Ročník 22, číslo 3 - 12/2003

Autor: Obecní úřad <ou(at)straskov.cz>, Téma: 2003, Vydáno dne: 27. 12. 2003


Vánoce - svátky lásky a pokoje, Střípky z nejstarší historie Straškova, Zpráva z porad zastupitelů obce Straškov-Vodochody, Z činnosti rady obce, Informace starosty, Tělovýchova a Sport, Příspěvek Základní školy Straškov-Vodochody, Jezdecké sdružení U ryzáčka a sezóna 2003, Zpráva o činnosti Svazu chovatelů, Blahopřejeme, Obecně závazná vyhláška obce Straškov-Vodochody č. 2/2003.

Ročník 22, číslo 3 
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STRAŠKOV - VODOCHODY a ASTUR a.s.   
 
Prosinec 2003

1.     Vánoce - svátky lásky a pokoje 

2.     Střípky z nejstarší historie Straškova

3.     Zpráva z porad zastupitelů obce Straškov-Vodochody

4.     Z činnosti rady obce

5.     Informace starosty

6.     Tělovýchova a Sport

7.     Příspěvek Základní školy Straškov-Vodochody

8.     Jezdecké sdružení U ryzáčka a sezóna 2003

9.     Zpráva o činnosti Svazu chovatelů

10.  Blahopřejeme

11.  Obecně závazná vyhláška obce Straškov-Vodochody č. 2/2003

Vánoce - svátky lásky a pokoje

 

Již tisíciletí se v celém křesťanském světě slaví vánoce jako symbol oslavující zrození člověka.

Je přirozené, že vnější podmínky a různá kulturní úroveň změnily formu a způsob života a tím i postoje k těmto svátkům. 
V Africe nebo Jižní Americe ba i někde na východě Evropy se slaví jinak než u nás, nebo ve státech středoevropských.
 
Český národ si vytvořil v průběhu staletí vlastní podobu těchto svátků a ty prožíváme každoročně od svého dětství.
 
Mají pro nás každého trochu jiné kouzlo, ale pro svůj spokojený život je potřebujeme.
 
Těšíme se na ně v každém věku, patří prostě k národní paměti a jsou živým kulturním dědictvím.
 
Vánocům předchází čtyřtýdenní advent symbolizovaný věncem se čtyřmi svíčkami. Je to období příprav, rozjímání a čekání
 
na den narození Ježíška. Dnes je tato doba využívána i pro charitativní činnost.
 
Vánoce zahajujeme nejoblíbenějším dnem dětí - Štědrým dnem.
 
Je slaven uprostřed rodiny, při slavnostní tradiční večeři s nadílkou. Následuje obvykle návštěva Půlnoční mše v kostelech. Podle údajů se jich v současné době účastní několik milionů občanů.
 
Následuje Boží hod vánoční, který je jedním z hlavních křesťanských svátků.
 
Druhý vánoční den sváteční je spojen se svátkem sv. Štěpána.
 
Je přirozené, že současná globalizace ohrožuje tyto národní zvyky a obyčeje. Reklamní akce světových supermarketů a médií nabízejí a orientují nás v zájmu svých zisků především k nákupům a k spotřebnímu způsobu života.
 
V tisku se již objevují úvahy, že tento nový životní styl ohrozí dosavadní kouzlo vánoc a zůstane jen shon po nákupech zbytečností a stres.
 
Věříme však, že nic nemůže nahradit tu radost dětí z návštěvy Mikuláše a dárků pod rozsvíceným vánočním stromkem, tu vůni jehličí a purpury.
 
Co pak nahradí radost z úspěchu při přípravě vánočních dárků a vánočních dobrot?
 
Již samotná společná večeře širší rodiny v slavnostně upraveném domově je neobyčejným zážitkem. K tomu ta krásná atmosféra sounáležitosti, vzájemné lásky a pochopení.
 
Kolik kouzla přinese poslech koled, návštěva adventního koncertu a půlnoční mše ve starobylém kostele ve společenství přátel a známých.
 
Radost nám však přinese i osobní setkání a podání ruky s vánočním a novoročním přáním a stejně jako přijatá pohlednice od těch, kteří nám nemohou popřát osobně.
 
Nedávná zkušenost, kdy na celé čáře selhala snaha nahradit tradiční symbol vánoc "Dědou Mrázem" je zárukou, že podobně skončí i " Santa Klaus".
 
České vánoce mají staletou tradici, což dokazuje kontinuitu této části naší kultury.
 
Její hlavní projevy jsme již několikrát popsali v předchozích ročnících našeho Zpravodaje. Přesto bychom chtěli znovu upozornit na to, že se projevuje ve všech oblastech kultury.
 
Ve výtvarném umění - betlémy, obrazy, v hudebním umění - koledy, adventní koncerty, v literatuře - poesie, pohádky, romány, apod..
 
Pevně věřím, že i ve sjednocené Evropě si zachováme naši kulturní svébytnost a zvláštnost mezi kterou České vánoce určitě patří.

