Ročník 23, číslo 3 - 12/2004

Autor: Obecní úřad <ou(at)straskov.cz>, Téma: 2004, Vydáno dne: 07. 12. 2004


Svátky pokoje a radosti, 17.listopad 1989, Vážení spoluobčané, Informace z porad zastupitelů obce Straškov-Vodochody, Státní vyznamenání, Informace Českého svazu chovatelů, Činnost jezdeckého oddílu Sokol Straškov-Vodochody v r.2004, Sportovní sezóna JS U ryzáčka 2004, Sport, Blahopřejeme.

Svátky pokoje a radosti

Nejkrásnější svátky v roce chápeme skutečně jako svátky klidu a pokoje, kdy si vzájemně projevujeme lásku a přátelství, ale i porozumění a štědrost k celému společenství.
Tato tisíciletá křesťanská tradice si v naší zemi vytvořila krásný způsob slavení svátků, který je vyjádřen názvem České vánoce.
První detailní popis obyčejů Štědrého večera Čechů pochází z doby panování Václava IV, tedy ze 14. století.
Je přirozené, že středoevropské vánoce propojovaly potřeby života s křesťanským duchovnem. Rozjímání a návštěva bohoslužeb byly vždy součástí vánoc. Tam ve společenství spoluobčanů měli k sobě blíž a oslava vánoc měla širší dosah. Vzpomínalo se i na své blízké, kteří již odešli z tohoto světa i na dočasně nepřítomné neb odstěhované.
 
Tehdejší nižší životní úroveň většiny občanů se projevovala větším sociálním cítěním a tak vypomáhali chudším a zejména sirotkům a vdovám , jak to ukládaly křesťanské zásady.
Běžné vánoční zvyky a návyky včetně stravovacích se zachovaly téměř ve stejných formách. Naopak přibyly další jako např. adventní věnec, který jsme převzali od německých protestantů a vlastně i vánoční stromeček je novověkým nápadem. Rovněž stravovací návyky doznaly značných změn, i když základní znak vánočka a marcipán na vánočním stole najdeme i dnes.
České vánoce oslavili výtvarníci krásnými obrazy, betlémy a jinými artefakty. Stejně pak hudebníci koledami i vážnými skladbami, ale nejvíce nám o nich řekla literatura především lidová.
Přejeme Vám všem krásné a klidné prožití letošních vánoc dle Vašich představ, ale v duchu Českých vánoc.
Prožijme tyto sváteční dny dle tradičního vánočního poslání "Na zemi pokoj lidem dobré vůle. Buďme k sobě přátelští a štědří a toto chování si ponechejme i na dny všední.

Redakční rada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.listopad 1989

Již patnáct let uplynulo od tohoto dne , kdy došlo v Praze k násilnostem proti studentům. 
Ti si tehdy v pokojném průvodu připomínali 50. výročí nacistického teroru a zavření vysokých škol.
Pražané tehdejší chování policie a politického vedení odsoudili a stejně jako v okolních zemích hlasitě vyhlásili, že nadále nechtějí žít v totalitě.
 
