Zpravodaj číslo 2/06

Vydáno dne 02. 10. 2006 (1478 přečtení)

Zpravodaj

 Vážení spoluobčané,

 

dostává se Vám do rukou obecní Zpravodaj, který je zcela zaměřen k volbám do obecního zastupitelstva. Volby se uskuteční 20. a 21. října 2006.

V rámci objektivity byly osloveny všechny volební strany, které byly zaregistrovány pro volby a ze kterých budete Vy, občané obce Straškov – Vodochody, vybírat a volit jednotlivé kandidáty, kteří Vás budou zastupovat při řízení obce v následujících čtyřech letech v případě svého zvolení do obecního zastupitelstva.

 

Jednotlivé strany Vám představují složení svých kandidátních listin doplněné o svojí prezentaci.

 

Prezentace je předkládána v abecedním pořadí, tedy :

-  Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst

-  Komunistická strana Čech a Moravy

-  SNK Evropští demokraté

-  Strana venkova – spojené občanské síly

 

Zpravodaj je distribuován do každé domácnosti a věřím, že poslouží k lepší orientaci voličů mezi uvedenými, registrovanými kandidátkami.

 

V úvodu si dovoluji předložit rekapitulaci uplynulého volebního období z pohledu statutárního zástupce obce.

 

 

 

 

                                                                                                                      Jan Bartoň

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

 

obracím se na Vás se závěrečným hodnocením uplynulých čtyř let z pozice statutárního zástupce obce Straškov – Vodochody. Na pozici starosty jsem byl zvolen v listopadu r. 2002.

Nejen pro  mne, ale i pro ostatní členy zastupitelstva to byla nejméně vhodná doba hned z několika důvodů. Bylo krátce po katastrofálních záplavách a tím se uzavřel finanční tok dotací od státu, který musel pokrýt obrovské škody. Dále se rušily Okresní úřady a jejich kompetence se přesunuly na Krajské úřady a obce III. typu, v našem případě na   Roudnici nad Labem, což bylo spojené se značným chaosem. V neposlední řadě se naše republika připravovala na vstup do EU a úředníci, zejména na ministerstvech a krajích, tápali ve svých pravomocech. Naštěstí se vše vyřešilo zhruba za 1,5 roku.

 

Po volbách odstoupili na protest nesplnění svých požadavků všichni zvolení členové do zastupitelstva z kandidátky KSČM, včetně náhradníků. V předcházejících volebních obdobích měli komunisté v obecní radě vždy jedno místo. Po posledních komunálních volbách v roce 2002 se poměr zvolených členů zastupitelstva rozšířil v jejich neprospěch a přesto jim bylo místo v radě opětovně nabízeno. Bohužel nároky  zástupců KSČM byly vyšší a mimo člena rady  požadovali ještě pozici místostarosty.

Jako každý manažer si volím svůj tým lidí, kterým důvěřuji a na které se spoléhám. Proto jsem na tuto pozici jednoznačně preferoval p. Strachovou a jsem velmi rád, že kandiduje i pro následující volební období.

Zvolení zastupitelé z kandidátky KSČM však rezignovali a opustili tak místa, na kterých mohli pro obec pracovat ve stejném zastoupení i při horším volebním výsledku. Obci tím skutečně nepomohli a v očích mnoha občanů ztratili osobní kredit. Počet členů zastupitelstva tak klesl pod 11 a proto musela být podle Zákona o obcích zrušena Rada obce.

Osobně jsem rozhodnutí členů kandidátky KSČM nevítal, protože jsem zastáncem konstruktivní opozice, která je podle mého mínění v demokratické společnosti  nezbytná a má svoje opodstatnění.

Bylo to však pouze a  jedině  jejich rozhodnutí, kterým zcela znehodnotili hlasy svých voličů.