Na závěr pak jen to upřímné: 
"Šťastné a veselé vánoce a mnoho zdaru v roce 2004".

F.Lácha

Střípky z nejstarší historie Straškova

 

Mnohé z nás jistě zajímá jak vznikala naše obec, co zde bylo postaveno nejdříve a co se z toho zachovalo až do dnešní doby.

Podle pověsti údajně zde původně byl panský dvůr s mlýnem a ovčínem. 
Pokud se tak stalo v 10. století tak z toho se nemohlo nic zachovat. Tyto stavby asi nebyly z kamene.
 
Kamennou stavbou v naší obci je však nejvýznamnější historická památka - náš kostel zasvěcený sv. Václavovi.
 
Ten se však postavil až když se obec rozrostla a její občané měli dostatek prostředků na jeho výstavbu. Chrámová loď i okna prozrazují sloh románský, presbytář a věž pak ukazují na gotiku.
 
To vše naznačuje, že chrám byl postaven pravděpodobně ve 12.století.
 
Je postaven na úbočí stráně. Založení stavby bylo jistě náročné. Poloha je to výhodná, protože vystupuje nad terénem obce a tím se zviditelňuje.
 
Výstavnost dokazuje, že to byla stavba i okolních obcí a pravděpodobně i s pomocí vrchnosti.
 
V Palackého dějinách je zápis, že v letech 1344-1450 byla v podřipském děkanátu mimo jiné i fara ve Straškově. To dokazuje, že straškovský kostel byl tehdy kostelem farním. Další poznámka v Dějinách Prahy dokazuje, že ve Straškově měl ve 13.století malé venkovské hospodářství pražský kanovník Svatoslav. V roce 1384 odváděla straškovská plebenda ročně 12 grošů.

V husitské době, kdy i arcibiskup Konrád sídlící v Roudnici přešel ke straně Podobojí, je předpoklad, že i obyvatelstvo zdejší vyznávalo toto nové učení. To pravděpodobně vedlo k tomu, že v době Pobělohorské byla fara ve Straškově zrušena a kostel se stal filiálním kostelem farnosti račiněvské. Bylo však přikázáno, že v Račiněvsi farář musí mít kaplana a ten ve Straškově musí každou neděli a ve svátek sloužit mši sv..

Z pozdějších kronik víme, že tuto povinnost občané Straškova a okolí vymáhali a dostávalo se jim i podpory od pražského arcibiskupství.

Straškovský kostel byl vybaven krásným a hodnotným mobiliářem, některé cenné obrazy byly i ze 16.století. Představovaly hlavně české světce sv. Václava, sv. Ludmilu a sv. Anežku. Hlavní oltář znázorňoval sv. Václava, postranní sv. Vojtěcha a sv. Anežku. Na stěnách jsou umístěny i dva kamenné náhrobní kameny s nápisy. Tento mobiliář byl v průběhu staletí měněn a tak pamětníci již si připomínají modernější vybavení pocházející z 18. a 19. století.

Kostel je vybaven varhanami s kuželovým hracím systémem, které po dlouhá léta sloužily dobře svému účelu. Zakoupeny byly za 1640 Zl..

Okolo kostela byl zřízen hřbitov, který byl užíván až do konce 18.století, což znamená, že na něm odpočívají naše prababičky a pradědové a ještě dřívější generace. Celý komplex byl ohrazen vysokou zdí. Vstup po širokém schodišti a klenutým vchodem působil impozantně. Druhý vchod uprostřed návrší směřoval ke zvonici.

Novodobou historii této kulturní památky přiblížíme v některých z příštích čísel našeho Zpravodaje.

 

F. Lácha


 

Zpráva z porad zastupitelů obce Straškov-Vodochody

 

Ze dne 22.09.2003

·         K rozšíření čistírny odpadních vod požádaly dotčené obce naši obec o součinnost, návrhy smluv budou schvalovány ZO na veřejném zasedání.

·         Někteří spoluobčané nedbají na udržení pořádku v okolí kontejnerů s plasty, ZO uvažuje o možnosti přidání kontejneru na plasty po dobu letních měsíců, za poplatek 780,- Kč měsíčně s vývozem 1x týdně. V naší obci je možnost donášení sešlápnutých plastových lahví bez uzávěrů do vaků u budovy školy. Občané byly několikrát upozorňováni na tuto možnost.

·         Školní jídelna vznesla požadavek na zakoupení digestoře. Též bude řešena oprava stropu ve ŠJ. Z mimořádné porady zastupitelů obce konané 01.10.2003 s programem obsazení místa pečovatelky v domě s pečovatelskou službou a obsazení bytu č. 4.

·         Určená pečovatelka oznámila, že na místo pečovatelky nenastoupí. Zastupitelé odsouhlasili na místo pečovatelky paní Lenku Fridrychovou a na zastupování paní Dagmar Prchlíkovou. Paní Lenka Fridrychová může nastoupit až od 1. ledna 2004.

·         Do bytu č. 4 nemohla ze zdravotních důvodů nastoupit paní Fejtová Věra, proto zastupitelé vybrali z dalších žadatelů paní Štěpánkovou Růženu.

