Číslo 3/2000 LISTOPAD 2000

Vydáno dne 26. 01. 2006 (2532 přečtení)

Volby 2000, Vlastivědný sborník Podřipska, Jak ten čas letí ……, Informace starosty obce, Úprava sportovního areálu, Odvádění povrchových vod Straškov-Vodochody, Koupaliště, Z činnosti obecní rady, Nejužívanější drogy v ČR a něco o nich, Informace Základní školy, Tělovýchova a sport, Blahopřejeme, O čem se hovoří …………, Poděkování. 

Číslo 3/2000 LISTOPAD 2000

 

1.     Volby 2000

2.     Vlastivědný sborník Podřipska

3.     Jak ten čas letí ………

4.     Informace starosty obce

5.     Úprava sportovního areálu

6.     Odvádění povrchových vod Straškov-Vodochody

7.     Koupaliště

8.     Z činnosti obecní rady

9.     Nejužívanější drogy v ČR a něco o nich

10.  Informace Základní školy

11.  Tělovýchova a sport

12.  Blahopřejeme

13.  O čem se hovoří …………

14.  Poděkování

Nahoru Volby 2000

 

V neděli 12. listopadu 2000 se uskuteční prvé volby zastupitelstev nově ustavených územně-správních celků - krajů. Naše obec je součástí Ústeckého kraje, který zahájí svou činnost dnem 1.ledna 2000.

Dle výsledku těchto voleb vznikne 55-členné zastupitelstvo kraje, které na svém zasedání zvolí pak ze svého středu krajského hejtmana a další řídící orgány.

Česká republika se člení na obce, které jsou základními samosprávnými celky a na 14 krajů, které jsou vyššími samosprávnými celky. Do dvou let dojde ke zrušení současných okresů. Cílem této nové organizace je přiblížit řízení co nejblíž k občanům. Volební období krajů i obcí je čtyřleté.

V naší obci se současně uskuteční volby senátora za oblast Litoměřicka na další šestileté období. Do příslušné volební urny budeme tedy vkládat dvě obálky s příslušnou kandidátkou.

Považujeme za potřebné podat několik podrobnějších informací o způsobech volby:

Volební místnost v budově školy bude otevřena v neděli dne 12. listopadu 2000 od 8.00 hodin do 22.00 hodin. Volby jsou tedy jen jeden den. Nejpozději 3 dny před datem voleb obdrží všichni občané, kteří mají trvalé bydliště v naší obci příslušné kandidátní listiny v modré obálce a to kandidátky pro volby do krajského zastupitelstva i pro volbu senátora.

Volič při příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost občanským průkazem a nebo cestovním pasem. Po záznamu do volebního seznamu obdrží dvě nové obálky označené razítkem obce, jednu šedou pro volby krajského zastupitelstva a žlutou pro volbu senátora. Po příchodu za zástěnu vloží do obálky šedé zvolenou kandidátku krajského zastupitelstva /velkou A 4 / a do žluté obálky - zvolenou kandidátku senátora /malou A 5/. Takto upravené nezalepené obálky vloží do volební urny.

Kandidátku do krajského zastupitelstva může každý volič dle své úvahy upravit pro přiznání preference určitého kandidáta. Preference se projeví zakroužkováním jednoho až čtyř pořadových čísel před jménem kandidáta. K jinak označené preferenci se nepřihlíží.

Pokud volič omylem vloží do stejné obálky kandidátku senátora i do krajského zastupitelstva - jedná se o neplatný hlas. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky přetržené, které nejsou na předepsaném tiskopise a které nejsou vloženy do příslušné obálky.

Pokud nezíská u voleb do senátu žádný z kandidátů nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů - uskuteční se druhé kolo těchto voleb a to 19. listopadu 2000. To budou již jen dva kandidáti, kteří se umístili na 1. a 2. místě v prvém kole. Toto druhé kolo se uskuteční za stejných podmínek opět v místní škole. Příslušné kandidátky obdrží voliči přímo ve volební místnosti v den voleb.