 

Vše zlé je však pro něco dobré. Zastupitelé z kandidátek SNK a Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst se rozhodli chodit na pracovní jednání v plné sestavě a tím nahradit obecní radu v ještě vyšším počtu, tedy v devíti členech. Není to naprosto jejich povinnost a přesto uvidíte v tabulce docházky, že se jednání zúčastňovali ve vysokém zastoupení a pokud chyběli, vždy to bylo z důvodů nemoci, hospitalizace, řádné dovolené či pracovního vytížení v zaměstnání.  Výhodu má současný stav v tom, že veškeré problémy a projednávaná témata jsou dořešeny do nejmenších detailů, což se pak odrazí při hlasování, kdy každý zastupitel hlasuje odpovědně s vědomím, že ví vše dopodrobna o každém bodu jednání.

 

 

 

 

Chtěl bych tímto všem zastupitelům poděkovat za práci, kterou pro naši obec vykonali v rámci svých mandátů a dále za práci nadstandartní, která nebyla  jejich náplní, která ale pramení z osobního přesvědčení pro obec pracovat nejen jednotlivě v komisích, ale i jako celek.

 

Docházka členů Zastupitelstva obce za volební období 2002 – 2006 :

 

Pracovní ZOCelkem :  95

rok 2002

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

Celkem chyběli

Bartoň

 

1

 

2

2

5

Strachová

 

 

4

4

 

8

Mazourek J.

 

3

4

3

3

13

Mazourek P.

 

7

4

4

3

18

Tachecí

 

3

4

1

2

10

Mrázek

 

4

2

2

1

9

Hajný

 

1

1

1

2

5

Svobodová V.

 

6

4

 

3

13

Svobodová J.

 

6

7

4

3

20

===========

====

====

====

====

====

======

Veřejné   ZO

Celkem :   28

rok 2002

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

Celkem chyběli

Bartoň

 

 

 

 

1

1

Strachová

 

 

 

 

 

0

Mazourek J.

 

1

1

3

 

5

Mazourek P.

 

3

1

1

 

5

Tachecí

 

 

1

 

1

2

Mrázek

1

 

 

 

 

1

Hajný

 

 

1

 

1

2

Svobodová V.

 

 

1

 

 

1

Svobodová J.

 

3

 

 

1

4

 

 

 

 

Jak jsem již zmínil ve Zpravodaji v dubnu 2005, přebíral jsem obec nezadluženou, ale pro možné investiční akce s ne dosti vysokou částkou v obecní pokladně. Bylo proto nutné začít schraňovat prostředky pro finanční vstup obce, který je vždy podmínkou k získání jakéhokoliv dotačního titulu. Zejména pak pro největší investiční akci Odvádění povrchových vod – Lokalita č.2. Zde náš podíl nakonec činil 5,5 mil. korun z celkové částky 12,1 miliónů Kč. Další položkou byly vícepráce ( rozšíření komunikací, výstavba nových chodníků a odstavný pás u fotbalového hřiště ) v ceně cca 2,6 mil. Kč.  Pravdou je, že se podařilo za první dva roky volebního období stav obecních financí navýšit a proto se akce v letošním roce spolu s dotačním titulem dokončila bez  zpočátku  plánovaného bankovního úvěru.

 

 

Za čtyři roky se v obci podařilo : vícepráce na OPV / Lokalita č.1, dokončení stavby DPS, částečné zpevnění odtokové strouhy rybníka ve Vodochodech, klidová zóna před koupalištěm, rekonstrukce hasičské zbrojnice, OPV / Lokalita č. 2 včetně výstavby nových komunikací a dalších víceprací, částečné opravy starých komunikací, internet v knihovně, oprava elektroinstalace, okapů a komínů v č.p.300, oprava fasády zadního  traktu OÚ včetně nových oken,  částečně nové chodníky, investice v ZŠ, ŠJ a na dětském hřišti ( osazení krytého pískoviště a nových herních prvků ), cesta k rybníku, zarybnění a osazení zelení rybníka, oprava obou pomníků a křížku, hřiště na plážový volejbal na koupališti, tenisový kurt s umělým povrchem v areálu fotbalového hřiště, oprava odpadní přečerpávací stanice ve Vodochodech, rozšíření sociál. zařízení na koupališti, nové dětské hřiště ve Vodochodech, demolice domu č.p. 82 u státní silnice a mnoho dalších drobných akcí.

