Zpravodaj číslo 3/06

Vydáno dne 18. 01. 2007 (1662 přečtení)

Zpravodaj


Vánoce- svátky pokoje a radosti

 

 

Nejkrásnější svátky v roce chápeme skutečně jako svátky klidu a pokoje, kdy si vzájemně projevujeme lásku a přátelství, ale i porozumění a štědrost k celému společenství.

 

Tato tisíciletá křesťanská tradice si v naší zemí vytvořila krásný způsob slavení těchto svátků, který je nejlépe vyjádřen názvem České vánoce.

 

První detailní popis obyčejů Štědrého večera Čechů pochází z doby panování Václava IV., tedy ze 14.století. Je přirozené , že středoevropské vánoce propojovaly potřeby života s křesťanským duchovnem. Rozjímání a návštěva bohoslužeb byly vždy součástí vánoc. Tam ve společenství spoluobčanů měli k sobě blíž a oslava vánoc měla širší dosah.

Vzpomínalo se i na své blízké, kteří již odešli z tohoto světa i na dočasně nepřítomné nebo odstěhované.

Tehdejší nižší životní úroveň většiny občanů se projevovala větším sociálním cítěním a tak vypomáhali chudším a zejména sirotkům a vdovám, jak to ukládaly křesťanské zásady.

 

Běžné vánoční zvyky a návyky včetně stravovacích se zachovaly téměř ve stejných formách.

Naopak přibyly další, jako např. adventní věnec, který jsme převzali od německých protestantů a vlastně i vánoční stromeček je novověkým nápadem. Rovněž stravovací návyky doznaly značných změn, i když základní znak, vánočka a marcipán a smaženého kapra, na vánočním stole najdeme i dnes.

 

České vánoce oslavili výtvarnici krásnými obrazy, betlémy a jinými artefakty.

Stejně pak hudebníci koledami i vážnými skladbami, ale nejvíce nám o nich řekla literatura především lidová.

 

Ta krásná vánoční doba i dnes otevírá nejen vzpomínky nás starších na hezké dětské zážitky, ale otevírá i naše srdce k podpoře těch, kteří ze zdravotních , sociálních a podobných důvodů plně užít této krásné doby, nemohou. Ochotně tak přispíváme do sbírek různých nadací, které se zaměřují na pomoc těch nejpotřebnějších.

 

Přejeme Vám všem krásné a klidné prožití letošních vánoc dle Vašich představ, ale v duchu Českých vánoc.

Prožijme tyto sváteční dny dle tradičního vánočního poslání: "Na zemi pokoj lidem dobré vůle".

Buďme k sobě přátelští a štědří a toto chování si jistě udržíme i na dny všední.

 

Redakční rada

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

 

blíží se konec roku , bude vytištěn poslední Zpravodaj 2006. Dovolte mi alespoň několik slov v novém volebním období a poděkovat Vám za to, že jste přišli volit a tím dle svého nejlepšího vědomí podpořili své kandidáty.

 

V letošním roce proběhla největší část z dlouhodobě plánované investiční akce Odvádění povrchových vod – Lokalita č.2, která zasáhla velkou část obce a svým rozsahem byla z pěti lokalit tou nejrozsáhlejší. Svým objemem a pochopitelně i finančními náklady. Po celé řadě připomínek z řad občanů a někdy i s problémy vyplývajícími z projektové dokumentace se domnívám, že se podařilo splnit co od ní bylo očekáváno a to, že v co největší míře zamezí poškozování majetku občanů při dešťových srážkách a že se dotčená lokalita změní ku prospěchu občanů co se týče funkčnosti komunikací a vzhledu vůbec.

Jako vícepráce byly vybudovány v návaznosti na stavbu i nové chodníky. Jsem rád, že současný stav konečně odpovídá 21. století. Zbývající část u lékárny bude podle finančních možností dobudována v příštím roce. Bude vyvoláno i jednání s majiteli pozemku o event. odprodeji a dobudování části chodníku od p. P. Mrázka ml. k parkovišti za obecní bytovkou č.p. 300. Rozhodující ale bude stav financí pro příští rok, který bude zastupitelstvu obce k dispozici.

