Ročník 20, číslo 4 - 12/2001

Autor: Obecní úřad <ou(at)straskov.cz>, Téma: 2001, Vydáno dne: 26. 12. 2001


Vánoce - nejkrásnější svátky roku, Jan Neruda / Ukolébavka vánoční, Z činnosti rady obce, Václav Renč, Informace ze základní školy, Naše knihovna, Informace pro občany, Tělovýchova a sport, Činnost našich chovatelů, Vážení občané, Blahopřejeme.

Ročník 20, číslo 4 
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STRAŠKOV - VODOCHODY a ASTUR a.s.
 
Prosinec 2001

1.     Vánoce - nejkrásnější svátky roku

2.     Jan Neruda 
Ukolébavka vánoční

3.     Z činnosti rady obce

4.     Václav Renč

5.     Informace ze základní školy

6.     Naše knihovna

7.     Informace pro občany

8.     Tělovýchova a sport

9.     Činnost našich chovatelů

10.  Vážení občané

11.  Blahopřejeme

Vánoce - nejkrásnější svátky roku

Vánoční svátky jsou pevně zakotveny v evropské kultuře a jsou spojeny s křesťanskou myšlenkou posvátného zrození. 
V průběhu staletí si postupně jednotlivé národy vytvořily formy slavení těchto dnů, které se přirozeně trochu liší.
 
První písemné záznamy o českém způsobu oslav vánoc jsou z doby kralování Václava IV. v latinském spise, dnes archivovaném v universitní knihovně v Krakově.
 
Je zajímavé, že popsaných osm zvyků se dodnes ve značné části domácností uplatňuje, i když v jiném rozsahu.
 
Prvým zvykem byl půst v předvečer Štědrého dne, druhým vystrojení štědrovečerní večeře pro rodinu při otevřených dveřích pro náhodné příchozí, dále bylo zvykem obdarovat dárky sousedy a přátele, pojídat bílý chléb, vánočky a koláče, v šestém zvyku je připomenuto požívání více ovoce a ovazování kmenů stromů slámou, sedmým zvykem bylo koledování kněží a dětí s připomínkou, aby se to neměnilo v "chtivost peněz!". Jen poslední zvyk stlaní slámou do místností a kostela odpadl, i když je to myslím nahrazeno tím důkladným úklidem našich domovů v předvánočním období.
 
Tak vznikaly České vánoce, pro nás čas poetického kouzla, hlubokých prožitků, vzpomínek na dětství a na své předky, zapsaných do našich myslí natrvalo.

Předvánoční čas, representovaný dříve čtyřtýdenním půstem, rozjímáním při bohoslužbách v kostele, je dnes přec jen trochu jiný. 
Prvním ohlášením vánočního období je zvýšená reklamní kampaň supermarketů, upozorňujících na možnost nákupů nejrůznějších dárků za "senzační slevy" apod.. V rodinách se přec jen upevnil zvyk, původně německý, vyzdobit obydlí adventním věncem. Postupné rozsvěcování čtyř svící pěkně přibližuje dětmi toužebně očekávaný Štědrý den a vůně jehličí již připomíná stromeček. Stalo se dobrým zvykem pořádat v tomto období různé předvánoční výstavky, adventní koncerty, z nichž nejznámější televizní, získává od dárců vysoké příspěvky pro sociální účely.
 
Dosud se u nás na Podřipsku udržel zvyk slavení sv. Mikuláše , dětmi velmi oblíbený pro sladké dárky a i kouzlo pohledu na přestrojené postavy Mikuláše, čerta a mnohdy i anděla.
 
Ze straškovské historie víme, že dříve nadělovala dne 4. prosince i sv. Barbora a v 18. století v tomto předvánočním období působila žena v bílém přestrojená, které se říkalo Peruchta.
 
To byly tajemné bytosti obcházející domy v prosincových dnech a tichým chodem v prosincových dnech a tichým chodem po světnici způsobovaly dětem jakousi hrůzu.

Rozsvícený adventní věnec, návštěva Mikuláše, to vše je signálem pro velké gruntování příbytků, pro urychlené nakupování dárků, pečení tradičního pečiva, později i k přípravě a vaření slavnostních jídel. Vyvrcholením je Štědrý den, kdy na nás všechny při společné večeři dopadne ta skutečná vánoční nálada, spojená s očekáváním dárků. 
Při štědrovečerním stolování se obvykle sejde celá širší rodina.
 
