Ročník 22, číslo 2 - 09/2003

Autor: Obecní úřad <ou(at)straskov.cz>, Téma: 2003, Vydáno dne: 27. 09. 2003


Připomínka událostí v roce 1968, Historie jednoho domu, Zpráva z porad zastupitelů obce Straškov-Vodochody, Z činnosti rady obce, Informace starosty, Sport, Školní rok 2003/2004, Informace o změně termínu svozu komunálního odpadu, O čem se mluví..., Okresní výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů, Blahopřejeme, Obecně závazná vyhláška obce Straškov - Vodochody.

Ročník 22, číslo 2 
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STRAŠKOV - VODOCHODY a ASTUR a.s.   
 
Září 2003

1.     Připomínka událostí v roce 1968 

2.     Historie jednoho domu

3.     Zpráva z porad zastupitelů obce Straškov-Vodochody

4.     Z činnosti rady obce

5.     Informace starosty

6.     Sport

7.     Školní rok 2003/2004

8.     Informace o změně termínu svozu komunálního odpadu

9.     O čem se mluví...

10.  Okresní výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů

11.  Blahopřejeme

12.  Obecně závazná vyhláška obce Straškov - Vodochody

Připomínka událostí v roce 1968

 


Již 35 let uplynulo od roku, který tak významně působil na změnu myšlení většiny národa.
 
Tisk, rozhlas a televize v měsíci srpnu tyto události připomněly a poskytly další i méně známé informace.
 
Při průzkumu však bylo zjištěno, že mladá generace o této významné epoše našich dějin ví jen velmi málo. Pamětníků ubývá a rychlý další vývoj názorů a myšlení nedává mnoho příležitostí na vzpomínky a reminiscence.
 
Považuji proto za správné připomenout, jak toto období prožívali občané naší obce.
 
Na zasedání ÚV KSČ v lednu 1968 došlo ke změně vedení strany a státu.
 
Prvním tajemníkem se stal Alexander Dubček a presidentem byl zvolen gen. Ludvík Svoboda.
 
Nové vedení směřovalo svoji činnost k demokratickému řízení státu a postupně odhalovalo nezákonnosti a chyby dřívějšího vedení.
 
Celým národem otřásly zprávy o procesech, kdy byli odsouzeni nevinní lidé ze všech vrstev národa. Ve věznicích, ale mnohdy i na popravišti skončili známí účastníci domácího i zahraničního odboje a další tisíce nevinných občanů.
 
Je přirozené, že těmito represemi byli postiženi i občané naší obce.
 
Byla omezena cenzura a sdělovací prostředky postupně zveřejňovaly pravdivé informace o hospodaření a činnosti státu a jeho represivních složek.
 
Tato politika získala podporu většiny národa a lidé to dávali zřetelně na vědomí.
 
Podle obecní kroniky byla 28.dubna t.r. poprvé opět Řipská pouť, místo dřívějších Srazů mládeže. Dne 5.května pak byla odebrána prsť z hory Říp, Kalicha a z Národního hřbitova v Terezíně a vložena do základů Národního divadla v Praze.
 
To vše za účasti 600 občanů a hostí a předsedů MNV obcí Vražkova, Mnetěše, Ctiněvse, Roudnice n.L. a Krábčic. Položili i věnce na hroby Václava Kratochvíla, E.Špindlera a Aug.Švagrovského, čímž se slavnostně hlásili k demokratické tradici národního obrození, které právě na Podřipsku v r.1848 vyhlásilo požadavky českého lidu na svobodné volby a národní samostatnost.
 
Naše obec se však největší slávy dočkala 10.května t.r., kdy jako hraniční obec kraje vítala nejvyšší představitele gen. Svobodu, Dubčeka, Kriegra, Smrkovského, Černíka a Císaře, jak dokazuje zápis ve straškovské kronice.
 
Vítací projev přednesla ředitelka školy p. Irena Lusková v podřipském kroji s velkou skupinou dívek v krojích a hostům podala chléb a sůl a roudnické víno.
 
Předala též mnoho drobných dárků s láskou připravených dětmi i občany.
 
Stovky občanů nadšeně vítali hosty, vše bylo snímáno televizí a rozhlasem a je zachováno i na fotografiích občanů a zařazených i do kronik. Došlo také k srdečným rozhovorům a projevům upřímné lásky a vděku.
 
Vítání se zúčastnili v uniformách i poslední straškovští legionáři, z nichž jediný bez uniformy pan Antonín Kubát se přihlásil u p. presidenta Svobody se kterým bojoval u Zborova. Omlouval se, že je bez uniformy, protože je mu již malá. Pan president odvětil:“To je jedno Toníku, stejně jsem Tě rád viděl!“
 
Za obec delegaci přivítal předseda p. Patera a rovněž tak zástupci okresu a kraje.
 