Tento názor našel širokou podporu v celém národě a celý vládní systém se zhroutil.
Na statisícových a v Praze dokonce na téměř milionovém shromáždění si občané slíbili, že již nikdy nedopustí návrat totality a že udělají vše co proto, aby vznikl spravedlivý demokratický stát.
Po čtyřiceti letech vlády komunistů se vrátila možnost demokratické vlády složené dle výsledku svobodných voleb.
Podobně jako v celé zemi i v naši obci se utvořilo Občanské forum a na svém prvém veřejném shromáždění zvolilo ze svých řad 5 členů, kteří doplnili stávající národní výbor. Současně pak slíbili, že se budou snažit co nejdříve připravit řádné demokratické svobodné obecní volby.
Úkol byl pro všechny volené jediný: Zajistit rozvoj obce, zlepšit životní podmínky pro všechny občany a získat ke spolupráci všechny, kteří mají snahu pomoci při tomto úsilí.
Dnes po patnácti letech se krátce ohlédněme zpět a hodnoťme , zda se to podařilo:
Prvé svobodné volby po padesáti letech se v celé republice uskutečnily dne 24.listopadu 1990 a Občanské forum se i ve Straškově-Vodochodech stalo vítězem.
Starostou obce se stal Josef Mikula a místostarostou ing. Jaromír Bukovský a v radě i zastupitelstvu obce byli další členové OF. V pětičlenné radě byl i zástupce opozice, člen KSČM ing. František Kubricht.
Jak bylo slíbeno volebním programem bylo ihned započato s výstavbou obce. Po předchůdcích zůstala prázdná pokladna i archiv a nevyřízená pošta. A tak začátky byly těžké. Nadšení a chuť do práce však záhy přinášely prvé úspěchy.
Následně vždy za čtyři roky se volby i ve Straškově opakovaly s podobným výsledkem. Po celé tři období stál v čele obecní samosprávy starosta Josef Mikula a po zemřelém ing. Jar. Bukovském zastávala po dvě období funkci místostarosty paní Marie Procházková.
Za těch dvanáct let se naše obec změnila k nepoznání. Jistě to každý z nás vidí na první pohled, ale nebude jistě na škodu to alespoň připomenout podle jednotlivých akcí a finančním vyjádřením.
Obrázkem každé obce je jeho škola. Straškovská sice relativně nová, ale její stav v roce 1990 byl žalostný. Její rekonstrukce během 1.volebního období stála 4,6 mil. Kč a v druhém vol. období 2,96 mil.Kč, čímž byl stav školy uveden do řádného stavu.
Podobně bylo nutno odstranit i nedostatky v mateřské škole. V srpnu r.2000 bylo za stavební práce a vybavení vynaloženo 1,2 mil.Kč.
Vytápění obou škol bylo hospodárně vyřešeno rekonstrukcí kotelny a jejím připojením na teplovod Zemědělského družstva.
Rovněž rybníky ve Straškově i Vodochodech nebyly po dlouhou dobu udržovány a bylo nutné zajistit jejich vyčištění. Tyto úpravy byly provedeny nákladem 275 tis.Kč ve Vodochodech a částkou 2,3 mil. Kč ve Straškově.
Největším úkolem zastupitelstva avšak bylo zajistit výstavbu inženýrských sítí. Projekt byl připraven již v r.1992 za cenu 40 tis.Kč a na podzim r.1994 z vlastních zdrojů obce výstavba byla započata. Plánované ukončení stavby sítí byl rok 1998 a kolaudace byla provedena v roce 1999.
Náklady : Vodovod 7,2 mil.Kč
Plyn 9,4 mil.Kč
Kanalizace a ČOV 28,7 mil.Kč

Od té doby sítě dobře slouží nejen občanům naší obce, ale umožnilo to i sousedním obcím připojit se na naši čističku a plynovou přípojku. Obec Bříza nám naopak vyšla vstříc při zajištění přípojky vody, kde naše obec byla investorem této stavby. Tato stavba stála 10,5 mil.Kč.
Po celkové výstavbě sítí byla zajištěna i oprava komunikací. Od té doby jsou v obci všechny sítě pod zemí, tedy i telefon a elektrické rozvody.
Každého jistě napadne, kde obec tyto vysoké částky získala. Daňový výnos obce přirozeně podobné akce nemohl nikdy pokrýt.
Zde je třeba ocenit zejména práci starosty Josefa Mikuly, který usilovným jednáním využil všech možností dotací státu, okresu i možností bezúročných úvěrů.
Dále byly řešeny otázky bytové.
Nejprve problém nájemníků v čp.72 ve Straškově. Od Zemědělského družstva byla zakoupena za 550 tis.Kč budova u Vínku a následně dle projektu zahájena výstavba náhradních bytů v plánované hodnotě 6,7 mil.Kč. Stavbu podpořil částkou 1 mil.Kč Okresní úřad a stát slíbil dotaci ve výši 3,3 mil.Kč. Celkový náklad nakonec překročil částku 7 mil.Kč a byl pokryt další dotací Okresního úřadu ve výši 1,5 mil.Kč a Ministerstva financí ve výši 1 mil.Kč.
Dále byl postaven nový obytný dům se třemi byty na místě stodoly Obecního úřadu nákladem Kč 4.434.000,-.
Byty umožnily využít stávající budovy Obecního úřadu pro potřeby obce.
Ta budova byla za výhodných podmínek zakoupena a postupně zhodnocena opravou fasády, výměnou oken a dalšími drobnými úpravami.
 
Bytový dům čp.300 byl dodatečně zapsán na list vlastnictví obce.
Podobná situace je i u koupaliště, kde nebyla v minulosti provedena kolaudace a vlastní bazén nebyl kvalitně proveden. Přesto se obecní zastupitelstvo snažilo jako jedno z mála na okrese, zajišťovat provoz, i když byl ztrátový. Koupaliště tedy po celou dobu sloužilo našim občanům i okolním obcím.

Zastupitelstvo po celých patnáct let pečovalo o zlepšení stavu na hřbitově, kde nákladem 60 tisíc Kč zajistilo úpravy a výsadbu vhodných dřevin, osazení laviček, apod..
V roce 1990, za pomoci Okresního úřadu a ze sbírky občanů ve výši 110.000 Kč, byly provedeny nejnutnější opravy na historickém kostele a děkanský úřad zajistil i opravu varhan. Stejně tak byla opravena historická zvonice, vč. nového schodiště z pískovcových bloků.

