Ročník 21, číslo 2 - 10/2002

Autor: Obecní úřad <ou(at)straskov.cz>, Téma: 2002, Vydáno dne: 26. 10. 2002


Historie obecní samosprávy, Rekapitulace činnosti odstupujícího zastupitelstva, Informace starosty, Z činnosti rady obce, Z činnosti zastupitelstva obce, Nabídka, Komunální volby, Informace školy, Blahopřejeme.

Ročník 21, číslo 2 
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STRAŠKOV - VODOCHODY a ASTUR a.s. 
 
Říjen 2002

1.     Historie obecní samosprávy

2.     Rekapitulace činnosti odstupujícího zastupitelstva

3.     Informace starosty

4.     Z činnosti rady obce

5.     Z činnosti zastupitelstva obce

6.     Nabídka

7.     Komunální volby

o    Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst Straškov-Vodochody

o    KSČM

o    Sdružení nezávislých pro volby obecního zastupitelstva 2002 ve Straškově-Vodochodech

8.     Informace školy

9.     Blahopřejeme

Historie obecní samosprávy

 

V době přípravy obecních voleb do dalšího čtyřletého volebního období jistě mnohé z nás napadne pátrat po tom, jak a kdy tento způsob řízení obcí vznikl a jak se v průběhu let rozvíjel. Z beletrie , ba i ze školních znalostí víme, že v minulosti byla obec podřízena příslušnému panství.

Naše obec patřila do panství roudnických Lobkowiczů a řízení i obecních záležitostí zajišťovala vrchnostenská kancelář. Výkonným orgánem v obci pak byl vrchností ustanovený rychtář, obvykle sečtělý občan obce, který měl i důvěru svých spoluobčanů.

Z literatury známe mnoho příkladů poctivých a spravedlivých rychtářů, zejména z poslední doby vrchnostenského řízení. Vždy však plnil úkoly, které byly uloženy vrchnostenskou kanceláří a tedy nikdy v neprospěch vrchnosti. Jistě nás zajímá, kdo byl rychtářem v padesátých letech předminulého století ve Straškově a okolních obcích.

Podle záznamů v kronice byl straškovským rychtářem pan Josef Pištora z čp.4. 
Ve Vodochodech pan Jan Krejza,
 
v Loucké pan Josef Turek.
 
Ve Vražkově byli rychtáři dva, protože část obce patřila vrchnosti doksanské, kde byl rychtářem pan Václav Boudník a v části patřící roudnické vrchnosti byl rychtářem p. Jan Roháček.

Posledním straškovským rychtářem byl pan Josef Chmelař z čp.27 a to v letech 1845-1860. V té době sice již skončila úplná závislost na vrchnosti, jak bylo pravidlem až do odstranění nevolnictví za vlády Josefa II., ale přec jen vliv šlechty ještě působil jako representant říše i země, boj o konstituční svobody nebyl ještě úspěšně završen.

Prvním pokusem o demokratizaci řízení obcí i státu byl revoluční rok 1848, který proklamoval požadavky na všeobecné hlasovací právo a neodvislost království Českého i na velkém táboru lidu na Řípu v dubnu t.r. při Řipské pouti. Bachova vláda však odvrátila tento příznivý politický vývoj o dalších téměř dvacet let a tak k volbám obecních představenstev a starostů obcí došlo až za vlády císaře Františka Josefa I. Nadřízeným orgánem obcí se stala pak okresní hejtmanství.

Obecní představenstvo se volilo v řádných tajných volbách a tento systém správy obcí zůstal v podstatě nezměněn až do roku 1918.

V tomto období působili ve Straškově jako starostové tito občané:


V letech 1860-1870     Antonín Sechter z čp.35
 
V letech 1870-1880     Václav Franc z čp.23
 
V letech 1880-1894     Antonín Hlušička z čp.22
 
V letech 1894-1916     Jan Šťapec z čp.1

Jak jsme již v minulých ročnících našeho Zpravodaje vypsali, nepočínali si špatně. Po celou tu dobu byl Straškov převážně zemědělskou obcí, která však měla dobré komunikační spojení, díky železnici i státní silnici. Z vlastních prostředků, ve spolupráci s okolními obcemi, pak budovali silniční spojení s Břízou, Vražkovem a Louckou, silnici k nádraží a pečlivě se starali o školu. Jedinou možností práce pro dělnické profese byla práce v Roudnici n.L. a od r.1911 i v místním závodě pana Mlčkovského.

 Straškovská škola sloužila i dětem ze sousedních obcí: Vodochod, Vražkova a Loucké a její financování bylo největší položkou obecního rozpočtu, i když většími částkami se na provozu školy podíleli sousední obce. Je zajímavé, že pravomoc obce byla veliká a např. starosta obce měl oprávnění k vydání cestovního dokladu i na cestu do ciziny pro občany, kteří měli v obci domovské právo. Obec rovněž domovské právo přiznávala občanům po deseti letech pobytu v obci na jejich žádost a tím převzala závazek o ně v případě nouze pečovat. Je přirozené, že ta péče byla velmi omezená, protože obce měly jen příjmy z obecních přirážek k daním, které si představenstvo obce samo určovalo.

Nejhorším obdobím pro obce byla doba válečná 1914-1918. České země byly v té době zásobárnou potravin pro zbytek rakouské říše a tak docházelo k rekvírování zemědělských produktů. Následkem bylo zdražování, hlad a nakonec inflace a krach hospodářství.