Po slavnostní večeři dojde k rozdání dárků, umístěných pod rozzářeným stromečkem, což přináší nejvíce radosti dětem. Radost je vždy oboustranná, tedy jak pro dárce, tak i pro obdarovaného. Do pozdních hodin pak pokračuje slavnostní nálada při obvyklých štědrovečerních hrách. Každá rodina má svůj vlastní rituál, většinou nechybí zpívání koled, jinde se hraje na různé hudební nástroje apod..
 
Vánoční štědrost se projevovala i projevuje nejen k lidem, ale i ke zvířatům, které jsou rovněž součástí našeho světa. Dříve hospodář projevil svoji lásku ke svým zvířecím pomocníkům nějakou zvláštní pochoutkou a stejně tak i nyní každý popřeje svým "miláčkům" něco dobrého na zub.
 
Pro mnohé rodiny je závěrem včera návštěva půlnoční mše, kde si obvykle vyslechnou též chrámovou hudbu a zpěv.
 
I další vánoční dny na nás působí vše, co symboly vánoc připomíná. Hudebním projevem jsou krásné vánoční koledy, výtvarně působí jesličky, ale i obrazy a fotografie s vánočními náměty. Krásné Ladovy vánoční obrázky nás vždy svátečně naladí, stejně jako tóny Rybovy vánoční mše. Neruda, Vrchlický, Seifert i další čeští básníci napsaly tisíce veršů opěvujících kouzlo vánoc a jejich čtení a poslech nám dávají možnost to vše intenzivně vnímat a prožívat.
 
To základní, co vánoce lidem přejí je …." a na zemi pokoj lidem dobré vůle".
 
Je to přání platné i po dvou tisíciletích. Vždyť i v těchto vánočních dnech se na mnoha místech naší planety bojuje, dál trvá nenávist mezi národy i mezi jednotlivci.

Co toto poselství říká nám: Buďme k sobě vzájemně přátelští, štědří a milí.

Pamatujme v této době i na ty méně šťastné, kteří potřebují naši pomoc a potěchu. Jak by bylo krásné kdybychom si většinu tohoto svátečního chování zachovali i pro dny všední! Jak by tím zmizelo hodně závisti, nenávisti a protivenství! 
Proto si dnes všichni vzájemně popřejeme "šťastné a veselé".

-efel- 


Jan Neruda 
Ukolébavka vánoční

 

 

 

Spi, Jezulátko, spi! 
Zas chudých lidí chudé dítě
 
jen do jesliček položí Tě -
 
ach, kolikrát už lidstvu dáno
 
a Jidáši vždy zaprodáno,
 
spi, Jezulátko, spi!

Spi, Jezulátko, spi! 
Spi sladce na tom seně holém,
 
my dech tajíme všichni kolem,
 
vždyť Tobě, věčné pravdy synku,
 
je také třeba odpočinku.
 
Spi, Jezulátko, spi!

Spi, Jezulátko, spi! 
A nabeř v spánku nové síly,
 
máš konat ještě mnohou míli:
 
té cesty lidstvu ku spasení,
 
té ještě dlouho konec není -
 
spi, Jezulátko, spi!

 

Z činnosti rady obce

 

 

 

 

Zápis ze dne 20.8.2001

 • rada obce schválila uzavření smlouvy na výměnu oken a osazení dveří v budově OÚ čp.2
 • opravu střechy na čp.300
 • provozování výherního hracího přístroje v herně u p.Šámalové
 • smlouvu na projekt úpravy hřiště u ZŠ
 • opravu zastávky směr Praha

Zápis ze dne 3.9.2001

 • rada obce schválila ukončení provozu koupaliště 2.9.
 • zabudování bezpečnostního zámku do vchod.dveří budovy OÚ a do prodejny novin oplechované dveře zateplené
 • revizi houpačky na hřišti MŠ
 • instalaci nového bojleru ve ŠJ a zakoupení varné konvice
 • objednání výbojek a zapalovačů pro VO a vánoční výzdobu pro Vodochody
 • další úpravu ulice v nové zástavbě vč. dopravních značek