Zastupitelstvo obce Straškov-Vodochody bylo též iniciátorem širší spolupráce mezi sousedními obcemi. V roce 2001 byl ustaven a řádně zaregistrován Mikroregion Podřipsko ,ve kterém se sdružilo osm obcí se sídlem ve Straškově-Vodochodech. Cílem sdružení bylo získat společně dotace a příspěvky ze státního rozpočtu kraje a event. i Evropské Unie.
Z dotace Ministerstva pro místní rozvoj byla získána dotace a byl zpracován Místní informační systém s kompletními mapovými podklady vedenými v počítači. Materiál je k dispozici na Obecním úřadě.

V roce 2001 byla zahájena výstavba Domu s pečovatelskou službou, kde bylo vybudováno dvanáct různě velkých bytů, z nichž jeden je bezbariérový. Předpokládaný náklad činil 10,3 mil.Kč. Na stavbu byla přislíbena dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 8,4 mil.Kč a zbytek byl pokryt z rozpočtu obce.

V závěru třetího volebního období byla též zahájena stavba "Odvádění povrchových vod a úprava komunikací" dle schváleného projektu a to část Vodochody. Plánovaný náklad činil 4,3 mil.Kč.

Rada i zastupitelstvo obce pracovaly vždy tak , aby v předstihu byly připraveny další akce na zlepšení života všech občanů. Z těch závažnějších, které je nutno připravit k realizaci byly vytipovány: Dokončení akce odvádění povrchových vod -lokalita 2
Rekonstrukce koupaliště
Výstavba bytů v objektu Základní školy
Vytvořit podmínky pro novou zástavbu rodin.domků
Pokračovat v povrchové kanalizaci
 
Komunální volby v roce 2002 přinesly opět vítězství Nezávislých, tentokrát v poměru 9 : 6. Někteří z členů dosavadního zastupitelstva již nechtěli v komunální politice působit. Mezi jinými to byl i dlouholetý starosta Josef Mikula a místostarostka Marie Procházková. Bylo to přijato s lítostí, ale i porozuměním a vřelým poděkováním.

Zastupitelstvo chtělo nadále pracovat tak, že pětičlenná rada by měla opět 1 člena z řad opozičních zastupitelů. Opoziční zastupitelé nabídku odmítli a rezignovali na své členství v zastupitelstvu.
V současné době tedy pracuje jen devítičlenné zastupitelstvo v čele se starostou Janem Bartoněm a místostarostkou Václavou Strachovou.
Dokončilo zahájenou akci povrchové kanalizace Vodochody a následně též úspěšně i výstavbu Domu s pečovatelskou službou. Dům je již plně obsazen a je využíván, bohužel, většinou obyvateli ze sousedních obcí. Místní občané dosud nemají o umístění, až na výjimky, zájem.
V současné době se prostřednictvím dodavatelské firmy jedná o získání prostředků na pokračování stavby povrchové kanalizace pro největší část obce - lokalita č.2.
Dále se obec stará, aby byla možnost výstavby rodinných domů a tím zvýšen počet obyvatel obce.

Město Roudnice n.L. přesvědčilo okolní obce k zapojení do širšího regionálního sdružení s tvrzením, že tím bude možno snadněji dosáhnout na dotace pro výstavbu. Tím byl zrušen dosavadní Mikroregion Podřipsko, který měl sídlo na naší obci.
K rozšíření kulturní činnosti zastupitelstvo pořádalo již druhým rokem na koupališti hudební akci ve stylu country pod názvem Straškovský korbel. Pokaždé byla velmi početně navštívena a zdá se, že se z ní stane tradice.
Dále zastupitelstvo pokračovalo v postupné rekonstrukci budovy Obecního úřadu a řádně pečuje i o další obecní majetek.

Věříme, že se podaří úspěšně připravit další akce, na které je možno získat dotace z kraje nebo státního rozpočtu, ale též využít i prostředků z fondů Evropské Unie.
Je to však podmíněno stavem obecní pokladny, protože každá podobná akce nese zhruba 30% nákladů z vlastních zdrojů.
Závěrem můžeme říci, že nikdy v minulosti obce nebylo v tak krátké době dosaženo tak velkého zlepšení podmínek pro život občanů jako za posledních patnáct let !
 
Dík patří všem, kteří se o to zasloužili.

F. Lácha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se opět, jako v každém Zpravodaji, krátce zmínil o některých problémech, které se dotýkají Vás všech. 
Je mi líto , že začnu nepopulárním krokem. 29.listopadu schválilo Zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku č.1/2004, ve které se upravuje poplatek za svoz komunálního odpadu na částku 500,- Kč za osobu a rok pro rok 2005.
 