 

Celková částka činí cca 21.600.000,- Kč

 

Dále se povedlo :

 

zajistit prodej pozemků a  jejich zasíťování pro výstavbu nových 19ti RD v k.ú. Vodochody,  převod čistírny odpadních vod a kanalizační sítě na SVS a.s.Teplice, byla pořízena „Změna č.2“ Územního plánu obce, čištění a odtěžení části koryta potoka Čepele, úprava dopravního značení.

 

V kulturním dění obce nastal jednoznačný posun a podle ohlasů je většina občanů spokojena. Kvituje navýšení různorodých akcí, které slouží k jejich pobavení a rozptýlení.  „Straškovský korbel“, na kterém si jak děti, tak i dospělí přijdou na své, dále „Posezení při dechovce“, které je 2x ročně směrováno zejména pro starší spoluobčany, „Vánoční zpívání“ na schodech kostela sv. Václava, obnovení oslavy Svátku matek a nově i Vodní hry na místním koupališti.

 

Chtěl bych poděkovat všem sdružením, organizacím a spolkům, které v obci působí za spolupráci, kdy se na ně OÚ obracel s různými žádostmi a potřebami. Vždy mu bylo vyhověno a proto ještě jednou děkuji. Velmi důležitá je prezentace obce, na které se členové spolků podílí. Zde připomínám i oddíl mažoretek „Slunečnice“, jejichž existence a vystoupení se dostalo do povědomí nejen našich občanů, ale i širokého okolí.

TJ Sokol má velkou členskou základnu a řadu obětavých funkcionářů, kteří jsou „motorem“ různých společenských akcí. Český svaz chovatelů má ve svých řadách evropské šampiony i mistry republiky, Sbor dobrovolných hasičů prokázal svoji připravenost a nasazení při záplavách v roce 2002 a 2006, členové Mysliveckého sdružení „Krahulík“ se starají o zvěř a výsadbu nových porostů. Pro obec provedli opakovaně odlov přemnožených  holubů. Český červený kříž se přednáškami  významně podílí na zdravotnické osvětě našich občanů a také i on je pořadatelem společenských akcí. Lásku ke zvířatům, zejména u dětí, podchycují místní jezdecké oddíly. Děkuji i občanům – rybářům, kteří se starají o čistotu rybníka a jeho okolí a vykonávají nad ním dozor.

Všechny tyto iniciativy jsou v dnešní uspěchané době velmi potřebné a OÚ je  podporoval nejen navýšením finančních prostředků nutných pro činnost.

 

Počet obyvatel obce stoupl z  926 ( konec r. 2002 ) na  995 ke 30.září 2006.

 

Nejhorší situací, kterou jsem musel řešit, byl výskyt žloutenky typu A u naší romské komunity v čp. 189. Tento velmi závažný zdravotní problém a zásah do ryze praktického chodu obce a jejích obyvatel ( hlavně základní školy a dětí, které měly omezené výjezdy na prázdniny ) poškodil pohled široké veřejnosti na naší obec. Bohužel i některá média informovala nepřesně a zkresleně. Jsem rád, že nakonec vše dopadlo dobře, zejména po zdravotní stránce obyvatel obce. Zklamáním pro mne byl přístup pracovníků KHS, jejichž informace a pokyny byly naprosto nedostatečné a navíc přicházely  opožděně.

 

Do budoucna vidím ( alespoň já osobně ) jako jasný cíl činnost vedoucí k získání dotačního titulu na pokračování stavby Odvádění povrchových vod – Lokalita č. 3-5 spojenou s částečnou výstavbou nových komunikací, rekonstrukci veřejného osvětlení, celkovou opravu veřejného rozhlasu zejména v části obce Vodochody, zajistit odpovídající náležitosti a získat dotační titul pro opravu stávajících a výstavbu nových chodníků v celé obci, připravit pozemky pro výstavbu dalších RD ve Vodochodech a zajistit rekonstrukci budovy OÚ. Zcela jistě budou nutné i investice do ZŠ a velmi potřebné jsou alespoň částečné opravy místních komunikací.