 

Na příští rok je prioritou zadání projektové činnosti s dotažením až ke stavebnímu povolení odborným firmám, aby byla obec připravena na čerpání dotačních titulů z Evropské unie v letech 2007 až 2013, kdy půjde do naší republiky největší část peněz. Jedná se o investiční akce na vybudování chodníků v celé obci, dále na víceúčelové hřiště u místní Základní školy, rekonstrukci koupaliště a rekonstrukci celé budovy Obecního úřadu. Dále bude provedena aktualizace akce Odvádění povrchových vod – Lokalita 3-5 a budeme žádat o dotaci i na rekonstrukci veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. Nepočítám, že se podaří vše v následujícím čtyřletém období, ale znovu opakuji, že šance na získání finančních dotací bude a obec musí být připravena.

 

Podávám informaci všem občanům, že podle nového stavebního zákona se všechny úkony ke stavebním činnostem od 1.1.2007 přenášejí na stavební odbor města Roudnice nad Labem.

 

V říjnu proběhly komunální volby. Výsledky jsou dostatečně známé, přesto je ve Zpravodaji naleznete. Za svojí osobu chci poděkovat všem občanům, kteří mi dali své hlasy. Je to pro mne velká čest, závazek do budoucna a zároveň i určitý „startér“ na období, kdy se práce nedaří. Ještě jednou děkuji.

 

Vážení spoluobčané, dámy a pánové. Dovolte mi, abych Vám všem popřál jménem svým i jménem členů Zastupitelstva a Rady obce příjemné a hezké prožití vánočních svátků a do nového roku 2007 zejména pevné zdraví, pohodu a osobní spokojenost.

 

Děkuji za pozornost.

 

Jan Bartoň

starosta obce

 

 

 

Z činnosti Rady obce a Zastupitelstva obce:

 

USNESENÍ

z 1. zasedání Rady obce konané dne 6.11.2006

 • Rada obce bere na vědomí :
 • předložený návrh vedoucího školní jídelny p. Milana Nováka k modernizaci provozního zařízení kuchyně dle požadavku hygienické kontroly
 • informaci starosty o doplnění dopravního značení v obci
 • informaci starosty o realizaci zpevnění povrchu místní komunikace v uličce u paní Soukalové a Novákové ve Vodochodech
 • informaci starosty o plánovaných investičních akcích
 • informaci o místním šetření k povolení ke kácení suchých topolů na pozemku paní Dvorské p.č. 46/1 ve Vodochodech
 • informaci starosty o finančním výhledu obce pro r. 2007
 • Rada obce schvaluje :
 • Jednací řád Rady obce
 • Rada obce d o p o r u č u j e ZO ke schválení :
 • Jednací řád zastupitelstva obce
 • Finanční výbor ve složení : předseda : Jiří Tachecí

členové : Květuše Pospíšilová

Marie Procházková

 • Kontrolní výbor ve složení : předseda : Pavel Hanzlík

členové : Petr Mrázek

Jiří Hajšl

 • Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2006, kterou se mění OZV č.1 / 2004 o místních poplatcích k poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce od 1.11.2006
 • Odměny dalším členům výborů z řad občanů
 • Rozpočtové provizorium obce na 1. čtvrtletí roku 2007
 • Čerpání finančního rozpočtu za 3. čtvrtletí 2006
 • Starostu obce p. Jana Bartoně k zastupování obce na Valných hromadách SVS a.s. se sídlem v Teplicích ve volebním období 2006 - 2010

 

USNESENÍ

z 2. zasedání Rady obce konané dne 20.11.2006

 • Rada obce bere na vědomí :
 • informaci starosty o ukončení pracovního poměru zaměstnanců obce na VPP ke 30.11.2006
 • zápis KHS Ústeckého kraje , územní pracoviště Litoměřice, o provedené kontrole v Základní škole
 • zápis KHS Ústeckého kraje, územní pracoviště Ústí nad Labem, o provedené kontrole ve školní jídelně
 • Rada obce schvaluje :
 • kulturní akci „Vánoční zpívání“ na den 12.12.2006
 • kulturní akci „Posezení pro důchodce“ na den 20.12.2006
 • uzavření Smlouvy o provedení práce na měsíc prosinec 2006 s panem Jaroslavem Duchoslavem na úklid sněhu, čekáren a posypové práce
 • Rada obce d o p o r u č u j e ZO ke schválení :
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Roudnice nad Labem na úseku přestupkové agendy podle § 63, zákona č. 128/2000 Sb.
 • udělení pravomoci schvalování rozpočtových změn Radě obce
 • sociální výbor ve složení : předseda : p. Věra Svobodová

členy : p. Václava Strachová, Dana Ponertová, Pavla Holotíková, Lenka Jersáková

USNESENÍ

z 3. zasedání Rady obce konané dne 4.12.2006.

