Ročník 20, číslo 1

Vydáno dne 26. 01. 2006 (3117 přečtení)

Historie straškovsko-vodochodské kampeličky, Z činnosti rady obce, O čem se hovoří……, Informace starosty obce, MIKROREGION PODŘIPSKO, Perličky ze zápisů obecního zastupitelstva, Informace - pojízdná sběrna surovin, Sbor dobrovolných hasičů Straškov - Vodochody, Blahopřejeme, Nejužívanější drogy v ČR a něco o nich, Informační krizové centrum pro děti a mládež.

Ročník 20, číslo 1 
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STRAŠKOV - VODOCHODY a ASTUR a.s.
 
květen 2001

1.     Historie straškovsko-vodochodské kampeličky

2.     Z činnosti rady obce:

3.     O čem se hovoří…….

4.     Informace starosty obce

5.     MIKROREGION PODŘIPSKO

6.     Perličky ze zápisů obecního zastupitelstva

7.     Informace - pojízdná sběrna surovin

8.     Sbor dobrovolných hasičů Straškov - Vodochody

9.     Blahopřejeme

10.  Nejužívanější drogy v ČR a něco o nich

11.  Informační krizové centrum pro děti a mládež

 

Historie straškovsko-vodochodské kampeličky

Když v minulém roce a ještě i letos se dočítáme o velkých defraudacích v družstevních záložnách v tzv. kampeličkách, divíme se my starší, jak je to možné. Vždyť i ve Straškově byla kdysi kampelička, která poctivě sloužila občanům naší obce. Nikdy v ní nebyla žádná finanční ztráta a řídili si ji sami místní občané, kteří neměli žádné ekonomické školy a ani jakoukoliv praxi v peněžnictví. Jejich hlavní předností však byla poctivost a snaha vzájemně si pomáhat. 
Proč tedy po padesáti letech obnovené tradice družstevního peněžnictví došlo k vytunelování několika miliard vkladů? Hlavním důvodem bylo to, že nebyly převzaty osvědčené zásady řízení a kontroly přímo členy tohoto družstva. Pro pochopení tohoto systému nebude jistě na škodu seznámit se s historií úspěšné straškovské kampeličky.
 
V roce 1928 vznikla myšlenka zřídit pro Straškov a Vodochody společný peněžní
 
peněžní ústav. Při ustavující schůzi za účasti 25 občanů bylo rozhodnuto založit spořitelní a záložní spolek Kampelička, společnost s ručením omezeným.
Současně zvolili ze svého středu představenstvo v tomto složení:
 

 

Josef Král, Vodochody 26, rolník, starosta
Karel Roubíček, Straškov 138, žel.zaměstnanec, místostarosta
Antonín Hajšl, Straškov 20, zedník
Václav Mojžíš, Straškov 52, rolník
Josef Břečka, Vodochody 74, kolářBylo dohodnuto, že členský podíl bude ve výši 50,- Kč. Vklady budou přijímány v hodnotě od 1,- do 100.000,- Kč a budou úročeny 4,75% . Částky do výše 200 Kč se vyplácejí ihned , částky do 5000,- Kč v jednoměsíční lhůtě a vyšší částky ve lhůtě dvojměsíční. Maximální výše vkladu 1 milion Kč.
 
Úroky z výpůjček byly stanoveny ve výši 6,25% a max. výpůjčka člena byla 5000 Kč, přičemž úroky je nutno platit pololetně.
 
Ručení členů za závazky kampeličky je neomezené. Pokladníkem se stal p.uč.Bukovský a Kampelička byla umístěna v přízemí jeho domu.
 
V tomto složení pracovala Kampelička až do roku 1934 , i když v jednotlivých létech došlo k obměně členů dozorčí rady, kde byla předepsána dvou resp. tříletá rotace. Volba byla vždy uskutečněna na roční valné hromadě hlasováním. V tomto roce měla již Kampelička 70 členů, měla na účtu vkladů za 255.625,- Kč a účet úvěrů vykazoval hodnotu 141.526,- Kč. Po rezignaci pana Krále byl starostou zvolen pan Václav Mihula, rolník z Vodochod.

Na 10.valné hromadě dne 7.3.1937 bylo zjištěno, že vklady stouply již na 306.405,- Kč a zápůjček bylo poskytnuto ve výši 164.494 Kč. Dozorčí rada schválila účetní uzávěrku , kdy celkové příjmy byly ve výši 1.156.144,- Kč a vydání 1.142.611,- Kč. Za vystouplého p. Roubíčka byl místostarostou zvolen p. Antonín Razák, rolník ze Straškova. Všechny funkce členů představenstva i dozorčí rady byly čestné a nebyly tedy placeny. Jedině pokladník, který byl současně účetním, dostával roční odměnu, která bývala cca 500 Kč ročně. Přitom každé nedělní odpoledne, kdy byl v Kampeličce úřední den, byli tito činovníci přítomni a navíc plnili další potřebné práce s vedením Kampeličky. 
V roce 1940 měla již Kampelička 102 členů. Stav vkladů byl 780.516,- Kč a zápůjček bylo více než 320.000,- Kč.
 
V roce 1942 byl po zemřelém panu Mihulovi zvolen starostou p. Antonín Razák, rolník ze Straškova. Při této valné hromadě bylo konstatováno, že vklady stouply na 1.077.289,- Kč. Rovněž bylo jednáno o prohloubení spolupráce s Hospodářským družstvem ve Straškově. Bylo dohodnuto, že finanční hrazení dodávek Hospodářskému družstvu bude prostřednictvím Kampeličky a rovněž tak některé výhodné společné nákupy pro své členy bude Kampelička provádět ve spolupráci s Hospodářským družstvem, např.uhlí apod..
 
První výrazný zásah do vedení Spořitelního a záložního spolku Kampelička nastal 26.8.1945, kdy řízení valné hromady se ujal pan Antonín Suchý, jako národní správce. Seznámil s tím, že z rozhodnutí vlády je třeba očistit Kampeličku od nespolehlivých lidí tak, aby sloužila pracujícímu lidu. Současně uvedl, že vláda bude podporovat družstevnictví a tedy i Kampeličku.
 