 

 

Vše jde ale řešit pouze postupně, je to běh na dlouhou trať a hlavní podmínkou je stav obecní pokladny. Nejen o těchto problémech však bude jednat již nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových  voleb 2006.

 

 

Vážení spoluobčané, blíží se komunální volby, které určí členy Zastupitelstva obce pro následující čtyři roky. Volte podle svého nejlepšího uvážení zástupce, kteří budou pro obec přínosem a využijte v maximální míře možnosti demokratické volby.

 

 

Na úplný závěr mi dovolte popřát Vám všem zdraví a osobní spokojenost  a obci Straškov – Vodochody další rozvoj, dle představ jejích občanů.

 

 

 

 

Děkuji za pozornost.

 

 

                                                                                                                      Jan Bartoň

                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           

 

 

 

 

Volební program Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst pro volby do Zastupitelstva obce Straškov – Vodochody 2006

 

 

 

 

 

 

Jména kandidátů :

 

Václava Strachová                                   Vodochody

Jaroslav Hajný                               Vodochody

Jarmila Svobodová                      Vodochody

Jiří Došek                                        Straškov

Petr Mazourek                               Straškov

Marie Kratochvílová                     Vodochody

Vladimír Roháček                         Vodochody

Ing. Michaela Pavlisová               Straškov

Ondřej Švec                                               Vodochody

Jindřich Šíbal                                 Vodochody

Vladislava Novotná                      Straškov

Michal Mihula                                 Vodochody

Helena Jíravová                            Vodochody

Jiří Klíma                                         Vodochody

Josef Mikula                                   Vodochody

 

 

Vážení spoluobčané, jsme skupinou občanů bez politické příslušnosti, kteří chtějí svou prací přispívat k rozvoji naší obce a podílet se na zabezpečování její samosprávy. Naše obec je náš domov. Přejeme si proto, aby obec vzkvétala, aby zde každý občan mohl prožívat spokojený život.

 

Za důležitou věc považujeme :

 

·        zodpovědně hospodařit s obecními prostředky

·        udržovat obec v čistotě a pořádku, pečovat o  zelené plochy, vodní plochy, pečovat o pořádek na veřejném prostranství, zajistit stálý pořádek na hřbitově, zodpovědně chránit životní prostředí.

·        dbát na zachování základní dopravní obslužnosti

·        nebýt lhostejní a ve spolupráci se státními orgány důsledně zakročovat proti narušování občanského soužití, proti znečišťování veřejného prostranství, proti ohrožování životního prostředí.

 

Chceme nalézat další možnosti vyžití v kulturní, společenské a sportovní oblasti, podporovat zájmovou činnost našich společenských organizací.

 

Jednak pokračovat v podpoře finanční a hlavně pomáhat při výchově dětí, žáků a mládeže. Podporovat výchovu mladých hasičů, sportovců, chovatelů a zdravotníků ČČK.

 

Chceme dobře spolupracovat se Základní a Mateřskou školou, aby dětem  a žákům byla zajišťována co nejkvalitnější moderní výuka, rozvoj duševní společně s dovednostmi praktickými a sportovními.

 

 

Za velmi důležité považujeme zajišťovat finanční prostředky z dotačních titulů, abychom mohli:

 

·        pokračovat a dokončit započaté akce

·        zahájit nové investiční i neinvestiční akce ( např. stavební úpravy ZŠ)

·        vytvořit podmínky pro další sportovní aktivity ( např. víceúčelové hřiště, budování cyklostezek Podřipska)

·        udržet v provozu a dle možnosti modernizovat koupaliště

·        soustavně pečovat a zhodnocovat obecní majetek

 

Pomocí dotačních titulů a ve spolupráci s majiteli se podílet na opravách a údržbě historických památek v obci, např. kostel sv. Václava včetně interiéru s varhanami a jeho okolí.