 Řada občanů ve válce padla, další byli zraněni, několik občanů, kteří bojovali v legiích se vrátilo až v roce 1920 a všichni ostatní prožili čtyři roky nouze, strachu a válečného strádání. S nadšeným uvítáním konce války a vzniku samostatného státu, bylo zahájeno i vytváření nové formy samosprávy obcí.

Vznikem nových politických stran se umožnilo podílet se na řízení obcí všem občanům. Republika však převzala zákony z předchozího období a jen postupně docházelo ke změnám volebních zákonů a zákona o obcích. Hospodářsky došlo k velkému růstu a rozvoji průmyslu a po pozemkové reformě i ke zvýšení počtu a výkonnosti zemědělství.

V tomto dvacetiletém období ČR zastávali funkci straškovského starosty pánové:


V roce 1919-1922    Josef Vobořil z čp.111
 
V roce 1922-1926    Jan Kyslík z čp.27
 
V roce 1926-1930   Antonín Polívka z čp.39
 
V roce 1930-1938   Miroslav Líska z čp.32
 
V roce 1939-1949   Václav Rous čp.98

Velmi obtížným obdobím republiky byla světová hospodářská krize, která postihla celou zemi velkou nezaměstnanosti v letech 1930-34. Citelně se dotkla i občanů naší obce. Větším nebezpečím však byl politický vývoj v sousedním Německu podporovaný výrazně i německou menšinou v ČSR. Po Mnichovu následovalo obsazení Sudet a za půl roku obsazení zbytku republiky.

Jedním z prvých zákonů Protektorátu bylo zrušení obecních samospráv. I v naší obci byl odvolán řádně zvolený starosta pan Václav Rous. Napříště jmenoval starosty okresní hejtman. Následující čtyřleté válečné období přineslo nesvobodu a utrpení celého národa. Nucené práce v průmyslu i v Německu, povinné dodávky potravin, věznění a popravy nepohodlných osob. S nadšením jsme přijali osvobození v květnu 1945 s nadějí, že se navrátí demokratická svoboda pro všechny občany. Již v době okupace se v exilu i domácím odboji připravoval nový návrh zákona o obecní samosprávě, ale i novém demokratickém státním zřízení. Základem měli být tzv. Národní výbory, zpočátku paritně zvolené ze zástupců 4 politických stran a to nejen v obcích, ale i okresech a zemích.

Tato dobrá myšlenka zlepšení samosprávných orgánů nebyla však ze strany KSČ od samého začátku plněna a k provedení mocenského převratu byly již 21.2.1948 vytvořeny nové revoluční orgány tzv. Akční výbory. Ty pak vyloučily ze všech samosprávných orgánů jinak smýšlející občany a tak postupovaly i v závodech, spolcích a občanských sdruženích.

Statisícům občanů bylo znemožněno jakékoliv působení ve veřejném životě a to na dlouhá léta. Obecní vedení se určovalo na schůzích akčních výborů a výborů KSČ. Začalo čtyřicet let totality, kdy zdání demokracie měly vytvářet pseudo-volby, které byly dle zákona povinné, ale možnost tajně se vyjádřit byla zcela znemožněna.

Rokem 1990 se opět vrátila možnost samosprávného řízení obcí, měst a zavedeny demokratické volby do poslanecké sněmovny, senátu, do zastupitelstev obcí a měst.

Znovu byl zaveden osvědčený systém tajných voleb, kde každý občan svobodně může nejen vyjádřit svůj názor, ale veřejně jej i projevovat a propagovat.

Již v prvních, skutečně tajných obecních volbách bylo zvoleno obecní zastupitelstvo a starostou byl zvolen pan Josef Mikula, který stejně tak uspěl i v dalších dvou volbách jako starosta obce.

Již počtvrté tedy půjdeme k obecním volbám, abychom zvolili ty nejlepší z nás do obecního zastupitelstva. Volme tak dobře jako v předešlých volbách.

Za uplynulých 12 let se naše obec změnila k nepoznání.

 Co vše se za tak krátkou dobu podařilo vybudovat. Plynofikace, telefonizace ,vodovod a kanalizace vč. vlastní čističky, zahájení stavby Domu s pečovatelskou službou, vyřešení ubytování romských občanů, rekonstrukce školských zařízení obce a mnoho dalších akcí zlepšujících podmínky života občanů naší obce.

Je zřejmé, že demokratický samosprávný systém řízení obcí je osvědčený způsob správy věcí veřejných a je na nás abychom v letošních volbách opět vybraly poctivé, pracovité a schopné občany do obecního zastupitelstva, aby bylo dále postupováno v nastoupené cestě.

 

- efel-

Vážení občané

Vážení občané Ve dnech 1 – 2 listopadu proběhnou další, již třetí volby do zastupitelstva obce po pádu totalitního režimu u nás. I v naší obci budeme volit na další čtyřleté období zastupitelstvo, které si pak zvolí radu obce a starostu. Rád bych v následujícím článku připomněl hospodaření obce za tři minulá volební období a současně uvedl záměry a nutné úkoly do let příštích. Hospodaření obce za dvanáct let je zřejmé z finančních rozpočtů v jednotlivých letech. V roce 1989 byl rozpočet obce 1 262 000 
V dalších letech došlo k výraznému nárůstu.
 