V Roudnici n.L. bylo presidentovi a dalším politikům přiznáno čestné občanství města a všichni pak odjeli na Říp na slavnost k 100.výročí vyzvednutí kamene do základů Národního divadla. Na slavnosti vystoupily české a slovenské pěvecké a taneční soubory a president Svoboda a gen. taj. ÚV A. Dubček pronesli projevy, ve kterých potvrzovali rozhodnutí vrcholných orgánů o přechodu k demokratickému řízení státu. Bylo to bouřlivě schvalováno tisíci účastníky.
 
V tomto duchu probíhal život v celé republice. Výrazně se zvýšil zájem o veřejnou práci, byla snaha i o zřízení dalších politických stran a všude se hovořilo o návratu svobody. Občané vysazovali tzv. „Lípy svobody“, jedna byla vysazena i u straškovské školy. I další měsíce probíhaly v očekávání lepších časů, což také slibovalo vedení strany a státu ve všech sdělovacích prostředcích.

Málokdo čekal takové překvapení, které na nás čekalo. Již v noci z 20. na 21. srpna projížděly obcí ozbrojené tanky vojsk „Varšavské smlouvy.“ Kronikářka píše:


„Vojsko na autech mělo namířené kulomety proti občanům! Ráno pak o 6.hodině ranní jsme slyšeli z radia to hrozné oznámení, že do Prahy přijelo vojsko ze soc.zemí /Sovět.svazu, Bulharska, Polska a Německa/.
 
V naší vesnici se sice vojsko nezdrželo, ale lidé se seběhli „k váze“ ve Straškově a v němém úžasu se divili, proč nás najednou okupují spřátelená vojska.
 
Dále kronikářka zapsala: „Druhý den již vojsko nejezdilo. Byl sice klid, ale jen zdánlivý.
 
Lidé všude podepisovali listiny, aby se vojska z ČSSR zase odstěhovala, neboť si nikdo nebyl vědom toho, že by se u nás tvořila kontrarevoluce. Lidé se báli chodit do práce, zato v obchodech se tvořily fronty a prodalo se vše, co bylo v obchodě.
 
Tolik dokladů máme v zápisech kroniky. Další se již kronikářka bála zapsat.

Začalo nové období , které bylo ovlivněno přítomností okupačních vojsk. 
Přišli opět ti, kteří byli ochotni kolaborovat s okupanty.
 
Téměř celý rok však platily zmírněné předpisy a zákony. Stovky tisíc občanů toho využilo k odchodu do zahraničí a tím došlo k velkým národohospodářským ztrátám. Téměř celý rok národ odolával okupantům a jejich přisluhovačům, ale na jaře 1969 došlo k výměně generálního tajemníka KSČ a postupně k tzv. normalizaci. V podstatě došlo k návratu trochu zmírněné totality pod ochranou 200 tisíců sovětských vojáků umístěných na různých místech republiky.

Hospodářská stagnace státu, politický vývoj v sousedních státech a vytrvalá činnost disidentů přinesla v závěru roku 1989 konec vlády jedné strany, který byl nadšeně přivítán rozhodující částí národa.

 

 

F.Lácha

Historie jednoho domu

Při prohlídce nově otevíraného Domu s pečovatelskou službou bylo vzpomínáno, co vše na tomto místě stálo v minulosti.

Jen málokdo znal celou historii a tak ji přiblížíme krátkým článkem v tomto Zpravodaji. 
Nejdříve stál na tomto místě rodinný dům pana Antonína Sechtera, vystavěný v roce 1864.
 
V roce 1865 byla na žádost obcí Straškov, Vodochody a Vražkova výnosem č.22450 Císařsko-královského místodržitelství v Praze, povolena jednotřídní škola.
 
Původně měla být postavena nová budova školy na parcele mezi silnicemi do Loucké a k nádraží. Nakonec však došlo ke koupi domu pana Sechtera včetně přilehlé parcely za cenu 5000,- Zl.
 
Vyučování bylo zahájeno v listopadu toho roku v jedné třídě a již následující rok byla otevřena druhá třída.
 
Ve škole byl i byt učitele, později i ředitele s rodinou. Posledním bydlícím byla rodina p. řídícího Krotila. Ve 2. světové válce zde ještě bydlel p. učitel Jan Vynáhlovský, který zde byl gestapem zatčen a za svoji odborovou činnost v sokolské skupině Jindra popraven v roce 1942 na střelnici v Praze-Kobylisích.