Věříme, že většina občanů chápe význam těchto voleb pro další rozvoj státu a zejména našeho kraje a potvrdí to svou účastí na těchto volbách.

 

Okrsková volební komise 
Straškov-Vodochody

 

 

 

 

Nahoru Vlastivědný sborník Podřipska

 

Náhodně jsem dostal do ruky dětskou rukou svázaný prvý ročník Vlastivědného sborníku Podřipska.

Připomnělo mi to mou školní docházku do straškovské školy, kdy jsem si stejně jako mnoho dalších spolužáků tento dětský časopis kupoval a velmi pozorně četl.

Vydavatelem byla Učitelská Budeč roudnická a prvým redaktorem v r.1923 byl učitel Antonín Herynk.

Já si přirozeně pamatuji až další ročníky, kdy byl redaktorem pan učitel Zimerman. Tento časopis se věnoval historii regionu a udělal mnoho pro rozvíjení poznání o minulosti i krásách našeho nejbližšího okolí.

Do sborníku přispívali především učitelé, kteří pak psali o dějinách své obce a pokud si dobře vzpomínám, psal tam i náš pan řídící Krotil.

Úvodní číslo tohoto prvého ročníku se přirozeně věnovalo též památné hoře Podřipska a nebude jistě na škodu, když se i my dnes seznámíme s jedním článkem:

 

Jméno hory Říp

Pojmenování hory Říp a vyklad tohoto jména není bez nesnází, ačkoliv mnohý z nás se ptá, proč se hora tak jmenuje.

Jméno Říp bylo od pradávna různě vykládáno. Nejstarší náš kronikář Kosmas píše Rip, protože tehdy neměli v českém jazyce hlásku ř. O původu jména Rip Kosmas nic nepraví. Později se ve starých kronikách vyskytují různé zkomoleniny: Zřit, Ržitt, Zřist, Hřzit, Zrzit, Zrzip. Leč v ústech lidu pod Řípem sídlícího povždy udržel se správný název Říp.

Je Říp jméno původu slovanského nebo ciziho? První, kdo pochyboval o slovanském pojmenování této hory, nebyl nikdo menší než pravdivý historik F. Palacký, který soudil, že tak jako jména Labe, Vltava i Říp je dědictví po národech na sever od nás bydlících, které slovem rip a nebo rif označovaly horu.

A tak soudí i historik Václav Chaloupecký, že jméno Říp je jedním ze svědectví o národu keltském, Bójích, kteří tu někdy od třetího století před Kristem bydlili a osamělé hory jménem Ripp nazývali.

Dnešní spisovná čeština je jistě trochu jiná, ale výstižně psaný krátký článek zanechal v mysli dítěte dobrou informaci a pocit hrdosti k dominantě svého kraje. To vše bylo před 80-ti lety.

Obdivujeme dnes práci těchto učitelů. Byli v té době poměrně dobře finančně i společensky hodnoceni a odváděli velkou práci na vzdělávání nejen dětí, ale i kulturním, sportovním rozvoji obce a celého regionu.

Jak to s učiteli bylo po padesáti letech dokumentuje následující článek.

 

 

 

 

Nahoru Jak ten čas letí ………..

 

Povídáme si o tom, jak ten čas utíká a zdá se nám, že se téměř nic nezměnilo.

A najednou při úklidu starých papírů narazíme na dokument 30 let starý a po přečtení si myslíme, že je snad ze středověku a nemůžeme pochopit, jak bylo něco takového možné. Vždyť již v té době naše socialistická republika podepsala Chartu lidských práv! Kdo nepodepsal, byl propuštěn!