Této valné hromady se zúčastnilo pouze 21 členů , i když v té době měla Kampelička již 108 řádných členů. V následné volby byl starostou opět zvolen pan Antonín Razák, nově místostarostou pan Václav Nechyba z Vodochod a za přísedící byli zvoleni pan Bohumil Křivánek ze Straškova, pan Václav Suchý a Josef Brečka z Vodochod. Změněna byla i dozorčí rada. Jejími členy se stali pp. Jar.Šubrt, Ant.Holota, Václav Podolský, Karel Mareš, Ant.Jiránek a Josef Sedlák.
 
Rozhodující změny ve vedení kampeličky nastaly však až na 18. valné hromadě, konané dne 6.června 1948 , na které bylo konstatováno, že na účtu vkladů je 1,090.742,- Kč a na vázaných vkladech 3.765.545,- Kč a že zápůjčky činily 180.220,- Kč. Dále bylo oznámeno, že současná pokladní hotovost Kampeličky byla 186.894,- Kč.
 
Starosta Kampeličky pan Antonín Razák odstoupil a za něho byl zvolen pan Josef Vobořil, kolář ze Straškova. Nebyl zvolen pokladník Kampeličky, protože nebyla nalezena náhrada za pana uč. Bukovského.
 
Poslední zápis z valné hromady straškovské Kampeličky je ze dne 2.7.1949 a je velmi stručný. Za pana Josefa Vobořila byl starostou zvolen pan Jaroslav Veselý, úředník, Straškov a náměstkem byl zvolen pan Zdislav Pamětický z Vodochod. Počet členů byl tehdy 113, ale účast na schůzi není v zápise uvedena. Pokladníkem byl navržen pan Vladimír Kraus. Volby byly provedeny aklamací a politickou zprávu o významu družstev k IX.sjezdu KSČ přednesl Zdislav Pamětický.
 
Další zápisy již v knize valných hromad nejsou.
 
V knize zápisů z porad představenstva je s datem 13.12.1951 zápis o provedené revizi Kampeličky provedené vedoucím OSHZ p.A.Podlipným a úředníkem p.Vl.Satoriem.:
 
"Vykázaná pokladní hotovost 22.083,70 byla porovnána s účetním deníkem a deníkem starosty a shledána v souhlase. Účetní stránka i agenda poklaní jsou ve vzorném pořádku, v čemž může zdejší ZK být vzorem ostatním členským ústavům. Doporučujeme jen více aktivity dozorčí radě, aby její činnost byla v souladu s činností předsednictva."
 
Ze zápisů o schůzích představenstva a dozorčí rady je zřejmé, že roli pokladníka i účetního dále plnil p.uč.Bukovský. Představenstvo se však měnilo několikrát dle požadavků Místního akčního výboru Národní fronty a z původních vedoucích tam již nikdo nebyl. Vystřídali je postupně p.V.Turek, B.Všetička, K.Patera a další.
 
Poslední zápis ze schůze předsednictva je ze dne 30.12.1952, kterým se sděluje, že za přítomnosti starosty Kampeličky pana Jaroslava Veselého a místostarosty pana Zdislava Pamětického a účetního pana Josefa Bukovského podle zákona o nové organizaci peněžnictví - Záložna Kampelička Straškov-Vodochody se dnem 31.12.1952 svoji činnost končí jako družstevní peněžní ústav a dnem 1.ledna 1953 se stává jednatelstvím Státní spořitelny v Roudnici n.L..
 
Dnešním dnem bylo provedeno skonto pokladny podle amerického deníku a deníku starostovu.
 
Oba deníky vykazují:

 

příjem 30.076,70 
Vydání 25.968,-
 
Hotovost 4.668,70

Tato hotovost byla dnešním dnem, tj. 30.prosince 1952 shledána správnou. Tento stav je konečný ke konci roku 1952. 
Zapsal: Josef Bukovský
 
Podpisy: Pamětický, Veselý

Tak tedy skončila Kampelička ve Straškově-Vodochodech, ale i v celém tehdejším Československu. Občanům skončila možnost levného 6% úvěru i výhodného uložení peněz na více než 4,5 % úrok. Jaká to byla výhoda proti dnešku, kdy rozdíl mezi úročením úvěrů a vkladů je více než 10%. Bohužel pro realizaci myšlenky takového lidového peněžnictví chybí dnes poctiví a obětaví lidé, kteří by byli ochotni obětovat část svého volného času práci pro druhé. Nechť tedy alespoň tento článek připomene obětavost a nezištnost našich otců a dědů a nechť jsou nám příkladem pro budoucnost. 
F.Lácha
 


Z činnosti rady obce:

Zápis ze dne 18.12.2000

 • rada obce schválila projekt rekonstrukce OÚ čp.2 zadat ke zhotovení projektantovi na počátku roku 2001
 • formou příspěvku organizaci dobrovolných hasičů platit za zásahové družstvo i členy členské příspěvky
 • zhotovení zastavovací studie pozemků se základními regulativy pro novou zástavbu až do stavebního projednání
 • uzavření smlouvy s Kooperativou na pojištění majetku obce v roce 2001

Zápis ze dne 8.1.2001

 • rada obce schválila odpisy z inventarizace podle předložených návrhů dílčích invent. komisí
 • zadání zpracování projektu na DPS ing.Zvěřinové a svěřila starostovi podrobné projednání
 • dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Severoprojekt - Obec
 • odkoupení rest.nároku Marty Novotné podle podmínek smlouvy o budoucí smlouvě na pozemek pro výstavbu domu čp.189
 • prominutí popl.ze vstupného TJ Sokol z plesu 12.1.01
 • účast starosty na semináři Internet ve Státní správě
 • rada obce jednala o rekonstrukci čp.2
 • rada obce uložila starostovi - získat informace o návnadách na přemnožené holuby
 • vyzvat firmu 1.lounská ke sdělení, jak plní podmínky dané rozhodnutím o dodatečném povolení stavby č.j. 529/98
 • rada obce rozhodla zadat JUDr.Rousové zhotovení smlouvy o spolupráci mezi obcemi Mnetěš a Vražkov na využití ČOV v naší obci