 

Mezi povinnosti obecní samosprávy též patří  i řešení problémů s rostoucí kriminalitou, drogovou závislostí a s tím spojenými sociálními následky. 

 

V obecní samosprávě chceme pracovat v souladu s návrhy a připomínkami občanů. Věříme, že námi vynaložené úsilí při činnosti v obecní samosprávě pomůže naší obci v jejím rozvoji.

 

Každý volič má možnost svobodné volby, volby dle svého uvážení.

 

 

Vážení voliči, přejeme Vám při volbách šťastné rozhodnutí, abyste byli s prací Zastupitelstva obce spokojeni.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDÁTNÍ  LISTINA

Pro volby do zastupitelstva Straškov-Vodochody

 

 

 

1.      Pavel Hanzlík, 54 let,

kuchař, Straškov, KSČM

 

2.      Petr Duchoslav, 43 let,

technik, Straškov, KSČM

 

3.      Květuše Pospíšilová, 65 let,

důchodkyně, Vodochody, KSČM

 

4.      Jiří Hajšl, 48 let,

technik, Straškov, bez politické příslušnosti

 

5.      Zdeněk Král, 33 let,

technik, Straškov, bez politické příslušnosti

 

6.      Věra Šámalová, 54 let,

podnikatelka, Straškov, bez politické příslušnosti

 

7.      Ivan Cibulka, 65 let,

důchodce, Straškov, bez politické příslušnosti

 

8.      Jiří Petrsík, 52 let,

invalidní důchodce, Straškov, KSČM

 

9.      Jiří Aksamit, 48 let,

živnostník, Straškov, bez politické příslušnosti

 

10. Václav Mareš, 62 let,

účetní poradce, Vodochody, bez politické příslušnosti

 

11. František Krejza, 62 let,

důchodce, Vodochody, KSČM

 

12. Antonín Tábor, 71 let,

důchodce, Straškov, KSČM

 

13. Mgr. Petr Matička, 62 let,

důchodce, Vodochody, bez politické příslušnosti

 

14. Josef  Král, 63 let,

důchodce, Vodochody, KSČM

 

15. Antonín Pšenička, 62 let 

důchodce, Straškov, bez politické příslušnosti

 

 

 

S LIDMI PRO LIDI

 

 

 

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy Vám předkládá svou vlastní kandidátku, která je složena jak z členů strany tak i nestraníků.

     Jsme stranou otevřenou a také proto jsme ochotni spolupracovat v obecním zastupitelstvu s každou politickou stranou a hnutím, které mají zájem o řešení místních problémů, které zlepší život našim spoluobčanům. Dále budeme aktivně podporovat všechny zájmové organizace, které jsou v naší obci a vytvářet jim v jejich činnosti lepší podmínky.

    

V obci byla dokončena plánovaná část stavby – odvodu povrchových vod, chodníků a komunikací. Vidíme, že je nutné dále v této činnosti pokračovat i na dalších místech naší obce, čímž přispějeme nejen k celkové upravenosti obce, ale i ke spokojenosti našich občanů. Potřebné finanční prostředky chceme získat jak z dotací kraje, tak i z jiných zdrojů.

   

 Naši kandidáti nepracovali v minulém období v zastupitelstvu, za což se omlouváme, ale toto bylo zapříčiněno absencí demokracie některých takzvaných nezávislých hnutí. Proto se chceme v tomto volebním období k práci v obecním zastupitelstvu vrátit a dokázat, že budeme platnými členy zastupitelstva již proto, že naše strana jako jediná řeší sociální podmínky občanů.

    

Věříme, že tyto strany toto pochopí, že lze společně řešit problémy v obci, ať je člověk politicky orientován nalevo či napravo, a že se nemá v obci podporovat to, co nás rozděluje, ale to, co pomůže stmelit všechny občany.

   

 Chceme se aktivně podílet na zpracování plánu rozvoje naší obce, brát v úvahu názory a připomínky všech občanů. Spolu se všemi občany vytvářet lepší životní prostředí a zkrášlovat svoji obec.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volební program SNK Evropských demokratů pro volby do  zastupitelstva obce 2006 ve Straškově – Vodochodech

========================================================

 

Znovu se občané nestraníci ucházejí o Vaši podporu při komunálních volbách.

