Ročník 21, číslo 3 - 12/2002

Autor: Obecní úřad <ou(at)straskov.cz>, Téma: 2002, Vydáno dne: 27. 12. 2002


České vánoce, Z činnosti rady obce, Informace starosty, Tělovýchova a sport, Úspěšná činnost chovatelů v naší obci, Příspěvek ASTUR a.s., Pozvánka na vánoční výstavu, Příspěvek do Zpravodaje za KSČM, Úvaha povolební.

Ročník 21, číslo 3 
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STRAŠKOV - VODOCHODY a ASTUR a.s.  
 
Prosinec 2002

Radostné vánoce, pevné zdraví a úspěšný rok 2003 přeje redakční rada Zpravodaje, 
Obecní úřad a Astur a.s.

1.     České vánoce

2.     Z činnosti rady obce

3.     Informace starosty

4.     Tělovýchova a sport

5.     Úspěšná činnost chovatelů v naší obci

6.     Příspěvek ASTUR a.s.

7.     Pozvánka na vánoční výstavu

8.     Příspěvek do Zpravodaje za KSČM

9.     Úvaha povolební

České vánoce

 

Vánoce jsou obdobím neobyčejného poetického kouzla, vzpomínek na dětství, hezkých prožitků zapsaných do našich myslí natrvalo. Slavení těchto svátků je pevně zakotveno v evropských dějinách i v současnosti. V průběhu staletí se v naší zemi, s využitím lidové tvorby i převzetím některých zvyků ze sousedních zemí vytvořila vlastní tradice českých vánoc.

Po celý měsíc prosinec pak dodržujeme tento ceremoniál. Již čtyři týdny před Štědrým dnem zdobíme své příbytky adventním věncem se čtyřmi svíčkami, které postupně zapalujeme. V poslední době to vynalézavý obchod doplnil ještě čokoládovým kalendářem.

Již 4.l2. se ozývala sv. Barbora s nadílkou pro hodné děti a před několika desetiletími straškovské děti strašila tzv. Perechta, to však ani já již nepamatuji. Mikuláš s andělem a čerty však děti navštěvuje stále a to vždy v předvečer 6. Prosince, kdy má tento bájný biskup svátek. To je však již doba kdy je v plné práci celá rodina s přípravou sladkostí vlastní výroby. To je doba pečení marcipánů a postupně dalších 5 - l5 druhů vánočního pečiva. Je to ovšem i doba generálního úklidu i blízkého okolí. K těmto svátkům prostě patří, že hezky musí být všem, tedy i domácím zvířatům a dříve bylo pravidlem,že nadílku dostávali i užitková zvířata , jak je krásně vyjádřeno v nejedné básni neb písničce.

Celé to dění rychle směřuje k Štědrému večeru, kdy celá rodina zasedne k slavnostní večeři. Tradičním jídlem jsou rybí polévka a smažený kapr s bramborovým salátem. U rozsvíceného vánočního stromečku pak celá rodina se vzájemně podělí připravenými dárky. Podle rodinných zvyklostí se pak pokračuje vlastním programem. Pokud je rodina muzikální je na pořadu domácí hudba a neb alespoň zpívání koled někdy i při reprodukované hudbě. Dříve byla běžná účast na půlnoční mši v místním kostele. Je zajímavé, že přes čtyřicetiletou snahu o nahrazení českých vánoc importovaným Dědou Mrázem zůstala jejich původní podoba zachována. Stejně dopadne jistě i komerčně propagovaný Santa Klaus . Krása českých vánoc je v nás trvale zakotvena celou naší kulturou. Výtvarně ji symbolizují středověké církevní obrazy, ale i kresby Alše a Lady,výrazně představují vánoce, výtvory sochařů, ba i velký podíl na jejich oslavě mají i lidoví umělci, z nichž nejvíce obdivujeme jejich betlémy.