Zápis ze dne 22.1.2001

 • rada obce schválila odchyt živých holubů v obci zadat firmě - předpokládané náklady cca 6 tis.Kč
 • zpracování jednoduché studie opravy požární zbrojnice
 • opravu 3 ks vrat u ZŠ
 • zakoupení klik a skel do vchodových dveří v čp.189, náklady uhradí nájemníci
 • rada obce rozhodla ke zpracování projektu přestavby čp.2 oslovit čtyři firmy
 • rada obce projednala jednací řád zastupitelstva obce
 • rada obce uložila starostovi - zjistit, zda se má podaná žádost na výstavbu DPS znovu písemně potvrdit, nebo je v platnosti již podaná žádost
 • svolat zastupitelstvo obce na 5.3. a všem zastupitelům poslat návrh jednacího řádu

Zápis ze dne 5.2.2001

 • rada obce schválila:
 • vnitřní mzdový předpis s platností od 1.1.2001
 • aktualizaci žádosti na výstavbu DPS na 12 bytů
 • uzavření smlouvy na zhotovení projektu na DPS s firmou Inveco ing.Zvěřinová za 232 tis.Kč
 • uzavření smlouvy na inženýrskou činnost na DPS s firmou Investservis
 • zhotovení znal.posudku na věcné břemeno u REA ing.Vajgla
 • návrh rozpočtu na rok 2001
 • opravu vrat na hřbitově
 • rada obce vzala na vědomí informaci o vyřízení stížnosti ing.Pavlisové

Zápis ze dne 19.2.2001

 • rada obce bere na vědomí předloženou studii na odvod povrchových vod , došlou i odeslanou poštu
 • rada obce schválila - předložit zastupitelstvu obce ke schválení řešení odkanalizování povrch.vod podle jednotlivých lokalit s vybranými variantami
 • rada obce schválila záměr výstavby rodin.domů, zaměření parcel pro výstavbu inž.sítí, chodníků a komunikací v k.ú. Vodochody, polohopis i výškopis papírově i na disketě /na základě skutečného zaměření kanalizace/
 • zpracování urbanistického řešení zájmového území pro zástavbu architektem Vávrou
 • rada obce souhlasí s prořezáním topolů na poz.46/1, k.ú. Vodochody
 • s prominutím poplatku ze vstupného Sokolu na ples 23.2. a karneval 10.3.

Zápis ze dne 5.3.2001

 • rada obce schválila podpis mandátní smlouvy č.001/242/2001 na výkon IČ na stavbu DPS s firmou Investservis Ústí n.L.
 • schválila komisi na otevírání obálek ve složení Josef Mikula, Marie Procházková, ing.Josef Průšek
 • schválila výběrovou komisi na zhotovitele DPS ve složení ing.Jiří Klíma, ing.F.Kubricht, J. Mazourek, J. Mikula, M.Procházková
 • rozhodla zajistit sběr odpadu po obci do poloviny měsíce dubna, úhrada bude vyřešena po získání informací v příštím jednání
 • rozhodla doporučit zastupitelstvu obce ke schválení složení kontrolního a finančního výboru
 • ukládá starostovi a JUDr.Rousové dořešit vklad do KN na základě kupních smluv

Zápis ze dne 19.3.2001

 • rada obce rozhodla uspořádat sběr velkoobjemového odpadu 28.4. za poplatek 50,- Kč
 • schválila rozšíření programu zastupitelstva obce
 • schválila zpracování dokumentace pro územní řízení /stávající koupaliště a kabiny/ vč.projednání s OHS
 • schválila příspěvky organizacím
 • schválila vytvoření mikroregionu Podřipsko vč.stanov

Zápis ze dne 2.4.2001

rada obce schválila:

 • objednat u firmy Strabac opravu komunikací v obci vč.branky
 • zadat odhad na koupi pozemku na koupališti vč.výpisu LV a odhad na pozemek 10/4 a 10/47 u REA Roudnice n.L.
 • zkrácení hřiště u mateřské školy a část zpřístupnit veřejnosti po instalaci nejnutnějšího vybavení
 • požádat SčVK o vyjádření k poruchovosti přečerp.stanice ve Vodochodech
 • zavedení územního plánu obce do map, zadat firmě GEPRO
 • zaplatit poplatek za nalezeného psa v útulku v požadované výši

Na všech jednáních jsou přítomní seznámeni s veškerou došlou i odeslanou poštou.

Z činnosti zastupitelstva obce - 5.3.2001

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání, zprávu o činnosti rady obce, čerpání rozpočtu za rok 2000.

Zastupitelstvo obce schválilo

 • studii řešení stavby "Odvádění povrch.vod" dle předložených variant.
 • jednací řád zastupitelstva obce
 • hospodaření obce za rok 2000 dle předložené zprávy o kontrole, provedené Okresním úřadem Litoměřice
 • finanční rozpočet obce na rok 2001
 • kontrolní výbor ve složení p. Tachecí, p. Pospíšilová, p. Mareš, finanční výbor ve složení p. Svobodová Jarmila, Svobodová Věra, Petr Duchoslav
 • odkoupení restitučního nároku od p.Novotné za úřední cenu zjištěnou Pozemkovým úřadem
 • program obnovy vesnice
 • záměr výstavby rodinných domků na lokalitě pod novou zástavbou
 • zaměření pozemku a zpracování návrhu řešení zástavby zpracovatelem územního plánu
 • zakoupení pozemků v uvedené lokalitě za úřední cenu s možností navýšení , které by se projednalo v radě obce a následně v zastupitelstvu
 • dle nového zákona projednávat rozpočtové změny v zastupitelstvu.