Jejich největší snahou je vytvářet a zlepšovat životní podmínky a prostředí pro všechny občany obce.

 

Do roku 2002 činil celkový náklad na zajištění mnoha úkolů a projektů  181 miliónů. Za uplynulé čtyřleté období je možné přidat částku cca 21.600.000,- Kč. Těchto zhruba 200.000.000,- Kč investovaných do rozvoje obce za uplynulá volební období dokazují, že zastupitelé zvolení na kandidátce SNK ED ve spolupráci s dalšími občany pracovali nezištně a odpovědně ve Váš prospěch.

 

V uplynulém volebním období bylo provedeno :

 • dokončení akce Odvádění povrchových vod – Lokalita č.1, včetně víceprací
 • provedení akce Odvádění pov.vod  – Lokalita č. 2, včetně víceprací
 • dokončení stavby DPS
 • oprava hasičské zbrojnice
 • oprava zadního traktu budovy OÚ, včetně osazení nových oken
 • částečné zpevnění odváděcí strouhy z rybníka ve Vodochodech
 • částečné vybudování nových chodníků
 • výstavba hřiště na plážový volejbal na koupališti
 • výstavba tenisového kurtu s umělým povrchem
 • rozšíření dětského hřiště u MŠ s osazením nových herních prvků
 • výstavba nového dětského hřiště ve Vodochodech
 • výstavba klidové zóny u koupaliště
 • chodník a cesta k rybníku
 • osazení nové zeleně u rybníka, včetně jeho zarybnění
 • investice v Základní škole a školní jídelně
 • oprava elektroinstalace, okapů a komínů v obecních bytech čp. 300
 • demolice domu čp. 82 u státní silnice
 • investice na koupališti
 • oprava přečerpávací stanice odpadních vod ve Vodochodech
 • oprava obou pomníků a křížku
 • částečné opravy komunikací
 • instalace internetu v místní knihovně

 

 

V současné době je naše obec BEZDLUŽNÁ !!!

 

Chceme dále pracovat v obecní samosprávě a předkládáme Vám kandidátku sestavenou ze zastupitelů, kteří v současnosti i v letech minulých v zastupitelstvu již působili, a dále i  z nových tváří - občanů, kteří jsou pro obec ochotni kvalitně a poctivě pracovat.

 

 

 

 

 

 

Jména kandidátů :

 

Jan Bartoň                                      Straškov                  člen SNK  ED

Jiří Tachecí                                      Vodochody             bez politické příslušnosti

Petr Mrázek ml.                              Vodochody             bez politické příslušnosti

Věra Svobodová                           Straškov                  bez politické příslušnosti

Ing. Svatomír Rous                       Straškov                  bez politické příslušnosti

Ludmila Straková                         Straškov                   bez politické příslušnosti

Lubomír Kratochvíl                      Vodochody                         bez politické příslušnosti

Jana Konvalinková                      Straškov                  bez politické příslušnosti

Libor Turek                        Vodochody                         bez politické příslušnosti

Zdeněk Petrželka st.                     Straškov                  bez politické příslušnosti

Nataša Ponertová                         Vodochody             bez politické příslušnosti

Libor Pokorný                                Vodochody             bez politické příslušnosti

Pavel Procházka                           Vodochody             bez politické příslušnosti

Dana Baudisová                           Straškov                  bez politické příslušnosti

Jan Mazourek                                Straškov                  bez politické příslušnosti

 

věkový průměr kandidátů je 48,5 let

 

Hlavní cíle :

 

v     Zvýšit zájem občanů o činnost obecní samosprávy a umožnit všem se na ni svými návrhy a připomínkami podílet

v     Podpora rozvoje kultury, sportu a tělovýchovy se zaměřením na děti a mládež a využití jejich volného času – stop drogám, alkoholu a kouření

v     Pomoci osobám sociálně potřebným, hlavně zdravotně postiženým

v     S pomocí strukturálních fondů a různých dotačních titulů realizovat následující Investiční cíle :