Ze dne 06.10.2003

·         Byly navýšeny pojistky základní školy a hasičské zbrojnice a zrušena pojistka márnice.

·         Paní ředitelka ZŠ podala informaci o zahájení školního roku 2003/2004. 1. září učitelé naší ZŠ a dvě kuchařky ŠJ stávkovali. K 2. září v ZŠ bylo 212 žáků, na 1. stupni je více žáků než na druhém. Letos se mohli otevřít dvě 6. třídy. Od 2. září je zřízena specielní 1. třída pro děti, kterým byla v loňském roce přerušena nebo odložena školní docházka. Součástí školy jsou 4 oddělení družiny a školní klub, více než polovina žáků dojíždí z okolních obcí. Z cizích jazyků se vyučuje německý a anglický. V rámci činnosti školní družiny pracuje řada zájmových kroužků. Škola bude pokračovat ve všech sportovních akcích, kde dosahuje výborných výsledků. Paní ředitelka poděkovala za obětavou práci panu školníkovi J. Hajnému.

·         Projednávala se žádost pana Hubky Tomáše o odkoupení parcely 53/2 o výměře 242 m2 v k.ú. Vodochody.

·         Projednávala se žádost paní Giehselové o odkoupení části parcely 53/1 v k.ú. Vodochody.

·         Projednávala se žádost p. Maška, Hyšmana Čápa k vybudování kanalizační přípojky. ZO souhlasí s vybudováním kanalizační přípojky na obecním pozemku č. 332/6 a 333 katastrálního území Straškov.

·         Projednávala se stížnost na pálení kabelů pod okny bytu paní Ireny Dunkové.

·         Nájemníkům bytového domu čp. 189 ve Straškově byla připomenuta jejich povinnost, výběru sazí z komínů, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Všichni nájemníci upozornění podepsali.

·         Zastupitelé vyhověli žádosti jezdeckého oddílu, pod vedením paní Hájkové Hany, k využívání obecního pozemku pro výběh koní s možností elektrického ohradníku za údržbu zapůjčeného pozemku a jeho nejbližšího okolí.

Ze dne 20.10.2003

·         Do DPS nabídka dovážení obědů z Mnetěše od p. Minarčíka za 40,- Kč s dopravou včetně polévky, jídelníček na týden, výběr ze dvou jídel.

·         Z DPS paní Vitovská žádala o možnost výsadby cca 10 keřů thují před okny bytu č. 2 směrem k popelnicím. ZO nesouhlasilo, neboť v těsné blízkosti budovy se jeví vhodnější udržovaný trávník, aby budova nebyla zastíněna.

·         Paní účetní na obecním úřadě se porouchal počítač, je neopravitelný, proto ZO schválilo zakoupení nového.

·         Projednávala se druhá žádost pana Jelínka Radka, který je majitelem nemovitosti ve Vodochodech čp. 28. Pan Jelínek žádá odkoupení části obecního pozemku č. 368/3, k.ú. Vodochody.

·         Zastupitelé odsouhlasili umístění dopravních značek zákaz vjezdu nákladním automobilům na počátek ulice (u Justů) a ( u p. Turka Milana), aby nákladní automobily neohrožovaly inženýrské sítě na nezpevněných vozovkách.

Ze dne 03.11.2003

·         Zastupitelé přijali pokyn od pana starosty k provedení inventur obecního majetku.

·         Byla schválena rekonstrukce samostatné kanceláře pro paní účetní OÚ.

·         Jednalo se o nedostatku financí pro školní jídelnu. Jídelna je vybavena pro větší kapacitu než je současný stav, proto režie na 1 oběd je vysoká. Zastupitelé požadovali hledat úspory hlavně v elektrické energii.

·         Byla podána informace o dotacích na malometrážní byty 550.000,- Kč na 1 byt pro osoby s nižšími příjmy do 0,8 násobku živ. minima pro 1 osobu a 1,6 násobku živ. minima pro 2 osoby.

·         Firma Tarmac Severokámen, a.s. věnuje MŠ reflexní vestičky k větší bezpečnosti dětí na vycházkách.

·         Zajistit rozvoz posypového materiálu po obci na zimní období.

·         Zastupitelé požadují informace o finančních nákladech k umístění retardérů na okraje obce, kde řidiči překračují povolenou rychlost.

Ze dne 18.11.2003

·         Zastupitelé projednávali umístění retardérů od Břízy a od Loucké a přechodu pro chodce k ZŠ. Dále zvažují umístění retardéru na křižovatce od Prahy na silnici na Velvary, kde automobily neobjíždějí ostrůvek a vjíždějí do protisměru.

·         Rozšířením branky z Vodochod jsou chodci ohrožováni automobily, zastupitelé schválili umístění dopravních značek zákazu vjezdu a umístění trubky, kterou lze sklopit.

·         14.11. 2003 bylo v DPS jednání k odstranění závad stavební firmou AKS Děčín.