Zápis ze dne 17.9.2001

 • rada obce rozhodla objednat zhotovení chodníku ze zámkové dlažby na přístupu k MŠ
 • rada obce schválila objednání zaměření pozemků a GP - vodní tok ve vlastnictví manž.Králových a p.Břečkové
 • pronájem pozemku v k.ú. Vodochody p. Kruckému
 • uzavření smlouvy o spolupráci s firmou Eko-kom ve sběru a třídění komunál.odpadu vč.odměny

Zápis ze dne 1. 10.2001

 • rada obce rozhodla uspořádat sběr velkoobjemového odpadu 10.11.
 • uzavřít smlouvu na opravu fasády domu čp.2 s firmou p. Bibiš Mnetěš

Zápis ze dne 15.10.2001

 • rada obce schválila opravu praskl.vodovodu v čp.2
 • prodloužení žlabů v nové zástavbě

Zápis ze dne 29.10.2001

 • rada obce schválila vyřešit záměr bezúplatného převodu obec.majetku na TJ Sokol

Zápis ze dne 12.11.2001

 • rada obce schválila invent. komise a harmonogram inv.prací
 • příspěvek Kč 3000 na Mikulášskou zábavu pro děti
 • prominutí poplatku ze vstupného na Mikuláš.zábavu 1.12.01 TJ Sokol
 • zaslat upozornění všem nájemníkům čp.189 o zákazu pálení plastů, pneumatik a kabelů

Zápis ze dne 26.11.2001

 • rada obce schválila příspěvek důchodcům na obědy ze soc.dávek od 1.6.01
 • provoz VHP v herně p. Šámalové
 • rada obce rozhodla řešit vlhkost v bytě p. L.Novákové
 • zajistit květináče na prostranství před OÚ a jejich umístění

Z činnosti zastupitelstva obce - 29.10.2001

Zastupitelstvo obce schválilo zůstat na úhradě ceny za svoz, třídění a zneškodnění odpadů fyzickými osobami 
Kupní smlouvu o prodeji plynárenského zařízení
 
Rozpočtové změny

Zástupce starosty: Marie Procházková 


Václav Renč

1911 - 2001

Bez velkých oslav a bez hluku vzpomněli jsme ve středu 28. listopadu nedožitých 90. narozenin našeho rodáka, velkého českého básníka Václava R e n č e . 
Jeho rodný dům ve Vodochodech čp.5 jsme před deseti lety slavnostně ozdobili pamětní deskou. Společně s Obcí spisovatelů jsme tehdy v Sokolovně uspořádali výstavu autentických dokladů o jeho životě a díle.
 
Při slavnostním odpoledni jsme tehdy vyslechli přednášky o jeho životě a výsledcích jeho tvůrčí práce od jeho druhů ba i spoluvězňů.
 
Ukázky z jeho básní tehdy přednesl člen Národního divadla Radovan Lukavský.
 
Celá veřejnost tam vzdala hold této velké osobnosti české kultury.
 
Kromě básnického díla byl totiž autorem mnoha dramatizací uváděných v Národním divadle v Praze i na dalších scénách.
 
Jeho velký talent se velmi záhy projevil a pamatuji si, že již v roce 1938 bylo jeho jméno uváděno v učebnicích literatury, včetně údaje o jeho narození ve Vodochodech. Bohužel politické dění, zejména pak doba po roce 1948 mu znemožnila pokračovat v tvorbě a komunistická diktatura ho nakonec v roce 1951 zatkla a v inscenovaném procesu i odsoudila na 25 let do vězení.
 
Až po dlouhých jedenácti letech věznění v Leopoldově byl dočasně propuštěn.
 
I v dlouhých samovazbách ve tmě a při nedostatečné stravě se mu v hlavě rodily další verše. Ty sděloval svým spoluvězňům, kteří se je učili nazpaměť a později napsaly na cigaretové papírky. Po čase podařilo se je vynést a staly se pak součástí další básnické sbírky Václava Renče.
 
Dlouholeté věznění neblaze působilo na zdraví a tak Václav Renč ve svých 62 letech umírá. Pohřben je v Brně, kde naposledy bydlel.
 
