 

 

 

Vážení spoluobčané,

 

dostává se Vám do rukou letošní první vydání Zpravodaje. Dovolím si Vás pouze krátce seznámit s nejdůležitějšími věcmi, problémy a skutečnostmi, které se udály od voleb v roce 2006.

Asi nejdůležitější skutečností je rezignace na mandát člena zastupitelstva obce, kterou podává současná místostarostka p. Václava Strachová. Příčinou jsou dlouhodobé zdravotní problémy a několika měsíční pracovní neschopnost. Děkuji touto formou p. Strachové za práci, kterou pro obec a tím následně i pro Vás, občany na pozici místostarostky vykonávala a přeji jí do dalších let hodně zdraví a pohody.

Zastupitelstvo obce bude volit na svém zasedání 17. září nového místostarostu a jeho Usnesení bude vyvěšeno na úřední desce následující den a obsazení uvedené pozice bude vyhlášeno i místním rozhlasem.

Obec má v současné době již zpracované ( či těsně před dokončením ) projektové dokumentace na zastupitelstvem schválené budoucí investiční akce v obci, na které budeme shánět dotační tituly z evropských peněz, tedy v období 2007 – 2013. Nepředpokládám, že ve všech případech bude obec úspěšná, ale štěstí přeje připraveným.V letošním roce se jedná o projekty výstavby nových chodníků v obci, rekonstrukci školního hřiště, výstavby dvou bytů 3+1 nad školní jídelnou a celkovou rekonstrukci Obecního úřadu. V r. 2008 pak rekonstrukce koupaliště a zejména pokračování Odvádění povrchových vod s výstavbou komunikací na okruhu od DPS , v celé ulici okolo rybníka s ukončením na státní silnici za koupalištěm. Dále jsou zpracovány finanční náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. Vše se však odvíjí od úspěšnosti v získání dotací a pochopitelně i od množství vlastních finančních prostředků, které jsou nezbytné k určitému podílu vlastního přifinancování. Celkové náklady se pohybují okolo částky 45 mil. korun, ale znovu opakuji , že obec zcela jistě nedosáhne na všechny finanční zdroje ,které jsou k tomu zapotřebí.

 

Do současnosti byly vloženy investice do vybavení školní jídelny, několik stovek metrů oplocení, zároveň i nové oplocení na státní silnici u sokolovny, oprava studny jako zdroje pro koupaliště a i vybudování nové elektroinstalace také na koupališti a také do několika vodotečí, které by měly zabránit škodám způsobených přívalovými lijáky. Zároveň se začínají rozjíždět  jednání vedoucí k prodeji obecních pozemků na „ starém „ hřišti ve Vodochodech, ze kterých by měla mít obec nemalý finanční zisk. V současné době jsou známy dva zájemci o koupi pozemků, na kterých by mělo vyrůst 22 rodinných domů. Investor to musí být opravdu silný, protože předpokládané náklady na zasíťování, vybudování komunikace, chodníků a veř. osvětlení se blíží k hranici 12 milionů korun.

 

Děkuji všem občanům ,kteří se starají o vzhled obce sekáním škarp před svými domy.Vede se několikaletý spor se správou silnic o toto udržování škarp, ale bohužel jsou mezery v zákonech, které v podstatě dávají za pravdu oběma stranám, Skutečnost je však taková, že SÚS v obcích škarpy neseká. Obecní úřad žádal Úřad práce o čtyři zaměstnance, bohužel z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme „ obdrželi „ pouze dva. Veřejné zeleně je mnoho a nejde vše ihned podle našich představ. V uplynulých dnech byly našimi zaměstnanci posekány některé škarpy, o které majitelé přilehlých nemovitostí nejeví zájem a už bylo slyšet „ proč jim ano a nám ne „. Sekání skutečně není možné zajistit v celé obci a proto znovu děkuji za pomoc všem, kteří se o vzhled obce starají vlastními silami.

 

V měsíci září bude „ Rozhodnutím OÚ„ uloženo vlastníkům rodinných domů, kteří nejsou dosud připojeni přípojkou na veřejnou kanalizaci, aby tak učinili. Zcela jistě to bude krok nepopulární, ale vzhledem ke zlepšení životního prostředí nás všech nezbytný a oprávněný. Proč může být připojeno 90 % obyvatel a zbytek ne ?

 

Poslední zmínka v mém příspěvku patří herně, kterou má v pronájmu od Jednoty Rakovník p. Šámalová. Návštěvníci herny jsou v drtivé většině občané romské národnosti, jezdí sem i roudničtí Romové. Bohužel hluk, potyčky, malé děti do nočních hodin a veřejné WC v přilehlém parčíku a na okolních domech jsou součástí těchto družných posezení. Obecní úřad opakovaně žádá Policii ČR o zvýšení monitoring, obrací se na Živnostenský úřad, ČOI, KHS, dozor Ministerstva vnitra, sociální služby, ale není pomoci. Provozní doba musí být vyvěšena, ale nemusí být dodržována, termín nočního klidu nemá v žádném zákoně oporu a Obecně závaznou vyhlášku, která by řešila,určila či omezila dodržování provozní doby nelze vydat. Obecní úřad má v záloze ještě jedno řešení, které však bude aktuální nejdříve v roce 2008. Do té doby nelze než spoléhat na zvýšený dozor Policie ČR a určitou morální odpovědnost nájemce za provoz zařízení a chování svých hostů.

