Zpravodaj číslo 1/06

Vydáno dne 02. 10. 2006 

 

140 let straškovské školy

 

Po řadu let se snažili občané Straškova, Vražkova, Vodochod a Loucké o zřízení školy ve Straškově.

Prvním písemným dokladem je německy psaná žádost Královskému místodržitelství v Praze ze dne 20.12.1837 V té době byla v okolí jediná škola při faře v Račiněvsi.

 

Pod žádostí jsou podepsáni Jan Roháček a Václav Boudník, rychtáři z Vražkova, Josef Pištora, rychtář Straškova, Jan Krejza, rychtář Vodochod a Josef Turek, rychtář Loucké.

Postupně v dalších letech bylo žádáno mnohokrát, ale pro odpor obce Račiněves docházelo opakovaně k zamítání všech žádostí.

Nezbytnost zřízení školy ve Straškově byla úřady potvrzena až v roce 1864.

Zřízení jednotřídní obecné školy ve Straškově pak bylo schváleno až výnosem Místodržitelství v Praze dne 10.května 1865.

 

V závěru toho roku došlo péčí starostů Straškova, Vražkova a Vodochod ke koupi domu pana Sechtnera ve Straškově a v něm byla škola zřízena . /bývalé čp.72 Straškov/

Obec Loucká se na tom nepodílela a jejich děti i nadále chodily do račiněveské školy.

V roce 1866 byl přikoupen pozemek, který sloužil jako školní hřiště a zahrada.

Tento dům byl v průběhu let několikrát přistavován a upravován.

Zvolen byl školní výbor ve složení: Ant. Sechtner, předseda, K.Boudník z Vražkova, Ant. Hajšl ze Straškova a Ant.Procházka z Vodochod.

Za učitele byl zvolen pan František Parez z Roudnice n.L.. Počet dětí během roku stoupl na 200 a tak již v následujícím roce byl přijat další učitel pro druhou třídu a to pak učitel Leopold Doležal z Kouřimi.

 

Je třeba připomenout, že v roce 1866 přepadlo Prusko naši zemi. Byla válka a bojovalo se u Sadové, ale i u blízkých Lovosic. Válka skončila až 23.8. t.r. podpisem mírové smlouvy, ale pruští vojáci opustili Prahu až v závěru  roku 1866.

 

V roce 1869 byl vydán nový školský zákon, jímž bylo dotvořeno obecné a měšťanské školství. Ten prodloužil povinnou školní docházku do 14 let věku, modernizoval školství a omezil jeho závislost na církvích. Rovněž zvýšil požadavky na vzdělání učitelů.

 

Straškovská jednotřídní obecná škola se již po roce stala školou dvoutřídní a úspěšně plnila svoji roli až do roku  1882 jako trojtřídní a to i pro obec Louckou, která zjistila, že cesta školáků do Straškova je přec jen kratší než do Račiněvse.

Za dalších osm let byla rozšířena o další třídu a od roku 1900 se tedy stala školou čtyřtřídní.

Takto organizovaná škola úspěšně plnila svoji vzdělávací i výchovnou roli až do roku 1948, kdy byla ve Straškově-Vodochodech zřízena rozhodnutím Ministerstva školství Měšťanská škola.

 

Je přirozené, že Měšťanské škole určené pro více okolních obcí stará budova školy nestačila, i když dočasně byla umístěna i v další budově, Kyslikovic vile. /čp.102 Straškov/

Jediným řešením byla výstavba nové školní budovy včetně tělocvičny a školního hřiště.

 

Po zpracování projektů byla urychleně zahájena stavba plánovaných objektů.

Po kolaudaci a přestěhování školy do těchto nových objektů /nynější budova ZŠ čp.167/se výrazně zlepšily podmínky pro práci učitelů, ale především dětí. Krásná tělocvična a přilehlé hřiště umožnilo moderní tělesnou výchovu,školní kuchyně výrazně zlepšila školní stravování, krásně prostorné učebny a další zařízení nové školy s radostí přijaly děti i široká veřejnost.

 

Ze staré budovy obecné školy /čp.72 Straškov/byl přestavbou získán bytový dům, který delší dobu dobře sloužil několika rodinám. Postupně však docházelo k obměnám nájemníků, z nichž někteří nebyli zvyklí na bydlení v nájemním bytě a postupně došlo k úplné devastaci budovy.

