Ročník 19, číslo 4

Vydáno dne 26. 01. 2006 (1664 přečtení)

Svátky pokoje a míru, Dvacáté století končí až 31.prosince 2000, Informace starosty, Nejužívanější drogy v ČR a něco o nich, Sport, Z činnosti rady obce, O čem se hovoří …,Blahopřejeme.

Zpravodaj
Ročník 19, číslo 4
 
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STRAŠKOV - VODOCHODY a ASTUR a.s.
 
prosinec 2000
 

1.     Svátky pokoje a míru

2.     Dvacáté století končí až 31.prosince 2000

3.     Informace starosty

4.     Nejužívanější drogy v ČR a něco o nich

5.     Sport

6.     Z činnosti rady obce:

7.     O čem se hovoří …..

8.     Blahopřejeme

Vánoce, vánoce přicházejí, 
zpívejme přátelé,
 
po roce vánoce, vánoce přicházejí,
 
šťastné a veselé.

Svátky pokoje a míru

Vánoce - čas neobyčejného kouzla vzpomínek na vlastní dětství, hluboko zapsaných do našich myslí natrvalo. U nás starších - navíc vzpomínky na radost našich dětí z dárků přijímaných pod rozzářeným vánočním stromkem uprostřed spokojené rodiny. Právě z těchto zážitků je ta působivost těchto svátků v celé české populaci. Ten zázrak zrození symbolizovaný Ježíškem, který našim milým naděluje dárky, přetrvává v české tradici nepřetržitě po staletí. 
Stejně tak i u dalších evropských národů, ba i u národů jiných kontinentů patří vánoce k největším svátkům, které jsou v něčem podobné.
 
Přesto, ale České vánoce jsou výrazně jiné. Vytvářely se po staletí z lidových obyčejů od středověku až po současnost. Slavnému Štědrému dni předchází slavení Barbory, někde i Lucky a neb Perechty a Mikuláře s andělem a čertem. To vše je popsáno v literatuře, výtvarně zobrazeno a sluchově přiblíženo hudbou a zpěvem koled a vánočních písní. Jak emotivně na nás působí Ladovy vánoční obrázky, Rybová vánoční mše, básně K.J.Erbena, Jar.Seiferta a dalších. To vše spolu s betlémy, vánočním stromkem, svíčkami, prskavkami a tradičním vánočním stolováním vytváří tu krásnou pohodu , na kterou se všichni těšíme.
 
Štědrovečerní večeře s tradičním smaženým kaprem, nebo jiným rodinným jídlem , bývá završena ochutnáním všech těch napečených dobrot, těch různých koláčků, pracen, marcipánů, měsíčků, které byly s takou péčí s láskou připraveny. Vrcholem je pak rozsvícený stromeček s prskavkami, pod kterým každý nalezne svůj dárek. V duchu slyším již ten zvonek, který nás k té kráse přivolal a podvědomě cítím tu vůni čerstvého jehličí, promísenou vůní purpury. Někde v předsíni svítí na adventním věnci čtyři svíce, které byly postupně po týdnu zapalovány a připomínaly nám,že čas vánoc se blíží.
 
Již slyším z úst našich manželek, maminek a babiček řadu námitek. Proč také nepíšeš o tom, kolik práce a úsilí a času to vše potřebuje. Ke svátečnímu stolování patří i pracný úklid, zdobení bytu a domu, pečení a vaření a to vše většinou zajišťuje ženská část populace. Domnívám se, že i větší starost s nákupem dárků ochotně přejímají maminky a babičky a tak nám zbývá jen starost opatřit stromek, sem tam něco uklidit, opravit a i jinak vypomoct. Víme však, že všechnu tuto práci a starost dělají naše ženy rády, my to velmi oceňujeme a vřele jim děkujeme.
 