·         Paní starostka z Ledčic doručila návrhy smluv k rozšíření čistírny odpadních vod. Budou předloženy k projednání na veřejném zasedání Zastupitelstvu obce.

·         Oznámení z Roudnice nad Labem, kabelovou televizi od prosince budou moci přijímat občané i z okolí Roudnice n.L. přes satelit, v teletextu jsou k dispozici různé informace pro občany.

Zastupitelé schválili:

·         zakoupení mobilního telefonu pro potřeby OÚ

·         dovybavení školní jídelny

·         zakoupení zimních pneu s disky pro Felicii OÚ

·         pro TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. změnu povolení č. 2 hornické činnosti na výhradním ložisku Straškov

Ze dne 01.12.2003

·         Pan starosta zjistil cenu retardéru - zpomalovací práh =15.000,- Kč / 1 kus, bude se informovat u SÚS Litoměřice na podmínky zabudování.

·         Pan starosta jednal na Pozemkovém fondu o podmínkách převodů pozemků na obec

·         Pan starosta informoval zastupitele o jednání klubu starostů k dopravní obslužnosti v našem okrese. Naše obec má zajištěnu vyhovující dopravní obslužnost, autobusy již budou brát cestující i ke stání. Případné požadavky občanů pan starosta projedná s ředitelem ČSAD Litoměřice.

Na poradách jsou zastupitelé seznamováni s došlou a odeslanou poštou. 

 

 

Z činnosti rady obce

 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce - 22.09.2003

Zastupitelstvo obce schvaluje:

·         Návrh o uzavření nájemní smlouvy k dotčeným pozemkům a smlouvy o zřízení věcného břemene ke stávající čistírně odpadních vod, návrhy těchto smluv budou projednány a event. schvalovány na veřejném zasedání ZO.

·         Dodatečný odprodej části pozemku č. 484/13 dle geometrického plánu č. 248-102/2003 p. Antonínu Suchému, Straškov čp. 130.

·         Rozpočtové změny dle předloženého návrhu

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

·         Odprodej části obecního pozemku č. 368/1 p. Josefu Hrdinkovi, Vodochody čp. 41

·         Odprodej části obecního pozemku č. 368/1 p. Radku Jelínkovi, Vodochody čp. 28

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce - 18.11.2003

Zastupitelstvo obce schvaluje:

·         Návrh odpovědi Krajskému úřadu na jeho návrh spolufinancování dopravní obslužnosti v kraji na rok 2004. Obec nemá námitek proti spolufinancování části finančních nákladů, které vznikají při přípravě základní dopravní obslužnosti s podmínkou, že bude rozšířen počet spojů minimálně o dva ranní spoje směrem na Prahu a jeden dopolední a jeden odpolední směrem z Prahy se zastávkou v naší obci a dále po vyčíslení konkrétních nákladů na jednotlivé spoje a nikoliv plošně , jednorázovou částkou Kč 150,- na jednoho občana (celkem Kč 135.150,- ročně)

·         Odpověď panu Tomáši Hubkovi ohledně jeho žádosti o odprodej pozemku parc. č. 53/2 k.ú. Vodochody. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem uvedené parcely a navrhuje narovnání majetkoprávních vztahů formou notářského zápisu. Vleklý problém záměny parcel 53/1 a 53/2 byl zaviněn chybným zápisem na Katastrálním úřadu v Litoměřicích. Souhlasné prohlášení formou notářského zápisu by problém vyřešilo.

·         Odprodej části pozemku č. 368/1 k.ú. Vodochody p. Radku Jelínkovi, Vodochody čp. 28 dle přiloženého nákresu za cenu stanovenou znaleckým posudkem na jeho vlastní náklady, které s prodejem souvisí.

·         Rozpočtové změny dle přiloženého návrhu

·         Rozpočtové provizorium dle přiloženého návrhu

·         Čerpání finančního rozpočtu za 3. čtvrtletí 2003

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

·         Odprodej části pozemku č. 53/1, k.ú. Vodochody paní Giehselové

Václava Strachová 
místostarostka

 

Informace starosty

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou vánoční vydání obecního Zpravodaje a tím i možnost určitého bilancování, ke kterému je vhodná doba nejen vzhledem k blížícímu se konci roku, ale i z důvodu prvního roku působení a existence nového vedení obce.

První měsíce byly opravdu velmi krušné, protože vše bylo naprosto nové a odpovědnost veliká. Tak, jak se chytá stébla tonoucí, tak jsme i my využívali ( a stále ještě využíváme ) mnoha zkušeností starostů a vedení okolních měst a obcí, kteří nám jsou radou vždy ochotni pomoci.

Musím se zmínit i o velmi dobrém přístupu veškerých referátů Městského úřadu v Roudnici nad Labem, které nám vycházejí, řekl bych, až nadstandartně vstříc při řešení celé široké škály různých problémů. V dalších měsících roku se však již situace stabilizovala i díky velké podpoře členů Zastupitelstva obce, kterým chci tímto poděkovat za odvedenou práci.