 • Rada obce bere na vědomí :

Informace starosty:

 • o jednání s Podřipskou nemocnicí v Roudnici nad Labem o znovuotevření ženské ordinace v obci
 • o jednání vývozu odpadu na ČOV v Roudnici nad Labem
 • o pálení odpadu romské komunity v č.p. 189
 • o oslovení sponzorů na kulturní akci „ Straškovský korbel „
 • o úpravě parkovací plochy u hřbitova v r. 2007
 • Rada obce schvaluje :
 • finanční odměny zaměstnancům obce
 • zakoupení tiskárny do kanceláře starosty
 • zakoupení tlakového čerpadla do kotelny ZŠ
 • rozpočtové změny č.5, dle předložených podkladů
 • zakoupení dárkových balíčků v ceně 200,- Kč bývalým občanům obce, nyní umístěným v Diakonii Krabčice
 • přidělení bytu č. 4 v DPS p. Věnceslavě Patlejchové
 • finanční příspěvek pro : Hospic sv. Štěpána Litoměřice

TJ ZORA Praha – zrakově postižení

manželé Papežovi – výstavba chodníku

svépomocí

- instalaci dopravních značek zákazu vjezdu nákladních vozidel a traktorů u bytového domu č.p. 283

 • Rada obce d o p o r u č u j e ZO ke schválení :
 • doplnit usnesení ZO č. 22 / 2005, ze dne 28.11.2005 o jméno Mária Procházková v bodech :

= prodej obecního pozemku p.č. 60/6 v k. ú. Vodochody

= prodej obecního pozemku p.č. 60/2 v k. ú. Vodochody

 • doplnit usnesení ZO č. 24 / 2006, ze dne 20.02.2006 o jméno Mária Procházková v bodech :

= prodej části obecního pozemku p.č. 60/1 v k. ú. Vodochody

 

Usnesení

z 28. zasedání Zastupitelstva obce Straškov - Vodochody, které se konalo

v pondělí – 9.října 2006 od 19.00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Přítomno 9 členů ZO

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

- kontrolu zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 • koupi pozemku parcelního čísla 786/1 v k.ú.Vodochody o rozloze 77 m2 za cenu 70,- Kč za 1 m2
 • prodej obecního pozemku p. Hyšmanovi - p.č. 333/3 v k.ú. Straškov
 • prodej části obecního pozemku p. Janu Mazourkovi - p.č. 418/1 v k.ú. Straškov
 • prodej části obecního pozemku p. Luboši Kapitánovi - p.č.36 v k.ú. Vodochody

Kupující uhradí cenu 30,- Kč za 1 m2. Veškeré náhrady, které budou souviset se zaměřením a převodem uhradí na vlastní náklady. Podmínkou zaměření odbornou firmou u p.Mazourka a p. Kapitána je účast zástupce Obecního úřadu a člena stavební komise.

 • dodatek č.1 se společností Investservis s r.o. k mandátní smlouvě č. 001/343/2005
 • tisk obecního periodika Volební Zpravodaj a jeho distribuci zdarma do domácností
 • povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2006/2007 na 28
 • úpravu částí místních komunikací ve výši cca 260.000,- Kč
 • částku 100,- Kč za 1 kus betonové roury a 5,- Kč za 1 kus dlaždice při jejich možném prodeji občanům
 • navýšení finanční odměny osobám , které donášejí obědy důchodcům na částku 230,- Kč měsíčně od 1.10.2006
 • čerpání finančního rozpočtu za 1. pololetí r. 2006
 • rozpočtové Změny č. 2 a 3
 • přezkoumání hospodaření obce odborem kontroly kraj.úřadu Ústeckého kraje
 • inventury 2006 – tj. komise a harmonogram prací
 • finanční úhradu ve výši 529.728,- Kč firmě Cakl za výstavbu nových chodníků v části obce Vodochody
 • finanční úhradu ve výši 56.983,- Kč firmě Kovář za vícepráce na stavbě tenisového kurtu
 • ocenění členům zastupitelstva obce spojené s věcným darem = bude 1.11.2006 na ustavujícím jednání ZO
 • rozpočtovou Změnu č.4
 • finanční úhradu ve výši 832.195,- Kč firmě Ravel s r.o. za vícepráce za rozšíření při výstavbě místních komunikací na akci OPV – Lokalita č.2
 • finanční úhradu ve výši 1.015.885,- Kč firmě Ravel s r.o. za vícepráce na akci Odvádění povrchových vod – Lokalita č.2
 • výpověď termínovaného vkladu u ČSOB ve výši 1.mil. Kč