Budova sloužila až do otevření nové školy v roce 1956. Poté opuštěná budova chátrala až do roku 1968, kdy byla rekonstruována na byty. Všechny byty byly postupně obydleny rodinami a byla tam i úřadovna České spořitelny. Po řadu let dobře sloužila ukázněným nájemníkům, kteří však postupně odcházeli buď do vlastních domků, nebo do města apod.. V budově pak delší dobu bydleli jen nepřizpůsobiví občané. Postupně docházelo k devastaci domu tak, že se stal neobývatelným. 
V roce 2000 byla pro obyvatele domu vystavena nová budova na okraji obce a bylo tak možno tento zchátralý objekt zbourat. Končí historie domu čp.72.
 
Historie domu pokračuje:
 
Za pomoci státní dotace obec na tomto místě vybudovala krásný Dům s pečovatelskou službou – č.p. 190.
 
Kruh se uzavírá. Dost možná, že ten, kdo na tomto místě navštěvoval v dětství školu, zde prožije šťastné stáří.
 
Část bývalé školní zahrady umožní vytvořit pro obyvatele domu při hezkém počasí i pobyt v přírodě.

 

-efel-


 

Zpráva z porad zastupitelů obce Straškov-Vodochody

 

Ze dne 14.04.2003

1.     Zajištění betonového zábradlí na rovné střeše nad školní jídelnou.

2.     Krádež 4 kusů mříží z povrchové kanalizace. 2 rošty se zakoupily ze sběrných surovin a 2 rošty zhotovil pan Růžička z Račiněvsi.

3.     Pokračování prací na odvádění povrchových vod ve Vodochodech (strouha mezi rybníkem a Čepelem)

4.     Zastupitelé schválili objednání 30 ks knih Podřipsko na starých pohlednicích

5.     Dotace 10.000,- Kč z min. kultury ČR na připojení knihovny ve Straškově k síti Internet

6.     SONO Sběr drobných nebezpečných odpadů 10.05.2003

7.     Zastupitelé schválili prominutí poplatku ze vstupného z Májové zábavy 03.05.2003, pořádanou ČČK.

8.     V období letního času veřejná zasedání ZO od 19. hodin

Ze dne 28.04.2003

1.     Jednání o koupi pozemků za novou zástavbou ve Vodochodech k výstavbě rodinných domků.

2.     Zastupitelé schválili úpravu vstupného na koupališti po 16.hodině pro děti 7,- Kč a dospělé 15,- Kč

3.     Zastupitelé schválili objednání velkoobjemového svozu komunálního odpadu a železného šrotu pro TJ SOKOL. Svoz bude v sobotu 21.06.2003 od 8.00 hodin

Ze dne 12.05.2003

1.     Oprava komínů, střechy a okapů na čp. 300 firmou Chaloupka z Roudnice n.L.

2.     Rozeslání dotazníků k umístění do DPS

3.     Dodání 30ks bezdrátových obecních rozhlasů, zastupitelé schválili úhradu občana 600,- Kč za domácí rozhlas a doplatek obce 986,- Kč.

4.     Návrh na kalendář obce s barevnými obrazy od p. Černého Zdeňka, zastupitelé zatím neodsouhlasili tisk.

5.     Zastupitelé odsouhlasili příspěvek na Den dětí =2.500,- Kč TJ SOKOLu

6.     Na Krajský úřad podána žádost o dotaci =52.862,60 Kč pro Místní knihovnu

7.     Dodání a osazení betonové skruže na křižovatce E55 firmou INSKY spol. s r.o.

8.     Zastupitelé navrhli oslovit občany z vesnic Mikroregionu Podřipska k možnosti žádat o umístění v domě s pečovatelskou službou.

Ze dne 26.05.2003

1.     Zastupitelé projednali čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2003

2.     Zastupitelé schválili příspěvek =1.000,- Kč na rybářské závody na rybníku ve Straškově ke Dni dětí.

3.     Schválena smlouva se Zdravotním ústavem Ústí nad Labem k zajištění kontroly vody pro místní koupaliště.

4.     Projednání zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 13.05.2003

5.     Informace o konání referenda 13. a 14. června 2003 v obci

Ze dne 02.06.2003

1.     Byly vybrány 3 uchazečky na pečovatelku do domu s pečovatelskou službou a pozvány k ústnímu pohovoru.

2.     Pan starosta seznámil zastupitele s připravovaným domovním řádem pro dům s pečovatelskou službou.

3.     Zastupitelé navrhují vydat obecně závaznou vyhlášku o zákazu hlučných prací v neděli.

Ze dne 09.06.2003

1.     Proběhly ústní pohovory s uchazečkami o místo pečovatelské služby v DPS za přítomnosti sedmi zastupitelů obce, byla vybrána slečna Monika Nápravníková.

2.     Pan starosta seznámil zastupitele s příspěvkem obcí na nájem dětskému lékaři MUDr. Hingarovi, který je čtvrtletně 6.000,- Kč, 3.000,- hradí obec Straškov-Vodochody a 3.000,- Kč dohromady obce Bříza, Vražkov, Mnetěš a Ledčice po 750,- Kč.