1990 ještě 1 330 000 ,- v listopadu t.r. byly první svobodné volby. 
1991    4 697 604,- 
1992    8 571 417,- 
1993    10 621 796,- 
1994   15 541 421,-

V těchto letech bylo vyřešeno zásobování obce pitnou vodou. Obec byla investorem stavby a objem finančních zdrojů byl 10 561 000 Kč. Zásobník vody byl řešen ve spolupráci s tehdejším starostou obce Bříza p. Pavlíkem. Poskytnutá státní dotace na stavbu činila 80 % potřebných finančních zdrojů. Byly zahájeny práce na opravách základní školy. Pokrývačské a klempířské práce, výtah, ústřední topení,, výměna všech oken, oprava hromosvodů.
Náklady na zajištění těchto nutných prací byly 4 600 000,- Opravy na hřbitově 60 000,- Kostel za pomoci Okresního úřadu a ze sbírky občanů 110 000,-, následně za pomoci Děkanského úřadu opraveny varhany v kostele. Rybník ve Vodochodech 275 400,- Byly zahájeny práce na rekonstrukci rybníka ve Straškově s plánovaným nákladem 2 302 000,- Byl připraven a uhrazen projekt na výstavbu inženýrských sítí v obci s odhadem nákladů 39 932 178 ,- V tomto období byla též zakoupena budova obecního úřadu

Na podzim v roce 1994 se podařilo zahájit výstavbu inženýrských sítí v obci. Zdaleka ne všechny podobné stavby v obcích řešily současnou výstavbu vody, kanalizace, plynu, čističky odpadních vod a regulační stanice plynu včetně vysokotlaké přípojky. Z dostupných vlastních zdrojů zahájila obec výstavbu částkou 1,5 mil Kč. V prvním čtvrtletí 1995 byla oficielně zahájena stavba a poskytnuta státní dotace a bezúročná půjčka Státního fondu životního prostředí ČR. V průběhu pozdějších let pak příspěvky Severočeské vodárenské a Ministerstva zemědělství.
Mimo později získaných zdrojů na výstavbu vodovodu bylo zajištěno: 3 172 000 na plynofikaci a 11 091 000 na kanalizaci a ČOV jako přímá dotace stejná částka byla obci bezúročně půjčena.
 
Celkové dluhy za dvanáct let byly tedy ve výši 14 263 000,- všechny bezúročné , z větší části jsou splacené a splácení je prodejem sítí provozovateli zajištěno do úplného splacení během příštích čtyř let.

Není tedy pravda to, co šíří i někteří zastupitelé, že obec je na léta těžce zadlužena.

Jakákoli stavba bez vhodné půjčky je téměř nemožná. Jde jen o to, v jaké výši byla realizována, jak dlouho bude splácena a na jaký úrok byla poskytnuta. Bezúročné půjčky s tak dlouhou dobou splatnosti, byly velmi výhodné.

Druhé volební období v letech 1994 – 1998 bylo zcela ve znamení výstavby inženýrských sítí. Plánované ukončení stavby bylo v červnu 1998 
Zaplaceno bylo po vyúčtování nezbytných viceprací:


Vodovod 7 215 434,-
 
Plyn 9 420 490,-
 
Kanal. A ČOV 28 695 221,-
 
Půjčky a dotace jsou uvedeny výše.


Dotace Min. zemědělství na vodovod 2 520 000,-
 
Dotace Severoč. Vodárenské 6 789 000,-

Záruky za půjčky mimo obecního majetku byly od firem Ekostavby Ústí n.L., Aquapol Polepy, Tarmac – Severokámen. Z organizací t.j. Sokol. Obec zastavila budovu Mateřské školy, obecního úřadu a ČOV. 

Byla dále provedena oprava fasády a výměna oken v Mateřské škole 354 700,-
 
Výtah do školní kuchyně 110 000,-
 
Celková rekonstrukce Základní školy 2 962 731,-
 
Byl zakoupen objekt od ZD pro výstavbu náhradních bylů za částku 550 000,-
 
Připraven projekt na výstavbu bytů v předpokládané výši financování 6 660 000,-
 
Příspěvek přednosty Okr. Úřadu 1 000 000,-
 
Očekávaná dotace 3 330 000,-
 
Ve spolupráci se ZD byly zahájeny práce na rekonstrukci kotelny s kogenerační
 
jednotkou a připojení Základní a Mateřské školy na teplovod.
 
Byl postaven nový obecní dům se třemi byty na místě staré stodoly obecního úřadu v hodnotě 4 434 000,-

Finanční rozpočty obce na roky 1995 – 1998 

1995    20 790 232,- 
1996    28 417 184,- 
1997    19 566 005,- 
1998   12 405 582,- 

Finanční rozpočty obce na roky 1999 – 2002 


1999    13 785 000,- 
2000    16 241 164,- 
2001    14 241 000,- 
2002    16 813 900,-

V posledním volebním období byla odlišná práce Zastupitelstva obce oproti předchozím rokům. Projevil se často opoziční přístup některých zastupitelů k řešené problematice. Opozice nejenom v komunální politice by měla být konstruktivní, to znamená při zpochybnění některých řešených problémů by měl být předložen návrh jiný. Předpoklad je ovšem podrobné seznámení se s programem jednání .Snaha kritizovat všechno možné bez návrhu vlastního řešení, které není v rozporu se zákony a možnostmi obce, nevede k ničemu dobrému.