Zastupitelstvo obce ukládá radě obce pokračovat v přípravě stavby Odvádění povrchových vod, zpracováním projektu dle schválené studie

Z činnosti zastupitelstva obce - 19.3.2001

Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek 10/2 k.ú. Vodochody v rozsahu stanoveném GP.

 • vstup do mikroregionu Podřipsko s obcemi: Straškov-Vodochdy, Vražkov, Mnetěš, Ctiněves, Černouček, Bříza a Račiněves.
 • stanovy zájmového sdružení právnických osob - pracovní název Mikroregion Podřipsko
 • rozšíření programu obnovy vesnice - strategický záměr rozvoje obce - o kanalizační přivaděč k domu čp.189 a přilehlému zástavbovému území

Zástupce starosty: Marie Procházková

O čem se hovoří……

 

 

Kriticky:

 • někteří lidé poukazují na nedostatky anonymně, dokonce adresují anonym Okresnímu úřadu, ačkoli by se vše dalo vyřešit v rámci obce
 • ne všichni občané využívají kanalizace
 • posedáváním po opěradlech laviček umístěných v obci dochází k jejich znečisťování a poškozování
 • stále jsou ničeny čekárny u autobusových zastávek a ohradní zeď školy u čekárny před základní školou

Pochvalně:

 • o sběru odpadů velkoobjemovým vozem
 • o maškarním průvodu pořádaném základní školou

Informace starosty

Odvádění povrchových vod a úprava komunikací.

 • Pokračují přípravné práce na stavbě, která by měla s konečnou platností vyřešit problémy s povrchovými vodami v obci.
 • Na jednání zastupitelstva byly schváleny navržené varianty řešení a byly zahájeny práce na projektu pro územní rozhodnutí.
 • Inženýrská organizace projednává smlouvy o věcných břemenech a pokud nedojde k větší překážce, mělo by být stavební povolení zajištěno do konce roku.

Při projednávání věcných břemen - souhlas vlastníků pozemků, dotčených stavbou - může dojít k prodloužení všech termínů. Pozemky jsou často "neproděděné" , vlastníci neznámí nebo obtížně dosažitelní. Můžou se vyskytnout i nesouhlasná stanoviska s umístěním stavby a potom bývají řešení složitá. 
Stavba by mohla být zahájena v prvním čtvrtletí 2002. Rozsah prací na jednotlivých etapách bude dán finančními možnostmi obce. Celková cena se může pohybovat kolem 32 mil. Kč. Po dokončení těchto náročných prací, podle možností asi kolem roku 2006, bude nutné dobudování chodníků a veřejné zeleně. Pokud bychom chtěli současně s dešťovou kanalizací udělat kompletní úpravy místních komunikací se všemi pevnými povrchy, chodníky, odstavná parkoviště a veřejnou zeleň , byla by cena stavby tohoto rozsahu asi 90 mil. Kč.
 
Obec může a v budoucnu bude moci financovat pouze takové stavby a akce, na které bude mít finanční zdroje, případně jaké prostředky se podaří zajistit z různých dotačních programů. O finanční pomoc je průběžně žádáno z Programu obnovy vesnice. Pro letošní rok byla přislíbena pouze nevelká pomoc z dotačního titulu č. 7 - Ministerstva pro místní rozvoj,- pokračování informačního systému Mikroregionu Podřipsko.

Koupaliště

·  Tak jako každoročně se pokusíme o přípravu místního koupaliště na letní sezónu. Opět je třeba obnovit nátěr bazénu, malbu v sociálním zařízení, připravit okolí a úpravu vody. V loňském roce pomohla parta mladých, kteří se každoročně podílejí na zajištění chodu areálu. Provoz zařízení je nákladný a navíc hygienické normy opět přísnější. O souhlas s provozem požádáme hygienickou stanici a potom musíme respektovat všechna opatření. Především časté a náročné kontroly kvality bazénové vody. Pro doložení je nutné opakované zajišťování chemických rozborů ve spolupráci s oprávněnou osobou pro tuto činnost. 
Provoz je každoročně obtížnější, protože kvalita vlastního bazénu není dobrá. Jsou též jiné požadavky na úpravu vody a související služby. Při stavbě nebyla dodržena řada norem. Ani jedna ze základních - vodorovné umístění přepadových žlabů. Celá stavba bazénu a kabin nebyla řádně vedena, stavebně řešena ani kolaudována. Nejsou vyřešeny vlastnické vztahy k využitým pozemkům, stavba nebyla nikdy po dokončení zakreslena a na listu vlastnictví obce není vedena.
 
Připravujeme projekt na rekonstrukci areálu, ale bude to vlastně nová stavba. Realizace bude finančně velmi náročná, je možné očekávat částku vyšší než 5 mil. Kč, spíše mezi 8 - 10 mil. Kč. Bude na rozhodnutí zastupitelstva obce, jakým způsobem situaci vyřeší. Projektovou dokumentaci zpracovává ing. Kotaška, firma EVČ Pardubice. V prvním pololetí se pokusíme zajistit územní rozhodnutí na stavbu areálu včetně zajištění pozemků.
 
Zahájení sezóny na koupališti předpokládáme opět před zahájením školních prázdnin, pokud to bude možné, tak již v měsíci červnu se vstupným ve výši loňského roku.

 

Dům s pečovatelskou službou

Velmi intenzivně je připravována výstavba domu s pečovatelskou službou (DPS). Nová stavba má být realizována na místě po zbořeném domu čp. 72 - stará škola . Je připravený projekt a do konce měsíce května by mělo být vydáno stavební povolení. V DPS je počítáno se dvanácti byty o různých velikostech. Bude proveden jako bezbariérový, samozřejmý je v tomto případě výtah. Projekt a stavební povolení zajišťuje Ing. Zvěřinová, firma INVEKO Litoměřice. 
Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a první posouzení nabídek. Protože jedna nabídka byla pro závady v podkladech ze soutěže vyloučena, probíhá nyní odvolací lhůta. Pokud nedojde k odvolání, bude uzavřena smlouva s dodavatelem v průběhu měsíce května.
 