Byly dokončeny navržené dodatečné práce na stavbě Odvádění povrchových vod - lokalita č.1, opraveny komíny a střecha na č.p. 300, zrekonstruována hasičská zbrojnice, byla dokončena oprava zadní části Obecního úřadu spojená i s kompletní výměnou oken a dokončena stavba Domu s pečovatelskou službou, kde byl splněn předpokládaný termín nastěhování nájemců, který byl do poloviny měsíce října.

To jsou větší akce, menších bylo daleko více a patří k běžnému chodu obce.V drtivé většině se jedná o různé úpravy a opravy, jejichž výsledek slouží k lepšímu chodu obce a jsou ku pomoci zejména Vám všem. V minulých letech jsme byli zvyklí na podstatně větší investiční akce,se kterými řada obcí začíná až v dnešní době.

Zde je vidět veliká úspěšnost předcházejícího Zastupitelstva obce a vedení, v čele s bývalým starostou panem Mikulou, kterým by měl všem patřit náš dík, že obec má již řadu let k používání stavby, jako např. plynové , kanalizační a vodovodní přípojky, výstavba ČOV apod.V dnešní době by jejich realizace byla velmi problematická a rozložená do velkého časového úseku s mnohem větším finančním zatížením pro obec.

V současnosti je před námi úkol výstavby sběrového dvora a pokud to finanční situace dovolí, tak i dokončení akce Odvádění povrchových vod - lokalit 2 - 5, kde bude upřednostněna lokalita č. 2. Rozhodně to však nebude v roce příštím, naší snahou je soustředit finanční prostředky obce v co největším objemu a snažit se tak o co nejvyšší míru samofinancování.

Jsou i věci nepopulární, které jsou však nezbytné. K nim patří i druhá část avizovaného navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu podle skutečných nákladů obce. Navýšení jsme rozložili do dvou etap. První již proběhla a druhou chystáme od 1.1.2004. Skutečné druhé navýšení odpovídá částce 80,- Kč na občana.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o navýšení pouze 50,- Kč s tím, že rozdíl cca 30.000,- Kč uhradí Obecní úřad. Je s podivem, že při lístkovém systému byl svoz v daleko menším objemu. Při dnešním systému tam, kde dříve odpad v podstatě neexistoval jsou u domů běžně tři i více popelnic. Stále navyšujícím se počtem odpadových nádob však narůstá i cena za odvoz odpadů. Apeluji proto na všechny občany a to ve Vašem vlastním zájmu.

Třiďte odpady, zejména plastové lahve odnášejte do kontejnerů k tomu určených nebo na odpovídající místo vedle vchodu do školy a snažte se o maximální naplněnost popelnic. Jenom tak je možné zamezit stále větším platbám za jejich odvoz. A jako v minulém Zpravodaji ještě jeden problém, který se týká mezilidských vztahů.

V ulici od Obecního úřadu směrem ke škole je vidět, s jakou péčí se starají občané o čistotu a pořádek chodníků a zejména o stav a vzhled zatravněného pásu, který je plný okrasných záhonů s květinami. Na těchto záhonech se však běžně venčí psi, kteří mají volnost od svých majitelů, občané vstupují do záhonů a běžné jsou i různé odhozené odpadky. Myslím si, že takto znevažovat práci jiných je naprosto nemorální a špatné a navíc je tím poškozován i celkový vzhled obce.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem, Vašim rodinám a blízkým popřál klidné a příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2004 hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a pohody.

Starosta obce:

Jan Bartoň

 

Tělovýchova a sport a tělovýchova

Tělocvičná jednota Sokol po celý rok tak jako v minulosti, dává všem svým členům možnost sportovního vyžití a všem občanům možnost stát se diváky fotbalových zápasů. 
Ve všech oddílech jsou kvalifikovaní a zkušení trenéři a cvičitelky. Podle jednotlivých oddílů se aktivně sportovalo:

Kopaná: 
První mužstvo pod vedením trenéra p. Běhounka úspěšně hrálo v krajské soutěži A
 
Druhé mužstvo pod vedením trenéra F.Tymicha stejně dobře si vede ve 3.třídě okresní soutěže.
 
Družstvo dorostu je rovněž zařazeno v krajské soutěži a jako trenéři u něho působí p. Pospíšil a p. Petrželka.
 
Žákovské družstvo trénuje Petr Kloub a nejmladší žáky, kteří úspěšně soutěží mezi přípravkami okresu, vede trenér Pavel Kloub.
 
Výsledky těchto mužstev v soutěžích pravidelně přináší regionální tisk a tak je veřejnost o všem dobře informována.

Všestrannost: 
Největší oddíl jednoty zajišťuje pravidelné cvičení ve školní tělocvičně.
 
Ženy starší cvičí každé úterý - průměrná účast 10 žen.
 
Ženy mladší cvičí každý čtvrtek se stejnou účastí.
 
Žákyně cvičí každou středu při průměrné účasti 30 dívek.
 
Připravuje se cvičení rodičů s dětmi.
 