Koncem roku 1999 došlo k zakončení a kolaudaci inženýrských sítí. Stavba začala sloužit potřebám občanů a v konečné podobě i okolním obcím. Díky regulační stanici plynu a vybudovaným sítím se napojily okolní obce na plynovod a kanalizaci. Byla též poskytnuta kapacita čističky odpadních vod pro okolí.

V roce 1972 nezkolaudovaný bytový dům čp 300 se podařilo zapsat na list vlastnictví obce

Byl též zpracován a zapsán na list vlastnictví historický majetek obce – pozemky.

Byla zahájena rekonstrukce zakoupené hospodářské budovy na náhradní byty

Obec zahájila přípravné práce na stavbu domu s pečovatelskou službou. Byly též zahájeny projektové práce na stavbu odvádění povrchových vod. V poslední době se ukázalo, že tento záměr přišel v pravý čas Podobné problémy trápí mnoho obcí a vzhledem k intenzivním srážkám bude nutné hledat řešení k zajištění finančních zdrojů na realizaci staveb.

V roce 1999 byly též zahájeny práce na řešení praporu a znaku obce.

Byla zakončena výstavba náhradních bytů pro nájemníky domu čp. 72, celkové náklady převýšily 7 000 000 Kč.

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj byla poskytnuta ve výši 3 330 000,- Okresní úřad 1 500 000,- a Ministerstvo financí ještě v závěru stavby 1000 000,-

V srpnu roku 2000 byla zakončena úplná rekonstrukce objektu Mateřské školy. Uhrazeno bylo za stavební práce vč. ledničky, kuchyňské linky a nových lehátek s polštáři a přikrývkami 1 111 856,- Do školičky byly též zakoupeny nové hračky. Provoz tohoto zařízení jde zcela k tíži obce. Mateřská škola slouží občanům bezplatně.

Stále větší problémy činí zajištění provozu místního koupaliště. Vlastní bazén nebyl kvalitně proveden a celá stavba nebyla nikdy řádně zkolaudována. Není vyřešena ani pozemkově. Z tohoto důvodu nelze zajistit rekonstrukci, ale pokud se obec rozhodne provozovat toto zařízení, bude nutná nová výstavba. Finanční náklady na stavbu budou velmi vysoké, jistě přesáhnou částku 10 000 000 Kč. Otázka bude, kde tyto finanční zdroje zajistit a na úkor kterého záměru.

V květnu 2001 byl ustaven a řádně zaregistrován mikroregion Podřipsko. Sdružilo se osm obcí podřipska. Sídlo mikroregionu je v naší obci . Toto uskupení současně s následně zpracovanou strategií rozvoje obcí je základní podmínka pro jednání o možném získání finančních zdrojů pro výstavbu a zajištění potřeb obce z Evropské unie.

Byla zajištěna dotace Ministerstva pro místní rozvoj na potřebné dokumenty. Obec z vlastních finančních zdrojů uhradila částku nepřesahující 3 500 Kč. Pro obec i mikroregion byl též za pomoci uvedeného ministerstva zaveden Místní informační systém s kompletními mapovými podklady vedenými v počítači, které jsou k dispozici na vyžádání všem občanům.

Byl vybudován systém místního bezdrátového rozhlasu. Obec dotuje jednotlivé domovní příjmače. Tato možnost ještě není využita ve všech rodinách.

V letošním roce byla zahájena výstavba domu s pečovatelskou službou. (DPS) Bude vybudováno dvanáct různě velkých bytů, vč. jednoho bezbariérového. Stavba je finančně zajištěna jednak dotací, která byla získána ze Státního fondu rozvoje bydlení a jednak vlastními zdroji obce. Smlouva o dílo s firmou AKS Děčín je uzavřena na částku 10 324 580 Kč Dotace Státního fondu činí 8 400 000,- Realizace stavby je rozvržena na roky 2002 – 2003. Kolaudace se předpokládá v září příštího roku. Projektové práce a inženýrskou činnost hradí obec.

Byla zahájena stavba “Odvádění povrchových vod a úprava komunikací” a sice lokalitou Vodochody. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výběrového řízení s firmou RAVEL Ústí n. L. Financování je zajištěno zcela z prostředků obce. Dotační titul na stavbu toho charakteru nebyl vypsán. Aby bylo možné pokračovat v zajišťování finančních zdrojů na pokračování stavby, byla lokalita Vodochody oddělena od zbytku.

Obě části mají svá stavební povolení. Cena za první lokalitu dle smlouvy je 4 294 156 Kč. Bude ale řada nezbytných navýšení. Velké problémy činí telefonní kabely a jejich přeložky.

Byla též zajištěna oprava venkovní a části vnitřní fasády vč. výměny oken na budově obecního úřadu. Na celkovou rekonstrukci budovy bude do XI. 2002 připraven projekt a stavební povolení. Na opravu úřadu dosud nezbývaly peníze.