Obec na financování stavby nemá dostatek zdrojů a proto byla již v loňském roce podána žádost prostřednictvím Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Litoměřicích na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na výstavbu DPS. Pokud budou finanční prostředky z programu výstavby DPS přislíbeny, je možné získat až 700 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Zbytek do realizační ceny je pak k tíži obce. Za tuto cenu by ale bylo velmi vhodné dům postavit. Konečné řešení výstavby DPS v letošním roce bude známo pravděpodobně v prvním pololetí letošního roku.

 

Mateřská škola

Stále je vandalsky ničeno hřiště u mateřské školy. Děti v odpoledních hodinách trhají plot a ničí zařízení hřiště. Bylo rozhodnuto prostranství rozdělit na dvě části a jeden díl zpřístupnit veřejnosti. Tuto část vybavit lavičkou, houpačkou a případně pískovištěm. Zda toto opatření ochrání zařízení školky není jisté, ale průběžné opravy jsou nákladné. Navíc byl zjištěn i pokus o rozdělání ohně přímo u vstupu do budovy školky a je proto velmi nutné situaci řešit. 
V každém případě zbytečně vynaložené prostředky na neustálé opravy vandalsky poničených zařízení a vybavenosti budou chybět na zamýšlených stavbách.A toto se už se dotýká každého občana v obci. Zničené autobusové čekárny, demolované dopravní značky, lavičky, na kterých hlavně děvčata sedají na opěradlech, totéž platí o vysedávání na ohradní zdi u školy a další poškozování majetku zbytečně odčerpávají finanční zdroje obce.

 

Oprava budovy obecního úřadu - čp 2.

Na opravu budovy obecního úřadu stále chybějí finanční prostředky. Mnoho prací v obci bylo důležitějších a teprve letos, po uvedení rozestavěného úseku dálnice do provozu, počítáme alespoň s novou fasádou a výměnou oken. Barevné řešení je stanoveno - bude v odstínech velmi světlé zelené s úpravou některých prvků fasády.
Na celkovou nutnou rekonstrukci budovy úřadu je připravován projekt. Všechny prostory by měly sloužit potřebám obce. Měla by zde být i knihovna a zařízení, které dnes je v sokolovně vedeno jako klub důchodců. Dotace na opravu budovy z Programu obnovy vesnice nebyla poskytnuta.

 

Hřbitov

Při dopravní nehodě byla poškozena dvě pole ohradní zdi na hřbitově a jeden náhrobek. Náhrada bude uplatněna u pojišťovny. Bude již opět nutná oprava soklu celé zdi a její nátěr.

 

Sběr velkoobjemového odpadu

Obec zajistila pro všechny zájemce možnost odložit libovolný odpad za symbolický poplatek 50 Kč. Po obci pojížděl sběrový vůz, kam bylo možné odložit mimo nebezpečného odpadu téměř vše. Této možnosti využilo 35 domácností. Opomenutím doprovodné osádky došlo k tomu, že vůz nezajel do ulice u kostela. Je to nepříjemné pro všechny účastníky. Obec umožnila majitelům domů odložení odpadu do kontejneru. Omlouváme se za nepozornost při svozu. 
Počítáme s opakováním podobné akce na podzim tohoto roku. Je nutné příležitosti využít a vyčistit domy od nepotřebného odpadu. Do sběrového vozu je možné odložit i hodně velké předměty, nábytek, dřevěné konstrukce, zpracuje i železniční pražce a jiný podobný materiál.
 
Pro zajištění možnosti odkládání libovolného - i nebezpečného odpadu, připravuje obec výstavbu sběrového dvora. Tato stavba by byla realizována ve spolupráci se Sdružením obcí pro nakládání s odpady (SONO) a za využití dotace Státního fondu pro životní prostředí.

 

Mikroregion Podřipsko

Pro možnost vybudování Místního informačního systému a zajištění potřebných finančních prostředků, bylo koncem roku 1998 ustaveno sdružení obcí pod názvem Mikroregion Podřipsko. Mikroregion zahrnoval obce: Mnetěš, Vražkov, Straškov - Vodochody, Bříza a Račiněves. Byla poskytnuta dotace Ministerstva a zahájena realizace místního informačního systému. 
Obec Straškov - Vodochody, která je nositelem projektu, velmi výhodně pořídila vybavení i počítačové programy na pořízení mapového systému katastrálního území s vazbou na evidenci obyvatel. Mnozí občané se při žádostech o informace z evidence nemovitostí s informačním systémem a jeho využitím setkali. I když dotační prostředky dále poskytnuty nebyly, pracovala obec na další stavbě systému, který dnes zahrnuje digitální mapy a kompletní soubory popisných informací k pozemkům. Postupným přidáváním dalších vrstev v systému bude postupně možné vědět o každé podzemní, zemní i nadzemní stavbě. Je to práce na několik let, ale určitě velmi účelná. Velmi by pomohlo získání skutečného zaměření telefonních sítí . Pro stavební řízení, opravy a různé rekonstrukce je tento systém nedocenitelný.
 
Při zajišťování budoucích potřeb obce - výstavba nových domů, dostavba inženýrských sítí do zájmových území, úpravy koupaliště, výstavba DPS a další se jeví jako jedna z možností spolufinancování využití prostředků Evropské unie. Evropská unie poskytuje finanční zdroje z programů ISPA a PHARE. Na podzim t.r. bude otevřena možnost žádat o spolufinancování z programu SAPARD. Po vstupu ČR do Evropské unie nebude nadále možné tyto nástroje využívat. ČR se stane příjemcem pomoci ze " Strukturálních fondů EU". Nyní ale byly nastaveny podmínky, které je nutné akceptovat.
 