 

Přečtete si také a posuďte , zda byl propuštěn v souladu se zákonem:

Slib učitele podle Pracovního řádu čl.7 z r.1971:

 

"Slibuji , že budu vždy pracovat v zájmu dělnické třídy 
a uskutečňovat politiku Komunistické strany Československa. 
Budu věrný Československé socialistické republice a budu 
obhajovat a upevňovat její socialistické zřízení. 
Slibuji, že budu zachovávat ústavu Československé socialistické 
republiky i ostatní zákony a právní předpisy, budu svědomitě plnit 
své povinnosti a pokyny vedoucích pracovníků a zachovávat mlčenlivost 
v pracovních věcech. 
Budu podle zásad komunistické výchovy pěstovat v žácích lásku k 
socialistické vlasti. Povedu je k úctě k dělnické třídě a 
Komunistické straně Československa. 
Budu je vychovávat v duchu marxisticko-leninského světového názoru. 
Zavazuji se rozvíjet u mládeže internacionální cítětí a prohlubovat 
přátelství se socialistickými zeměmi, zejména se Sovětským svazem. 
Jsem si vědom toho, že svým osobním životem, postoji a jednáním, 
účastí na veřejném životě a vystupováním, podstatně ovlivńuji jako 
socialistický učitel chování žáků i nejbližší veřejnost.

Při veškerém svém jednání budu mít na zřeteli prospěch 
Československé socialistické republiky a jejího lidu.

Jsem si vědom důsledků, které by pro mne vyplynuly 
z nesplnění slibu!

…………………………………. 
Vlastnoruční podpis

Komentář si jistě udělá každý sám, zejména z tě závěrečné výhružky.

 

F.L.

 

 

 

 

Nahoru Informace starosty obce

Mateřská škola

V úterý 22.8.2000 byla kolaudací zakončena rekonstrukce mateřské školy včetně napojení objektu na kanalizační síť. 
Kolaudační řízení proběhlo bez závad a zařízení slouží opět rodinám s dětmi.

Provoz Mateřské školy je financován plně obcí.

Poplatek za umístění dětí není požadován.

Budova je vybavena novým sociálním zařízením, upravenou šatnou, hernou, sociálním zařízením pro personál, novým topením s napojením na kogenerační jednotku, kompletní elektroinstalací, upraveným bezpečnostním zařízením a rozšířenou vstupní částí.

Byla také nově vybavena kuchyňka.

Objednaná jsou lehátka včetně povlečení.

Uhrazeno bylo:

Stavební práce vč. kanal. přípojky a projektu     

1 059 543,60

Lednička

6 540,-

Kuchyňská linka

5 773,-

Objednaná lehátka, polštáře a přikrývky

40 000,-

Dále zbývá osadit na budovu hromosvod a na příští rok počítáme s úpravou dětského hřiště.

Bude také nutné dovybavení mateřské školky hračkami.

Venkovní fasáda vč. oken je hotová.

Mateřská škola odpovídá nyní všem požadavkům na hygienu a bezpečnost.

Bylo obnoveno oplocení zahrady u školky, které je opakovaně ničeno staršími dětmi při násilném vstupu do areálu školky. Průběžně jsou poškozovány houpačky, kolotoč a ostatní zařízení. Opravy a údržba představují zbytečné výdaje obecního rozpočtu.

Obracím se na všechny občany se žádostí o pomoc při dohledu na pořádek nejen v tomto zařízení,ale i v ostatní vybavenosti obce.

Mnohdy stačí upozornění a výzva k zajištění pořádku. Pokud se tak nestane, je možné řešit každý případ ve spolupráci s Obecním úřadem a přestupkovou komisí.

 

 

 

 

Nahoru Úprava sportovního areálu

 

V září t.r. vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj druhé kolo příjmu žádostí v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech. 
Byly vypsány dva dotační tituly.
 
Za využití dotačního titulu č.2 - podpory investic pro rozvoj cestovního ruchu připravila obec žádost na vybudování dvou tenisových kurtů v areálu fotbalového hřiště.
 
Byl zpracován projekt, zajištěna potřebná vyjádření a stavební projednání.
 
Žádost se všemi náležitostmi byla podána v požadovaném termínu s doporučujícím stanoviskem Okresního úřadu.
 
V letošním roce nebyla obci podpora Ministerstvem pro místní rozvoj poskytnuta.
 