 

V devadesátých letech se obci podařilo získat dotaci a postavit vhodné byty /bytový dům čp.189/ pro tyto nájemníky. Po jejich přestěhování byla tato více než stoletá budova zbořena a na jejím místě byla postavena budova  za pomoci státní dotace. - Dům s pečovatelskou službou. Od roku 2003 je již plně obsazen a slouží nejen občanům naší obce, ale i dalším zájemcům. Již dříve v prostoru školní zahrady bylo postaveno několik rodinných domů.

 

Tak končí historie prvé straškovské školy. Jeden z posledních jejích obrázků zde zveřejňujeme pro připomenutí zejména starším občanům, kteří v ní získávali prvé vědomosti…

Je zajímavé, že několik straškovských občanů, kteří zde získali hezké prostředí pro svoje důchodové období, zde prožívalo prvé školské radosti i starosti. Toto místo má pro nás všechny, kteří jsme zde chodili do školy ,své kouzlo vzpomínek na dětství.

 

Za těch více než osmdesát let obecné školy ve Straškově se zde vystřídalo více než 100 učitelů a učitelek, kteří zde působili nejen při vzdělávání a výchově dětí, ale velmi ovlivňovali život v obci.

V době Rakouska-Uherska byli učitelé hlavními propagátory národního cítění, šířili znalosti z české historie a literatury, ale věnovali se i propagaci dramatického umění a hudby.

Je známo, že ve Straškově výrazně ovlivnili vznik sboru hasičů, tělocvičné jednoty Sokol apod..

Dosud jsou v živé paměti starších občanů obce zejména někteří z řídících učitelů této školy.

Z těch dřívějších dob to byl pan řídící Němeček, který zde působil již za Rakouska-Uherska na počátku republiky. Jeho nástupcem byl pan řídící Krotil, který byl pravidelným řečníkem na všech obecních oslavách, zasadil se o vznik Československé církve ve Straškově a o výstavbu její modlitebny apod..

Dalším řídícím učitelem byl pan Bukovský, který spoluzakládal a řídil Kampeličku, vedl obecní kroniku, byl členem revolučního MNV a poslední paní řídící straškovské obecné školy byla paní Pardubská, která rovněž po řadu let vedla obecní kroniku. My starší, kteří jsme většinou byli jejich žáky na ně s úctou vzpomínáme.

 

Starostí všech učitelů naší obecné školy bylo své žáky co nejlépe připravit pro další život.

Vedli je k dalšímu vzdělávání na měšťanské škole a neb Gymnasiu v Roudnici n.L.. Ti pak obvykle na nových školách velmi dobře prospívali. V prvých letech školy byla ale pro praktický výcvik využívána i velká školní zahrada.

Řídící učitel zpravidla bydlel ve školním bytě a to až do doby pana řídícího Krotila. Tento byt v roce 1942 byl i místem, kde byl gestapem zatčen pan učitel Jan Vynáhlovský. Ten byl za svoji odbojovou činnost popraven na kobyliské střelnici a tamtéž byl i pochován. Na jeho počest byla na staré škole umístěna pamětní deska.

Dnes je ve vestibulu nové budovy školy a žákům je pravidelně připomínán jeho statečný čin.

 

Naše dnešní vzpomínání tedy patří všem, kteří se o školu zasloužili včetně všech, kteří její provoz po desítky let zajišťovali.  

 

                                                                                                             -efel-


 

 

 

 

Informace Zastupitelstva obce Straškov-Vodochody:

 

 

z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce – 19.12.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-         Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích tak, jak byla přednesena na dnešním jednání

-         Koupi pozemků parcelních čísel 393/2, 10/43 a 10/52 v katastrálním území Vodochody

-         Navýšení zálohy na drobná vydání pro OÚ ve výši 10.000,- Kč

-         Zrušení zálohy na drobná vydání pro místní knihovnu

-         Fond starosty na občerstvení pro rok 2006 ve výši 10.000,- Kč

-         Vyřazení předmětů z majetku obce dle přiložených seznamů tak, jak byly předneseny na dnešním jednání