USNESENÍ

z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Straškov – Vodochody, konaného 1. listopadu 2006 od 18. hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Přítomno : 15 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo bere na vědomí :

Složení slibu 15 členy zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje :

1.     jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

2.     provedení voleb starosty, místostarosty a členů rady aklamací

3.     volební řád pro volbu aklamací

4.     volební komisi ve složení : Věra Svobodová, ing. Svatomír Rous,

Petr Duchoslav

5.     návrhovou komisi ve složení : Pavel Hanzlík, Květuše Pospíšilová,

Ondřej Švec

Zastupitelstvo zvolilo :

f) počtem 14 hlasů pana Jana Bartoně do funkce uvolněného starosty

obce

g) počtem 15 hlasů paní Václavu Strachovou do funkce neuvolněného

místostarosty obce

h) počtem 15 hlasů pana ing. Svatomíra Rouse za člena rady obce

počtem 15 hlasů pana Jiřího Tachecí za člena rady obce

9.     počtem 9 hlasů pana Pavla Hanzlíka za člena rady obce

 

Usnesení

z 1. zasedání zastupitelstva obce Straškov - Vodochody, které se konalo v pondělí, dne 20. listopadu 2006 od 18.00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 • kontrolu zápisu z minulého ( ustavujícího ) zasedání zastupitelstva obce
 • zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce:

- určuje funkci starosty obce jako uvolněnou

Zastupitelstvo obce vydává :

 • jednací řád Zastupitelstva obce
 • obecně závaznou vyhlášku č.2/2006, kterou se mění OZV č. 1/2004 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce stanovuje:

 • měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce od 1.11.2006 dle předloženého návrhu

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

 • o peněžitých plněních dalším členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva dle předloženého návrhu

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • čerpání finančního rozpočtu obce za III. čtvrtletí r. 2006
 • rozpočtové provizorium obce pro I. čtvrtletí r. 2007
 • delegování starosty obce, p. Jana Bartoně, jako zástupce obce na valné hromady SVS a.s. pro období 2006 – 2010
 • udělení pravomoci Radě obce ke schvalování rozpočtových změn
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Roudnice nad Labem na úseku přestupkové agendy

 

Zastupitelstvo obce zřizuje:

 • kontrolní výbor
 • finanční výbor
 • sociální výbor

 

Zastupitelstvo zvolilo :

 • předsedu finančního výboru p. Jiřího Tachecí

členy p. Květuši Pospíšilovou a p. Marii Procházkovou

 • předsedu kontrolního výboru p. Pavla Hanzlíka

členy p. Petra Mrázka a p. Jiřího Hajšla

 • předsedkyni sociálního výboru p. Věru Svobodovou

členy p. Václavu Strachovou, Danu Ponertovou, Pavlu Holotíkovou, Lenku Jersákovou

 

Václava Strachová

místostarostka

Jezdecké sdružení U ryzáčka -sportovní sezóna 2006

 

 

Tato sezóna pro nás jako každá jiná znamenala velké změny.

Již v lednu jsme pro naše dětské jezdce /v současné době jich máme - 7, nejstarší slečně je 8 let/ zakoupili další poničku - NELINKU.

Je to velmi pracovitá 4-letá klisna, která je zvláštní svým zbarvením. Je celá černá a začínají se jí vybarvovat bílé skvrny po těle. A jedno oko má modré.

Děti si jí velmi oblíbily, protože je hodná a ráda s nimi na jízdárně pracuje.

Spolu s Nelinkou se výcviku dětí účastní GOLIÁŠ a ČERT. Oba dva udělali během tohoto roku ohromný kus práce a celou letošní sezónu mohly děti jezdit na závody s nimi.

Nejhezčí pony závody z letošní sezóny se již tradičně konaly v Drchkově, odkud naše jezdkyně /Verča Křivánková, Míša Smetanová, Míša Pavlisová/ přivezly spoustu pentlí. Závěrečnou soutěží těchto krásných závodů byla Drchkovská steeplechase - ! ale pro děti!, kde děti překonávaly sami bez koní přírodní překážky.