3.     K fakturaci za odvážení popelnic pan starosta upozornil na neúměrně navýšený počet popelnic za měsíc květen. Minulé měsíce se čtyřmi svozy byl počet kolem 700 popelnic a v měsíci květnu bylo o jeden svoz více a bylo účtováno 1100 popelnic jako o dva svozy navíc. Zastupitelé souhlasí s kontrolou počtu popelnic.

4.     Pan starosta navrhl zakoupit travní semeno a zapravení do země v parku ve Vodochodech u rybníka, kde došlo k poškození trávníku po zemních pracích, zastupitelé souhlasili s navrhnutou úpravou.

5.     Zastupitelé navrhli obnovení hřiště pro odbíjenou na místním koupališti.

Ze dne 25.06.2003

1.     Pan starosta informoval o jednání v Praze na SFŽP o dotaci na odvádění povrchových vod Vodochody lokalita č. 2 . Na tuto akci neexistuje dotační titul.

2.     Ohledně výkupu pozemků u nové zástavby ve Vodochodech je zpracován návrh na 10 parcel, s inženýrskými sítěmi za 3,3 mil. Kč.

3.     Pan starosta informoval zastupitele o přípravě na akci Straškovský korbel.

Ze dne 07.07.2003

1.     Zastupitelé projednávali změnu veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi městem Roudnice nad Labem a obcí Straškov-Vodochody. MěÚ Roudnice nad Labem bude účtovat =1.200,- Kč za jeden řešený případ.

2.     Pan starosta seznámil zastupitele s výsledkem akce Straškovský korbel.

3.     Zastupitelé připomněli urgenci odstranění nakloněných větví nad státní silnicí a nad Čepelem.

4.     Ohledně rozšíření ČOV 26.06.2003 na OÚ proběhlo jednání za přítomnosti starostů obcí Straškov-Vodochody, Černouček, Ctiněves a Ledčice, pí JUDr. Rousové, Ing. Vítka, JUDr. Vítkové a za Investservis Ing. Klímy. Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem jednání.

5.     Zastupitelé vybrali podle dohodnutých kritérií nájemníky do domu s pečovatelskou službou.

Ze dne 21.07.2003

1.     Seznámení zastupitelů s chybným zápisem na KÚ v Litoměřicích, týkající se pozemků č. 53/1 a 53/2 k.ú. Vodochody

2.     Řešení stížnosti na výši nájemného v čp. 188 ve Straškově

3.     Zrušení zajišťování civilní služby v obci

4.     Řešení změny dopravního značení na křižovatce u koupaliště

Ze dne 25.08.2003

1.     Řešení problematiky přístupu na pozemky 247 a 73/4, k.ú. Vodochody

2.     Informace o podání žádosti na KÚ v Litoměřicích k nápravě chybného zápisu k pozemkům 53/1 a 53/2

3.     28.08.2003 Obec převezme Dům s pečovatelskou službou, ostraha objektu je zajištěna

4.     Příprava rozhodnutí obce k napojení domů na kanalizaci

5.     Začátek školního roku 02.09.2003 – stávka učitelů

6.     Od 01.10.2003 bude přijat další pracovník na veřejně prospěšné práce

Ze dne 08.09.2003

1.     Jednání o místní komunikaci před čp. 331 ve Vodochodech

2.     Jednání o žádosti k odkoupení obecního pozemku před čp. 41 ve Vodochodech

3.     04.09.2003 proběhla kontrola počtu popelnic k vývozu, 18.09.2003 bude provedena další kontrola a vyhodnocení.

4.     Rozhodnutí o pronajmutí bytu č. 9 ve II. poschodí v čp. 300 ve Vodochodech

5.     Určen Den otevřených dveří DPS na 13.09.2003 od 09.00 do 11.00 hodin

6.     Odmítnutí 2 bytů v DPS místními občany

SÚS Litoměřice nedodají další nová svodidla k DPS, pouze opraví stávající

Na poradách jsou zastupitelé seznamováni s došlou a odeslanou poštou. 

 

 

Z činnosti rady obce

 

  Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce – 14.04.2003 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1.    Prodej části pozemku č. 484/11 k.ú. Straškov panu Františku Rudolfovi, bytem Straškov 112

2.    Prodej části pozemku č. 484/11 k.ú. Straškov panu Antonínu Suchému, bytem Straškov 130

3.    Prodej části pozemku č. 60/1 k.ú. Vodochody a pronájem části pozemku č. 826 k.ú. Vodochody panu Vladimíru Císařovi, Vodochody čp. 11

4.    Vstoupit částkou =200.000,- Kč k dotačnímu titulu z Programu obnovy venkova na rekonstrukci obecního úřadu

5.    Zakoupení služebního vozidla pro potřeby OÚ max. do částky 150.000,- Kč

6.    Schválení Dodatku č. 2 ke zřizovací listině pro Mateřskou školu Straškov-Vodochody, okres Litoměřice, přiřazení nové součásti MŠ (školní jídelny bez kuchyně).