K té hezké vánoční pohodě patří i to, že volného svátečního dne využijeme k návštěvě kostela neb kulturní akce, vyjdeme si do přírody a to vždy, pokud možno rodinou a neb přáteli. V té pohodové náladě zapomeneme jistě na všechny křivdy a nepřátelství a budeme hledat vždy cesty ke smíru v souladu s vánočním přáním "a na zemi pokoj lidem dobré vůle!"
 
V současné době v supermarketech a jiných komerčních podnicích se snaží propagovat tzv. Santa Klause. Věřím, že dopadnou stejně jako propagátoři Dědy Mráze, o kterém dnes již nikdo neví.
 
České vánoce si prostě vzít nedáme..

Š ť a s t n é a v e s e l é

Redakční rada Zpravodaje 


Dvacáté století končí až 31.prosince 2000

Odborníci nás poučili, že jsme oslavovali vloni vstup do nového tisíciletí předčasně. Prokázali to nezvratně a tak můžeme oslavu při letošním Silvestru opakovat. 
To nám jistě nebude nijak vadit a výrobce šampaňského to také přivítá. Každé výročí kromě oslav je i příležitostí k vzpomínání a hodnocení slaveného období. Tisícileté období obce můžeme těžko hodnotit, protože máme jen velmi málo písemných záznamů a žádné pamětníky.
 
Pro nás bude jistě zajímavé ohlédnout se alespoň 100 let nazpět a připomenout si nejvýznamnější události v historii naší obce. Nebude to jistě úplné, ale přece jen to dá určitý obrázek o tom, jak jsme se činili:

Rok 1900

 • Postavena ve Straškově čtyřtřídní škola, kterou navštěvovaly děti ze Straškova, Vodochod, Vražkova a Loucké
 • Postavena žel. dráha Zlonice - Roudnice

Rok 1901

 • Postavena silnice k železniční stanici Straškov-Vodochody
 • V Račiněvsi zřízen poštovní úřad i pro okolní obce, kronikář kritizuje , proč o poštu nepožádala obec Straškov

Rok 1902

 • Obecní volby, starostou zvolen Jan Šťapec
 • Postavena spolková váha s domkem

Rok 1903

 • Postavena silnice k zastávce z Vodochod

Rok 1905

 • Zřízen nový Dobrovolný hasičský sbor - první byl údajně již v r.1895, ale zanikl

Rok 1906

 • Postavena železniční dráha Libochovice - Jerniščovice - ve Straškově křižuje trať Hospozín-Roudnice. Ve Straškově postavena budova nádraží.

Rok 1909

 • Postavena okresní silnice Straškov-Bříza
 • V obecním volbách za malé účasti zvolen starostou opět Jan Šťapec

Rok 1910

 • Postavena okresní silnice do Vražkova
 • Postaveny budovy továrny na hospod. stroje Mlčkovský a spol.

Rok 1912

 • Založena Tělocvičný jednota SOKOL
 • V obecních volbách byl starostou opět zvolen Jan Šťapec

Rok 1913

 • Straškov a Bříza společným nákladem vystavěli spojnici mezi obcemi v letech 1914-1918
 • Světová válka , které se zúčastnila značná část mužů obce, z nichž 10 bojovalo v čs.legiích /6 v ruských, 2 ve francouzských a 2 v italských/. Ruští legionáři se vrátili až v r.1920.
 • Padlí občané jsou jmenovitě uvedení na Pomníku padlých
 • Ti, kteří nebyli na frontě, trpěli nedostatkem potravin a všeho zboží, konfiskacemi potravin
 • V závěru války vznikly epidemie, nejnebezpečnější tzv. španělská chřipka
 • Obci byly pro válečné účely sebrány dva historické zvony

Rok 1919

 • Nadšení z osvobození a ustavení ČSR
 • V obecních volbách zvolen starostou za soc.demokracii p. Josef Vobořil