 • Odvádění povrchových vod – Lokalita 3-5, spojená s částečnou výstavbou nových komunikací
 • Postupná rekonstrukce místních komunikací
 • Rekonstrukce veřejného rozhlasu, zejména v části Vodochody
 • Rekonstrukce starých a výstavba nových chodníků
 • Rekonstrukce budovy Obecního úřadu, vč. umístění knihovny a   internetu pro občany
 • Zajistit možnost výstavby nových RD v části obce Vodochody

 

Děkujeme všem občanům, kteří se rozhodli dát nám svůj hlas a podpořit tak členy kandidátky SNK - ED, strany,  která již prokázala svoji úspěšnost a pracovitost v obecním zastupitelstvu v minulých volebních obdobích.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

K a n d i d á t n í   l i s t i n a

 

pro volby do zastupitelstva

 

obec Straškov - Vodochody

 

konané ve dnech 20. a 21. října 2006

 

Strana venkova – spojené občanské síly

 

Typ : Politická strana :  Strana venkova – spojené občanské síly

                                                                                 

 

Kandidáti :

1.     Zdeněk Čáp, 55 let, vedoucí chovu prasat, Straškov, bez politické příslušnosti

2.     Líska Miroslav, 57 let, elektrikář, Straškov, bez politické příslušnosti

3.     Kokošková Miluše, 64 let, ošetřovatelka prasat, Straškov, KSČM

4.     Soukal Karel, 51 let, vedoucí skladu, Straškov, bez politické příslušnosti

5.     Nováková Blanka, 45 let, ošetřovatelka prasat, Straškov, bez politické příslušnosti

6.     Staňkovský Miroslav, 64 let, elektrikář, Straškov, bez politické příslušnosti

7.     Košťálová Božena, 53 let, kuchařka, Straškov, bez politické příslušnosti

8.     Martinů Petr, 41 let, traktorista, Straškov, bez politické příslušnosti

9.     Týř Jiří, 36 let, opravář strojů, Straškov, bez politické příslušnosti

10.  Kylichová Anna, 51 let, kuchařka, Straškov, bez politické příslušnosti

11.  Švarová Věra, 39 let, kuchařka, Vodochody, bez politické příslušnosti

12.  Křepenská Božena, 56 let, vrátná, Straškov, bez politické příslušnosti

13.  Kočan Peter, 56 let, ošetřovatel prasat, Vodochody, bez politické příslušnosti

14.  Dubina Miroslav, 49 let, ošetřovatel prasat, Vodochody, bez politické příslušnosti

15.  Křížová Marta, 41 let, kuchařka, Vodochody, bez politické příslušnosti

 

Zmocněnec politické strany : Miroslav Novák, Kleneč 40

 

Náhradník zmocněnce : ing. Zdeněk Hoblík, Račiněves 60

 

 

 

Činnost, které se v případě zvolení,

chtějí věnovat kandidáti Strany venkova – spojené občanské síly.

 

 

            V maximální možné míře se zapojit do využívání strukturálních fondů k dalšímu zlepšování vzhledu obce, okolní krajiny a životního prostředí.

 

            Dbát na udržování dobrých vztahů mezi zemědělci a nezemědělskou veřejností.

 

            Podporovat vytváření pracovních příležitostí na venkově.

 

 

 

POZVÁNÍ

 

Strana nezávislých kandidátů – Evropští demokraté a

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst

 

srdečně zvou občany Straškova-Vodochod

 

ve středu 11. října 2006 v 18.00 hodin

do společenské místnosti v areálu Českého svazu chovatelů

 

            Program schůzky

 

-         představení kandidátů volebních stran pro volby

do Zastupitelstva obce Straškov-Vodochody

-         uvedení volebních programů

-         diskuse

 

 

Za volební strany zvou                                                        Jan Bartoň a

 

                                                                          Václava Strachová