-         Schválení Kupní smlouvy na pozemkovou parcelu 10/44 o výměře 110m2 v k.ú. Vodochody

 

 

z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce – 20.2.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-         Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků s městem Roudnice nad Labem

-         Čerpání finančního rozpočtu za rok 2005

-         Finanční rozpočet obce pro rok 2006 dle jednotlivých položek, včetně použití rezervy obce

-         Rozpočtový výhled pro rok 2007 a 2008

-         Výsledky hospodaření za rok 2005 Základní a Mateřské školy a hospodářské činnosti

-         Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2005

-         Prodej části pozemku parcelního čísla 60/1 v katastrálním území Vodochody panu Vladimíru Císařovi, manželům Janě a Miroslavu Pečeným a panu Jaroslavu Procházkovi v ceně 15,- Kč za 1m2. Zaměření částí uvedeného pozemku bude provedeno odbornou firmou na vlastní  náklady žadatelů a za účasti zástupce Obecního úřadu a člena stavební komise

-         Smlouvu se Severočeskou vodárenskou společností a.s. se sídlem v Teplicích o převodu kanalizační sítě

-         Jednorázový finanční příspěvek obce ve výši 15.000,- Kč vlastníkovi či vlastníkům nemovitosti za připojení na veřejnou kanalizaci, pokud není současná veřejná kanalizace přivedena k hranici jejich pozemku. Podmínkou je písemná žádost, doložení nákladů na zřízení přípojného místa, potvrzení o stavu kanalizační přípojky od Severočeských vodovodů a kanalizací Ústí nad Labem a trvalé bydliště žadatele v obci Straškov-Vodochody. Příspěvky budou poskytovány z prostředků obce v maximální výši 60.000,- Kč za jeden kalendářní rok a dále vždy po posouzení finančních možností obce v daném roce.

 

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

-         Otevření nového ložiska těžby štěrkopísku v katastru obce podle „Studie limitů těžeb štěrkopísků na Litoměřicku“ tak, jak byla prezentována ateliérem T-PLAN Praha, 6. Ledna 2006 na jednání pracovní skupiny obcí Litoměřicka dotčených ložisky štěrkopísků v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

 

z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce – 2.5.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-         Konečný Zápis inventarizace hospodářských výsledků obce ke dni 31.12.2005

-         Prodej obecního pozemku parcelního čísla 333/4 v katastrálním území Straškov dle geometrického plánu č. 273-224/2005 vyhotoveného firmou Geometrické plány a služby s r.o. se sídlem v Litoměřicích za cenu 30,- Kč a náklady s tím spojené

-         Změnu rozhodnutí z 20.jednání Zastupitelstva obce ze dne 5.9.2005, týkající se prodeje pozemku parc.č.332/6 – nyní pozemku parc.č.332/21 v k.ú. Straškov tak, že na straně kupující budou uvedeni manželé Ing. Jiří Mašek a MUDr. Eva Mašková

-         Závěrečný účet obce za rok 2005 bez výhrad

-         Čerpání finančního rozpočtu obce za I.čtvrtletí roku 2006 rozpočtové   změny č. 1/2006

-         Změnu finančních odměn ZO dle nařízení vlády č.50/2006 Sb.

-         Změnu v pronájmu nebytového prostoru v čp. 300 paní Marii Kubíkové

-         Finanční nabídku firmy Cakl Varnsdorf na úpravu chodníků v části obce Vodochody

-         Pořízení Změny č.4 územního plánu obce sídelního útvaru Straškov-Vodochody, Vražkov, Mnetěš pro obec Straškov-Vodochody. Změna č.4 se týká změny ÚSES – Územního systému ekologické stability.