Tato částka je již maximální a nelze ji zvyšovat.
 
Upozorňuji, že výše poplatku není náhodná a vypočítává se podle skutečných nákladů obce. Pro rok 2004 schválilo ZO poplatek 400,- Kč s tím, že skutečné náklady činily 430,- Kč. Rozdíl měl být uhrazen z obecní pokladny, jako služba občanům. Skutečnost se pohybuje okolo 130.000,- Kč. Tato částka má několik důvodů. Pochopitelně největším je přeřazení z 5% pásma DPH do 19 % pásma DPH, čímž vláda občanům skutečně neprospěla. Dalším důvodem je stálé navyšování počtu svozových nádob v obci a tím posledním je i svoz ne zcela plných popelnic a stále ještě rezervy v třídění odpadů. Zde se jedná zejména o plastové lahve. Výpočet pro rok 2005 činí 548,- Kč, takže doplatek ( 48,- Kč ) opět půjde z kapes nás všech. Poslední tečkou však je schválení nové částky za ukládání odpadu na skládce v Úpohlavech, která se navyšuje od 1.ledna 2005 na 850,- Kč za tunu odpadu. Jenom uvádím, že výše tohoto poplatku činila v roce 2001 500,- Kč a v letošním roce 750,- Kč. Opět se zde velmi výrazně podepisuje stát zákonným poplatkem, který činí 300,- Kč z každé tuny uloženého odpadu. Přitom v roce 1998 vybíral stát pouhých 20,- Kč. Z výše uvedeného snad pro každého z Vás vyplývá, že obec nemá prostředky ve výši zhruba 300.000,- Kč ročně, které by doplácela na svoz komunálního odpadu. Doplácet bude stejně, ale ne v plné výši. Bohužel, část nákladů musí přenést na své občany.
Během několika dnů budeme znát odpověď, zda obec získá dotaci na pokračování akce Odvádění povrchových vod - lokalita č.2. Držme si všichni palce, protože by to bylo ku prospěchu všech občanů ve středu obce.
 
Současně probíhají velmi složitá jednání která, jak pevně věřím, povedou k zasíťování a tím i vybudování pozemků vhodných k nové zástavbě ve Vodochodech.
Vážení spoluobčané, toto je minimum problémů, kterými se musíme zabývat v každodenní práci. Je nemožné je zde prezentovat. Velmi bych proto uvítal větší zájem o dění v obci z Vaší strany, zejména větší účast na veřejných jednáních Zastupitelstva obce. Několika řádky ve Zpravodaji nelze pokrýt celou škálu problémů, které se v drtivé většině dotýkají Vás všech a které byste, alespoň podle mého názoru, měli znát.
Závěrem mi dovolte, abych Vám i Vašim blízkým jménem Zastupitelstva obce, zaměstnanců Obecního úřadu i jménem svým popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2005 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Jan Bartoň
starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace z porad zastupitelů obce Straškov-Vodochody

Zastupitelé obce se pravidelně scházejí k poradám za 14 dnů a jsou seznamováni s došlou a odeslanou poštou. Od 21.09.2004 do 29.11.2004 zastupitelé projednávali a byli seznámeni s činností Obecního úřadu:

- Výběr nového nájemníka pro byt č. 8 do Domu s pečovatelskou službou. Nejdříve byli osloveni všichni zájemci z naší obce. Ale žádný v současné době umístění nepožaduje. Všichni žadatelé z naší obce si ponechávají žádosti platné, ale prozatím se nastěhovat nechtějí.
 
- Rozdělení přesněji řečeno oddělení dětského hřiště od MŠ pro veřejnost. V příštích letech bude hřiště postupně upraveno a dovybaveno dalšími dětskými atrakcemi.
- Provoz koupaliště v letošním roce, zastupitelé a návštěvníci byli velmi spokojeni s odvedenou prací nového správce p. Radka Jersáka a vysokou úrovní občerstvení, které zajišťovala manželka správce paní Lenka Jersáková s rodinou. Návštěvníci místní, z okolních obcí i města Roudnice nad Labem svou spokojenost vyjadřovali i písemně v knize připomínek a námětů.
 
- Prodej pozemků za novou zástavbou ve Vodochodech, kde by se mohla podařit výstavba nejméně deseti rodinných domků.
- Realizace rozšířeného osvětlení u tělocvičny Základní školy
 
- Místostarostka informovala o kontrole z Krajského úřadu Ústeckého kraje k čerpání sociálních dávek, které obec dostává ze státního rozpočtu. Dávky byly čerpány v souladu s platnými předpisy, závěr kontroly byl bez závad.
- Pan starosta pokračuje v jednáních ohledně demolice domu Straškov čp. 82, tj. dům po paní Filipi. Toto již řešilo minulé Zastupitelstvo obce od roku 1992 se Stavebním úřadem v Roudnici nad Labem. Nyní pan starosta opět požádal vedoucí SÚ v Roudnici nad Labem paní Ing. Kmoníčkovou o vyřešení demolice stavby, která ohrožuje okolí.
 