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

1.    Prodej části pozemku č. 73/1 k.ú. Vodochody paní Janě Dvorské, Vodochody čp. 15

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce – 09.06.2003 Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.    Rozpočtovou změnu, která se týká účelové neinvestiční dotace pro místní knihovnu ve výši 10.000,- Kč

2.    Rozpočtovou změnu, která se týká příjmové části sociálních dávek ve výši 10.000,- Kč

3.    Novou vyhlášku č. 1/2003, která upravuje výši poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu na částku 350,-Kč na osobu a rok podle skutečných nákladů za rok 2002 s účinností od 11.07.2003

4.    Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2002

5.    Čerpání rozpočtu za I. čtvrtletí 2003

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

1.    Prodej obecního pozemku 10/39 k.ú Vodochody vlastníkům domu čp. 331 ve Vodochodech

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce – 21.07.2003 Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.    Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 o stanovení příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ. Příspěvek ve výši 7,- Kč na dítě a den, s účinností od 01.09.2003

2.    Ceník služeb poskytovaných v Domě s pečovatelskou službou ve Straškově-Vodochodech v podobě, v jaké byl přednesen na dnešním zasedání ZO

3.    Domovní řád pro Dům s pečovatelskou službou ve Straškově-Vodochodech v podobě, v jaké byl přednesen na dnešním zasedání ZO

4.    Uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi městem Roudnice n. L. a obcí Straškov-Vodochody

5.    Rozpočtové změny na úseku školství, veřejné zeleně, správy obce – Referendum a Domu s pečovatelskou službou

6.    Čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2003

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

1.    Návrh obcí Černouček, Ctiněves a Ledčice z jednání o rozšíření Čistírny odpadních vod Straškov-Vodochody ze dne 26.06.2003 konaném na Obecním úřadě ve Straškově-Vodochodech v obou navrhovaných variantách, tak jak byly předneseny na dnešním zasedání Zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce znovu potvrzuje pouze souhlas se stavbou na dotčených pozemcích, který byl odsouhlasen již minulým Zastupitelstvem obce

Václava Strachová 
místostarostka

 

Informace starosty

Vážení spoluobčané, 
využívám této příležitosti, abych Vám sdělil některé informace, problémy a podněty.

  • Stavba Domu s pečovatelskou službou je v podstatě u konce, probíhá kolaudační řízení a předpokládaný termín nastěhování nových obyvatel max. do poloviny měsíce října bude zcela jistě dodržen. Byty jsou velmi pěkné, jak tomu napovídal i ohlas při Dnu otevřených dveří 13.září, kdy se přišlo podívat zhruba 100 našich občanů a ani nájem není nijak drastický vzhledem k finančním možnostem nových nájemců. Velmi mne proto mrzí skutečnost, že ze 12 ti bytů budou pouze čtyři obsazeny seniory z naší obce. Hlavně pro ně byla stavba určena. Zájemců je dost i nyní, ale bohužel odjinud. Nedá se nic dělat, vím že je těžké zpřetrhat někdy i rodné kořeny ke svému bydlišti, ale přeci jen bych byl raději, kdyby dům sloužil více pro naše občany.
  • Stále více se na Obecní úřad obracejí občané se žádostí, aby zakročil při různých problémech, nejvíce při obtěžování svými sousedy hlukem či zápachem, zejména pak při pálení plastů. První problém lze vyřešit jednoduše, je to pouze o slušnosti a lidské ohleduplnosti. Pokud jde někdo brzy ráno startovat automobil a ví, že je jeho auto zaparkované několik metrů od oken ložnice sousedů, měl by se snažit o co nejkratší startování, věci do auta připravit už večer a ne ráno desetkrát bouchat dveřmi při nakládání a lze omezit i hlasitý hovor a otevírání výjezdových vrat. Je potřeba si uvědomit, že si Vaše okolí chce hlavně v neděli užít trochu klidu a je nepříjemné, když ho obtěžujete hlukem při sekání trávy nebo řezání dříví. Někdy to prostě jinak nejde, ale nemělo by to být pravidlem.Tento problém je možný ošetřit obecní vyhláškou, ale zkuste se zatím zamyslet, zda svým konáním neobtěžujete své sousedy, své okolí.
  • Druhý problém je závažnější, pamatuje na něho i zákon o ochraně ovzduší, který výslovně pálení plastů zakazuje. Nemusí to být zrovna viditelně na venkovním ohníčku. Sladký zápach, který lze jednoduše rozpoznat, je stále častěji cítit při pálení plastů v kotlích na tuhá paliva. Upozorňuji, že Obecní úřad začíná monitorovat toto nezákonné pálení a bude ho řešit jako přestupek, za který je možné udělit finanční postih. Jde o čistotu ovzduší nás všech a podobné konání je naprosto nezodpovědné vůči ostatním.V obci je dostatek sběrných míst, kde se mohou PET lahve odkládat. Často se stává, že především na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad u prodejny potravin naproti škole je mnoho lahví pohozeno na zemi a vzniká tak nepořádek. Přitom stačí zajít ke škole, kde je možné tyto lahve odložit. Měly by být ale bez uzávěrů a sešlápnuté, to nakonec platí pokaždé.