V jakém rozsahu bude pokračovat program podpory rozvoje severozápadních Čech, případně zda vůbec bude pokračovat , nemohl odpovědět ani ministr pro místní rozvoj.
 
V současné době obec zajišťuje dokoupení pozemků, které jsou součástí fotbalového hřiště a kde nebyly dosud vyřešeny majetkové vztahy.
 
Realizace tenisových kurtů podle současného projektu může dosáhnout částky 1,2 mil.Kč.
 
Bez finanční podpory nebude možné výstavbu zajistit.

Záměr obce pro příští období by měl zcela jednoznačně směřovat k zajištění úprav komunikací a odvádění povrchových vod v obci.

 

 

 

 

Nahoru Odvádění povrchových vod Straškov-Vodochody

 

Obecní zastupitelstvo schválilo záměr přípravy a realizace odvádění povrchových vod v obci. 
Bude to poslední nutná stavba, která zakončí výstavbu inženýrských sítí v obci.
 
O nutnosti úprav komunikací není třeba mnoho psát. Zajištění této nutné a složité stavby bez finanční pomoci není možné. V současné době zajišťuje Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe podklady pro žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské Unie ISPA. Fond ISPA je zaměřen na oblasti ekonomické a sociální soudržnosti, které se týkají politiky ochrany životního prostředí a dopravní politiky.
 
Tento fond předpokládá možnost přispět na realizaci projektů 75% celkové částky tzn. "získat za 1 Kč z vlastních zdrojů 3 Kč z fondu".
 
Přípravné práce v obci jsou načasovány dobře.
 
V současné době je výběrovým řízením zajištěna inženýrská organizace, a v posledních dnech také zpracovatel celého projektu.
 
Příprava stavby znamená zpracování studie, po jejím schválení zadání stavby, realizační projekt až po stavební povolení.
 
Pokud bude všechno probíhat bez větších problémů, mělo by být stavební povolení vydáno v prosinci příštího roku.
 
Realizace celé stavby bude probíhat v etapách. Se zahájením počítáme v 1.čtvrtletí 2002.
 
Průběh bude záviset na finančních možnostech obce.
 
Realizační cena za stavbu bude dána po zpracování projektu.
 
V obci je asi 5300 m komunikací, bylo by možné vybudovat asi 3500 m2 chodníků, téměř 10000 m obrubníků, kolem 500 m2 zeleně, asi 670 m2 parkovišť.
 
K tomu systém odvádění dešťových vod, ať již klasickou kanalizací, tak žlaby nebo spádováním ulic.
 
Z finančních důvodů nebude možno zajistit vybudování všech komunikací a chodníků podle našich představ.
 
Ceny za rekonstrukce vozovek se nyní pohybují v cenách od 2700 Kč do 3200 Kč za m2.
 
Klasická kanalizace 5200 Kč až 8300 Kč za běžný metr.
 
Při úpravě celé obce pevnými povrchy vč. chodníků a kanalizace se může cena pohybovat kolem 90 mil.Kč.
 
Podle rozsahu kanalizace lze počítat s částkou spíše vyšší.
 
Pokud je možný odhad volných finančních prostředků do r.2005, pak je to asi 7 až 8 mil.Kč vlastních zdrojů.

Jestliže se tedy podaří dosáhnout na finanční prostředky z fondu ISPA, může obec do r.2005 připravit stavbu v hodnotě asi 30 mil. Kč. S tímto výhledem můžeme jít do přípravy projektu.

Při zajištění a uhrazení projektu v r.2001 předpokládáme průběh stavby s 1 mil.investic v r.2002, 2 mil. v letech 2003-4 a 3 mil. v r.2005. 
Z vlastních zdrojů není obec schopna tak rozsáhlou stavbu finančně zajistit.
 
Pro začátek počítáme tedy se zahájením stavby v r.2002 a uvedeným finančním rozsahem.
 
Je možné, že v průběhu výstavby se objeví další zdroje a stavba se urychlí nebo rozšíří.