Za tři volební období obec hospodařila se 181 692 305 Kč


To jsou ve zkratce uvedené údaje o investicích a hospodaření obce. Za roky 1991 – 1992 Všechny informace byly průběžně podávány na jednáních zastupitelstva a ve “Zpravodaji”

Je stále mnoho práce, kterou bude třeba v průběhu příštích let zajistit. Vše se odvine od finančních možností obce. Dosud nebyl využit žádný bankovní nebo jiný úročený úvěr. Velmi výhodný bezúročný úvěr od Státního fondu je z větší části splacen

Jako vhodné se jeví usilovat o získání finančních zdrojů z fondů Evropské unie. Pro vstup do těchto fondů je třeba udělat celou řadu kroků a pečlivě zvažovat všechny okolnosti a rizika. Aby obec mohla průběžně pracovat na svých projektech a snažit se o získání potřebných prostředků, byl jako jeden z prvních kroků založen mikroregion a zpracována strategie rozvoje mikroregionu a obce.

 

Záměry obce pro příští období byly schváleny zastupitelstvem a jsou:

 

1.     likvidace a odvádění povrchových vod,úpravy místních komunikací a chodníků

2.     vybudování odstavných parkovišť

3.     další výsadba a úpravy veřejné zeleně

4.     rekonstrukce koupaliště

5.     úpravy sportovního areálu, školního hřiště a hřiště v mateřské škole

6.     výstavba bytů v objektu základní školy

7.     výstavba domu s pečovatelskou službou

8.     rekonstrukce rozhlasu a veřejného osvětlení

9.     rekonstrukce a úpravy hřbitova

10.  rozšíření kanalizace o přivaděč z pozemků určených územním plánem pro další zástavbu

Z těchto záměrů je již v současné době zajištěna výstavba domu s pečovatelskou službou a byla zahájena stavba „odvádění povrchových vod a úpravy komunikací „ ve Vodochodech Na DPS jsou fin. zdroje zajištěny, na stavbu „ Vodochody“ také.

Další prostředky bude nutné hledat pro pokračování této stavby a na všechny další uvedené projekty.

Bude dále třeba realizovat projekt rekonstrukce obecního úřadu, kde byla z vlastních zdrojů obnovena fasáda, osazena okna a ještě letos bude provedena oprava plechové části střechy na budově.

Pro bytový dům bude třeba vyřešit pozemkové narovnání a pak rozhodnout o dalším postupu. Tento objekt nebyl nikdy zkolaudován a teprve v poslední době se podařilo zapsat objekt na LV obce. Stav domu není dobrý. Byla zajištěna pouze kanalizační a vodovodní přípojka. Instalace plynu není zatím možná.

Jakým způsobem bude provozováno koupaliště rozhodne příští zastupitelstvo.

Ve škole bude třeba dokončit přestavbu střechy na tělocvičně. Je možné, že v průběhu příštích 5 – 6 let bude nutná výměna střešní krytiny na celém objektu.

Je připravena studie školního hřiště, které by mohlo sloužit veřejnosti pro mnohostranné sportovní vyžití.

Bude nutné přestěhovat a vybavit místní knihovnu. S umístěním je počítáno po rekonstrukci budovy obecního úřadu. Měla by zde být i možnost využití internetu pro veřejnost

Velmi nutné bude zajistit pozemky pro výstavbu rodinných domů a vybudovat na pozemcích inženýrské sítě a.t.d.

Vážení občané, v nastávajících volbách je třeba, aby každý zodpovědně a s rozvahou vybíral do vedení obce ty navržené kandidáty, kteří budou ochotni a schopni pokračovat v práci na rozvoji obce.

Je skutečně velmi nutné jít k volbám a svým hlasem vyjádřit svůj názor a tím rozhodnout o zastupitelích, kteří budou v příštím volebním období rozhodovat o jednotlivých projektech, financích a všech dalších věcech v místní samosprávě. Je nutné účastnit se veřejných jednání zastupitelstva a být informován o záměrech, průběhu prací, hospodaření obce, tvorbě místních vyhlášek a všech ostatních náležitostech.

Přeji Vám všem „šťastnou ruku“ při výběru svých kandidátů ve volbách do Zastupitelstva obce ve dnech 1 – 2 listopadu 2002

.Zvoleným zastupitelům přeji mnoho úspěchů ve volebním období 2002 – 2006.

Josef Mikula

starosta obce

 

Informace starosty

 

 

 

 

k probíhajícím a připravovaným stavbám v obci.

Informace starosty k probíhajícím a připravovaným stavbám v obci.

Dům s pečovatelskou službou - DPS Byla zahájena výstavba DPS. Stavbu provádí firma AKS Děčín podle projektu ing. Zvěřinové, firma INVEKO Litoměřice. Paní Inženýrka Zvěřinová též zajišťuje autorský dozor stavby. Inženýrská činnost Investservis Ústí

Elektroinstalace místní firma ELESTOR MRÁZEK Cena díla mimo projektu, autorského dozoru a inženýrské činnosti je 10 324 580,- poskytnutá dotace z Fondu rozvoje bydlení 8 400 000,- Zbytek do realizační ceny jde z rozpočtu obce. Na stavbu není čerpaný žádný úvěr. Financování je zajištěno na celou stavbu. Dokončení 08.2003

V domě bude 12 bytů, které obec bude přidělovat na základě žádostí a vyjádření příslušných úřadů k žádostem. Nejedná se o klasický bytový dům. Obec bude zajišťovat pečovatelskou službu pro případnou pomoc obyvatelům DPS. Nebudou poskytovány zdravotnické služby. Jedná se spíše o sociální službu těm, kteří z nějakého důvodu pomoc potřebují. Byty budou v různých velikostech od jednoho pokoje s kuchyňskou linkou po byt dvoupokojový. Každý byt bude mít svoje plynové topení a sociální zařízení. Jeden z bytů bude bezbariérový. V domě bude zřízen též výtah. V letošním roce bude postavena hrubá stavba vč. střechy a oken. Předpokládaný rozsah finančního plnění v roce 2003 Kč 4 151 000,- + DPH.