Rok 1920

 • Byly konány volby do senátu a posl. Sněmovny ČSR - zvítězili soc. demokraté

Rok 1921

 • Bylo provedeno prvé sčítání lidu v ČSR

Straškov

105 domů     

562 obyvatel

Vodochody    

84 domů

451 obyvatel

 • Slavnostně byla otevřena nově postavené sokolovna

Rok 1922

 • Ve Straškově byla ustavena odbočka Čsl. červeného kříže
 • Založena Těl.jednota dělnické federace, za necelý rok zrušena
 • Zvýšený stavební ruch, postaveny domy do č.118

Rok 1923

1.     Obec požádala o zřízení Občanské školy s novou budovou

2.     V obecních volbách byl starostou zvolen Jan Kyslík ve Straškově a Antonín Kubát ve Vodochodech

Rok 1924

1.     Zahájena elektrifikace obce Straškov-Vodochody

2.     Žádost obce Straškov o zřízení smíšené občanské školy byla zamítnuta

3.     Byly uskutečněny volby do senátu a posl. sněmovny ČSR, ve Straškově zvítězila KSČ před agrární stranou, ve Vodochodech agrární strana před soc. demokracií

Rok 1925

 • Dokončení elektrifikace obce Straškov-Vodochody
 • Ministerstvo školství dalo do rozpočtu 0.5 mil.Kč na výstavbu školy, ale na základě protestu obce Vražkov byla stavba znovu zastavena
 • V obecních volbách byl zvolen starostou p. A. Polívka, náměstkem p. Mir. Líska

Rok 1928

1.     Při oslavách 10. výročí ČSR byl ve Straškově odhalen Pomník padlým

2.     Ve Vodochodech byla slavnost rozvinutí praporu spolku Havlíček

Rok 1929

1.     Odškolena byla obec Vražkov za podmínky, že uhradí 80 tis. Kč škol. radě

Rok 1932

1.     Českoslov. církev si otevřela svůj Husův sbor, vybudovaný ze sálu v čp.31

2.     Ve Straškově vznikla poprvé ordinace praktického lékaře

Rok 1933

1.     Regulace toku Čepel - práce pro nezaměstnané

2.     Po mnoha letech byl opět vyloven rybník - 2q ryb

3.     Na Skalce Archeologický ústav prováděl vykopávky

Rok 1935

1.     25.května velká zátopa způsobená průtrží mračen v Ledčicích, pobořeny mostky na státní silnici, Čepel se proměnil v řeku

Vzhledem k rozsahu tohoto vzpomínání, musíme jeho pokračování zveřejnit až v dalších číslech našeho Zpravodaje. 
Rádi přijmeme připomínky pamětníků, které by mohly vyplnit některé mezery v historii naší obce.
 
Děkuji předem.

F.Lácha 


Informace starosty

V obci probíhají přípravy na stavbu " Odvádění povrchových vod a úprava komunikací". 
Byla podepsána smlouva s projektantem. Jsou dohodnuté termíny jednotlivých kroků přípravných prací.
 
První krok bude zpracování variantní studie a její schválení. Následovat bude dokumentace k územnímu řízení a nakonec dokumentace ke stavebnímu řízení.
 
Přípravné práce by měly být zakončené platným stavebním povolením v prosinci příštího roku.
 
Na jaře r. 2002 by měla být stavba zahájena I. etapou. Dokončení podle finančních možností v r. 2005.
 
Předpokládáme, že obec v těchto letech bude moci uvolnit z vlastních zdrojů asi 8 000 tis.
 
Pokud se podaří zajistit finanční prostředky z projektu ISPA prostřednictvím Agentury regionálního rozvoje Euroregionu Labe, pak by bylo možné realizovat stavbu ve výši 32 000 tis. Kč. Práce na dalších úpravách komunikací by probíhaly i v dalších letech podle finančních možností obce a potřeb občanů.