Jeho vztah ke Straškovu-Vodochodům byl dán jeho otcem, který byl za 1.světové války v čsl.legiích v Rusku a vrátil se až v roce 1920. Později bydleli v Praze, ale básník i jeho sestra často trávili prázdniny ve Straškově u tety a neb ve Vodochodech u strýce.
 
Básnický talent a vztah k dramatickému umění po Václavu Renčovi zdědili i jeho potomci. Syn Ivan i vnuk Filip se proslavili jako filmoví režiséři.
 
Václav Renč je jistě nejslavnějším rodákem naší obce. Vzpomínka na něho zůstává nejen v srdcích těch, kteří mají vztah ke kultuře, ale i v srdcích pamětníků a rodáků. Obec trvale pečuje o jeho pamětní desku a nikdy neopomene obnovovat na ní umístěný věnec.
 
Hlavně však žije jeho dílo. Znovu jsou vydávány jeho básně i dramata. Vykřičníkem zůstávají hrůzné činy komunistické justice, které ochudily nejen českou literaturu a divadlo o tvorbu, kterou by jistě Václav Renč vytvořil v době , kdy byl nezákonně vězněn , ale i v době, o kterou byl jeho život útrapami věznění zkrácen.

-efel- 


Informace ze základní školy

Ve školním roce 2001/2002 nastoupilo do školy 219 žáků. 
Školní družina se pro velký zájem rozšířila o další oddělení. Děti mohou po 14.hodině navštěvovat tyto kroužky: výtvarný, literární, přírodovědný, tělovýchovný, hudební, modelářský, kroužek německého jazyka, ručních prací, hry na zobcovou flétnu, stolního tenisu a kopané.
 
Pro děti s vadou řeči jsou zřízeny dvě logopedické poradny pod vedením Mgr.Zázvorkové A. a Brlicové H., která dochází dvakrát týdně za dětmi do mateřské školky. Poradnu DAP vede výchovná poradkyně Mgr. Machová A.. Tuto poradnu navštěvují žáci s poruchami učení dvakrát týdně.
 
Od září se žáci zúčastňují sportovních soutěží v kapané a vybíjené v rámci okresu. Žáci 3. a 4.ročníku zahájili povinný plavecký výcvik.
 
Od září školního roku 2001/2002 se ve 4.třídách vyučují dva cizí jazyky - anglický a německý.
 
Naše škola se zapojila do celostátní soutěže ve sběru papíru. Výsledky sběru jednotlivých tříd jsou vyvěšeny u hlavního vchodu. Pokračujeme ve sběru plastových lahví. Obracíme se touto cestou na veřejnost s prosbou, aby nepotřebný papír i plastové lahve věnovala naší škole.
 
Dne 4. prosince se dvacet nejlepších žáků II.stupně zúčastnilo Mikulášské diskotéky pro náctileté v Praze. Všichni obdrželi vstupenky a tombolenky zdarma, jedna žákyně vyhrála mobilní telefon.
 
Žáci 9.tříd, kteří se připravují na svá budoucí povolání navštívili výstavu v Litoměřicích, kde se prezentovala učiliště a střední školy. S výchovnou poradkyní se zúčastnily akce k volbě povolání na Úřadu práce v Roudnici n.L.. Rodiče vycházejících žáků byli informováni na třídních schůzkách zástupci středních škol a učilišť.
 
10.prosince otvíráme již tradičně Vánoční výstavku dětských prací vánoční besídkou v 15 hodin. Výstavka bude přístupna veřejnosti denně od 7.30 hod. do 15 hodin a bude ukončena 14.12.2001.
 
Vedení školy, pedagogický sbor i žáci děkují sponzorům /nepřejí si být jmenováni/ za nepeněžní dary.

Všem přejí hezké prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, zdraví a osobních úspěchů v roce.

Za ZŠ Straškov-Vodochody 
Mgr.Brožová B., ředitelka školy
 


Naše knihovna

Každé pondělí odpoledne je otevřena naše obecní knihovna a tak mnoho dětí a i dospělých občanů má právě tento den možnost vypůjčit si svoji oblíbenou knihu a neb časopis. 
Knihovna je díky obětavé práci paní Krausové velmi odborně vedena a dobře zásobena vlastními knihami a časopisy, ale pravidelně je i doplňována zápůjčkami z Okresní knihovny v Litoměřicích. Každý zájemce má možnost dobře si vybrat podle svých zájmů. Většinu knih Krausovi opatřili novými průhlednými přebaly a návštěvník má tedy výběr usnadněn i dle vyobrazení na obálce knihy. Kromě zábavných knih jsou k vypůjčení i knihy odborné a to z různých oborů.
 