Cvičení je vedeno kvalifikovanými cvičitelkami a je možno přihlásit se u nich k účasti.

Nohejbal a kulturistika:
Jsou menší sportovní oddíly, které sport provozují rekreačně.

Jezdectví: 
Sportovní činnost byla omezena stěhováním jezdeckého areálu do objektu u Židlických. Přesto se podařilo zorganizovat několik soutěží pro místní členy oddílu s jezdci ze sousední Račiněvse a to ve slalomu mezi tyčemi"skoky přes překážky s kombinacemi", prováděla se gymnastika na kavaletách apod. .
 
S koňmi jsme se zúčastnili i na letní akci Obecního úřadu na koupališti. Poslední listopadovou sobotu jsme uspořádali pro členy, rodiče a spolupracovníky táborák s programem.
 
V současné době již opět pravidelně provádíme jízdárenský výcvik 5x v týdnu. Na pravidelný výcvik dojíždějí i studenti SOŠ a VOŠ z Roudnice n.L..

Naše jednota se jako největší sdružení v obci stará i o společenské vyžití občanů pořádáním různých akcí pro děti i dospělé. Tím získá i část prostředků ke krytí rozpočtu, který činí ročně téměř 250 tis.Kč.. 
Další prostředky získáváme z dotací Sokolské župy Podřipské a Obecního zastupitelstva a příspěvky od řady sponzorů.
 
V závěru roku považujeme za svoji povinnost jim za vše srdečně poděkovat a popřát jim do nového roku 2004 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.
 
To samé přejeme všem členům a příznivcům naší jednoty a těšíme se na další spolupráci ve prospěch tělovýchovy a sportu.

Výbor TJ Sokol

 

Příspěvek Základní školy Straškov-Vodochody

 

 

Ostatní soutěže

Olympiáda v anglickém jazyce

Školní kolo           40 žáků

Okresní kolo     2 žáci

1.místo        1 žák

3.místo        1 žák

Soutěž v anglickém jazyce v Roudnici n.L.

Školní kolo            12 žáků

Okresní kolo     7 žáků

2.místo          1 žák

Desátý ročník soutěže v anglickém jazyce na Gymnáziu v Roudnici n.L.

Školní kolo              25 žáků

Na gymnáziu          5 žáků - 8.místo

Přírodovědná soutěž

Školní kolo               85 žáků

Okresní kolo        50 žáků

Pohár rozhlasu v atletice v Lovosicích - 27.5.2003

Žákyně 6. a 7.třídy - lehkoatletické závody

Závody mezi vesnickými školami - 1.místo

Zeměpisná olympiáda

Školní kolo   A-6.ročník  fyzický zeměpis

B-7.ročník  zeměpis světadílů a oceánů

C-8.-9.ročník zeměpis ČR

19.3.2003 postoupili do okresního kola:

kategorie A - Mazourková Adéla

kategorie B - Novotná Andrea

kategorie C - Pitner Miroslav

Okresní finále McDonalds cup:

1.kategorie - mladší žáci 2. , 3.tříd   21.5.03 Litoměřice

Žáci postoupili do finále, kde 2:1 prohráli se 4. ZŠ Ltm

2.kategie - starší žáci 4., 5.třída   22.5.03 Litoměřice - 8.místo

Fotbalová utkání na hřišti ve Straškově-Vodochodech

McDonalds cup starší žáci 4., 5.třída:

Pořadí: 1. Straškov                4 body   10:0

2.Horní Beřkovice 5 bodů             3:0

3. Mšené-Lázně   0 bodů           0:13

McDonalds cup mladší žáci 2.,3.třída:

Pořadí: 1.Straškov                 6 bodů   13:0

2.Horní Beřkovice 5 bodů             3:0

3.Mšené-Lázně    0 bodů           0:14

Coca-cola cup kopaná

Účast žáků ve věku od 12 let

12.2.03 ZŠ Mšené- Lázně - ZŠ Straškov    1:2¨

27.3.03 ZŠ Horní Beřkovice - ZŠ Straškov

Naše Základní škola tradičně pořádala v r.2003 Maškarní průvod obcí,

Vítání jara, Pálení čarodějnic, Dětský den.

Za Základní školu: ing. Zdeňka Králová

 

Jezdecké sdružení U ryzáčka a sezóna 2003

 

 

Tímto článečkem bychom Vám chtěli představit hrstku nadšenců, pro které platí heslo "Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu".

Letošní sezóna nám začala výjimečně velmi brzy.

V únoru se konaly v Praze na Trojském ostrově skokové závody a jízda zručnosti pro děti - maškarní.

V kryté hale nás ve skákání representovala Bára Koniakovská /převlečená za princeznu/ a obsadila velmi hezké 6.místo.

Druhý den si v kočičích maskách zazávodila Verča Petrželková a Míša Pavlisová s poníkem Mařenkou a obsadily 1. a 2.místo.

V dubnu jsme pokračovali drezúrami. Mezi tradiční pořadatele patří Holubice, Čakovičky a Mělník. Zde Michaela Pavlisová s Casablancou obsadili 1.místo.