Vánoce jsou obdobím neobyčejného poetického kouzla, vzpomínek na dětství, hezkých prožitků zapsaných do našich myslí natrvalo. Slavení těchto svátků je pevně zakotveno v evropských dějinách i v současnosti. V průběhu staletí se v naší zemi, s využitím lidové tvorby i převzetím některých zvyků ze sousedních zemí vytvořila vlastní tradice českých vánoc. Po celý měsíc prosinec pak dodržujeme tento ceremoniál. Již čtyři týdny před Štědrým dnem zdobíme své příbytky adventním věncem se čtyřmi svíčkami, které postupně zapalujeme. V poslední době to vynalézavý obchod doplnil ještě čokoládovým kalendářem. Již 4.l2. se ozývala sv. Barbora s nadílkou pro hodné děti a před několika desetiletími straškovské děti strašila tzv. Perechta, to však ani já již nepamatuji. Mikuláš s andělem a čerty však děti navštěvuje stále a to vždy v předvečer 6. Prosince, kdy má tento bájný biskup svátek. To je však již doba kdy je v plné práci celá rodina s přípravou sladkostí vlastní výroby. To je doba pečení marcipánů a postupně dalších 5 - l5 druhů vánočního pečiva. Je to ovšem i doba generálního úklidu i blízkého okolí. K těmto svátkům prostě patří, že hezky musí být všem, tedy i domácím zvířatům a dříve bylo pravidlem,že nadílku dostávali i užitková zvířata , jak je krásně vyjádřeno v nejedné básni neb písničce. Celé to dění rychle směřuje k Štědrému večeru, kdy celá rodina zasedne k slavnostní večeři. Tradičním jídlem jsou rybí polévka a smažený kapr s bramborovým salátem. U rozsvíceného vánočního stromečku pak celá rodina se vzájemně podělí připravenými dárky. Podle rodinných zvyklostí se pak pokračuje vlastním programem. Pokud je rodina muzikální je na pořadu domácí hudba a neb alespoň zpívání koled někdy i při reprodukované hudbě. Dříve byla běžná účast na půlnoční mši v místním kostele. Je zajímavé, že přes čtyřicetiletou snahu o nahrazení českých vánoc importovaným Dědou Mrázem zůstala jejich původní podoba zachována. Stejně dopadne jistě i komerčně propagovaný Santa Klaus . Krása českých vánoc je v nás trvale zakotvena celou naší kulturou. Výtvarně ji symbolizují středověké církevní obrazy, ale i kresby Alše a Lady,výrazně představují vánoce, výtvory sochařů, ba i velký podíl na jejich oslavě mají i lidoví umělci, z nichž nejvíce obdivujeme jejich betlémy.

F. Lácha

Z činnosti rady obce

 

Zápis ze dne 30.9.2002:

·         výtěžek sbírky Kč 76 750,- poukázat obcím Terezínu a Křešicím jednou polovinou.

·         Kontrolní den na stavbu DPS a Odvádění povrchových vod 1.10.2002

·         Knihovní řád, zřizovací listinu místní knihovny a ceník služeb od 1.1.2003 vč.pokladny na drobná vydání

 Zápis ze dne 14.10.2002:

·         Kontrolní den 29.10. na DPS a Odvádění povrch.vod

·         Změnu skladby konstrukční vrstvy vozovky v 1.lokalitě

·         Technické řešení uložení kabelu Telecomu

·         Podpis mandát. smlouvy s ing. Zvěřinovou na autorský dozor

·         Kupní smlouvu na pozemek s Dálnicemi

·         Uzavření školní jídelny od 23.12.02 do konce t.r.

·         Ukončení nájmu p. Davidu Křenkovi, z důvodu neplnění podmínek nájemní smlouvy

 Zápis z mimořádného jednání 18.10. a 21.10.2002

·         prodávat kalendáře obce občanům za Kč 50,-

·         osazení žlabovnic k mostkům tam, kde nejsou v celé délce

·         řešila refundaci mzdy člena JSDH - hasiči

Zápis ze dne 29.10.2002:

·          zaměstnán pracovník na VPP do 31.12.2002

·         navýšení příspěvku Sokolu na činnost o 15 751,- Kč

·         podpis příkaz.smlouvy na plavec.výcvik žáků ZŠ v roce 2003

Zápis ze dne 14.11.2002:

·         zakoupení videa pro MŠ

·         prominutí popl.ze vstupného 23.11.2002 hudební skupině Globus

 Zápis ze dne 25.11.2002:

·         zakoupení pozemků u ČOV, zajistit změnu kultury a zapsání do geometrického plánu

·         návrhy na finanční a kontrolní výbor

·         návrhy komisí

·         objednat uzamykatelné schránky pro poštu v čp.300

·         objednat CD skladby pro potřeby obcí a měst

·         ukončit nájemní smlouvu s Českým Telecomem v prostorách čp.2

·         prominutí poplatku ze vstupného SOKOLU na Mikulášskou zábavu

·         objednat dopravní značky – Zákaz vjezdu nákl. automobilů

·         urgovat likvidaci holubů, opravu a vyčištění okapů na čp.300

·         vzhledem k neustálým devastacím čekáren mládeží, zatím lavičky nevracet

·         nevyhovět zaklopení obecní studny u p. Kočana 

Rada obce projednává na svých jednáních došlou i odeslanou poštu.

Z činnosti zastupitelstva obce

·          21.10.2002 zřízení příspěvkové organizace Základní škola Straškov-Vodochody, okres Litoměřice, s platností od 1.1.2003

·         zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Straškov-Vodochody, okres Litoměřice, s platností 1.1.2003

·         zapůjčení movitého i nemovitého majetku Základní i Mateřské škole dle inventurních seznamů

·         potvrzení dosavadní ředitelky ZŠ Mgr. Brožové ve funkci ředitelky příspěvkové organizace

·         potvrzení dosavadní ředitelky MŠ p. Jaroslavy Vokáčové ve funkci ředitelky příspěvkové organizace

·         uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s SÚS na věcná břemena, která vyplynou ze skutečného zaměření stavby Odvádění povrchových vod Straškov-Vodochody

Z činnosti zastupitelstva obce – 14.11.2002:¨

 Zastupitelstvo obce schválilo:

·         jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

·         volební řád pro volbu aklamací

·         provedení voleb starosty, místostarosty a členů rady aklamací

·         počtem 8 hlasů pana Bartoně do funkce starosty obce

·         počtem 9 hlasů paní Strachovou do funkce místostarostky

·         počtem 9 hlasů pana Mazourka J. za člena rady obce

·         počtem 14 hlasů pana ing.Kubrichta za člena rady obce

·         počtem 9 hlasů pana Tachecí za člena rady obce

Zástupce starosty: Václava Strachová

Informace starosty

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se ve svém příspěvku krátce vrátil k událostem, které v uplynulých týdnech ovlivňovaly chod obce a myšlení občanů. Byly to komunální volby, které se konaly počátkem listopadu a zcela rozdělily obec na dva tábory. Jenom připomínám, že existovaly tři kandidátní listiny a to : KSČM, Sdružení nezávislých kandidátů a Hnutí za harmonický rozvoj měst a obcí. Mimo kandidátky KSČM byli na dvou zbývajících pouze kandidáti bez stranické příslušnosti.

Tyto dvě kandidátní listiny a lidé na nich uvedení byli myšlenkově a programově tak provázáni, že měli jednoho lídra, kterého všichni podporovali a nijak se netajili svým záměrem povolební koalice. Ne všude tomu tak bylo. Například v Terezíně mezi stejnými kandidátkami nezávislých jako u nás,vznikl velký před i povolební boj, nikoliv koaliční jednání. Výsledky voleb jsou notoricky známé, nové vedení obce také. Vše probíhalo přísně a přesně podle volebního zákona od samotných voleb až po volbu Obecního zastupitelstva a Obecní rady, včetně pozice starosty a jeho zástupce.Nemohu proto pochopit, že „ nezávislí „ jsou stále napadáni z určité nezákonnosti, arogance a dokonce podvodu. Jsou k tomu prý dva důvody.

Za prvé skutečnost dvou kandidátek proti jedné. Uvědomili si ti, kteří stále podobné řeči šíří, že pro KSČM orientovaných kandidátních listin mohlo být několik ? Třeba tři, pět nebo dvanáct ? Na počtu nezáleží, ale ta možnost naprosto legálně existuje. Byla nevyužitá, možná z důvodu menšího počtu kvalitních, pro občany volitelných kandidátů, nebo pro možnou hrozbu určité roztříštěnosti počtu hlasů voličů. Nevím, nepřísluší mi o tom spekulovat, ale chci zdůraznit legálnost dvou kandidátek nezávislých a s tím i spojené riziko.