V 1. čtvrtletí roku 2001 bude zpracována studie na rekonstrukci koupaliště. Současný stav nevyhovuje požadavkům na hygienu a je velmi obtížné každoročně udržet celé zařízení v provozu.
Obnova bude nákladná , ale bylo by velmi vhodné zachovat provoz koupaliště i v příštích letech.

V roce 2001 bychom též rádi zahájili opravu budovy Obecního úřadu. 
Celý objekt je ve špatném stavu a vzhledem i stavem patří mezi nejhorší domy v obci. Tato skutečnost jistě není nic ke chlubení, ale doposud bylo nutné řešit důležitější investice.
 
Zadáme zpracování projektu a postupně by mělo dojít k rekonstrukci všech prostor tak, aby celý dům sloužil potřebám obce.
 
Uvolnili bychom prostory, které obec využívá a které jsou v majetku T.J. Sokol.
 
V první části počítáme alespoň s obnovou venkovní fasády,výměnou oken do ulice, plechováním, opravou a úpravou komínů a nutné části elektroinstalace zvenku domu.
 
S realizací těchto prací počítáme v r.2001.
 
O možnou dotaci z Programu obnovy venkova požádáme na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Znovu budeme žádat o finanční dotaci na výstavbu domu s pečovatelskou službou. V obci žijí lidé. kteří mohou mít problémy se zajištěním spokojeného života třeba i tím, že jsou osamělí nebo nemocní. Uvedené zařízení , dům s pečovatelskou službou (DPS) by stál na místě dřívější staré školy, po demolici objektu čp. 72. Počítáme s výstavbou deseti malometrážních bytů s provozem pečovatelské služby.

Vážení občané, čeká nás ještě mnoho práce pro zajištění hezkého a zdravého prostředí v obci a spokojeného života nás všech i příštích generací. 
Děkuji členům Obecního zastupitelstva, rady obce, členům spolků a organizací i všem občanům, kteří přispěli svým dílem ke zlepšení životního prostředí, soukromého i veřejného života v obci.

Přeji všem radostné vánoce, pevné zdraví, štěstí a pohodu v prvním roce nového tisíciletí.

Josef Mikula 
starosta obce
 


Nejužívanější drogy v ČR a něco o nich

/pokračování/

V Japonsku ho za války užívali sebevražední letci kamikadze a nejen oni. Po válce zůstaly nejen vzpomínky na účinky drogy, ale také velké zásoby, které se dostaly do rukou civilistů. Někdo považuje methamfetamin za nejnebezpečnější drogu běžně zneužívanou na počátku 70. let, dokonce nebezpečnější než heroin. Lidé zneužívající methamfetamin začínali zpravidla jako "droppers", tj. polykači, někteří přecházeli na jehlu. Historie se nejspíše opakuje a šňupání "pika" je nyní poměrně oblíbenou kratochvílí návštěvníků nejrůznějších klubů a diskoték. Šňupání je dnes v módě a tak má celá pervitinová scéna naději dostat se do situace podobné stavu vysoké obliby kokainu v polovině 80. let v USA.

 

2.2 Účinky

O této droze se v poslední době hodně hovoří ve sdělovacích prostředcích, především v souvislosti s jeho domácí výrobou a údajným rozšířeným exportem u nás vyrobeného pervitinu do ciziny. 
Není třeba zapírat, že psychotropní efekt pervitinu a ostatních amfetaminových derivátů je výrazný,příjemný, a proto vysoce žádaný. Dochází tedy k celkovému povzbuzení, odstranění únavy, pocitu zvýšení psychické i fyzické výkonnosti. Dochází k uvolnění zábran, což ovšem může být např. v oblasti sexu i kýženým efektem.
 