Odvádění povrchových vod

Stavba byla zahájena z vlastních zdrojů obce lokalitou Vodochody. Smlouva o dílo byla na základě výběrového řízení uzavřena s firmou RAVEL Ústí n. L. Cena za tuto část stavby je Kč 4 294 156,-

V této ceně není zahrnut projekt, inženýrská činnost a další nutné náklady, které vyplývají ze stavby.

Tato lokalita by měla být dokončena v listopadu 2002. Protože při výstavbě dochází k celé řadě nečekaných problémů, je možné, že dojde k částečnému posunu dokončení.

Velmi obtížné jsou úpravy mělko položených telefonních kabelů. Na mnoha místech je třeba udělat přeložky a tyto práce uhradit jako navýšené náklady stavby.

Dále bude třeba dokoupit a upravit koryto strouhy, která propojuje rybník s potokem. Strouha je zaměřena, geometrický plán bude zapsán s první kupní smlouvou, bude třeba zajistit změnu využití současných pozemků, které jsou vedeny jako orná půda, nebo ostatní plocha a zahrady, ale ve skutečnosti jsou vodním tokem. Jedná se asi o 15 různě velkých dílů.

Na stavbu jsou zajištěna zvláštní stavební povolení a tím je oddělena od ostatních lokalit.

Tento postup je nutný pro zajištění finančních zdrojů na pokračování stavby. Zde bude pravděpodobně nutné jednat o finanční prostředky z fondů Evropské unie. Je ale možné, že i naše ministerstva a vláda najdou nějaký dotační titul na stavby takovéhoto charakteru vzhledem k nedávným záplavám. I když žádná kanalizace nezabrání škodám z přívalových dešťů, v mnoha obcích začínají problémy s odváděním povrchových vod i při běžných srážkách.

Obecní úřad.

Byla zhotovena nová fasáda z venku budovy a částečně ze dvora objektu. Jsou osazena nová okna a venkovní dveře na poštu i úřad.

Byla zajištěna též dotace na část oprav budovy ve výši 200 000 Kč, ale z důvodu záplav již nebyla poskytnuta. Dosavadní práce a zajištění projektu na celkovou rekonstrukci budovy bylo hrazeno z rozpočtu obce.

Z vlastních finančních zdrojů bude též opravena střecha na části budovy v ceně 84 000 Kč.

Projekt na rekonstrukci zajišťovala firma INVEKO, ing. Zvěřinová a je již hotový. Stavební povolení bude vydáno v příštích dnech. Finanční zdroje na vlastní rekonstrukci bude nutné zajistit.

Mikroregion Podřipsko.

Pro všechny členské obce byla zpracována strategie rozvoje obcí a celého mikroregionu. Na uhrazení byla zajištěna dotace ve výši 70 000 Kč. Zbytek do ceny 100 000 za zpracování dokumentů bylo rozděleno mezi členské obce. Tento dokument je nutný pro zajištění řádného rozvoje obce v příštích letech a je jedním ze vstupních dokumentu pro jednání s Evropskou unií.

Rada rozhodla o odstranění laviček z autobusových čekáren. V čekárnách dochází k opakovanému ničení majetku obce. Lavičky byly neustále znečisťovány a posezení při čekání na autobus nebylo většinou možné

Bude jednáno o vybudování přechodu pro chodce před Základní školou.

Základní a Mateřská škola se stanou samostatnými právními subjekty s platností od 1.1. 2003.

PODĚKOVÁNÍ

Po nedávných povodních byla v obci vyhlášena sbírka na pomoc postiženým obcím. Občané přispěli jednak okamžitě poskytnutím nářadí, desifekčních a úklidových prostředků a jednak přímou finanční částkou.

Obec se podílela na pomoci finanční částkou Kč 30 000,- zakoupením desinfekčních a úklidových prostředků Kč 6 800,-

Celkem bylo od obce a občanů získáno Kč 76 750,- Tyto finanční prostředky byly odeslány na účty obce Křešice- pro opravu školy a městu Terezín.

Nářadí a úklidové prostředky byly předány do sběrny Červeného kříže a některé přímo obcím. (Terezín, Křešice, Mlékojedy, Chodouny)

Za poskytnutou pomoc a tím účast na likvidaci následků neštěstí v postižených obcích děkujeme všem dárcům.

Jako jedni z prvních nastoupili na likvidaci záplav někteří místní občané,členové hasičského sboru.

Tito lidé pomáhali z vlastní iniciativy ve všední dny, po nocích i o svátcích. Odčerpávali vodu pro Štětí a okolí, dále pro některé další obce Litoměřicka.

Jmenovitě se na těchto pracech podíleli: Čučka Pavel, Čučka Martin, Čejka Marcel, Kratochvíl Luboš, Novák Milan, Petrželka Radek a Suchý Vít.

Celkem odpracovali 918 hodin. Každý pracoval zodpovědně, bez ohledu na volné dny i noci. Není důležité na tomto místě uvádět počty hodin každého z nich. Naše poděkování patří bez rozdílu všem. Děkujeme též a.s. ASTUR za poskytnutou stříkačku, která nahradila poškozenou obecní. Na všechny tyto práce poskytla obec i nové plovoucí čerpadlo.