- Zaslání blahopřání panu profesorovi Karlovy univerzity Václavu Hořejšímu u příležitosti vyznamenání prezidentem České republiky. S blahopřáním Zastupitelstvo obce zašle velkou pamětní minci naší obce a knihu Podřipsko na starých pohlednicích s věnováním.
- Pan starosta informoval o otevření víceúčelového hřiště v Terezíně, které z velké části financovala Duhová energie ČEZu. Ročně Duhová energie vybuduje po republice 20-30 hřišť. Pan starosta sehnal bližší informace a všichni jistě uvítáme, kdyby se podařila dotace od Duhové energie získat
- Zaslání příspěvku 500,- Kč Tělovýchovné jednotě zrakově postižených ZORA PRAHA

Z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce - 29.11.2004
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Rozpočtové změny
- Čerpání finančního rozpočtu obce za III. čtvrtletí 2004
- Průběh inventur obecního majetku a vyřazení předmětů za rok 2004
- Výsledky přezkoumání hospodaření obce za I. pololetí 2004
- Rozpočtové provizorium na leden - březen 2005 ve výši 3 miliony Kč
- Prodej části obecního pozemku p.č. 72/1 vk.ú. Vodochody, dle přiloženého nákresu, p. Pavlu Strachovi ml. za cenu 30,- Kč za 1 m2. Náklady spojené se zaměřením a převodem uhradí kupující
- Pronájem části obecního pouzemku p.č. 368/1 v k.ú. Vodochody o rozloze 30 m2 p. Jaroslavu Staňkovi za částku 2,- Kč za 1 m2 a rok
- Finanční částku v minimálním rozpětí 100,- až 150,- Kč za 1 m2 při event. prodeji obecního pozemku p.č. 10/47 v k.ú. Vodochody, který je určen Územním plánem obce k výstavbě rodinných domů

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- Prodej části obecního pozemku p.č. 370/1 v k.ú. Vodochody p. Leoši Pospíchalovi
- Prodej části obecního pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Vodochody p. Jaroslavu Staňkovi

Václava Strachová, místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Státní vyznamenání

Při příležitosti letošního státního svátku 28.října byl prezidentem republiky vyznamenán náš bývalý občan prof. RNDr. Václav Hořejší Csc..
Státní vyznamenání "Medaili za zásluhy" mu udělil za dlouholetou úspěšnou vědeckou práci v oblasti imunologie.
Vědeckou práci zahájil vyznamenaný v r.1973 na Přírodovědné fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od r.1977 pak jako vědecký pracovník v Ústavu molek. Genetiky AV ČR a nyní jako profesor Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity v Praze.
 
Pracovní pobyty na Harvardské Univerzitě a spolupráce s dalšími vědeckými institucemi mu umožnily širší zahraniční spolupráci.
 
Výsledky jeho práce a bohatá publikační činnost byla již dříve několikrát oceněna např. cenou ČSAV, Národní cenou ČR apod..
Prof. Václav Hořejší se narodil 14.10.1949 v Mlýnském Struhadle, ale celé dětství a mládí prožil ve Straškově. Zde navštěvoval Mateřskou i Základní školu a studoval na gymnasiu v Roudnici n.L. a má stále vřelý vztah k naší obci a Podřipsku.

Redakce Zpravodaje srdečně blahopřeje prof. Hořejšímu k tak významnému ocenění a děkuje za vše, co pro českou vědu udělal.

Redakce Zpravodaje

 

 

 

Informace Českého svazu chovatelů

Vážení spoluobčané,
Český svaz chovatelů by Vás chtěl v krátkosti seznámil s výstavní činností a s úspěchy, kterých dosáhl v roce 2004.
Jak jistě víte v měsíci říjnu se konala Okresní výstava králíků, drůbeže a místní výstava holubů a exotů.
 
Tato výstava byla obeslána velkým počtem zvířat ze širokého okolí.
Naši chovatelé na ni dosáhli velmi dobrých výsledků.
V odboru králíků získal čestnou cenu př. Strach, Holota a Petrsík.
V odboru drůbeže získali př. Duchoslav a př. Pešek každý 3 čestné ceny.
V odboru holubů získali čestnou cenu př. Holota a Mareš Jiří.