-         Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o vymezení závazné části Změny č.2 Územního plánu sídelního útvaru Straškov-Vodochody, Vražkov, Mnetěš pro obec Straškov-Vodochody

 

 

Zastupitelstvo obce po projednání a v souladu s ustanovením § 23 zákona č.50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (ve znění pozdějších předpisů): 

-         Schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (ve znění pozdějších předpisů) Změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Straškov-Vodochody, Vražkov, Mnetěš pro obec Straškov-Vodochody dle předloženého návrhu změn

-         Vymezuje v souladu s ustanovením § 29, odst. 2, zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (ve znění pozdějších předpisů) závaznou část Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Straškov-Vodochody, Vražkov, Mnetěš pro obec Straškov-Vodochody, která v podobě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 tvoří přílohu tohoto Usnesení

-         Bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k Návrhu změny územního plánu sídelního útvaru Straškov-Vodochody, Vražkov, Mnetěš pro obec Straškov-Vodochody

-         Vyhlašuje Změnu č.2 závazné části územního plánu sídelního útvaru Straškov-Vodochody, Vražkov, Mnetěš pro obec Straškov-Vodochody Obecně závaznou vyhláškou č.1/2006 v souladu s ustanovením § 29, odst.3 stavebního zákona a § 84, odst. 2, písm. b) zákona o obcích

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

-         starostovi obce zabezpečit při činnosti Obecního úřadu respektování schválené Změny územního plánu sídelního útvaru Straškov-Vodochody, Vražkov, Mnetěš pro obec Straškov-Vodochody

 

z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce – 10.7.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-         záměr obce – koupi pozemků parcelních čísel 372/7 a 372/6 v katastrálním území Vodochody a pozemku parcelního čísla 300/3 v katastrálním území Straškov.

-         Finanční podíl žadatelů za provedené návrhy Územního plánu Straškov-Vodochody, Vražkov, Mnetěš pro Změnu č.2 pro obec Straškov-Vodochody ve výši 3.000,- Kč na jednoho žadatele.

-         Změnový list č.1 na částku 1.201.061,37 Kč za vícepráce na stavbě Odvádění povrchových vod a úprava komunikací – Lokalita č.2.

-         Finanční navýšení na výstavbu chodníků v části obce Vodochody

-         Smlouvu o dílo s firmou „Stavební činnost Lukáš Cakl Jílové“ na výstavbu chodníků v části obce Vodochody na částku 667.828,- Kč.

-         Přidělení obecního bytu č.5 v čp. 300 v části obce Vodochody: manželům Haně a Martinovi Čučkovým s tím, že jim bude uhrazena částka ve výši 25.000,- Kč za zkvalitnění obecního bytu č.9 též v čp. 300.

-         Přidělení obecního bytu č.9 v čp. 300 v části obce Vodochody panu Václavu Košťálovi s měsíčním nájmem stanoveným ve výši 2.000,- Kč vzájemnou dohodou, vzhledem k rozšíření a rekonstrukci bytu č. 9.

-         Finanční navýšení na výstavbu tenisového kurtu o částku 68.638,- Kč.

-         Pořádání vodních her na místním koupališti dne 15.7.2006.

Zastupitelstvo obce ukládá:

-         Starostovi obce přizvat na pracovní jednání ZO p. Nováka, předsedu Astur a.s.

 

z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce – 26.7.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-         Stanovení počtu členů budoucího Zastupitelstva obce na 15 členů

 

 

 

Václava Strachová, místostarostka

 

 

 

 


 

 

 

 

Jak se ve Straškově podnikalo v průběhu století

 

Je všeobecně známo, že hospodářský rozvoj je podmíněn zejména úspěšnou podnikatelskou činností.

To se přirozeně v minulosti prokázalo i v naší obci.

V jednom z minulých Zpravodajů jsme dost podrobně vylíčili historii straškovské továrny na hospodářské stroje ASTUR            . Tento závod výrazně přispěl k rozvoji naší obce a téměř sto let dával práci stovkám pracovníků a obživu jejich rodinám.

I dnes objekty tohoto závodu slouží úspěšnému zemědělskému podniku, který si dokonce ponechal název ASTUR. Závod tehdy založil mnetěšský kovář pan Mlčkovský a straškovský sedlák a starosta pan Kyslík.

V letech mezi dvěma válkami působili ve Straškově další malovýrobci a živnostníci, z nichž si zaslouží jmenovat zejména kolář pan Josef Vobořil, který zavedl strojní výrobu ohýbání dřevařských výrobků a byl i dodavatelem loukotí pro firmu Pracner v Roudnici n.L. a další podniky.

 

Druhá světová válka znemožnila jakoukoliv výrobu kromě zbrojní výroby a bohužel i Astur byl přinucen vyrábět výkovky pro zbraně německé armády.