Poprvé se oficiálních závodů v drezúře zúčastnila i Bára Koniakovská se Žertem.

V červnu nás Zdeněk Pavlis se Žertem representovali v Lounech ve dvoufázovém skákání 100/110, kde po bezchybném výkonu obsadili 10.místo /ze 70 startujících/.

Následovaly závody v Třebívlicích, Mělníku a Ústí n.L., kde nás opět skvěle ve velké konkurenci reprezentoval Zdeněk Pavlis s mladou Silky Darou a opět se Žertem, se kterým obsadili po bezchybném výkonu 15.místo ze 75 startujících.

Odpočinkem pro nás dospělé byly krásné závody v Tuřanech, kde se musela tužit naše omladina a opravdu velmi úspěšně.

Startovali s poníkem Mařenkou - Míša Pavlisová, Silky Darou - Bára Koniakovská a půjčeným koníkem Borisem - Verča Petrželková. Za to jim patří dík!

V červenci jsme vyjeli za hranice našeho kraje do Plzně s naší drezúrní nadějí - Casablancou.

Ve velké konkurenci obsadila s Michaelou Pavlisovou pěkné 4.místo a v Karlových Varech vybojovaly v drezúrní úloze ze st.L opět 4.místo.

Září jsme zahájili účastí Zdeňka Pavlise se Žertem na tradiční Ceně Karla IV. na Mělníku ve dvouf.skákání 100/110 a úspěšným 4.místem.

Největší úspěch sezóny však nás čekal až na jejím samém konci.

Na konci září jsme se zúčastnili skvěle obsazených drezúrních závodů v Praze na Přední Kopanině. Michaela Pavlisová s Casablancou vybojovaly 2.místo. Prvenství právem patřilo juniorské mistryni Polska.

Blížil se konec sezóny. V říjnu Bára Koniakovská prošla křtem za parkurového jezdce, když s 1 chybou absolvovala na Mělníku svůj první parkůr v životě.

Tato sezóna byla opravdu pestrá.

Podařilo se nám to, co jsme si předsevzali - svou každodenní práci u našich koní zhodnotit a úspěšně "prodat" na závodech.

A nejlépe je to vidět na těch nejmladších jezdcích, kteří už se ve světě závodů také neztratí.

Za Jezdecké sdružení U ryzáčka - M. Pavlisová

 

Zpráva o činnosti Svazu chovatelů

Vážení přátelé, 
blíží se konec roku a proto bych Vás v krátkosti chtěl seznámit s činností naší základní organizace.
 
Naše činnost se skládá z výstavnictví a pořádání okresní výstavy králíků, drůbeže, holubů a exotů, která se každoročně koná v říjnu.
 
V letošním roce se opět zvětšil okruh vystavovatelů. Vystavovalo zde 125 vystavovatelů z různých okresů. Vystaveno bylo 420 králíků, 110 voliér drůbeže, 320 holubů a 70 klecí exotického ptactva.
 
Dále byla vystavena expozice okrasné vodní drůbeže, které vystavovala jako obvykle Základní organizace Roudnice n.L..
 
Výstavu zhlédlo 370 návštěvníků, většinou cizích, z místních občanů bylo velmi málo návštěvníků.
 
Tato tak náročná výstava by se neobešla bez přispění sponzorů, kteří nám svou reklamou pomohli finančně vše zajistit.
 
Byli to tito sponzoři:

Astur a.s. Straškov, 
Pohona a.s. ,
 
Garnit Group - p. Kapitán,
 
Stavmat p.Mazourek,
 
Hospůdka u Konvalinků,
 
Bakero - p. Kejř + ing. Babásek , Roudnice n.L.,
 
Pekařství u Poláků, Roudnice n.L.,
 
p. Aleš Lípa - soukromý zemědělec Ctiněves, p.
 
Písek Vl. Vražkov,
 
p. Štóra Michal Vražkov,
 
p. Mihula Josef Vražkov,
 
Brikos spol.s r.o.
 
p. Boštička M.,
 
Sklojas - p. Kysela Horní Libchava, Česká Lípa,
 
Farma králíků p. Drba Pavel,
 
VPM spol. s r.o. Račice-veslařský klub,
 
p. Mareš Jiří - Ledčice,
 
p. Řezáč Jiří - servis vah Vražkov.

Bez uvedených sponzorů bychom těžko výstavu zajistili a provedli. Proto bych jim chtěl touto cestou poděkovat. 
Při hodnocení výstavy bych nechtěl chválit jednotlivce, ale celek, který se zasloužil o dobrý průběh výstavy, i když z 22 členů se podílelo na dobrém průběhu pouze 8.
 
A teď v krátkosti k jednotlivým členům, kteří se podílejí na dobrém jménu naší základní organizace, která je uznávána v celé naší České republice.
 