Na druhé straně je nutné uvést také riziko stimulačních drog. Po určité, individuálně dlouhé době, dochází prakticky u každého perníkáře k zásadním změnám psychiky. Toxikomanické kruhy tento stav dobře znají a ve slangu má svůj výraz "stíha" /stihomam/. Situace většinou vypadá tak, že takto postižený jedinec např. jede tramvají a všímá si lidí, kteří spolu "O NĚM" hovoří. Pomlouvají ho, jsou vůči němu nepřátelsky naladěni , kují pikle. Toto se opakuje se stále větší intenzitou. Pervitinový zoufalec pak vidí všude kolem sebe úklady a snaží se jim utéci. Mohou se postupně přidružovat i zrakové a sluchové halucinace, tedy šalebné vjemy tajemných výhružných stínů, zvuků atd.. Toxikoman pak jedná panickým útěkem či zdánlivě sebeobranným útěkem /jako je skok z okna/. "Stíha" tedy není žádná legrace. Jde o rozvoj závažné duševní poruchy způsobené právě stimulační drogou - o rozvoj paranoidního či paranoidně-halucinatorního syndromu v rámci vznikající toxické psychózy.

2.3 Jaký okruh lidí "peří" bere?

V dnešní době je velmi málo nových toxikomanů, kteří si pervitin píchají. Začala to být velmi oblíbená droga mezi mladými a začínajícími zneuživateli. Ti většinou péčko berou pouze víkendově nebo při nějakých akcích. Bývají to většinou akce, které lidi nutí být svěží a v pohybu několik hodin. Mnoho mladých experimentátorů si drogu však nepíchají, nýbrž ji šňupou. Po častějších prožitcích stíhy přechází většina "pikařů" k opiátům.

2.4 Fyzické riziko

Fyzické riziko u perníku není tak velké jako u jiných drob. Samozřejmě i u perníku může dojít k předávkování, tedy otravě až k zástavě srdce. Při požití se objevují charakteristické příznaky jako je - pocení, sucho v ústech, zvýšený krevní tlak, roztřesenost, rozšířené zornice, chronická rýma, krvácení z nosu.

2.5 Psychické riziko

U perníku je jedno z největších rizik právě psychické. Jak už jsme se zmínili, dochází u dlouhodobých zneuživatelů ke stíhám, ale i experimentátoři mohou mít s tímto problémem zkušenost. Stejně tak jako s depresemi, ke kterým dochází především na tzv. "dojezdu". 
Avšak, jak stíhy, tak deprese mohou být především důsledkem špatné komunikace těla s duchem, kdy tělo trpí hladem a žízní, avšak zneuživatel pod vlivem drogy toto nepociťuje. Po požití se objevuje neklid, překotná činnost, nespavost, náladovost, agresivita.

3.Heroin=H=Herák=Háčko

Heroin patří do skupiny opiátů, které se vyznačují zklidňujícími účinky, oproti pervitinu. Organismus si na drogu rychle zvyká a k dosažení žádaného účinku je třeba stále vyšších dávek. U opiátů prakticky neznáme toxikou psychózu, která je specifická u stimulačních drog /pervitin/. Diacetylmorphin je ilegálně vyráběný derivát morfinu a patrně nejznámější a nejrozšířenější droga ze skupiny opiátů.

3.1 Historie

Heroin - diacetylmorfin byl syntetizován v roce 1989 a původně sloužil jako běžný farmaceutický výrobek - lék proti kašli a po určitou dobu byl také experimentálně používán jako lék proti závislosti na morfinu. Morfin byl izolován z opia roku 1804. 
Opium se získává z propíchnutých nezralých makovic máku setého /papaver somniferum/, z nichž vytéká většinou žlutozeleně zabarvená šťáva, která na vzduchu zasychá v hnědou beztvarou hmotou /zralá semena máku, užívaná k přípravě pokrmů, jsou bez alkaloidů/. Takto připravené opium je zneužíváno již po tisíciletí. Oproti jiným drogám, nebylo nikdy spjato s náboženskými rituály. Od nepaměti bylo používáno jako lék nebo jako omamná droga umožňující chvilkový únik od strastí běžného života. Uživatelé však brzy pocítili, že opium nepřináší pouze spánek, ale i pocity štěstí a úlevy. Koncem 16. století bylo přidáváno do dortů na slavnostech a podáváno proti bolesti. Opium obsahuje celou řadu alkaloidů, mezi základní patří morfin, kodein, papaverin, thebain, meconidin atd..