 

Během roku jsme spoustu času věnovali tréninku na jízdárně, hrály s poníky spoustu her, a děti udělaly opravdu velký pokrok.

 

Příští sezóna pro nás bude trošku náročnější, protože z malých dětí se stanou slečny a jezdecký výcvik se posune trošku výše.

Protože jsme zakoupili krásnou pony klisničku plemene český sportovní pony - TRINKU, která bude chloubou naší stáje.

Náročnější byla sportovní sezóna velkých koní. S intenzivním tréninkem jsme začali již v únoru - ustájením koní na Tursku a pravidelnými tréninky s MUDr. Fráterem. Naše práce sklízela ovoce na každých závodech. Ale obrovským úspěchem našeho malého sdružení bylo vítězství v Krajském mistrovství v drezúře seniorů, které se konalo v Ústí n.L.. Zde zvítězila Ing. Pavlisová M. s dánským teplokrevníkem DUET VOGHT a zároveň obsadila se svým dalším koněm BAILEYS 20 - druhé místo.

Z celé naší sezóny , kdy je pro nás na prvním místě vzdělávání koní i jezdců v této nádherné disciplíně jakou určitě drezúra je, si proto odnášíme velmi slibné předpoklady do další sezóny.

Další želízkem v ohni je náš 4-letý odchovaný valach MONT BLANC, který již v příští sezóně začne závodit a roční velmi nadějná klisnička SÁRA, která během tří let nám doroste v nadějného koně.

 

Celé naše původně malé sdružení se rozrůstá a jsme velmi spokojeni jak s výkony koní, tak jezdců, kteří procházejí naším tréninkem.

Za finanční podporu bychom rádi samozřejmě poděkovali i našemu Obecnímu úřadu, kdy tato podpora přispěla k částečnému pokrytí startovného našich koní v této opravdu úspěšné sezóně 2006.

 

Do příštího roku si můžeme přát hlavně zdraví pro naše koně, jezdce a dost elánu k tomuto časově náročnému sportu.

 

 

 

Za JS U ryzáčka Ing. Michaela Pavlisová

 

 

Ze Základní školy

 

Koncem listopadu prožily děti v 1.třídě neobvyklý den.

Díky paní Romaně Zelenkové, která za nimi přišla s nápadem vyrobit maminkám vánoční dárek z keramiky.

Žáci se dozvěděli, jak lidé v pradávné době objevili kouzlo hlíny, jak ji zpracovávali a hlavně si to mohli všechno vyzkoušet sami.

Že se jim práce s hlínou opravdu líbila a dárečky se povedly, mohou vidět návštěvníci školní vánoční výstavy /14. - 20.12.2006/ v budově ZŠ.

 

Paní Romaně Zelenkové tímto ještě jednou děkujeme.

 

Prvňáčkové s p.uč. L. Kodrlovou


 

Co nového v TJ Sokol?

 

Rok 2006 byl pro Sokolstvo významný tím, že to byl rok sletový.

V přípravě na XIV. Všesokolský slet v Praze byl uspořádán i slavnostní výstup na Říp a byl vyjmut z této památné hory kámen a ten byl zabudován do nové tělocvičny Tyršova domu v Praze.

Při této akci straškovské mažoretky předvedly své vystoupení a při krajském sletu v Roudnici n.L. straškovští prezentovali a to oddíl jezdecký.

Hromadných vystoupení na Strahově se však straškovský Sokol poprvé nezúčastnil.

Pouze v řadách diváků se objevilo několik rodin starších členů naší jednoty.

Jinak však oddíl základní tělovýchovy po celý rok organizoval pravidelné cvičení žen a dívek.

 

Početně největší oddíl kopané úspěšně reprezentoval po celý rok naši obec a to v soutěžích dospělých dvěma mužstvy. Obě se umísťují ve středu tabulky. Ještě lepší umístnění mají mládežnická družstva, žáci jsou v současné době v čele tabulky jejich soutěže.

 

Podobně si počíná i jezdecký oddíl, který je mimořádně aktivní i při pořádání soutěží a veřejné presentaci.

Další oddíly se věnují převážně provozování svého sportu především pro zlepšení své kondice a zdraví.

 

Dle své tradice se sokolská jednota stará též o organizaci společenské zábavy a kultury v obci.