Rovněž tak nabízené časopisy poskytují informace z oblasti bytové kultury, zahrádkářství, chovatelství a dalších zájmových činností.
 
Současné ceny knih a časopisů přec jen částečně nás vedou k omezení vlastních nákupů knih. Výpůjčka knihy v naší knihovně je pak jistě výhodným a levným řešením. Vždyť poplatek za zapůjčení je u nás minimální.
 
Obecní knihovna má v naší obci velkou tradici a vznikla zde prakticky již na počátku národního obrození. Kromě obecní knihovny měla svoji knihovnu i škola, která vedla děti k pravidelné četbě. Ve Straškově však byla i knihovna sokolská a církevní .
 
Stávající knihovna na tuto tradici tedy dobře navazuje.
 
Naše obecní knihovna je pravidelně využívána mnoha občany a zejména i dětmi. Každému návštěvníkovi se dostane přátelského přijetí, ochotně rady při výběru od knihovnice paní Krausové. Je pak předpoklad, že se stane nadále pravidelným návštěvníkem knihovny.
 
Velmi oceňujeme tuto velmi potřebnou a obětavou práci naší knihovnice a moc za ni děkujeme.

Redakční rada 


Informace pro občany

Hospic sv. Štěpána , Rybářské nám. 662/4, 412 01 Litoměřice, děkuje za dar, který poskytla naše obec ve výši Kč 3 000,-. 
Finanční prostředky byly použity na další potřebné chybějící vybavení hospice zdravotní technikou pro pacienty těžce nevyléčitelně nemocné, kteří jsou v Hospici sv. Štěpána hospitalizováni.

Dobrovolné příspěvky mohou občané zasílat na účet č. 100 233 4359/0800.

Obecní úřad 


Tělovýchova a sport

Tělocvičná jednota se svými více než dvěma sty členy je jistě největší společenskou organizací v obci. 
Ve svých oddílech dává možnost všem členům k pohybové aktivitě a to rekreační i sportovní a to v několika samostatných oddílech.
 
Nejpočetnějším oddílem je oddíl všestrannosti, který nabízí různé druhy činnosti. Má zkušené cvičitelky, jejichž okruh se v letošním roce rozšířil o další dvě absolventky župního kursu cvičitelek. Pravidelně cvičí skupiny starších a mladších žen, společně starší a mladší žákyně a nově bylo zahájeno i specielní cvičení rodičů s dětmi.
 
Oddíl kopané dobře representuje jednotu i obec v řadě soutěží v okrese i kraji. Družstvo mladších žáků se umístilo v podzimní soutěži kadetů na 2.místě, stejně jako družstvo žáků.
 
Dorostenci rovněž v okresní soutěži přezimují na stejném druhém místě podzimní tabulky. Největší zájem je přirozeně o krajskou soutěž, ve které straškovští fotbalisté obsazují střed tabulky, v současné době pak 7.místo. Tento oddíl je finančně nejnáročnější. Stoupající dopravní náklady, zvýšené odměny rozhodčím i sportovní vybavení a údržba hřiště vyžaduje, aby oddíl získával finanční prostředky i u sponzorů apod.. Velkou pomocí by bylo kdyby se zvýšila i návštěvnost jednotlivých utkání na vlastním hřišti. V okresní soutěži působí B mužstvo a v současné době je na 7 místě aktuální tabulky.
 
Velmi čilý je jezdecký oddíl Sokola , o jehož bohaté činnosti jsme informovali v minulém čísle Zpravodaje.
 
Rekreačními sporty, které jsou zde provozovány je nohejbal a kulturistika a je škoda, že prakticky zanikl oddíl stolního tenisu, který dříve nás úspěšně reprezentoval i v krajské soutěži.
 
Je přirozené, že v naší obci jsou možnosti uplatnit i další sportovní a pohybové aktivity a všichni, kdo mají o podobnou činnost zájem, jsou mezi námi vítáni. Co třeba "Petang" a nebo odbíjená apod..
 