3.2 Účinky

Heroin je zklidňující látka a oproti morfinu má dvakrát až třikrát silnější účinky. Po užití heroinu se rychle dostaví stav příjemného opojení, zpomalené reaktivity, nezájmu o okolí a bezbolestnosti. Tyto stavy trvají asi jen deset až patnáct minut. Poté následuje tři až šest hodin trvající fáze, ve které se heroinista cítí "normálně" a může se i nenápadně chovat. Osm až čtrnáct hodin po posledním požití se mohou začít projevovat abstinenční příznaky /bolesti břicha, kloubů a svalů, pocení, zimnice, nevolnost"/. 
/pokračování příště/
 


S p o r t

Výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Straškov-Vodochody 
přeje všem členům a příznivcům - Radostné a spokojené vánoční svátky a prvého roku nového tisíciletí všechny dny šťastné a úspěšné při hezké životní pohodě.

Konce roku využíváme i k tomu, abychom čtenáře Zpravodaje seznámili s osobním názorem jednoho z nás na uplynulou sezónu oddílu kopané a čekáme na Vaši odezvu.

Vážení přátelé, byl jsem požádán o zhodnocení právě skončené podzimní části mistrovské sezóny 2000-2001 ve fotbale. 
Nevím, zda jsem k tomu kompetentní osobou, zvláště když jsem ke 13.11.2000 ukončil činnost na pozici sekretáře fotbalového výboru,ale budiž. Nic není jednoduššího, než uveřejnit suchá čísla, tedy postavení mužstev v tabulce, střelce branek apod.. To ale není podle mého tak podstatné. Důležitá je např. skutečnost, že náš oddíl má tři mládežnická družstva, která nám dělají, i když střídavě, radost. V loňském roce se nedařilo dorostu a letošní výsledky jsou daleko lepší, opak je u žáků a stabilně dobře si vedou ti nejmenší, tedy přípravka. Přelévání úspěšnosti má různé důvody, ale hlavní je, že jsou trenéři, kteří se mládeži věnují a přitom výsledky jejich "piplavé" a většinou nedoceněné činnosti se projeví třeba až za 15 let. "B" mužstvo se potácí na konci tabulky, ale v mnohých zápasech mu skutečně nepřálo štěstí a navíc se stále potýká s řadou zraněných hráčů. Nespokojencům s jejich výsledky lze pouze říci, aby si uvědomili, že pro obec jako je Straškov, hrát I.A třídu a II. třídu je vynikající úspěch a v každé tabulce musí být někdo i v té dolní polovině. "A" mužstvo postoupilo po mnoha letech z I.B třídy. Již tento samotný postup je ohromným úspěchem.
 
Vždyť nechat za sebou oddíly z daleko větších obcí či dokonce měst, jako např. Dobroměřice, Modlany, Slavětín či Milešov , je výborné a o zviditelnění samotné naší obce nemluvě. Ani po neúspěšném závěru /4 prohry/ není vystoupení družstva tak špatné. Je třeba si uvědomit vyrovnanost této soutěže. Jako nováček nejsme zdaleka na konci tabulky a při troše štěstí mohl být bodový zisk nejméně o 6 bodů vyšší a tím i celkové postavení v tabulce pro fanoušky opticky příjemnější. Kritika na výkon hráčů mi připadá často zbytečná. V Lize mistrů je jasně vidět, že stoprocentní gólovou šanci zahodí amatér ze Straškova i milióny placená hvězda ze kteréhokoliv velkoklubu. Musíme věřit, že po zimní přestávce, s nově nastřádanými silami a fyzickou kondicí, bude výkon mužstva alespoň na úrovni první poloviny podzimní části. To je tak vše k fotbalu samotnému. Ovšem činnost klubu je hlavně zázemí. A tady si dovolím ještě několik slov a připomínek.
 