Na této výstavě naši členové získali nejvíce čestných cen a výstava byla hodnocena veřejností velmi dobře. Koncem října byla v Litoměřicích na výstavišti Zahrady Čech uspořádána další Česká výstava s meziokresní soutěží ve všech odborech. Naši členové zde byli jako garanti 2 pavilonů s drůbeží a jako vystavovatelé. Zde opět naši členové dokázali, že jsou vynikající chovatelé. V meziokresní soutěži v odboru drůbeže naše základní organizace zastupovala okres Litoměřice a tuto soutěž jsme vyhráli.
Př.Holota - 2 čestné ceny, př. Duchoslav - 3 čestné ceny, př. Petrželka získal pohár generálního sekretáře ÚV ČSCH v Praze. V odboru králíků př. Strach čestná cena a př. Petrsík čestná cena.

A závěr chovatelské činnosti vyvrcholil na Evropské výstavě v Praze, která se konala 12. a 13.listopadu v Letňanech. Na této výstavě bylo vystaveno 15 000 ks zvířat. Naši ZO reprezentovali 4 členové - př. Strach, který získal 2 čestné ceny a titul "Evropský šampion"stříbrný černý, dále př. Holota dosáhl vysokého ohodnocení "Moravský pštros", další byl Jiří Mareš taktéž vysoké ohodnocení "Koburský skřivan" a jako čtvrtý vystavovatel byl př. Jaroslav Duchoslav, který taktéž obdržel vysoké ohodnocení "Vlaška stříbrná" , zakrslá "Rhodajlenka" a Krocan bronzový.
To jsem Vás v krátkosti seznámil s úspěchy naší základní organizace.
Zároveň bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu za jeho finanční příspěvek.
Dále pak sponzorům naší výstavy.
Všem členům ZO a všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků , hodně zdraví , štěstí a spokojenosti v novém roce 2005.

Za ZO ČSCH Straškov-Vodochody
Předseda Zdeněk Petrželka

 

 

 

Činnost jezdeckého oddílu Sokol Straškov-Vodochody v r.2004

19.6. - Při "Straškovském korbelu" zajišťovaly členky Jezdeckého oddílu se svými koníky vození malých dětí v sedlech. Zájem byl velký, četné děti koně přitahují. Možná z některých budou zájemci o členství v JO v budoucnu.

17.7. - Skupina jezdců z JO Sokol doplňovala program Country festivalu na roudnickém letišti.

21.8. - Jezdecké parkurové závody - Černuc - účast našeho JO zajistila Lenka Marešová s koněm Lugano.

22.8. - Pony show - Černuc - Z JO Sokol soutěže absolvovala Bára Koniakovská s koněm Filip a Verča Petrželková s bílou Jessy. Dvoukolový parkur zajela Bára dobře, dostih poníků šla na 4. místě z 12ti jezdců. Verča Petrželková s Jessy získala v jedné soutěži 2.místo .

28.8. - Koňská burza Račiněves - Michala Týlová s hnědákem Filip šla první kolo parkuru za 4 trestné body, v dostihu byla na 4.místě. Dostih jela i Lada Sekerová na poníku Jessy, bylo to pro ni první veřejné vystoupení v sedle. V dostihu velkých koní doběhla Jiskra s Káťou Medáčkovou na 1. místě, Jorga s Monikou Brádkovou na 3.místě.

25.9. - "Den koně" Straškov - v programu bylo předvedení koní účastníků, čtverylka na hudební doprovod v podání členek JO Sokol Straškov, ukázka drezurní úlohy st. "S" na hudbu - předvedla ing.M.Pavlisová, ukázka práce na kavaletách, parkurové skákání v oddělení, ukázka parkurového skákání jednotlivců. Proběhla i rychlostní soutěž - jízda mezi barely. "Uherskou poštu" předvedla Lenka Marešová na koni Lugano. Soutěží se zúčastnilo 18 jezdců.
Ve skocích byly výsledky:
1. Jitka Pecharová - Karmen /Račiněves/
2. Lenka Marešová - Lugano /Straškov/
3. Míša Týlová - Largo /Straškov/

Rychlostní jízda - barely:
1. Jitka Pecharová - Karmen /Račiněves/
2. Lenka Marešová - Lugano /Straškov/
3. Markéta Mullerová- Sharon /Račiněves/

28.9. Pony Show Straškov - u příležitosti Dne české státnosti se sjelo do Straškova 14 jezdců s poníky. Děti se utkaly v soutěžích parkurové skákání, skok mohutnosti, jízda zručnosti, barelová jízda na čas, židličková a dostih,který vyhrála domácí Bára Koniakovská s Filipem.