Druhým důvodem je malé zastoupení v Obecní radě a nezískání pozice zástupce starosty. V uplynulých volebních obdobích byl poměr členů zastupitelstva osm pro koalici nezávislých a sedm za KSČM. Ta měla vždy jedno místo v Obecní radě. Letošní počet mandátů byl rozdílnější a to devět ku šesti. Přesto byl ustavujícím zasedáním zastupitelstva o obsazení Obecní rady odhlasován stejný poměr zastoupení, ale kupodivu to nestačilo.

Všichni zvolení zastupitelé za KSČM podali demisi a v současné době již i někteří náhradníci, kteří podle zákona nastupují na jejich místa. Odstoupení je věcí každého jednotlivce a nutnost takového činu nechám na posouzení voličům. Uniká mi však smysl několikráte zmiňovaného příměru sympatizantů KSČM o sportu, kteří uváděli, že vítězství náleží vždy tomu, kdo je rychlejší nebo vstřelil více branek, ale nikdy jsem při jejich vystoupeních neslyšel, že poražený tým nebo jednotlivec z důvodu prohry má zcela zrušit svou účast v soutěži. Ještě si dovolím doplnit druhý většinou uváděný důvod a tím je pozice místostarosty.

Zde jen krátce. Je to pouze a jedině moje věc, které spolupracovníky si vyberu. Pokud jsou jmenováni řádným hlasováním OZ, pak je vše v pořádku. To je z mé strany k výsledkům voleb vše. Před novým vedením obce je řada složitých a těžkých úkolů. Ve všech dominuje jednoznačně otázka financí, jejich získání na další akce. Jsou vyprojektovány další jednotlivě oddělené akce na odvádění povrchových vod, složitá jednání budou probíhat o udržení koupaliště, kde je v současné době skoro nulová možnost zafinancování výstavby nového, protože rekonstrukce není možná z důvodu neexistující kolaudace, rozšíření svozového dvora odpadů podle požadavků EU, stavba víceúčelového hřiště na současném školním hřišti, rekonstrukce Obecního úřadu, oprava střechy na školní tělocvičně a mohl bych pokračovat.

Situace je složitější o nezkušenost nového vedení obce a přivření dotačních státních peněz z důvodu velkých škod při letošních povodních. V současné době již skončilo předání na Obecním úřadě všeho, co bylo nutné a nastupuje praktická fáze vedení obce. Není jednoduchá, protože se vše řeší za pochodu při různém vyřizování, jednání a zajištění běžného chodu obce celkově.

Vůbec nechci, aby vznikl dojem, že se potřebuji nějak chránit, nebo být dokonce litován – ne. Pouze popisuji skutečnou situaci a považuji i za svou povinnost informovat občany o stávajícím dění. Vážení spoluobčané, dovolte mi na závěr, abych Vám všem, Vašim rodinám, Vašim blízkým popřál příjemné, hezké a hlavně klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2003 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

 Děkuji za pozornost

 Bartoň Jan    starosta obce 

Tělovýchova a sport

V letošním roce oslavila Tělocvičná jednota SOKOL své devadesáté výročí a současně šedesát let naší kopané.Při této oslavě si zavzpomínali starší členové na své zážitky při společné schůzce. Vzpomínky oživovaly i přinesené fotografie z dřívějších tělocvičných i kulturních akcí.

 Hlavní oslava byla však na fotbalovém hřišti, kde se uskutečnil turnaj a byla předvedena i ukázka cvičení žen . Závěrem pak byla společná zábava ve večerních hodinách. I touto akcí bylo potvrzeno, že sport a tělovýchova má v naší obci dobré podmínky a tak každý, kdo má zájem, má možnost při minimálních nákladech sportovat. Nejsnadnější možnost je v oddíle všestrannosti, kde pravidelně cvičí mladší a starší ženy a žákyně. Připravuje se též cvičení předškolních dětí. Kromě kvalifikovaného vedení získáte i přátelské prostředí a hezkou pohodu. Straškovské ženy vystoupily v červenci v Liberci na Župním sletu, kde cvičily společně s roudnickými a jejich skladba byla velmi dobře přijata.