Věčným nespokojencům a kritikům bych chtěl vzkázat, aby přišli pomoci výboru a to s čímkoliv.
 
Vždyť stále stejní lidé organizují plesy, škemrají o tombolu, shánějí příspěvky na "Memoria" apod.. Zajišťuje se autobus na utkání na hřištích soupeřů , ve kterém jezdí 3 - 5 důchodců a ostatní fanoušci, třeba i bývalí výborní hráči se po zjištění výsledku ptají "Co to tam ti "blbouni" hráli?". Škoda, že nejedou mužstvo podpořit. Pravé fandovství není jen přijít o víkendu na zápas, tam urážet rozhodčího výrazy, které by stačily na žalobu pro urážku na cti /tím opět "vydatně" klubu pomohou/ a o zápase nevynechat kriticky jediného hráče, vč. trenérů, ale o něčem jiném. Není možné, aby např. p. Petrželka a P. Duchoslav byli denně na hřišti několik hodin a mimo tréninků se věnovali zalévání, elektřině, neustálému spravování čerpadla ve studni, sekání hřiště, řešili, zda teče voda po zápase v kabině rozhodčích, jestli jsou pilinové brikety, kde je co pokaženého, utrženého či rozbitého. Toto nikdo nevidí, kromě jejich rodin. A tady je oblast, kde by se mohli kritici ukázat. A to nejdůležitější nakonec: PENÍZE a opět PENÍZE.
 
Žádám místní Obecní úřad o navýšení ročního příspěvku, žádám Župu Podřipskou o placení alespoň startovného za příslušnost k Sokolu, žádám všechny, aby se pokusili sehnat sponzory, třeba i na minimální částku. Není to pro výbor FO, ale pro činnost klubu jako takového, vč. těch nejmenších.
 
Upozorňuji, že tento příspěvek není oficiálním stanoviskem FO TJ Sokol Straškov-Vodochody, ale mým osobním.
 
Přeji straškovskému fotbalu mnoho zdaru.

Jan Bartoň 
bývalý jednatel výboru FO
 


Z činnosti rady obce:

 

 

Zápis č. 258 ze dne 9.10.2000

 • Projednala čerpání rozpočtu do 30.9.2000 a schválila rozpočtové změny
 • Jednala o toku finančních prostředků pro příští roky
 • Rozhodla o částečné opravě plotu ZŠ
 • Jednala o nabídce nové ozvučovací a rozhlasové techniky pro obce
 • Schválila objednání 1 ks vánočního dekoračního motivu

Zápis č.259 ze dne 23.10.2000

 • podrobně projednala nabídku na zpracování přípravné a realizační dokumentace na stavbu odvádění povrchových vod v obci a úpravu komunikace
 • odsouhlasila harmonogram zajištění inventarizačních prací
 • jednala o reformě územní veřejné správy

Zápis č. 260 ze dne 6.11.2000

 • projednala zákon o obcích č.128
 • rozhodla o objednání leteckých snímků obce - 1 ks za 200,- Kč podle požadavku občanů
 • rozhodla o častějším vývozu sběru tříděného odpadu změnou svozce, od 1.1.2001 bude zajišťovat BEC odpady s.r.o. Lovosice ze 2 stání v obci
 • jednala o záměru vybudovat v obci sběrný dvůr odpadů