Program SAPARD zahrnuje plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000 - 2006. Tento plán obsahuje tři priority. Pro potřeby obce je důležitá priorita č. 2 je "Trvale využitelný rozvoj venkovských oblastí", jejímž obsahem je Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury a dále Rozvoj hospodářských činností, zajišťujících m.j. i alternativní zdroje příjmů. Jako první krok pro získávání finančních prostředků z vnějších finančních zdrojů je "integrovaný postup", který vychází z ustavení mikroregionu, zpracování strategie rozvoje mikroregionu, příprava vlastních projektů a následně zajištění vnějších finančních zdrojů.

 

Jaký je význam Strategie rozvoje mikroregionu :

·         umožňuje ve střednědobém časovém horizontu (asi 5 let) systematické a cílené řešení rozvoje území (obcí a mikroregionů)

·         umožňuje veřejnosti a dalším subjektům působícím na území mikroregionu aktivně se podílet na sociálním a ekonomickém rozvoji vlastního životního prostoru.

Dalším krokem už bude realizace projektů, které vyjdou ze zpracované strategie. I když jednotlivé projekty bude nutné doložit vždy studií proveditelnosti a posouzením stavby o vlivu na životní prostředí (EIA) je zde možnost spolufinancování akcí, které obce ani mikroregiony nebudou moci sami finančně zajistit. 
Pro vzájemnou pomoc, k ochraně společných zájmů, k zmnožení sil a prostředků při prosazování společných záměrů přesahujících svým rozsahem každou účastnickou obec a také pro získávání finančních prostředků za účelem naplňování předmětu činnosti byl oficielně ustaven
 

·   

MIKROREGION PODŘIPSKO

Byl řádně zaregistrován, má své IČO a jsou zde sdruženy obce Ctiněves, Černouček, Mnetěš, Vražkov, Straškov - Vodochody, Bříza a Račiněves. Dále zemědělské subjekty Astur a.s a ZD Říp se sídlem v Černoučku. Sídlo Mikroregionu je Straškov - Vodochody 
V současné době probíhá analýza současné situace a potřeb jednotlivých členů sdružení.
 
Podle výsledku analýz bude zpracována vlastní strategie rozvoje celé oblasti.
 

Záměry obce pro příští období byly schváleny zastupitelstvem a jsou:

1.     likvidace a odvádění povrchových vod, úpravy místních komunikací a chodníků

2.     vybudování odstavných parkovišť

3.     další výsadba a úpravy veřejné zeleně

4.     rekonstrukce koupaliště

5.     úpravy sportovního areálu, školního hřiště a hřiště v mateřské škole

6.     výstavba bytů v objektu základní školy

7.     výstavba domu s pečovatelskou službou)

8.     rekonstrukce rozhlasu a veřejného osvětlení

9.     rekonstrukce a úpravy hřbitova

10.  rozšíření kanalizace o přivaděč z pozemků určených územním plánem pro další zástavbu a odkanalizování domu čp 189

Pro další rozvoj obce je nutné zajistit vhodné pozemky pro výstavbu rodinných domů a vybudovat k budoucím stavebním parcelám inženýrské sítě rozšířením stávajících. Bez finanční pomoci může obec své záměry realizovat pouze v dlouhodobém horizontu a obtížně. 
Strategie rozvoje obce bude dokument, podle kterého bude možné koncepčně připravovat jednotlivé projekty v příštích letech. Pokud se podaří spolufinancování z jednotlivých projektů Evropské unie, z programu Obnovy vesnice nebo dalších, bude cíl dosažený mnohem rychleji.
 
-JM- 

 

 

Perličky ze zápisů obecního zastupitelstva

Ze zápisů obecního zastupitelstva obce Straškov, vedených v knize velikosti A3 v době od roku 1860 až do roku 1945 jsem zjistil, že i tehdy docházelo k porušování pořádku v obci. Byly to drobné prohřešky jako např. malé krádeže, polní pych, poškozování veřejného majetku apod.. 
Všechny tyto případy obecní zastupitelstvo na svých schůzích řešilo a většinou i vyřešilo. Nebylo neobvyklé, že viníci byli potrestáni i pokutou, např. v roce 1895 za to, že sousedovi utekly husy na náves dostal pokutu 1,- K apod..
 
Na pořádek v obci dohlížel obecní sluha , později strážník. My starší pamatujeme v této funkci pana Doška a pana Krále, který byl obecním strážníkem až do roku 1945. O tom, jak byli finančně hodnoceni je zápis z 27.12.1931, kde je zaznamenáno, že za zemřelého pana Doška byl obecním strážníkem zvolen pan Václav Král za měsíční plat 300,- Kč a roční příspěvek na ošacení ve výši 200,- Kč.
 
Zajímavý je i zápis z roku 1920, kdy byl problém získat někoho pro funkci starosty. Na základě výsledků voleb byl starostou zvolen pan Josef Vobořil, ale již 20.prosince na funkci rezignoval a s ním i další dva členové zastupitelstva. Rezignace byla sice přijata, ale postupně zvolení noví starostové pan Šťapec, Tuček ani pan Rous funkci nepřijali. Věc začala řešit i Okresní politická správa a na p. Rousovi, posledně zvolenému, dokonce vyžadoval lékařské potvrzení o tom, že nemůže funkci starosty vykonávat. Funkci tedy zastával dál pan Vobořil, který však dne 6.června 1921 prohlásil, že ukončí své starostování nejpozději v následující neděli. Nakonec dne 7.srpna 1921 starostenství převzal pan Kyslík.
 
Zajímalo mne, jak se projevil v zápisech významný den 28. říjen 1918 a byl jsem překvapen, že tam není o tom ani zmínka.
 
Naproti tomu velký počet zápisů se týká přiznání domovského práva občanům a zajištění výživy občanům a zejména dětem, příslušných do Straškova.
 
Obdivoval jsem, jak jednoduše, přehledně jsou zaznamenány rozhodnutí zastupitelstva a dokazuje to, že i tehdejší zastupitelé rozhodovali zodpovědně a se znalostí věci.
 