Oddíl kopané má v krajské soutěži A mužstvo dospělých a celkem dobře si vede ve středu tabulky. Další družstvo dospělých je v okresní soutěži 3.třídy a trvale se drží v popředí současné tabulky této skupiny. Mužstvo dorostu je v okresní soutěži 2.třídy a vede si trvale velmi úspěšně. Rovněž žáci, kteří jsou zapojeni do 3.třídy okresní soutěže velmi dobře representují naši obec.

Příslibem dalšího rozvoje kopané v naší obci je přípravka což jsou ti nejmladší žáci . I oni se v letošním roce ze všech umístnili nejlépe. Oddíl kopané je finančně nejnáročnější ze všech oddílů a roční náklad na provozování a soutěže přesahuje částku lOO tis. Kč ročně. Jezdecký oddíl je velmi dobře veden, celoročně se zúčastňuje všech akcí v širším okolí a organizuje i vlastní akce a soutěže.

 Dík obětavosti vedení oddílu i členů hospodaří velmi dobře. Další oddíly: nohejbal a kulturistika soutěží jen výjimečně a většinou jen amatérsky. Je škoda,že oddíl stolního tenisu ukončil závodní činnost, ale někteří naši členové se podílí na činnosti v sousední jednotě. Sokol také přispívá občanům též organizováním společenských akcí Pravidelně pořádá 3 plesy, mikulášské a podobné akce a to i pro děti. Jako obvykle jednota zhodnotí svoji činnost na své valné hromadě v prvém čtvrtletí příštího roku. Činnost jednoty je možná jen díky dotacím obce a Sokolské župy Podřipské a díky sponzorům, převážně z podnikatelských kruhů. Děkujeme jim srdečně za tuto podporu.

Výbor jednoty

 

Úspěšná činnost chovatelů v naší obci

Vážení přátelé chtěl bych Vás v krátkosti seznámit s činností naší ZO ČSCH Straškov-Vodochody. Naše organizace má zhruba 20 členů dospělých a 5 mladých.

Naši členové jsou ze Straškova-Vodochod, Břízy, Račiněvse, Vražkova Mnetěše. Kdo navštěvuje naši výstavu tak si jistě všiml,že v areálu je stále něco nového,vylepšeného. Jednou jsou to vyměněná okna,podruhé opravená fasáda,nebo vstupní dveře do budovy a pod. To stojí hodně peněz a poctivé práce členů. Děláme to proto, abychom se v areálu cítili jako doma, i když je to jenom relativní. A teď něco z chovatelství. Výstavní činnost u nás zaměřujeme na obesílání výstav v blízkém okolí, což je povinností každého člena.

Velké výstavy obesílají pouze špičkoví chovatelé,kteří se zúčastňují 1 - 15 výstav v roce. Špičkovými chovateli v oboru králíků jsou př.Strach Pavel a př. Pengl Václav, v holubech př. Holota Zd. a Ponert Mir., v drůbeži př. Duchoslav J., Petrželka Zd., Pešek Fr.a Hanzlík P. , v exotech př. Pešek Fr.,Hanzlík P.a Turek Václ.. Na národní výstavě mláďat králíků, která se konala v srpnu v Lipníku nad Bečvou získali př. Strach a př. Pengl titul “Mistr České republiky“. Toto ocenění je velmi zavazující.

V říjnu se konala Okresní výstava u nás ve Straškově, která byla bohatě obsazena zvířaty. Bylo vystaveno 360 králíků, 300 holubů, 110 voliér drůbeže a 60 voliér exotického ptactva. Výstava byla veřejností hodnocena velmi dobře. I po stránce chovatelské byla zvířata na velmi dobré úrovni. Mrzí nás ale,že naši občané si ještě nenašli cestu k nám, aby ohodnotili naši chovatelskou činnost.

Dne 28. října byla Česká výstava v Litoměřicích, kde jsme byli garanty dvou pavilonů s drůbeží. Tam vystavovali i naši členové a dosáhli velmi dobrých výsledků.