Zápis č.261 ze dne 20.11.2000

 • schválila zakoupení repasované smažící pánve pro Školní jídelnu a 3 ks termovárnic
 • uzavření smlouvy s EM Consult s.r.o. Roudnice n.L. na instalaci většího deskového výměníku v ZŠ
 • z důvodu zvýšení poplatku za uložení komunálního odpadu a vlivu cen za energii a pohonné hmoty, dochází ke zvýšení ceny za zneškodnění 110 lt nádoby odpadu na Kč 30,- , u vývozu 1x měsíčně na Kč 31,-
 • schválila uzavření smlouvy s Úřadem práce v roce 2001 na VPP na 3 pracovníky
 • objednat studii řešení areálu koupaliště
 • schválila objednat prořez stromů na koupališti, v obci a výsadbu 1 tisu na hřbitově

Zápis č.262 ze dne 4.12.2000

 • schválila požádat o dotaci podle programu obnovy venkova na výměnu oken a opravu fasády čp.2 ze strany u E 55
 • schválila úpravu ulice v nové zástavbě v příštím roce

Rada obce byla informována o regulaci vytápění v ZŠ, opravě elektřiny v čp.300, o žádostech o dávky soc. péče u Městského úřadu v Roudnici n.L., jejich přiznání, snížení, zvýšení nebo odejmutí, vyjadřuje se k žádostem, podaným u stavebního úřadu MěÚ v Roudnici n.L., projednává veškerou došlou i odeslanou poštu OÚ.

 

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 20.11.2000

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Informaci ředitele Komerční banky 
Kontrolu zápisu z minulého jednání
 
Zprávu o činnosti rady obce
 
Čerpání fin.rozpočtu obce do 30.9.00
 
Termín dokončení inventur
 
Informaci o zákonu č.128/2000 Sb. o obcích
 
Informaci o možném jednání ve věci zřízení právní subjektivity ZŠ

Zastupitelstvo obce schválilo:

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 10/2 k.ú. Vodochody 
Odměny členům rady obce, předsedům komisí a výborů a členům zastupitelstva obce
 
Provizorní rozpočet obce na I. čtvrt.2001

Zastupitelstvo obce uložilo:

1.     radě obce jednat o případném odkoupení části pozemku p.č. 10/2 k.ú.Vodochody

2.     jednat o odkoupení pozemku p.č. 11 k.ú. Vodochody

3.     připravit návrh jednacího řádu zastupitelstva obce

4.     připravit návrh na ustavení finančního a kontrolního výboru

Zástupce starosty: Marie Procházková

O čem se hovoří …..

 

 

Kriticky:

bylo zjištěno, že někteří občané soustavně likvidují plastové lahve pálením a tím ničí životní prostředí ostatním občanům obce Na plastové lahve slouží kontejner u obchodu u ZŠ, u rybníka ve Vodochodech a denně je možno odložit plastové lahve v základní škole do prostoru zde označeného a to napravo od hlavního vchodu

Pochvalně:

- dochází ke zlepšení školního hřiště

Blahopřejeme

 

 

V měsíci prosinci 2000 oslaví své životní jubileum:

Josef Palička, Straškov čp.12 
Vladimír Bláha, Straškov čp.188
 
Valérie Lísková , Vodochody čp.95
 
Karel Mareš, Vodochody čp.80

35. výročí uzavření sňatku oslaví manželé Božena a Zdeněk Mazourkovi 
35. výročí uzavření sňatku oslaví manželé Jana a Jan Mazourkovi

 

V měsíci lednu 2001 oslaví své životní jubileum:

Vlasta Paličková, Sraškov čp.12 
Slavomil Hajšl, Straškov čp.41
 
Jiří Mašek, Straškov čp. 66
 
Antonín Marek, Straškov čp.61
 
Marie Pivoňková , Straškov čp.109
 
Růžena Přibylová, Straškov čp.137
 
Věra Svobodová, Straškov čp.170
 
Antonín Suchý, Straškov čp.130
 
Anna Kylichová, Straškov čp.296
 
Anastázie Kubešová, Vodochody čp.94
 
Marie Pešková, Straškov čp.152

Dle příslušného zákona o informacích uvádíme pouze tyto údaje.