- efel - 

 

Informace - pojízdná sběrna surovin

Pojízdná sběrna surovin přijede do naší obce v následující dny: 
13. června, 8.srpna, 10.října 2001
 
Sběr bude proveden na obvyklém místě od 15 do 17 hodin.
 
Vykupuje papír, železo, barevné kovy, likviduje igelit.folie.
 
Obecní úřad
 

 

Sbor dobrovolných hasičů Straškov - Vodochody

V současné době opět obnovuje svoji činnost sbor dobrovolných hasičů v obci. Práce lidí, organizovaných mezi dobrovolnými hasiči je záslužná, pokud sbor funguje a napomáhá zajistit bezpečnost všech občanů.
V obci mají hasiči dlouholetou tradici a bude jen dobře, pokud tato společenská složka bude v činnosti pokračovat. Oproti jiným spolkům a organizacím věnují hasiči svoji práci pouze ve prospěch obce a svých spoluobčanů bez vlastního prospěchu. Jejich práce bývá často podceněna, ale vždy pouze do doby, kdy je třeba pomoci nejen při požáru, ale i při jiných situacích . Časté jsou v poslední době povodně, i když na štěstí byla obec dosud podobné pohromy ušetřena. Pro zajištění účinné pomoci bylo zakoupeno výkonné plovoucí čerpadlo, které hasiči prověřují. Věřme, že pro takový účel nebude třeba zasahovat. Vycházíme tedy ze rčení, že "štěstí patří připraveným".
Založení sboru dobrovolných hasičů ve Straškově se datuje někdy kolem roku 1900. Pokud budeme moci zveřejnit přesný údaj, rádi tak učiníme. Dle záznamů, vedených u Okresního archivu v Lovosicích, byla v roce 1903 postavena kolna na stříkačku. Byla zděná s taškovou střechou a postavena celkovým nákladem 260 zlatých. Byla dále zakoupena čtyřkolová stříkačka s příslušenstvím , dva žebříky a dva velké háky, za cenu 1200 zlatých.
V roce 1905 byl založen a veden "Zápisník o požárech". Bylo pečlivě vedeno např. v kterou hodinu vznikl požár, u koho, kdo ho zpozoroval nejdříve, jak byl vyhlášen poplach a mnoho dalších údajů. V zápisníků jsou vedeny " zákresy a nástiny požárů". Jsou též uvedeny sbory, které se dostavily k požáru. První zápis o požáru je z 23. září 1905. Požár vznikl v domě čp 53, tehdejší majitel rodina pana Chlouby. Jedenáct členů hasičského sboru , vedených panem Burgerem, V. Mojžíšem a F. Povou zachránilo dům v ceně 1000 k a dvě kozy v ceně 30 k. Při požáru vznikla škoda za 250 k.
V zápisníku jsou vedeny všechny požáry, kde se podílel místní sbor na hašení.


OBEC 1905 1906 1907 1908 1910 1911 1912 1913 Bříza 2 0 0 0 0 1 0 0 Mnetěš 0 1 0 0 0 0 0 0 Račiněves 0 0 0 0 0 1 0 0 Straškov 0 3 1 0 0 4 4 2 Vodochody 1 1 2 1 1 1 0 1 Vražkov 1 0 0 0 0 0 0 0

 

 


Za léta 1914 - 1918 , po dobu první světové války údaje nejsou. Další údaje v Zápisníku požárů počínají rokem 1923 a jsou vedeny až do roku 1947. Tímto rokem byla ukončena veškerá evidence požárů v obci. Bylo zahájeno budování socialismu s naprosto jinými údaji a archivy. Z těchto let chybí nejenom kroniky, ale též mnoho soudních spisů a údajů z vyšetřování. Několik let nebyly prováděny ani zápisy do Pozemkové knihy , byly likvidovány celé knihovny, archivy a postupně devastovány budovy, zničeno a rozkradeno mnoho majetku organizací, spolků, církví a rodin. Otřesná svědectví podávají nyní vydávané knihy a svědectví. To je ale již jiná kapitola dějin.
 
Sbor dobrovolných hasičů byl vždy uznávanou organizací a významně zasahoval do života obce, ať již pomocí při požárech tak pořádáním plesů a divadelních představení. Z těchto akcí dokonce, tak jako ostatní složky, přispívali do obecní pokladny. V účetních zápisech např. v roce 1920 odvedl Sbor hasičů do obecní pokladny poplatek z pořádání divadla a plesu ve výši 50 k. Další příspěvek pro místní chudé činil v tomto roce 20 k. Náhled do účetních dokladů z této doby přineseme v některém z příštích čísel Zpravodaje. V současné době má Sbor dobrovolných hasičů 14 členů. Velitelem je pan Luboš Kratochvíl, jednatel pan Pavel Čučka a hospodář pan Jiří Klíma.
 
Obec připravuje rekonstrukci požární zbrojnice. Technika je v pořádku a nic nebrání tomu, aby se hasiči stali opět významnou společenskou organizací.
 
Za všechny občany přeji hasičům zdárné navázání na předchozí mnohaletou činnost Sboru , stále dostatek zájemců o členství a mnoho úspěšných let bez nutnosti využít svých znalostí a techniky.
 
- JM - 
 


Blahopřejeme

V měsíci únoru 2001 oslavili své životní jubileum:


Pan Bohumil Svoboda, Straškov čp.100
 
Paní Ludmila Přibylová, Straškov 119
 
Paní Helena Konopková, Straškov 18
 
Paní Marie Svobodová, Straškov 100
 
Pan Jaroslav Líska, Vodochody 95
 
Paní Růžena Štěpánková, Straškov 127
 
Paní Miluše Voláková, Vodochody 34
 


50. výročí uzavření sňatku manželé Libuše a František Láchovi
 
50. výročí uzavření sňatku manželé Věra a Vladimír Ponertovi
 
40. výročí uzavření sňatku manželé Jiřina a Jiří Křivánkovi

V měsíci březnu 2001:


Paní Milena Králová, Vodochody 26
 
Pan Vladimír Konopka, Straškov 18
 
Paní Jarmila Marešová, Vodochody 80
 
Paní Anna Mihulová, Vodochody 25
 
Pan Vladimír Kučava, Vodochody 57
 
Pan MVDr.Miloslav Křikava, Straškov 131
 
Paní Jaroslava Bukovská, Straškov 97
 
Paní Jarmila Pražáková, Straškov 143
 
Pan Karel Píta, Straškov 102
 
Paní Antonie Hovorková, Straškov 40

V měsíci dubnu 2001:


Pan Jaroslav Klíma, Vodochody 59
 
Pan Vladimír Ponert, Vodochody 96
 
Pan Václav Šubrt, Vodochody 7
 
Pan Erich Vošický, Vodochody 92
 
Paní Jiřina Zimmermannová, Straškov 85
 
Pan Jiří Kapitán, Vodochody 97
 


40. výročí uzavření sňatku manželé Květuše a Václav Pospíšilovi

V měsíci květnu 2001 oslaví své životní jubileum:


Paní Anna Lipšová, Straškov 43
 
Pan Antonín Zůna, Straškov 123
 
Pan František Lácha, Straškov 80
 
Pan Vladimír Plicka, Vodochody 66
 
Pan Václav Hovorka, Straškov 40
 
Pan Jiří Rous, Vodochody 83
 
Paní Jarmila Liscová, Straškov 45
 
Paní Marie Vošická, Vodochody 92
 
Pan František Tymich, Straškov 134
 
Paní Věra Ponertová, Vodochody 96

 Nejužívanější drogy v ČR a něco o nich

/pokračování/

 • 2.3. Jaký okruh lidí "peří" bere? V dnešní době je velmi málo nových toxikomanů, kteří si pervitin píchají. Začala to být velmi oblíbená droga mezi mladými a začínajícími zneuživateli. Ti většinou péčko berou pouze víkendově nebo při nějakých akcích. Bývají to většinou akce, které lidi nutí být svěží a v pohybu několik hodin. Mnoho mladých experimentátorů si drogu však nepíchají, nýbrž ji šňupou. Po častějších prožitcích stíhy přechází většina "pikařů" k opiátům.
 • 2.4. Fyzické riziko Fyzické riziko u perníku není tak velké jako u jiných drog. Samozřejmě i u perníku může dojít k předávkování, tedy otravě až k zástavě srdce. Při požití se objevují charakteristické příznaky jako je - pocení, sucho v ústech, zvýšený krevní tlak, roztřesenost, rozšířené zornice, chronická rýma, krvácení z nosu.
 • 2.5 Psychické riziko U perníku je jedno z největších rizik právě psychické, Jak už jsme se zmínili, dochází u dlouhodobých zneuživatelů ke stíhám, ale i experimentátoři mohou mít s tímto problémem zkušenost. Stejně tak jako s depresemi, ke kterým dochází především na tzv. "dojezdu". Avšak , jak stíhy, tak deprese mohou být především důsledkem špatné komunikace těla s duchem, kdy tělo trpí hladem a žízní, avšak zneuživatel pod vlivem drogy toto nepociťuje. Po požití se objevu neklid, překotná činnost, nespavost, náladovost, agresivita.
 • 3. HEROIN = H = HERÁK = HÁČKO Heroin patří do skupiny opiátů, které se vyznačují zklidňujícími účinky, oproti pervitinu. Organismus si na drogu rychle zvyká a k dosažení žádaného účinku je třeba stále vyšších dávek. U opiátů prakticky neznáme toxickou psychózu, která je specifická u stimulačních drog /pervitin/ . Diacetylmorphin je ilegálně vyráběný derivát morfinu a patrně nejznámější a nejrozšířenější droga ze skupiny opiátů.
 • 3.1. Historie Heroin - diacetylmorphin byl syntetizován v roce 1898 a původně sloužil jako běžný farmaceutický výrobek - lék proti kašli a po určitou dobu byl také experimentálně používán jako lék proti závislosti na morfinu. Morfin byl izolován z opia roku 1804. Opium se získává z propíchnutých nezralých makovic máku setého, z nichž vytéká většinou žlutozeleně zabarvená šťáva, která na vzduchu zasychá v hnědou beztvarou hmotu. Takto připravené opium je zneužíváno již po tisíciletí. Oproti jiným drogám, nebylo nikdy spjato s náboženskými rituály. Od nepaměti bylo používáno jako lék nebo jako omamná droga umožňující chvilkový únik od strastí běžného života. Uživatelé však brzy pocítili, že opium nepřináší pouze spánek, ale i pocity štěstí a úlevy. Koncem 16. století bylo přidáváno do dortů na slavnostech a podáváno proti bolesti. Opium obsahuje celou řadu alkaloidů, mezi základní patří morfin, kodein, papaverin, thebain, meconidin atd. 
  Pokračování příště 
   

Informační krizové centrum pro děti a mládež

 •  

Dětem a mládeži poskytujeme:

  • informace v oblasti volnočasových aktivit a pomoc při vyhledávání konkrétních zájmových kroužků
  • informace a poradenství o drogové problematice
  • telefonická krizová intervence
  • informace o službách institucí /sociální odbory, poradny, úřad práce a vzdělávací instituce/

Rodičům a blízkým poskytujeme:

  • zprostředkování poradenství rodinným příslušníkům nezletilých dětí a mladistvých
  • informace o drogové problematice
  • informace o službách institucí /sociální odbory, poradny, úřad práce a vzdělávací instituce/

Školám nabízíme:

  • přednáškovou činnost pro žáky a studenty, především v oblasti drogové problematiky, ale i prevence HIV /AIDS nebo hepatitis /žloutenka/

Informační krizové centrum
pro děti a mládež
Stadická ul.
/u plicního odd./
41301 Roudnice n.L. 
tel.0411/83 14 70-linka 260

Provozní doba:

pondělí 9.00 - 17.00

úterý 9.00 - 17.00

čtvrtek 9.00 - 17.00

pátek 9.00 - 17.00

26.1.2002 18:40