V chovu králíků je špičkový chovatel př.
 Strach Pavel - Stříbřitý černý - a nový člen př. Petrsík Jiří - Zaječí černý . 
V chovu holubů je špičkovým chovatelem a v republice uznávaný př.
 Holota Zdeněk - Moravský pštros modrý, dalším dobrých chovatelem je př. Ponert Miroslav - King bílý. 
V drůbeži je velmi dobrým chovatelem př.
 Duchoslav Jaroslav - Perlička, Vlaška rodobarvá, Vlaška koroptví, zakrslá Rhodajlenka, Amrox, Tříbarevná rousná, Husa česká, Krůta bronzová. 
Dalším chovatelem je p.
 Petrželka Zdeněk - Minorka černá, zakrslá Velsunka a Hanzlík Pavel zakrslá Velsunka, Sasex.

Toto je výčet členů , kteří svými zvířaty obsazují nejvíce výstav.

Závěrem bych chtěl všem členům poděkovat za jejich nesmírnou obětavost, kterou pro chovatelství dělají a popřát jim příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a štěstí v Novém roce a hodně chovatelských úspěchů. 
Velký dík patří též Obecnímu úřadu Straškov-Vodochody za příspěvek, který je velkým přínosem pro naši organizaci.

Za Základní organizaci Svazu chovatelů: 
Zdeněk Petrželka - předseda

 

Blahopřejeme

V měsíci říjnu 2003 oslavili své životní jubileum:

Paní Jarmila Turková, Straškov 166 
Paní Věra Hančová, Straškov 54
 
Pan Miroslav Kotalík, Straškov 157
 
Pan Miroslav Rubín, Straškov 190
 
Paní Marie Rubínová, Straškov 190
 
Paní Věnceslava Patlejchová, Vodochody 88
 
Paní Hana Němečková, Straškov 53

35. výročí uzavření sňatku Drahomíra a Jiří Marešovi, Straškov čp.294

 

V měsíci listopadu 2003 :

Paní Marie Kapitánová, Vodochody 97 
Paní Hedvika Mazourková, Straškov 162
 
Paní Marie Vobořilová, Straškov 295
 
Pan Antonín Svoboda, Vodochody 30
 
Pan Jan Podrábský, Vodochody 310
 
Paní Vlasta Švecová, Vodochody 90
 
Paní Helena Týlová, Straškov 190
 
Paní Vlasta Táborová, Straškov 71
 
Pan František Verner, Straškov 283

40. výročí uzavření sňatku Marta a Miloslav Ullmanovi 
40. výročí uzavření sňatku Ludmila a Václav Mojžíšovi

 

V měsíci prosinci 2003:

Pan Karel Mareš, Vodochody 80 
Paní Valérie Lísková, Vodochody 95
 
Pan Vladimír Bláha, Straškov 188
 
Paní Marta Smolová, Straškov 190
 
Pan Josef Palička, Straškov 12
 
Paní Zdeňka Schrötterové , Straškov 173
 
Pan Eduard Antoch, Straškov 28
 
Paní Marie Šubrtová, Vodochody 7

 

Obecně závazná vyhláška obce Straškov-Vodochody č. 2/2003

o stanovení příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy ve Straškově-Vodochodech

Zastupitelstvo obce Straškov-Vodochody schválilo dne 21.07.2003 v souladu s ustanovením § 12, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 19 c) zák. č. 190/1993 Sb., o školských zařízeních tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Účelem této vyhlášky je stanovit výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole zřízenou obcí Straškov-Vodochody, (dále jen MŠ).

Čl. 2
Výše příspěvku

7,- Kč na jedno dítě a jeden den v MŠ

Čl. 3
Úhrada příspěvku

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ, (dále jen "nákladů"), hradí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci (dále jen "plátce").

Čl. 4
Způsob úhrady

Plátce je povinen hradit příspěvek vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce (za počet dnů, kolik bylo dítě v zařízení). Úhrada se provádí v hotovosti na stvrzenku, kterou vydá ředitelka MŠ.

Čl. 5
Rušení příspěvku

Příspěvek se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (§3, odst 2 zákona č. 463/1991 Sb a § 1 nařízení vlády č. 81/1993 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima) a nezbytných nákladů na domácnost (§3, odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb., §2 nařízení vlády č. 81/1993 Sb.) 
Toto osvobození od platby bude poskytováno na vlastní žádost plátce, který je povinen předložit bez vyzvání veškeré příjmy všech členů domácnosti z minulého čtvrtletí a dále pak je povinen sdělit veškeré změny, které nastaly, nejpozěji do jednoho týdne, jinak pravidelně na počátku každého kalendářního čtvrtletí. Plátci, který nepředloží potřebné doklady, bude v příštím měsíci účtován příspěvek v plné výši.

Čl. 6
Osvobození od úhrady příspěvku

Zastupitelstvo obce může ve výjimečných případech na podnět odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví osvobodit plátce od úhrady příspěvku zcela nebo zčásti, a to maximálně na dobu jednoho školního roku.

Čl. 7
Užití příspěvku

Příspěvek bude použit na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ.

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.09.2003

Václava Strachová                                     Jan Bartoň

místostarostka                                         starosta obce

 

Začátek formuláře

Konec formuláře