2.10. Račiněves - Hubertova jízda - Bára Koniakovská s Filipem a Lada Sekerová s Jessy si poprvé zkusily jízdu zručnosti "trail" a Bára dostala žlutou stužku za 1.místo.

9.10. - Hubertova jízda - Straškov - tradiční "hon na lišku" byl odstartován v 11 hodin z kolbiště Straškov.
Trasa vedla pod dálnicí, přes trať i ornice, brod před zříceninou "Vladimírky", poblíž Vesce a zpět kolem Vražkovské střelnice ke kostelu ve Straškově a opět na kolbiště, kde jezdci /12/ sesedli a dopřáli koním odpočinek a sobě sele na rožni. Byl krásný podzimní den, příjemná společnost, pohoda, kterou ocenili i hosté.

16.10. - Pony-Hubert Straškov - byl ve znamení neustálého deště, což odradilo přespolní zájemce . Dvouhodinový hon na lišku jelo 5 jezdců, kteří se v závěru utkali v dostihu. Nejrychlejší byla domácí Bára Koniakovská s Filipem, druhá Iveta Fruhaufová z Ledčic s klisnou Šárkou, třetí stužku si vybojovala Lada Sekerová z Mnetěše s Jessy ze Sokola Straškov.
Všichni jezdci i hosté se pak ohřívali u táboráku, který skvěle posloužil i při opékání vuřtů.
Všichni jezdci dostali účastnické floty a těší se na příštího "pony Huberta".
 

Úplně poslední záležitostí bylo splnění základní zkoušky výcviku jezdce. Ty proběhly na Jezdeckém klubu Mělník. Členka JO Sokol Straškov - Bára Koniakovská - zde získala doklad o úspěšném splnění zkoušky. Na základě tohoto dokladu bude Báře vystavena licence jezdce.
 
V r.2005 počítáme s účastí na parkurových závodech v okolí, některé sportovní akce uskutečníme na domácím kolbišti.

Za jezdecký oddíl Sokol Straškov-Vodochody
Hana Hájková

 

 

Sportovní sezóna JS U ryzáčka 2004

Již v lednu pro nás i naše koně skončil zimní klid - procházky a výběhování.
Postupně jsme začali s intenzivním tréninkem především naší nadějné klisny Casablancy v JS Tursko.
Současně začal trénink našich dvou skokových koní - Žerta a Silky Dary.
 
Tréninku se nevyhnul ani náš nejmenší koník stáje - Mařenka s malou Míšou Pavlisovou.
Mařenku jsme však šetřili, protože 3.5. se narodil krásný hřebeček BLESK. A hned bylo veseleji. Již druhý den šel s Mařenkou na krátkou procházku a poté ji provázel i na pravidelných vyjížďkách.
V polovině roku se naše členstvo rozrostlo o dvě nadějné malé jezdkyně - Veroniku Křivánkovou a Míšu Smetanovou, a proto jsme koupili nového krásného poníka Sebastiána, který je jako z pohádky - celý bílý.
S oběma poníky jsme se účastnili akcí pořádaných pro poníky a vždy úspěšně.
 
Pro naše nejmenší byl však nejúspěšnější start v Tuřanech u Slaného, kde naše jezdkyně zajeli slalom, parkůr a barelovou jízdu.
"Velcí koně" se zúčastňovali skoro každých 14 dní závodů. Celkem naši koně startovali ve 30ti soutěžích. A velmi úspěšně.
 
V drezurních soutěžích nás reprezentovala M. Pavlisová s Casablancou.
 
Sezónu jsme zahájili na obdélníku v Mělníku a po týdnu se účastnili drezurních závodů v Praze-Komořanech.
Ve dvoukolové soutěži st.L.Casablanca obsadila těsně druhé místo.
 
V srpnu jsme se vydali na tradiční drezurní závody do Karlových Varů.
 
Po přečtení startovní listiny jsme zjistili, že jediným českým zástupcem v poli je M.Pavlisová s Casablancou. V obrovské konkurenci německých koní a jezdců jsme ze 17 koní obsadili 14.místo a hodnocení bylo opravdu těsné. Mezi další soutěže patřily např. závody v Řitce /3.místo/, v Čakovičkách /2.místo/.
Skokových soutěží se zúčastnil Z. Pavlis se Źertem, především v JK Mělník.
Zážitků ze sportovní sezóny bylo mnoho a mnoho. Ale bezesporu nejhezčím zážitkem byla účast naší tříčlenné ekipy na Hubertově jízdě v Drchkově.
Tato Hubertova jízda je dodržována se vším všudy. Včetně tradičního "Halali", které troubili místní myslivci, křtem nových jezdců, závěrečným dostihem a samozřejmě večerním soudem, kde se řešily všechny i ty neexistující prohřešky.
Této hezké akce se zúčastnili Žert s M.Janovskou a Casablanca s M.Pavlisovou, kteří v poli jeli jako pomyslní psi za liškou a Mařenka s Míšou Pavlisovou v poli 35 jezdců, která absolvovala 7 km jízdu bez nejmenšího zaváhání.
Sezónu jsme uzavřeli sportovní tečkou v podobě drezurních závodů v Tursku 30.10. , kde Casablanca vybojovala 1. místo v L úloze a 3. Místo v S úloze.
A začíná období, během kterého budeme naše koně a mladé jezdce připravovat na následující sezónu.
 