Sokol, vědom si své tradice, se stará i o společenský život v obci. Pořádá každoročně dva plesy, karneval a mikulášskou a to i pro děti apod.. My starší pamatujeme i ochotnická divadla a dětská představení a akademie. Nebylo by hezké alespoň k těm dětským se vrátit? Je třeba jen trochu odvahy a několika hodin ze svého volna a děti by to jistě uvítaly.
 
Všechny ty dosavadní úspěchy jsou dílem činovníků, trenérů, cvičitelek i dalších členů jednoty a ti si jistě zaslouží náš dík. Vždyť když vidíte dvacet až třicet chlapců, jak pod vedením trenéra plní různé herní kombinace, máte jistě na rtech poděkování tomu, kdo pro ně a vlastně i pro nás všechny, obětoval svůj volný čas. Nechť alespoň tento náš veřejný dík patří všem těm obětavcům, aby měli chuť v té své práci pokračovat.
 
Stejný dík pak patří hlavním dotátorům, tj. Obecnímu zastupitelstvu, Sokolské župě Podřipské, ale i všem těm podnikům i drobným dárcům, kteří jakkoli přispěli k financování naší činnosti.
 
Závěrem přejeme všem našim příznivcům i členům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2002 jen samé šťastné a spokojené dny při hezké životní pohodě.

Výbor TJ Sokol Straškov-Vodochody 


Činnost našich chovatelů

Základní organizace Českého svazu chovatelů Straškov-Vodochody pořádala v letošním roce již 6. okresní výstavu. 
Naše organizace má 16 členů + 3 mladé chovatele.
 
Okresní výstavu zajišťuje celkem 7 členů.
 
V letošním roce vystavovalo 115 vystavovatelů z okresu Litoměřice, Kladno, Slaný, Mělník, Ústí n.L., Děčín.
 
Bylo vystaveno 450 ks králíků všech plemen. 90 voliér velké i zakrslé drůbeže, 250 ks holubů a 65 voliér exotického ptactva.
 
Dále byla samostatná expozice vodní drůbeže př.Schustra a př.Červeného z Roudnice n.L., která velice zpestřila výstavu.
 
V odboru králíků bylo uděleno 28 čestných cen.
 
Mezi oceněnými byli také naši členové, kteří jsou špičkovými chovateli a uznávanými odborníky v republice. Je to přítel Strach Pavel, který získal v Rakousku velmi dobré hodnocení. Dalším chovatelem velmi dobře oceněným je př. Pengl Václav. V odboru drůbeže je velmi dobře hodnocen př. Duchoslav J, Hanzlík Pavel, Pešek František, Petrželka Zdeněk . Z odboru holubů je to př. Holota Zdeněk, který získal také čestnou cenu a je uznávaným chovatelem holubů. Toto jsou prakticky členové, kteří zajišťují chod celé okresní výstavy. Tato výstava je velice náročná na čas a finance. Proto nás velice mrzí, že ze strany místních občanů i členů zastupitelstva je velmi malý zájem o zhlédnutí této výstavy.
 
Kdybychom neměli sponzory, nemohli bychom takou velkou výstavu pořádat.

A proto bych chtěl všem našim členům a sponzorům poděkovat a popřát jim hodně zdraví a chovatelských úspěchů v roce 2002.

Za ZO ČSCH: Petrželka Zdeněk 


Vážení občané,

Před koncem roku bývá vhodné krátké ohlédnutí za rokem minulým a malý pohled do roku příštího. 
Zahajujeme práce na údržbě budovy obecního úřadu. Byla vyměněna okna, dveře a na jaře příštího roku bude zhotovena nová fasáda. Jsou hotové úpravy kolem mateřské školy vč. rozšířeného hřiště.Pracujeme na vandalsky zničených autobusových čekárnách. Je nepochopitelné a hloupé počínání některých dětí v souvislosti s ničením tohoto majetku.Oprava čekárny přijde na více než 15 000 Kč a nově opravená u sokolovny je opět ničena. Pokud bude docházet dále k takovémuto počínání, zůstanou nástupiště bez přístřešků. Opakovaně investovat do rekonstrukcí čekáren nebude možné.
 
Velký problém je místní koupaliště a o jeho dalším osudu budou vedena jednání.
 