Přítel Duchoslav J. obdržel 4 čestné ceny za drůbež.V meziokresní soutěži se okres Litoměřice umístil na I.místě mezi 11 okresy Náš okres representovali chovatelé ze Straškova. Pro nás je to velký úspěch.

 V listopadu se konala Národní výstava v Lysé nad Labem.Tuto výstavu obeslali př.Petrželka, Duchoslav, Pešek, Holota a i tam získali velmi dobré ohodnocení.

Poslední výstava byla v Kralupech nad Vlt., kde získal př. Ponert Mir. Pohár starosty města Kralup za holuba King bílý.

Na závěr děkuji všem členům za jejich dobrou práci a dobrou pověst naší ZO.

V měsíci prosinci se dožívá náš člen př. Král Josef životního jubilea 60 let.

 Dovolte mi, abych jménem všech členů i jménem svým mu poděkoval a popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Petrželka Zdeněk      předseda ZO ČSCH

Příspěvek ASTUR a.s.

Závěr každého roku je obdobím hodnocení roku uplynulého. Týká se to nejen našeho života osobního a rodinného, ale hodnotíme také výsledky své práce. Ne jinak je tomu i v a.s. Astur Straškov, která v letošním roce ukončuje druhý rok hospodaření jako akciová společnost. Výsledky hospodaření v letošním roce musíme rozdělit do dvou částí. Prvá se týká hodnocení výrobních výsledků a ta druhá se týká hodnocení výsledků ekonomických.

V té části výrobní můžeme říci, že se nám podařilo ve většině ukazatelů navázat na dobré výsledky z minulých let. Vzhledem k tomu, že i rok 2002 byl srážkově nadnormální /podobně jako rok 2001/ podařilo se dosáhnout u obilovin výnosu 5,2 t/ha, byla dobrá sklizeň dalších tržních plodin jako je ozimá řepka, hrách a špenát. Vskutku rekordního a historického výnosu bylo dosaženo u cukrovky a výnos 62t/ha při přepočtu 16% cukernatosti lze označit jako evropská třída. Výsledky v rostlinné výrobě svědčí o tom, že úroveň agrotechniky na obdělávaných pozemcích je v naší akciové společnosti na vysoké úrovni, která je dána, jak odborností řídících pracovníků, tak kvalitní prací ostatních pracovníků v rostlinné výrobě. Samozřejmě, že k tomu musí být také příznivé klimatické podmínky, hlavně pak dostatek vláhy.

Díky našemu mechanizačnímu vybavení zvládáme sklizně všech plodin i tehdy, jestliže nám počasí nepřeje, ať se to týká žní nebo podzimních prací. Jsme však bezmocní, když málo prší a při stejných vynaložených nákladech je dosaženo nižších ha výnosů. Také živočišná produkce ve většině ukazatelů úspěšně navázala na výsledky v minulém roce. Dle uzavřených laktací byla užitkovost u našeho stáda červenostrakatých krav 6 200 lt/rok. Rovněž odchov 20 ks selat na prasnici a dosažené přírůstky u prasat při nízké spotřebě jadrných krmiv na kg přírůstku svědčí o dobré péči našich ošetřovatelů o svěřená zvířata.

Samozřejmě, že existují i u nás některé dílčí problémy, ale celkově lze výrobní část našich dosažených výsledků v letošním roce hodnotit pozitivně. Je však otázkou, jak se dobré výrobní ukazatelé odrazí na ekonomických výsledcích podniku. Zde můžeme bez nadsázky označit letošní rok jako velmi nepříznivý, možno až kritický. To proto, že po dvou úspěšných letech 2000-2001, kdy celé zemědělství dosáhlo kladného hospodářského výsledku bude letošní rok výrazně ztrátový pro celé naše zemědělství.