 

 

 

 

Nahoru Koupaliště

 

Provoz našeho koupaliště se v letošním roce opět podařilo zajistit. Nebude možné nekonečně provozovat bazén, který není v pořádku a dodržování hygienických norem je stále obtížnější. 
V současné době připravujeme podklady pro posouzení rekonstrukce bazénu se zajištěním filtrace a úpravy vody. Základní dokumentaci bude zajišťovat firma EVČ Pardubice.
 
Bude navržen vhodný způsob úpravy povrchu bazénu, rozvodů vody, filtrů i úpravny.
 
Ceny za 1 m2 nových povrchů ve vybudovaných bazénech se pohybují kolem 1700 Kč/m2.
 
Zdá se, že částka za rekonstrukci bude vyšší než 6 mil.Kč..
 

Zajistit finanční zdroje na uvedenou akci nebude jednoduché, ale je třeba, aby byly všechny stavby řádně připraveny a výstavba probíhala podle schváleného záměru a finančních možností obce.
 
Josef Mikula - starosta obce

 

 

 

 

Nahoru Z činnosti obecní rady

Zápis č.251 ze dne 3.7.2000

·         schválila vydání rozhodnutí o povolení výherního hracího přístroje v restauraci Baos na 2. pololetí 2000

·         schválila podepsání smlouvy na rekonstrukci MŠ s dodavatelskou firmou GKR

·         rozhodla uplatnit odstranění vady v záruce na přečerpací stanici ve Straškově a ČOV u Ekostaveb

·         řešila stížnost p. Fryče - u Okresního úřadu Litoměřice - na pozemek 10/2 k.ú. Vodochody, přes jehož část vede kanalizace a následně byla seznámena se zápisem z místního šetření

·         byla seznámena s vyhodnocením sběru a svozu nebezpečných složek komunálního odpadu z dubna letošního roku, na 1 obyvatele svezeno 1,97 kg odpadu

·         schválila příspěvek 1000,- Kč pro TJ Sokol Straškov na memoriál Pavla Krále

Zápis č.252 ze dne 17.7.2000

·         schválila vyhlášku č.2/2000 o vymezení závazné části Územního plánu obce Straškov-Vodochody

·         řešila znečišťování prostranství u zvonice ve Straškově

·         rozhodla zajistit zájezd pro důchodce na měsíc září

·         projednala čerpání rozpočtu za I.pololetí 2000

·         - rozhodla o splacení celého zbytku půjčky na plynofikaci od SF ŽP, o vyvázání zástavní smlouvy firmě Aquapol Polepy, která svým majetkem za půjčku ručila

·         Na akci "Plynofikace" nemá tedy obec vůči Státnímu fondu ŽP již žádné závazky

Zápis č.253 ze dne 31.7.2000

·         schválila opravu severní strany střechy ZŠ a ve vstupní části do MŠ položení protiskluzové dlažby

·         k zajištění inženýrské činnosti pro přípravu stavby Odvádění povrchových vod v obci vybrala firmu Investservis Teplice

·         seznámila se se zákonem o evidenci obyvatel

·         byla informována o odmítnutí dotace z dotačního titulu 7 - MISYS

Zápis č.254 ze dne 14.8.2000

·         obecní rada byla informována o kontrolách OHS Litoměřice na koupališti, výsledky rozborů vody bez závad

·         informace o dokončení rekonstrukce MŠ

·         Katastrální úřad zapsal na list vlastnictví obce stavbu čp.300

·         jednala o studii o napojení kanalizace obce Ledčice na ČOV v naší obci

Zápis č.255 ze dne 28.8.2000

·         prominula poplatek ze vstupného na romskou taneční zábavu

·         rozhodla zajistit přípravu projektu na 2 tenisové kurty na obecním pozemku

·         kolaudace MŠ proběhla 22.8.2000 a to bez závad, protože všechny zjištěné byly odstraněny před kolaudací. Obecní rada schválila zakoupení 20 ks nových lehátkových matrací, přikrývek a polštářů, 1 díl kuchyňské linky a ledničku