 

Vážení spoluobčané, děkuji za pozornost.

 

                                                                                                                      Jan Bartoň

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


Z činnosti Rady obce a Zastupitelstva obce:     

 

 

 

Usnesení

z 5.zasedání Rady obce konané 8.1.2007

-          rada obce bere na vědomí: informace starosty o navrhovaném fin.rozpočtu obce pro rok 2007, o jednání s ČSAD Slaný ohledně změny doprav.spoje Loucká-Roudnice n.L. v návaznosti na ukončení škol.vyučování

-          Rada obce schvaluje :

-          Dohody o pracovní činnosti s důchodci a výši jejich finančních odměn pro rok 2007

-          Rozpočtové změny č.7 dle předložených dokladů

-          Navýšení fin.částky na dárky při životním jubileu občanů od 80ti let věku

-          Zakoupení a instalaci laviček do autobusových čekáren

 

Usnesení

ze 6.zasedání Rady obce konané 22.1.2007

-          rada obce bere na vědomí:  informace starosty o jednání k vybudování přechodu pro chodce u DPS, o jednání s TJ Sokol o realizaci nového oplocení pozemku u státní silnice, o jednání s SÚS ohledně nezpevněné krajnice u sokolovny, o jednání s firmami o zadání a výši fin.prostředků za provedení proj.prací do "Zásobníku projektů " obce, o jednání na KÚ ohledně dotací z Programu obnovy venkova

-          Rada obce schvaluje:

-          Instalaci 2 ks odpadkových košů u prodejny potravin a lékárny

-          Opravu části chodníku u p. Holkové

-          Instalaci dvou dopravních značek u čp.283

-          Instalaci nového plotu mezi školním a dětským hřištěm u MŠ

-          Instalaci nového plotu u sokolovny

-          Opravu střešní krytiny na zastávce BUS ve směru od Prahy

-          Instalaci mříže do okna u skladu potravin ŠJ

-          Odvodnění pozemku p.č.603/3 k.ú. Vodochody

-          Instalaci měření rychlosti v obci radarem zapůjčeném od firmy Tarmac CZ a.s.

 

Rada obce neschvaluje: pokračovat v jednání k vybudování přechodu pro chodce u DPS z důvodu vysoké fin.náročnosti

Rada obce ukládá starostovi obce zahájit jednání ke koupi pozemků p.č. 622/3, 493/4 a 493/6 k.ú. Straškov v termínu do konce února 2007

-          realizovat žádost o dotaci do Programu obnovy venkova na vybavení školní jídelny

-          realizovat žádost o příspěvek z rozpočtu Ústeckého kraje pro místní jednotku Sboru dobr.hasičů

-          reklamovat netěsnost oken v DPS

 

Usnesení

ze  7. zasedání rady  obce konané dne 5.2.2007

-          Rada obce bere na vědomí: informace o jednání s firmami na zadání a výši fin.prostředků za provedení proj.prací do "Zásobníku projektů" obce

-          Rada obce schvaluje: zakoupení posypového vozíku na úpravu veř.prostranství v zimních měsících

-          Zadání proj.prací na rekonstrukci budovy OÚ a výstavbu dvou bytů nad Školní jídelnou projekční kanceláři INVEKO Litoměřice, na úpravu sport.areálu ZŠ projekční kanceláři EVČ Pardubice a na nové odběrné místo elektro na koupališti projekční kanceláři Kvintus

 

Usnesení

z 8.zasedání rady obce konané dne 14.2.2007

-          Rada obce bere na vědomí: informace starosty o jednání s Policií ČR o volném pobíhání psů v obci

-          Rada obce schvaluje: předložený návrh fin.rozpočtu obce pro rok 2007, čerpání rozpočtu obce za rok 2006, výši zlepšeného hospod.výsledku ZŠ a MŠ za rok 2006 a jeho rozdělení a výsledek hosp.činnosti obce za rok 2006

 

Usnesení

z 9. zasedání rady obce konané dne 5.3.2007

-          Rada obce bere na vědomí: informace starosty k jednání k zajištění kult .akce Straškovský korbel, o jednání o koupi pozemků u koupaliště, o kolaudačním jednání intenzifikace ČOV, o návrhu společnosti GHC Praha na zpracování proj.dokumentace rekonstrukce koupaliště

-          Rada obce schvaluje: návrh studie na úpravu sport.areálu ZŠ

 

Usnesení

z 10.zasedání rady obce konané dne 19.3.2007

-          Rada bere na vědomí: informace starosty o jednání s ředitelkou ZŠ o průběhu oslav 50ti let založení školy

-          Rada obce schvaluje: termín oslav 50.výročí založení ZŠ na 5.5.