Příčinou je naprosté zhroucení farmářských cen u většiny komodit vyjma mléka, proti roku 2001. Týká se to především cen vepřového, hovězího a drůbežího masa, potravinářské pšenice a na základě rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení cukerního pořádku i cen cukrovky. Snížení tržeb za celé zemědělství bude činit 20 mld Kč. Tato skutečnost se negativně projeví na ekonomice každého podniku, které budou výrazně oslabeny před vstupem do EU. To se samozřejmě týká i naší akciové společnosti, jejíž tržby za jatečná prasata a za cukrovku budou tak nižší o téměř 15 mil.Kč, proti loňské úrovni realizačních cen. Ptáme-li se po příčinách tohoto stavu, je jich více. Náš agrární trh není chráněn podobně jako je ochráněn trh zemí EU, kde je celní ochrana vyšší 2,5x nežli ochrana ČR. Další příčinou je to, že čeští prvovýrobci jsou dosud málo organizováni v odbytových družstvech a tak proti velkým odběratelům zemědělských výrobků stojí roztříštěná nabídka zemědělských prvovýrobců. Třetí příčinou je i to, že neexistuje regulovaný a vyvážený trh, a tak je umožněn i živelný vývoj zemědělské produkce, především u vepřového masa a kuřat. V současné době, těsně před vstupem EU, kam bychom měli být přijati v roce 2004, si velmi citelně uvědomujeme, že naše nízká a málo chráněná zemědělská produkce je ponechána na pospas silně dotované a dostatečnými celními bariérami chráněné produkci EU. Uvedu jeden údaj. Současná úroveň zemědělské produkce ČR je o 30% nižší nežli v roce 1990 a je srovnatelná s produkcí roku 1938 – tedy jsme na předválečné úrovni. Přitom není zaručeno, že i současný objem produkce udržíme při vstupu do EU. Mohl bych uvést řadu statistických údajů, které dokládají negativní vývoj v zemědělství za posledních 12 let. To však přesahuje rámec tohoto článku. Ve svém článku jsem chtěl ukázat na ten fakt, že dnes nestačí jen vyrábět, byť na dobré úrovni. Dnes je i podniková ekonomika velice ovlivňována širšími, můžeme říci globálními zájmy a je třeba, aby jakákoliv politická reprezentace našeho státu dovedla zájmy našich zemědělců, ale i ostatních občanů ochránit.

Zemědělství se netýká jenom lidí, kteří v něm přímo pracují. Na zemědělství navazuje strojírenství, chemický průmysl, zpracovatelé apod.. Řada lidí vlastní pozemky i majetkové podíly v různých typech zemědělských podnikatelských subjektů. Výše jejich nájemného za půdu, případně podílů na zisku, je také ovlivněna především prosperitou toho konkrétního podniku, ve kterém mají svoji účast. Dále je zde velmi významný faktor ochrany krajiny a jejího udržování. Proto se zemědělci v současné době tak vehementně dožadují rovnoprávných podmínek při vstupu do EU. Dnes není naším cílem zůstat osamoceni mimo EU. Naším cílem je stát se součástí integrované Evropy, ale jako plnohodnotný a rovnoprávný partner.

Přeji všem čtenářům Zpravodaje klidné prožití Vánočních svátků mezi svými nejbližšími a úspěšný nový rok.

Ing. Hoblík Zdeněk            předseda představenstva ASTUR a.s

Pozvánka na vánoční výstavu

 

 

Učitelé a žáci Základní školy ve Straškově-Vodochodech Vás srdečně zvou na Vánoční výstavu, která bude slavnostně zahájena v pondělí 16.prosince 2002 v 15.00 hod. ve vstupní hale Základní školy.

 

V kulturním programu vystoupí kromě žáků Základní školy i hudební soubor učitelů Vojenské hudební školy v Roudnici n.L..

Výstava potrvá do 18.12.2002.

Přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a úspěchů v novém roce.