Ke zlepšení této činnosti věnuje stálou péči o zlepšení prostředí v sokolovně.

Naléhavým krokem je opravit parkety, což však je velmi náročná záležitost, kterou lze vyřešit jen s finanční pomocí z jiných zdrojů.

 

Závěrem děkujeme všem příznivcům, dotátorům a všem, kdo podporují činnost jednoty.

 

Všem přejeme hezké prožití vánočních svátků a po celý rok 2007 jen samé šťastné dny plné hezké životní pohody.

Výbor jednoty

Blahopřejeme

 

V měsíci říjnu 2006 oslavili své životní jubileum:

 

Paní Jarmila Turková, Straškov 166

Paní Věra Hančová, Straškov 54

Pan Miroslav Kotalík, Straškov 157

Pan Miroslav Rubín, Straškov 190

Paní Marie Rubínová, Straškov 190

Paní Věnceslava Patlejchová, Vodochody 88

Paní Hana Němečková, Straškov 53

 

V měsíci listopadu 2006 oslavili své životní jubileum:

 

Paní Marie Kapitánová, Vodochody 97

Paní Hedvika Mazourková, Straškov 162

Paní Marie Vobořilová, Straškov 295

Pan Antonín Svoboda, Vodochody 30

Paní Vlasta Švecová, Vodochody 90

Paní Helena Týlová, Straškov 190

Paní Vlasta Táborová, Straškov 71

Pan František Verner, Straškov 283

Pan Stanislav Novák, Vodochody 45

 

40. výročí uzavření sňatku manželé Vladimíra a Václav Marešovi z Vodochod

30. výročí uzavření sňatku manželé Dagmar a Jiří Klímovi z Vodochod

 

V měsíci prosinci 2006:

Pan Karel Mareš, Vodochody 80

Paní Valérie Lísková, Vodochody 95

Pan Vladimír Bláha, Straškov 188

Paní Marta Smolová, Straškov 190

Pan Josef Palička, Straškov 12

Paní Marie Zemanová, Straškov 190

Paní Zdeňka Schrotterová, Straškov 173

Pan Eduard Antoch, Straškov 28

Paní Marie Šubrtová, Vodochody 7

 

45. výročí uzavření sňatku manželé Štefanie a Václav Hančovi ze Straškova

 

 

 

 

 

Zpravodaj Obecního úřadu a Astur a.s. ve Straškově-Vodochodech evidován pod č.j. 0353610089.

Za obsah odpovídá redakční rada - Vedoucí František Lácha, úpravy Josef Mikula, zpracování Hana Rýznarová

Tiskne Atelier GRAD, Mgr. Ladislav Ducháček, Brněnská 1203/21, Ústí n.L.

Telefon, fax 475210912

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Straškov - Vodochody

 

 

Volby ve dnech : 20.10. – 21.10.2006

Celkem platných hlasů : 6.786

Počet volených členů ZO : 15

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů voličů : 808

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky : 509

Celkový počet odevzdaných úředních obálek : 505

 

 

 

 

Volební strana :

č. 1 Strana venkova – spojené občanské síly 552 hlasů = 8,13 %

č. 2 SNK Evropští demokraté 2218 hlasů = 32,68 %

č. 3 KSČM 2041 hlasů = 30,07 %

č. 4 Hn. nezávislých za harm. rozvoj obcí a měst 1975 hlasů = 29,10 %

 

 

 

 

Jména a příjmení zvolených členů Zastupitelstva obce s počtem obdržených hlasů :

 

Volební strana č. 1 : Strana venkova – spojené občanské síly

1. Miroslav Líska 63 hlasů

 

Volební strana č.2 : SNK Evropští demokraté

1. Jan Bartoň 230 hlasů

2. Petr Mrázek 223 hlasů

3. Jiří Tachecí 184 hlasů

4. ing. Svatomír Rous 178 hlasů

5. Věra Svobodová 169 hlasů

 

Volební strana č. 3 : KSČM

1. Pavel Hanzlík 179 hlasů

2. Petr Duchoslav 178 hlasů

3. Květuše Pospíšilová 142 hlasů

4. Jiří Hajšl 138 hlasů

5. Zdeněk Král 143 hlasů

 

Volební strana č. 4 : Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst

1. Václava Strachová 220 hlasů

2. Petr Mazourek 192 hlasů

3. Jaroslav Hajný 164 hlasů

4. Ondřej Švec 156 hlasů