Stavba nebyla nikdy legalizována a v případě úprav půjde tedy o novou stavbu se všemi náležitostmi a hlavně vysokými pořizovacími náklady.
 
Podařilo se dohodnout opravu bývalé E55 v průtahu obcí a zajistit opravu povrchu před obecním úřadem. Tento prostor zajišťovala finančně obec a bude nutné osadit kolem plné čáry před budovou úřadu a pohostinství betonové květináče. Projekt je schválen a pouze tímto způsobem bude omezeno nedovolené parkování v těchto místech.
 
V roce 2002 chystáme zahájení další velké stavby v obci, a to odvádění povrchových vod a úpravu komunikací. Pokud to bude možné z pohledu financí a připravenosti stavby, bude zahájeno ve II.čtvrt.příštího roku I.lokalitou, která zahrnuje kanalizační stoku z "nové zástavby do potoka a dále úpravu komunikací v této části.
 
Rozsah prací bude dán finančními možnostmi obce. Zcela určitě nebude obec schopná financovat celou stavbu z vlastních zdrojů. Bude nutné jednat o finanční pomoci, ať již z dotačních titulů jednotlivých ministerstev , nebo se pokusit získat finanční prostředky z evropské unie. Jeden z těchto programů - SAPARD - se otevře pravděpodobně v březnu roku 2002.
 
Možnost podat žádost na této úrovni je podmíněna celou řadou úkonů a dokumentů.
 
Bylo nutné založit Mikroregion. Ten je vytvořen, byl nazván Podřipsko a pracuje. Zahrnuje okolní obce vč. Černoučka, Ctiněvse a Ledčic - celkem osm obcí. Bude třeba dokončit strategii rozvoje Mikroregionu. Důležitý a náročný bude též další dokument - studie proveditelnosti. Ve spolupráci s Agenturou regionální rozvoje Ústí n.L. a firmou Investservis Ústí n.L. jsou potřebné dokumenty zajišťovány.
 
K zahájení je připravena výstavba domu s pečovatelskou službou. Obec byla zařazena na první místo v okrese Litoměřice vzhledem k potřebě tohoto zařízení.
 
Protože ani zde nestačí finanční možnosti obce pro zajištění výstavby, je průběžně jednáno s Ministerstvem pro místní rozvoj a Státním fondem rozvoje bydlení o poskytnutí potřebné finanční pomoci.

Příští rok bude rokem voleb do Parlamentu i voleb komunálních.

Přeji všem občanům Straškova i Vodochod šťastnou ruku ve volbě pro rozvoj obce i státu. 
Radostné vánoce, pevné zdraví a úspěšný rok 2002.

Josef Mikula 
Starosta obce
 


Blahopřejeme

 

 

 

V měsíci říjnu 2001 oslavili své životní jubileum:

Paní Jarmila Turková, Straškov 166 
Paní Věra Hančová, Straškov 54
 
Pan Miroslav Kotalík, Straškov 157
 
Pan Miroslav Rubín, Straškov 1
 
Paní Marie Rubínová, Straškov 1
 
Paní Věnceslava Patlejchová, Vodochody 88
 
Paní Hana Němečková, Straškov 53

V měsíci listopadu 2001:

Paní Marie Kapitánová, Vodochody 97 
Pan Václav Jandík, Vodochody 82
 
Paní Hedvika Mazourková, Straškov 162
 
Paní Marie Vobořilová, Straškov 295
 
Pan Antonín Svoboda, Vodochody 30
 
Pan Jan Podrábský, Vodochody 310
 
Paní Vlasta Švecová, Vodochody 90
 
Paní Helena Týlová, Straškov 117

35. výročí uzavření sňatku Vladimíra a Václav Marešovi 
25. výročí uzavření sňatku Dagmar a Jiří Klímovi

V měsíci prosinci 2001 oslaví své životní jubileum:

Pan Karel Mareš, Vodochody 80 
Paní Valérie Lísková, Vodochody 95
 
Pan Vladimír Bláha, Straškov 188
 
Pan Josef Palička, Straškov 12
 
Paní Zdeňka Schrotterová, Straškov 173
 
Pan Eduard Antoch, Straškov 28

40. výročí uzavření sňatku Štefanie a Václav Hančovi

 

Začátek formuláře

Konec formuláře