Příspěvek do Zpravodaje

 

 

Vážení spoluobčané,

 

na úvod bych Vám chtěl poděkovat za hlasy odevzdané v kandidátních volbách přímo mně nebo mým kolegům na kandidátce KSČM. Velice si vážíme toho, že co do počtu hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty, jsme s převahou zvítězili. Bohužel ačkoliv se volební zákon na první pohled jeví tak, že si volič vybírá a volí konkrétní kandidáty, v konečném výsledku je rozhodující celkový počet hlasů odevzdaných pro tu kterou konkrétní stranu. Povolební vývoj v obci se trochu zkomplikoval a vyústil v odstoupení všech zastupitelů zvolených z kandidátky KSČM z obecního zastupitelstva. Ačkoli se KSČM stala počtem mandátů vítězem voleb, vytvořením koalice dvou sdružení nezávislých kandidátů se poměr hlasů otočil. Předpokládal jsem, že s novými tvářemi v zastupitelstvu z nezávislých kandidátek příjde i nezávislé myšlení. S našim návrhem na kulatý stůl a jednání o poměrném zastoupení v radě obecního zastupitelstva jsme však byli odmítnuti. Způsob, jakým byl do čela obce zvolen voliči v podstatě odmítnutý kandidát byl pro mne poslední impuls k tomu, abych se vzdal mandátu člena obecního zastupitelstva. Obecní zastupitelstvo opět ovládl duch primitivního antikomunismu, kde o názor voličů už zas tak moc nejde, hlavně když máme většinu a o všem si rozhodujeme sami. V obecním zastupitelstvu a v jeho radě jsem pracoval dvanáct let. Ale v takové atmosféře, v jaké vznikalo nové vedení obce, nemohu a ani nechci pracovat. Velmi příjemně mne překvapil počet hlasů, které jsem od voličů obdržel. Omlouvám se proto všem, jejichž hlas mne odevzdaný vyšel naprázdno. V budoucnosti bych se k práci v obecní samosprávě rád vrátil, ale pouze za předpokladu, že zde zavládnou úplně jiné mezilidské vztahy. Nashledanou v lepších časech.

Kubricht František
Straškov 307

Poznámka redakce: 
Připomínáme jen, že po zkušenostech byl v celém světě fašismus a komunismus prohlášen za učení zločinecké. Tisíce nevinně vězněných, popravených a i jinak persekuovaných i v ČSR to dokazují.

Úvaha povolební

 

 

Prosincový Zpravodaj jsme plánovali jako slavnostní vydání, kdy připomenutí vánoc a jejich symbol bude působit na hezkou pohodu a přátelství mezi občany. Bohužel tak, jak už to někdy bývá, výsledky voleb do obecního zastupitelstva nepřinesly některým kandidátům splnění jejich ambicí. To se pak stalo důvodem, že zastupitelé řádně zvolení za KSČM, rezignovali na místo člena rady a další i na místo v zastupitelstvu obce. Je to škoda, protože účastí svého člena v radě a 5 členů v zastupitelstvu mohli se tito členové KSČM aktivně podílet na řízení obce a její činnost kontrolovat. Je zajímavé, že ve veřejné volbě členů obecní rady všichni zastupitelé kandidující za nezávislé hlasovali i pro člena KSČM, naproti tomu ani jediný z řad KSČM , nedal svůj hlas ve prospěch kteréhokoliv zastupitele z nezávislých.

 

Volební zákon neumožňuje doplnit členy zastupitelstva dalšími kandidáty z řad ostatních kandidujících stran, kteří by v zastupitelstvu rádi pracovali. Po celé volební období bude pak celá práce na těch, kteří od práce neutekli, ale chtějí pokračovat v dalším zlepšování života v obci pro všechny občany. Pomohou jim občané, kteří projeví zájem o práci v příslušných komisích, kde mohou uplatnit svoje znalosti a schopnosti? Takoví jsou vždy srdečně vítáni.

Pro další volby pak pro nás všechny zůstává poučení.

„Volit musíme ty, kteří chtějí pracovat v obecní samosprávě obětavě, nezištně a to i tehdy, když volby nevyhrají.“

Redakční rada Vážení občané,

Děkuji všem, kteří za uplynulá tři volební období pomáhali zlepšovat životní prostředí naší obce, ať již úpravami svých domů, okolí, aktivní prací v Zastupitelstvu obce, tak i při zajištění chodu všech ostatních součástí a společenských složek. Věřím, že současné zastupitelstvo se úspěšně vyrovná se všemi úkoly. Do příštích let přeji nově zvoleným zastupitelům hodně síly a vytrvalosti při práci pro obec. Všem přeji pevné zdraví, šťastné, klidné vánoce a úspěšný rok 2003.

 

Začátek formuláře

Konec formuláře