Josef Mikula

starosta obce

 

 

Z činnosti rady obce

 Zápis ze dne 2.4.2002

·         Rada obce schválila opravu lávky přes potok u koupaliště

·         Osazení sítě do oken Školní jídelny

·         Příspěvek pro Hospic Litoměřice

Zápis ze dne 15.4.2002

·         Rada obce schválila zadat provedení hydrogeologic.průzkumu firmě Ekohydrogeo

·         Uzavření nové nájemní smlouvy s Českou poštou

·         Podepsat souhlas s úpravou třídy pro umístění počítačů v ZŠ

 Zápis ze dne 29.4.2002

·         Rada obce schválila postup při výkupu pozemků od rybníka ve Vodochodech k potoku Čepel

·         Původní podmínky parkování vozidel České pošty před čp.2

Zápis ze dne 13.5.2002

·         Rada obce schválila provizorní řešení odkanalizování povrch.vod v ulici k Loucké

·         Sběr velkoobjemového odpadu pro občany zdarma v I. pol.měsíce června 

Zápis ze dne 27.5.2002

·         Rada obce schválila doprojektovat část ulice k Loucké a položení žlabovnic

·         Provozovat koupaliště v letních měsících za stejné vstupné tj. 15,- a 7,- Kč

·         Opravu části fasády čp.2 ze dvora a zhotovení zdi mezi dvorem čp.2 a čp.1

·         Podepsání smlouvy s firmou Eko-kom Praha o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů

·         Konání rybářských závodů na rybníce ve Straškově myslivec.sdružení u příležitosti MDD

Zápis ze dne 10.6.2002

·         Rada obce schválila výlet pro důchodce v září t.r. na Hlubokou

·         Objednání 3 smaltovaných tabulí pro označení obce se znakem

·         Příspěvek Fondu ohrožených dětí

Zápis ze dne 24.6.2002

·         Rada obce schválila otevření koupaliště 29.6.02

·         Vydání rozhodnutí o povolení provozu 2 ks výher. hracích přístrojů v herně p. Šámalové

·         Pronájem kiosku na koupališti p. Šámalové

 

Zápis ze dne 8.7.2002

·         Rada obce schválila zaslání kladného vyjádření na provozování veř.link.dopravy pro ČSAD na linku Libochovice-Praha

 

Zápis ze dne 22.7.2002

·         Rada obce schválila zaplacení úhrady za změnu užívání pozemku pro sběrový dvůr odpadu

·         Zrušení studny ve Vodochodech

 

Zápis ze dne 5.8.2002

·         Objednání 1000ks pohlednic obce se znakem

 

Zápis ze dne 19.8.2002

·         Rada obce schválila konání sbírky sběracími listinami za účelem poskytnutí pomoci obcím postižených povodněmi

·         Příspěvek obce do sbírky ve výši 30 tis.Kč

 

Zápis ze dne 2.9.2002

·         Rada obce schválila odstranění laviček z čekáren

·         Objednání 500 ks kalendářů s motivy obce

·         7člennou volební komisi pro komun.volby

 

Zápis ze dne 16.9.2002

·         Rada obce schválila sběr velkoobjemového odpadu pro občany zdarma dne 12.10.02

Z činnosti zastupitelstva obce

Z činnosti zastupitelstva obce – 15.4.2002

Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2002 o nakládání s odpady

·         obecně závaznou vyhlášku č.2/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

·         zakoupení pozemku od p. J.Šíbala nutného pro rozšíření cesty ve Vodochodech

·         uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu DPS

·         nákup pozemků pro narovnání majetkoprávních vztahů vodního toku mezi rybníkem a potokem Čepel

Z činnosti zastupitelstva obce – 5.8.2002

Zastupitelstvo obce schválilo počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2002-2006 – 15 členů

·         zřízení školního klubu v Základní škole s kapacitou 30 žáků

·         obecně závaznou vyhlášku č.3/2002 – řád veřejného pohřebiště

Z činnosti zastupitelstva obce – 16.9.2002

Zastupitelstvo obce schválilo zřizovací listinu Místní knihovny jako organizační složky obce

·         záměr obce zrušit organizační složku obce základní škola Straškov-Vodochody s účinností 31.12.2002

·         záměr obce zřídit příspěvkovou organizaci obce Základní škola Straškov-Vodochody s účinností od 1.1.2003.

·         záměr zřídit novou součást příspěvkové organizace obce – školní klub – s účinností od 1.1.2003

·         záměr obce zrušit organizační složku obce mateřská škola Straškov-Vodochody s účinností k 31.12.2002

·         záměr obce zřídit příspěvkovou organizaci obce Mateřská škola Straškov-Vodochody s účinností od 1.1.2003

Zástupce starosty: 
Marie Procházková

Nabídka

 

Na Obecním úřadě jsou k prodeji původní dvoukřídlá okna z domu čp.2 /Obecní úřad/. 1 kus za Kč 30,- Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě.

Komunální volby listopad 2002

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst Straškov-Vodochody

Volební program

Kandidátka

 

Jan BARTOŇ

Straškov

Věra SVOBODOVÁ

Straškov

Jan MAZOUREK

Straškov

Jiří TACHECÍ

Vodochody

Nataša PONERTOVÁ

Vodochody

Ludmila STRAKOVÁ

Straškov

Vladimír ROHÁČEK ml.