Konec války umožnil opět v osvobozené demokratické republice podnikatelskou činnost.

Tak se i ve Straškově  našel člověk, který se nebál začít s podnikáním. V krátkém čase zahájil v bývalé modlitebně Československé církve husitské - výrobu lehké plátěné obuvi pan Václav Polcar a zaměstnal desítky zaměstnanců.

Zdálo se, že se podnik bude rozvíjet a mnozí se těšili, že získají dobrou práci bez nutnosti dojíždění.

 

Přišel však Vítězný únor a podnikání se stalo dokonce trestným činem.

Za krátký čas byl pan Polcar jako kapitalista zatčen a více než půl roku bez rozsudku v Praze vězněn. V jeho závodě hospodařila Závodní rada a hospodařila špatně!

Po půl roce se pan Polcar vrátil z vězení, aniž by byl souzen a tím ani odsouzen,  a bezhlavě převzal tento zadlužený podnik.

Snažil se o další podnikání, ale podnikat se nesmělo. Musel tedy skončit. Pokoušel se založit ovocnou školku a šlechtit výpěstky, ale doba tomu nepřála a tak nakonec pracoval jako dělník v Asturu.

 

Byl jsem v té době rovněž v tomto závodě zaměstnán a byl jsem proto svědkem toho, že poštou přicházeli upomínky a později soudní rozhodnutí, kterými byl pan Polcar odsuzován ke srážkám ze mzdy. Jednalo se o nezaplacené faktury za dodaný výrobní materiál a jiné nákladové položky vzniklé při výrobě. Jednalo se o statisícové částky a proto jsme upozornili některé firmy jako např. Fezko, Vlnařské závody apod., že se jedná o dubiosní pohledávky, které dlužník nemůže nikdy zaplatit. Naproti tomu strojní vybavení a materiál závodu byl bez náhrady zabaven.

Mýlili jsme se. Pan Polcar musel srážkami ze mzdy všechny dluhy, které pravděpodobně on nezpůsobil, zcela zaplatit. Zůstávalo mu jen tzv. životní minimum. Celá jeho rodina i s dětmi trvale strádala.

Přišla porážka totality a vytvořily se tzv. restituční zákony, které mají odstranit nezákonnosti z této doby. Bohužel doklady o několikaměsíčním věznění se ztratily a protože nebyl odsouzen není ani rozsudek, a tak se nelze spravedlnosti dovolat!

 

                                                                                                                  F.Lácha

 

Blahopřejeme

 

V měsíci lednu 2006 oslavili své životní jubileum:

Paní Věra Svobodová, Straškov 170

Paní Marie Pivoňková, Straškov 109

Pan Antonín Marek, Straškov 61

Pan Jiří Mašek, Straškov 66

Pan Slavomil Hajšl, Straškov 41

Paní Vlasta Paličková, Straškov 12

Paní Libuše Smolíková, Straškov 190

Pan Jiří Křivánek, Straškov 175

Paní Věnceslava Pokorná, Straškov 60

 

a naše bývalá občanka p. Věra Fejtová z čp.26

 

50. výročí uzavření sňatku manželé Jiřina a Jaroslav Tymichovi

40. výročí uzavření sňatku manželé Věruška a Ctibor Potůčkovi

 

 

V měsíci únoru 2006 :

Paní Helena Konopková, Straškov 18

Paní Marie Svobodová, Straškov 100

Pan Jaroslav Líska, Vodochody 95

Paní Růžena Štěpánková, Straškov 190

Paní Miluše Voláková, Vodochody 34

Paní Hedvika Křížová, Straškov 31

Paní Věra Soukalová, Vodochody 70

Pan Václav Turek, Straškov 20

 

55. výročí uzavření sňatku manželé Libuše a František Láchovi

55. výročí uzavření sňatku manželé Věra a Vladimír  Ponertovi

50. výročí uzavření sňatku manželé Anna a František Boušovi

50. výročí uzavření sňatku Věra a Josef Pospíšilovi

45. výročí uzavření sňatku Jiřina a Jiří Křivánkovi

 

V měsíci březnu 2006:

Pan Vladimír Konopka, Straškov 18

Paní Jarmila Marešová, Vodochody 80

Pan Miloslav Křikava, Straškov 131

Paní Jaroslava Bukovská, Straškov 97

Paní Jarmila Pražáková, Straškov 143

Paní Antonie Hovorková, Straškov 40

Pan František Pokorný, Straškov 60

Paní Miluše Křikavová, Straškov 131

Paní Jiřina Hajšlová, Straškov 41

Pan Vlastimil Prchlík, Straškov 50

Paní Marie Bicanová, Straškov 142

 

40. výročí uzavření sňatku manželé Alena a Antonín Pšeničkovi

 

V měsíci dubnu 2006:

Paní Mária Kynclová, Straškov 98

Paní Karmen Charvátová, Straškov 190

Pan Jaroslav Klíma, Vodochody 59

Pan Vladimír Ponert, Vodochody 96

Pan Václav Šubrt, Vodochody 7

Pan Erich Vošický, Vodochody 92

Paní Jiřina Zimmermannová, Straškov 85

Pan Jiří Kapitán, Vodochody 97

Paní Jarmila Mašková, Straškov 66

Pan Jaroslav Tymich, Straškov 141

Paní Věra Pospíšilová , Vodochody 290

Paní Milena Antochová, Straškov 28

Paní Milena Šimralová, Straškov 287

 

V měsíci květnu 2006:

Paní Jaroslava Vitovská, Straškov 190

Pan František Lácha, Straškov 80

Pan Jiří Rous, Vodochody 83

Paní Jarmila Liscová, Straškov 45

Paní Marie Vošická, Vodochody 92

Pan František Tymich, Straškov 134

Paní Věra Ponertová, Vodochody 96

Pan Václav Kučera, Straškov 3

Pan Josef Bican, Straškov 142

Pan František Bouša, Straškov 293

Paní Libuše Melicharová, Straškov 283

Paní Jana Nováková, Vodochody 21

 

V měsíci červnu 2006:

Paní Vlasta Tučková, Vodochody 32

Paní Marie Holková, Vodochody 77

Paní Ludmila Plicková, Vodochody 66

 


55. výročí uzavření sňatku manželé Vlasta a Josef Paličkovi

40. výročí uzavření sňatku manželé Hana a Jaroslav Lebduškovi

25. výročí uzavření sňatku  manželé JUDr.Jitka a Ing. Svatomír Rousovi

 

V měsíci červenci 2006:

Paní Anna Husáková, Vodochody 1

Paní Marie Svobodová, Vodochody 30

Pan Jan Týle, Straškov 190

Paní Helena Mazourková, Straškov 101

Paní Jana Klímová, Vodochody 59

Paní Ilsa Slabová, Straškov 146

Pan Zdeněk Kožušník, Vodochody 91

Pan Jan Bodnarčuk, Straškov 307

Paní Jiřina Tymichová, Straškov 141

Pan Josef Pospíšil, Vodochody 290

Paní Hana Rousová, Vodochody 83

Pan Antonín Tábor, Straškov 71

Pan Vladimír Vestfál, Straškov 76

Pan Otakar Zima, Straškov 86

 

V měsíci srpnu 2006:

Paní Marie Pšeničková, Straškov 159

Paní Helena Giehselová, Vodochody 55

Pan Jaroslav Němeček, Straškov 53

Paní Věra Křivanová, Straškov 15

Paní Libuše Láchová, Straškov 80

Paní Julie Šindelářová, Vodochody 300

Pan Zdeněk Holaj, Straškov 121

Paní Hana Hukaufová, Straškov 190

Paní Marta Novotná, Straškov 154

 

40. výročí uzavření sňatku manželé Marie a Jaroslav Terynkovi

 

V měsíci září 2006:

Pan Milan Cirkovský, Straškov 147

 

50.výročí uzavření sňatku manželé Libuše a Václav Kučerovi

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zpravodaj Obecního úřadu a Astur a.s. ve Straškově-Vodochodech evidován pod č.j. 0353610089.

Za obsah odpovídá redakční rada - vedoucí František Lácha, úpravy Josef Mikula, zpracování Hana Rýznarová

Tiskne Atelier GRAD , Mgr. Ladislav Ducháček, Brněnská 1203/21, Ústí n.L.

Telefon, fax 475210912