Pro naše mladé jezdkyně tato sezóna bude znamenat poslední sezónu rekreačních ježdění, protože v 8 letech již budou mít šanci si vyjezdit sportovní licenci na závody s poníky.
A to bude teprve veselo.
Tak ať nám koně jdou!!!!!

 

 

 

 

Za JS U ryzáčka Michaela Pavlisová

 

 

 

Sport

Závěr roku je příležitostí zhodnotit činnost největší společenské organizace v obci, Tělocvičné jednoty Sokol a jejich oddílů:

Největší zájem je o oddíl kopané, jehož provoz je i finančně nejnáročnější. Má však značnou publicitu v regionálním tisku a díky tomu je pak jméno naší obce často na stránkách novin.
Oddíl kopané má v soutěžích dvě družstva dospělých a dvě družstva mládežnická. Ostudu naši obci jistě nedělají.
 

Po podzimní části mistrovské sezóny je:
A mužstvo dospělých na 4.místě krajské soutěže sk.B
B mužstvo dospělých na 6.místě okresní soutěže III.třída
Dorost na 9.místě krajské soutěže
Žáci na 7.místě okresní soutěže

Věříme, že v jarní sezóně se s podporou obětavých diváků jejich postavení v soutěžích ještě zlepší.
Dalším velkým oddílem naší jednoty je oddíl všestrannosti. Zkušené cvičitelky vedou cvičení žen i děvčat. Cvičení žen řídí Věra Svobodová. Dívky, kterých chodí někdy až 30 pak vede Dana Kloubová.
Díky cvičitelkám sl. Kloubové a sl. Kondekové se vytvořila i skupina mažoretek, která se již několikrát představila s úspěchem i veřejnosti.

Oddíl základní tělovýchovy vítá každého, kdo chce něco pro své zdraví udělat, do svého středu.
Další oddíly - kulturistika i nohejbal , se po celý rok věnovaly své činnosti.

Jednota se také prakticky po celý rok starala i o společenský život v obci a vytvářela pro to podmínky využíváním sokolovny.

Jezdecký oddíl podává o své bohaté činnosti samostatnou zprávu.

Výbor tělocvičné jednoty děkuje všem sponzorům a zastupitelstvu obce za podporu a věří, že s ní může počítat i v budoucnu.
Současně všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2005 stálé zdraví a mnoho úspěchů.

TJ Sokol Straškov-Vodochody

 

 

 

 

 

 

 

Blahopřejeme

V měsíci říjnu 2004 oslavili své životní jubileum:
Paní Jarmila Turková, Straškov 166
Paní Věra Hančová, Straškov 54
Pan Miroslav Kotalík, Straškov 157
Pan Miroslav Rubín, Straškov 190
Paní Marie Rubínová, Straškov 190
Paní Věnceslava Patlejchová, Vodochody 88
Paní Hana Němečková, Straškov 53

45. výročí uzavření sňatku manželé Eva a Otakar Zimovi
45. výročí uzavření sňatku manželé Vlasta a Václav Turkovi
35. výročí uzavření sňatku manželé Alena a Jaroslav Krahulíkovi

V měsíci
 listopadu 2004:
Paní Marie Kapitánová, Vodochody 97
Paní Hedvika Mazourková, Straškov 162
Paní Marie Vobořilová, Straškov 295
Pan Antonín Svoboda, Vodochody 30
Paní Vlasta Švecová, Vodochody 90
Paní Helena Týlová, Straškov 190
Paní Vlasta Táborová, Straškov 71
Pan František Verner, Straškov 283

40. výročí uzavření sňatku manželé Zdena a Ivan Cibulkovi
 

V měsíci
 prosinci 2004 oslaví své životní jubileum:
Pan Karel Mareš , Vodochody 80
Paní Valérie Lísková, Vodochody 95
Pan Vladimír Bláha, Straškov 188
Paní Marta Smolová, Straškov 190
Pan Josef Palička, Straškov 12
Paní Zdeňka Schrotterová, Straškov 173
Pan Eduard Antoch, Straškov 28
Paní Marie Šubrtová, Vodochody 7

 

 

Začátek formuláře

Konec formuláře