Může se zdát, že jde o podružné problémy, ale nemylte se, právě tyto dva problémy trápí celou řadu našich spoluobčanů a Obecní úřad musí k jejich stížnostem přistoupit s plnou vážností.

Na konci června se uskutečnil nultý ročník „ Straškovského korbelu „ , přehlídky country skupin spojené s programem, převážně pro ty nejmenší. Akce se konala na místním koupališti, počasí nám přálo a myslím si, že každý kdo přišel, musel být spokojen. Ohlas byl veliký a doufám, že i v příštím roce se nám podaří akci za laskavého přispění sponzorů uskutečnit a snad z ní udělat i určitou tradici. Chtěl bych touto formou poděkovat všem sponzorům, že pomohli s jejím uspořádáním a výrazně tak přispěli k setkání a pohodě našich občanů i lidí ze širokého okolí. Přesto se ozvala řada kritiků, zejména však těch, kteří na koupaliště ani nepřišli. Slyším různé fámy, kolik to naší obec stálo, někdy se částky pohybují i ve statisících. Pravda je taková, že vstup obce činil 25.000,- Kč a do koruny se vše vrátilo ze vstupného. Takže podíl obce byl nulový. Naopak získala sponzorsky rozvodnou skříňku a 80 metrů kabelu v hodnotě těsně pod 20.000,- Kč. Předpokládali jsme i částečný prodělek, ale byla by to služba občanům., jako např. dotování provozu koupaliště. To, že obec získala vložené investice zpět v plné výši, je pro pořadatele dobrou vizitkou a těším se na stejné akci za rok snad na shledanou.

  • Obnovilo se hlášení veřejným rozhlasem, jehož kvalita a výkonnost však není zcela v pořádku. Obecní úřad zatím nehodlá vkládat investice do rekonstrukce veřejného rozhlasu. Je připraveno dostatek domácích rozhlásků, které doporučuji občanům k zakoupení. Cena je 600,- Kč a větší část, skoro 1.000,- Kč doplácí obec. Je třeba si uvědomit, že tento přístroj neslouží pouze k běžnému provoznímu hlášení, ale může být velmi důležitý při eventuelních krizových hlášeních. V tom vidím hlavní smysl, být při různých situacích v bezprostředním kontaktu s občany.

Na závěr svého příspěvku uvádím telefonní čísla na centrální dispečinky poruch , protože řada občanů neví , kam se v případě nutnosti obrátit.

Pohotovost Roudnice n. Lab. – 416 831 831

Elektr. proud - 800 900 666

Plyn – 1239,

Voda – 840 111 118

Starosta obce:

Jan Bartoň

 

Sport a tělovýchova

 

Jako obvykle měsíc září byl ve znamení zahájení nového ročníku soutěží a zvýšení aktivity všech oddílů. 
Oddíl kopané representuje naši obec v několika soutěžích. Nejvíce je sledováno mužstvo dospělých v krajské soutěži I.A třídy, které v minulé sezóně si úspěšně zachovalo účast v této soutěži. Pokračuje v této třídě i letos a po výměně trenéra a zlepšeném výkonu se očekává, že v sezóně 2003-2004 své postavení v tabulce zlepší.
 
Další družstvo dospělých úspěšně hraje ve 3.třídě okresního přeboru a předpokládá se, že stejně tak dobře i nadále bude dobře propagovat naši obec.

Největší radost však celé jednotě i divákům přinášejí dobré výkony dorostu a žáků. 
Každého musí těšit velký počet úspěšných vystoupení na cizích hřištích i doma. Zásluhou trenérů a vedoucích oddílů je hřiště i plně využíváno pro trénink a přípravu desítek dalších zájemců o kopanou.
 
V září bylo pět zahájeno pravidelné cvičení dvou skupin žen a žákyň ve školní tělocvičně.
 
Cvičitelky přinášejí nové podněty a pohybové variace, které příznivě působí na tělesný rozvoj.
 
Rovněž je nepřerušena činnost oddílu jezdectví, který je mimořádně úspěšný nejen ve výcviku jezdectví, ale úspěšně zviditelňuje naši obec na různých soutěžích a závodech.
 
Dalšími činnými oddíly jsou kulturisté a nohejbal.
 