Vodochody

Pavel NOVOTNÝ

Straškov

Dana PONERTOVÁ

Vodochody

Aleš MARTINÁSEK

Straškov

Jarmila PETŘÍČKOVÁ

Straškov

Pavel STRACH ml.

Vodochody

Lenka JERSÁKOVÁ

Straškov

JUDr.Jitka ROUSOVÁ

Straškov

Marie PROCHÁZKOVÁ         

Vodochody

Kdo jsme:

Jsme skupinou občanů bez stranické příslušnosti a tím nezávislých na politický tlak

Co chceme:

Navázat na dosavadní úspěšné vedení a rozvoj obce ve spolupráci se Sdružením nezávislých tak jako dosud bez neúměrného finačního zatížení obce.

Co nechceme:

Narušování práce obecní samosprávy osobními a stranickými zájmy, které jsou v rozporu s potřebami obce.

Naše cíle:

Zvýšit zájem občanů o činnost obecní samosprávy a umožnit všem se na ni svými návrhy a připomínkami podílet. Pracovat na dokončení stávajících stavebních projektů a akcí:

·         odvádění povrchových vod

·         dům pečovatelské služby

·         stavební úpravy ZŠ /střecha, byty, hřiště/

·         rekonstrukci Obecního úřadu vč. umístění knihovny a internetu pro občany

·         rekonstrukci čp.300 vč. vyřešení majetkoprávních vztahů

Podílet se na

·         zajišťování základní dopravní obslužnosti

·         podporování dostupnosti zdravotní péče pro všechny občany

·         podporování rozvoje kultury, sportu a tělovýchovy se speciálním zaměřením na děti a mládež a využití volného času – stop drogy, kouření, alkohol

·         zlepšení životního prostředí a pořádku a dodržování vyhlášek

·         pomoci osobám sociálně potřebným , hlavně zdravotně postiženým a důchodcům

Připravit nové projekty na další rozvoj obce:

·         výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů

·         zajišťování finančních prostředků z různých zdrojů /SAPARD, SFRB/

·         zapojení do projektu cyklostezek Podřipska , spojenou s propagací obce

Pro realizaci těchto cílů jsou navrženi vhodní kandidáti, kteří chtějí v příštím volebním období pracovat ve prospěch naší obce a neleží jim na srdci jejich vlastní prospěch. Ve spolupráci se Sdružením nezávislých věříme, že bude vytvořeno obecní zastupitelstvo pro příští volební období, které bude pracovat ve prospěch a pro rozvoj obce Straškov-Vodochody v případě zvolení.

Proto vyzýváme všechny občany k účasti ve volbách, kde mají možnost vybírat z nezávislých kandidátů.

Věříme, že občané naší obce se zúčastní voleb dne 1. a 2. listopadu 2002 a správnou volbou zajistí pro příští volební období takové zastupitelstvo, které bude svou prací navazovat na výsledky minulých volebních období.

Všichni nezávislí kandidáti se představí občanům 23. října 2002 v 18 hodin na předvolební schůzi, kde přiblíží plány do budoucna a zodpoví dotazy.

K účasti zveme všechny občany.

KSČM

S lidmi pro lidi

Začátkem měsíce listopadu se budou konat volby do obecního zastupitelstva. Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy Vám tímto jako již tradičně předkládá svou vlastní kandidátku, složenou z členů této strany i nestraníků. Předem deklarujeme, že jsme ochotni spolupracovat v obecním zastupitelstvu s jakoukoli politickou stranou či sdružením nezávislých kandidátů a máme připraveného kandidáta na starostu obce.

V uplynulých letech probíhaly v obci dosti finančně náročné projekty a stavby, které byly a jsou financovány z dotací nebo bezúročných půjček či vlastních zdrojů. Do nového volebního období vstupuje obec s dluhem asi tři a půl milionu, který je kryt splátkami za odprodej plynofikace obce Severočeské plynárenské, takže obec je relativně bez dluhů.

Vzhledem ke katastrofálním povodním v létě letošního roku lze předpokládat, že zajišťování finančních prostředků z různých dotací a fondů bude velmi velmi složité.

Proto bychom se měli v následujícím volebním období soustředit na dokončení staveb, které jsou rozpracovány. Je to v příštím roce dokončení domu s pečovatelskou službou, jehož stavba je z velké části financována ze státní dotace, takže obec moc finančně nezatíží.

Složitější je to se stavbou odvodu povrchových vod a zpevnění místních komunikací, u které obec financuje z vlastních zdrojů jednu etapu /asi jedna čtvrtina z celé stavby/. Zajistit finanční prostředky na zbývající část stavby bude úkolem nového zastupitelstva. Spolu s okolními obcemi byl vytvořen mikroregion Podřipsko, kde přes jeho plán rozvoje existuje jistá možnost získat finanční prostředky na dokončení této stavby. Na obecním úřadu je připraveno nebo se připravuje několik staveb či rekonstrukcí, ale vše závisí na tom, zda se podaří pro tyto akce zajistit finanční krytí,protože ve vlastním rozpočtu obce mnoho peněz na tyto akce nebude. Chtěli bychom se zaměřit na poř

 

Začátek formuláře

Konec formuláře