 

Usnesení

z 11.zasedání rady obce konané dne 2.4.2007

-          Rada obce bere na vědomí: informace starosty o kontrole pojistného na OSSZ v Litoměřicích

-          Rada obce schvaluje: navýšení pojistného u obce a ZŠ, aktualizaci investiční akce Odv.povrchových vod -lokalita 4 a 5 po projednání s firmou Vodohospodářské projekty Česká Lípa

 

Usnesení

z 12.zasedání rady obce konané dne 16.4.2007

-          Rada obce bere na vědomí: informace starosty o postupu prací na oplocení u sokolovny a MŠ, dále chodníku p. Holkové a nového chodníku u lékárny, o rekonstrukci studny na koupališti, o přípravách k napojení dosud nepřipojených rod.domků na veřejnou kanalizační přípojku

 

Usnesení

ze 13.zasedání rady obce konané dne 30.4.2007

-          Rada obce bere na vědomí: informace starosty o novém elektro zajištění koupaliště, o opravě prasklého vodov.potrubí v obecním bytě čp.188

 

Usnesení

ze 14.zasedání rady obce konané dne 14.5.2007

-          Rada obce bere na vědomí: informace starosty o stavu prací v obci zadaných firmě Cakl Varnsdorf,  o zabezpečení sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci 19.5. , o úpravě místní komunikace k čp.189

 

 

Usnesení

z 15.zasedání rady obce konané dne 29.5.2007

-          Rada obce bere na vědomí: informace starosty o škodách způsobených přívalovým deštěm, o úpravě parkoviště u hřbitova, o stavu příprav zahájení provozu koupaliště

-          Rada obce schvaluje: nákup  čerpadla pro Sbor dobr.hasičů, uzavření dohody o provedení práce na údržbu veřejné zeleně

 

Usnesení

ze 16.zasedání rady obce konané dne 18.6.2007

-          Rada obce bere na vědomí: informace starosty o jednání se členy romské komunity ohledně devastace obec.majetku, o zadání zpracování dopravního pasportu pro obec, o úpravě a osetí travou škarp firmou Ravel s.r.o.

-          Rada obce schvaluje umístění poštovních schránek na obec.pozemku p.č. 621/1 Straškov pro čp.189

 

Usnesení

ze 17.zasedání rady obce konané dne 9.7.2007

-          Rada obce bere na vědomí informace starosty o dodání proj.dokumentace na výstavbu nových chodníků v obci - firma Stavoprojekt Ústí n.L.

 

Usnesení

z 18.zasedání rady konané dne 23.7.2007

-          Rada obce bere na vědomí informace starosty o přípravě jednání s majiteli bytovky čp. 331 o směně či prodeji pozemků vedoucí k výstavbě nového chodníku

-          Rada obce schvaluje zakoupení čerpadla pro okysličení rybníka, rekonstrukci topení v budově Obecního úřadu

 

Usnesení

z 19.zasedání Rady obce konané dne 6.8.2007

-          Rada obce bere na vědomí informace starosty o jednání s Kraj.úřadem o návrhu jízdních řádů ČD pro rok 2008

-          Rada obce schvaluje : Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc.břemene se spol.ČEZ Distribuce, vymalování společných prostor v DPS

 

Usnesení

z 2. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 8.ledna 2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Inventarizační zápis o provedení řádné inventarizace hosp.prostředků obce ke dni 31.12.2006

Zastupitelstvo obce rozhodlo o vstupu obce do obecně prospěšné společnosti POD-ŘIP-Sko s výší členských příspěvků Kč 30,- na jednoho obyvatele pro rok 2007

 

Usnesení

ze 3.zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 5.března 2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Záměr obce odkoupit pozemky od majitelů p. Libuše Hajšlové a prof.Hendrycha o celk.výměře1420 m2

Záměr obce pronajmout místnost v budově čp.2 p. V.Šámalové

Navýšení měsíční odměny neuvolněnému místostarostovi obce

 

 

 

 

Usnesení

ze 4.zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 14.května  2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Směnu pozemků v k.ú. Vodochody mezi obcí a spol.Chládek-Tintěra - pozemek p.č.10/44 díl A o výměře 14m2 za pozemek p.č. 10/45 dílB o výměře 14 m2

Záměr obce prodej obec.pozemků v k.ú. Vodochody p.č. 59,81,82,83/1, 94/3,94/4,94/5 za účelem výstavby rodin.domků dle Změny č.2 Územního plánu

Smlouvu mezi obcí a spol.A-Factum vedoucí k prodeji pozemků v k.ú.Vodochody výhradně pro výstavbu rodinných domů

Doplnění do rejstříku školy Zápis nového vzdělávacího oboru, kod č.j.24035/97-22

 

Usnesení

z 5.zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 6.srpna 2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Prodej části obec.pozemku p.č.72/1 k.ú.Vodochody o celkové výměře 42 m2 p.Martinu Krupkovi

Rekonstrukci rozvodů topení v budově čp.2 Obecní úřad

 

                

                                                                                                       Jan Bartoň, starosta