Je všeobecně známo, jak dobře působí tělesná aktivita ve sportu a tělovýchově na zdraví a hezkou pohodu. Naše Jednota dává tuto možnost všem za minimální finanční náklady.
 
Zveme všechny zájemce do svých řad. Nevylučujeme ani zavedení dalších sportů a pohybových aktivit např. petang, ruristika apod.

Těšíme se na Vaše návrhy a přihlášky.

Výbor TJ Sokol

 

Školní rok 2003/2004

 

byl výjimečně zahájen až 2.9.2003, protože 1. září se zaměstnanci školy připojili k celostátní stávce. 
Učitelé stávkovali nejen za zvýšení mezd /např. nastupující učitel po pětiletém studiu na vysoké škole pobírá první tři roky 8.100,-Kč hrubého měsíčně/, ale i za navýšení finančních prostředků na učebnice a pomůcky, protože současné limity nestačí ani na zakoupení samotných učebnic.
 
Děti se po prázdninách vrátily do vymalovaných učeben a školních družin, kde byla dvě oddělení vybavena novými koberci.
 
V 1. oddělení koberec z větší části uhradili sponzoři. Stolky nově nabarvila paní vychovatelka Baudisová.
 
Prostředí školní družiny se tak stalo útulnějším a veselejším.
 
V letošním školním roce se rozšířil počet tříd z devíti na jedenáct. Poprvé se otvírala 1.třída speciální pro děti s poruchami učení a 6.třída po příchodu dětí z Ledčic byla rozdělena na 6.A a 6.B.
 
Po vyučování mohou děti navštěvovat čtyři oddělení školní družiny a školní klub.
 
Od 14 hodin dochází děti do těchto kroužků:
 
Při škole je zřízena poradna DaP pro děti s poruchami učení. Poradnu vede Mgr. Machová Alena.
 
Nápravu řeči zajišťují logopedické asistentky Mgr.Zázvorková a paní Brlicová a to 5x v týdnu pro žáky ZŠ, v pondělí dochází pí.vychovatelka Brlicová do MŠ.
 
Na škole se vyučují dva cizí jazyky, anglický a německý. V 8. a 9.třídě začala výuka informatiky.
 
V současné době jsou prováděny technické úpravy v počítačové učebně a v měsíci říjnu bude zahájena výuka v druhé počítačové síti.

Žákům přeji mnoho úspěchů a vytrvalosti, rodičům a vyučujícím hodně trpělivosti, lásky a pochopení.

Za Základní školu:
ředitelka Mgr. B. Brožová

 

Informace o změně termínu svozu komunálního odpadu

 

Podnik technických služeb Lovosice oznamuje že od 3. října 2003 bude v naší obci svozovým dnem

vždy p á t e k v sudý týden

 

 

 

 

  O čem se mluví

Kriticky:

·         o nedodržování rychlosti v obci

·         o nedodržování zákazu vstupu psů na hřbitov

·         o zrušení pohostinství a obchodu ve Vodochodech

Pochvalně:

·         o akci Straškovský korbel, která se konala v červnu t.r.

·         o opravě pomníku ve Vodochodech

·         o Dnu otevřených dveří na Domě s pečovatelskou službou

·         o zlepšení vzhledu obce zásluhou majitelů rod. domů

Obecní úřad ke kritice:


Oprava „Křížku“, který je na rozcestí Bříza-Velvary, je v plánu v příštím roce.

 

Okresní výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů

Český svaz chovatelů – základní organizace Straškov-Vodochody – zve všechny občany na Okresní výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotů do místního areálu ČSCH dne 4. a 5.října 2003.


Za návštěvu a přízeň děkují pořadatelé.

 

Blahopřejeme

V měsíci červnu 2003 oslavili své životní jubileum:

Paní Vlasta Tučková, Vodochody 32 
Paní Marie Holeková, Vodochody 77
 
Paní Ludmila Plicková, Vodochody 66

55. výročí uzavření sňatku manželé Marie a Antonín Suchých 
35. výročí uzavření sňatku manželé Jitka a Jiří Hančovi
 
35. výročí uzavření sňatku manželé Marta a Karel Švecovi
 
30. výročí uzavření sňatku manželé Věra a Václav Svodovi

V měsíci červenci 2003 :

Paní Marie Svobodová, Vodochody 30 
Pan Jan Týle, Straškov 117
 
Paní Helena Mazourková, Straškov 101
 
Paní Jana Klímová, Vodochody 59
 
Paní Ilsa Slabová,Straškov 146
 
Pan Jan Bodnarčuk, Straškov 307
 
Paní Jiřina Tymichová, Straškov 141

35.výročí uzavření sňatku manželé Jindřiška a František Krejzovi

V měsíci srpnu 2003:


Paní Marie Pšeničková, Straškov 159
 
Paní Helena Giehselová, Vodochody 55
 
Pan Jaroslav Němeček, Straškov 53
 
Paní Věra Křivanová, Straškov 15
 
Paní Libuše Láchová, Straškov 80
 
Paní Jůlie Šindelářová, Vodochody 300

30. výročí uzavření sňatku manželé Zdeňka a Zdeněk Čápovi

 

V měsíci září 2003:


Paní Marie Suchá, Straškov 130
 
Paní Jarmila Marešová, Vodochody 107
 
Paní Drahoslava Miková, Straškov 13
 
Paní Marie Hasová, Vodochody 27

25. výročí uzavření sňatku manželé Nataša a Vladimír Ponertovi 
30. výročí uzavření sňatku manželé Eva a Miloslav Volákovi
 
35. výročí uzavření sňatku manželé Karmen a Miroslav Markantovi
 
35. výročí uzavření sňatku manželé Marcela a Vladimír Vestfálovi

 

Obecně závazná vyhláška obce Straškov - Vodochody

Obecně závazná vyhláška obce Straškov - Vodochody č.1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Straškov - Vodochody schválilo dne 9.6.2003 v souladu s ust. § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a ust. § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

 Oddíl I.

Základní ustanovení

Čl. 1

1.     Obec Straškov – Vodochody vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen “poplatek za komunální odpad“).

2.     Správu místního poplatku vykonává Obecní úřad ve Straškově - Vodochodech (dále jen „správce poplatku“), při řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákonač. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Oddíl II.

Poplatek za komunální odpad

Čl. 2 Předmět poplatku

1.     Poplatek se vybírá za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Straškov - Vodochody, který byl stanoven v obecně závazné vyhlášce obce Straškov - Vodochody č.1/2003 o nakládání s komunálním odpadem v obci Straškov - Vodochody, ze dne 09.06.2003.

Čl. 3 Poplatník

1.     Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce Straškov – Vodochody, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

2.     Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem.

3.     V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 4 Oznamovací povinnost

1.     Osoby uvedené v ust. čl. 3 této vyhlášky jsou povinny oznámit správci poplatku do 60 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky jméno, příjmení a datum narození osob (viz. příloha č. 1 této vyhlášky), za něž odvádějí poplatek za komunální odpad, jakož i další skutečnosti rozhodné pro ověření splnění poplatkové povinnosti.

2.     V případě, že dojde ke vzniku či změně poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, jsou osoby uvedené v ust. čl. 3 této vyhlášky povinny splnit svou oznamovací povinnost do 15 dnů ode dne vzniku či změny poplatkové povinnosti.

Čl. 5 Sazby místního poplatku

1.     Poplatek za komunální odpad činí ročně pro:

a.     fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 350 Kč

Poplatek je tvořen:

a.     částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm a) zákona o místních poplatcích ve výši 150 Kč za kalendářní rok

b.     částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm b) zákona o místních poplatcích ve výši 200 Kč za kalendářní rok

c.     fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 350 Kč

Poplatek je tvořen:

a.     částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm a) zákona o místních poplatcích ve výši 150 Kč za kalendářní rok

b.     částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm b) zákona o místních poplatcích ve výši 200 Kč za kalendářní rok

Částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování těchto nákladů na fyzickou osobu a rok: 

Platba za likvidaci odpadů v roce 2002 Kč 293976,20 Počet obyvatel 840 Na jednu osobu Kč 350,- 

·  V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 6 Osvobození

1.     Poplatek neplatí:

o    Fyzické osoby dle čl.3,pís.1,po dobu výkonu základní vojenské služby delší než 6 měsíců

o    Fyzické osoby dle čl.3, pís.1,které se v obci prokazatelně trvale déle než 6. měsíců nezdržují.

2.     Poplatník uvedený v ust. čl. 3 této vyhlášky je povinen správci poplatku vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

3.     Osvobození od poplatku za komunální odpad zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 7 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1.     Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

2.     Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, v němž tato skutečnost nastala. Případný přeplatek poplatku lze vrátit na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50 Kč.

Čl. 8 Splatnost poplatku

1.     Poplatek je splatný v pololetních splátkách bez vyměření vždy do 28.02 a 31.8. kalendářního roku.

2.     Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 9 Ustanovení přechodná, společná a závěrečná

1.     Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platební výměrem, přičemž může poplatek zvýšit až o 50 %.

2.     Pokud poplatník nebo osoba uvedená v ust. čl. 3 této vyhlášky nesplní svoji povinnost stanovenou touto vyhláškou, může jí správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a 37a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 10

1.     Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou povinnost) určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

2.     Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

Čl. 11

1.     Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl. 12

1.     Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Straškov - Vodochody č.2/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 13

 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 11.07.2003 

Václava Strachová                                     Jan Bartoň

místostarostka                                         starosta obce

 

Začátek formuláře

Konec formuláře