·         rozhodla pro příští rok o zajištění velkoobjemového lisu, aby občané mohli za poplatek dát k odvozu vše nepotřebné

·         byla seznámena s variantními podmínkami pro řešení majetkoprávního stavu věci - pozemku p. Zdeňka Fryče

·         rozhodla na čp.300 zajistit instalaci lávek pro kominíka

Zápis č.256 ze dne 11.9.2000

·         projednala čerpání rozpočtu do 31.8.00 a schválila rozpočtovou změnu - navýšení u MŠ, jednala o úhradě vícenákladů při rekonstrukci

·         řešila nepořádek na veřejném prostranství ve Vodochodech

·         v obci bude jedna okrsková volební komise při volbách 12. listopadu, které budou v ZŠ Straškov

·         byla informována o poškozených čekárnách v obci a výši vzniklé škody odcizením plechů

Zápis č.257 ze dne 25.9.2000

·         žádost o dotaci na tenisové kurty byla v termínu podána, nebyla ale naší obci poskytnuta

·         byla uzavřena mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti s Investservisem, bylo rozhodnuto na projekt odvodu dešťových vod obeslat 5 firem a určit výběrovou komisi

·         dala příslib menší finanční spoluúčasti na provozu hospice v Litoměřicích

Obecní rada se vyjadřuje ke všem stavebním řízením, o které naši občané žádají u Stavebního úřadu Městského úřadu v Roudnici n.L.. Je informována o předložených dokladech o uložení komunálního odpadu občany, kteří nejsou zapojeni do odpadového hospodářství obce, o výzvách zaslaných těm občanům , kteří vyhlášku o odpadech nedodržují. Vyjadřuje se k žádostem o dávky sociální péče a je informována o jejich poskytnutí, snížení, zvýšení nebo odejmutí. 
Eviduje žádosti o byt našich občanů.
 
Je informována o došlé i odeslané poště.

Jednání Obecního zastupitelstva ze dne 11. září 2000

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 

Kontrolu zápisu minulého jednání OZ

Zprávu o činnosti obecní rady

Čerpání fin. rozpočtu za I. pololetí 2000 a do 31.8.2000

Přípravu inventarizace roku 2000

Přípravu stavby odvádění povrchových vod - první etapa a výběr inženýrské organizace pro první etapu

 

Obecní zastupitelstvo schválilo:

Napojení obce Ledčice na ČOV ve Straškově-Vodochodech za podmínek případné finanční úhrady při možném rozšíření čistírny pro potřeby naší obce. Finanční úhrada by byla společná s ostatními napojenými obcemi.

Záměr vybudování tenisových kurtů v případě zajištění státní dotace a současně zakoupení pozemků 293/2 a 293/3 k.ú. Straškov

Prodej části pozemku 484/13 k.ú. Straškov manželům Kovaříkovým za úřední cenu a úhradu nákladů spojených se zajištěním prodeje

 

 

Obecní zastupitelstvo neschválilo:

Prodej části pozemku 484/15 a 364 k.ú. Straškov p. Antonínu Suchému

Zástupce starosty: Marie Procházková

 

 

 

 

Nahoru Nejužívanější drogy v ČR a něco o nich 
/převzato ze stejnojmenné publikace/

Proč lidé berou drogy

 

Drogy jsou látky, které nějakým způsobem ovlivńují náš organismus, myšlení, chování a vnímání. Látky mající tyto vlastnosti, jsou obsaženy v různých rostlinách, jejichž výskyt v přírodě je znám už od pradávna, ale některé se dají vyrobit i synteticky.

Ze studia historických údajů víme, že lidé uměli využívat drog k léčení, ale že jich také využívali k náboženským a rituálním obřadům. Naši předci znali nejen léčebný účinek drog, ale také problémy spojené s jejich nadměrným užíváním. Zřejmě právě proto některé staré národy, jako např. Inkové a Aztékové, začaly přísně trestat zneužívání drog mimo povolené situace /rituální a náboženské obřady/. Lidé považovali drogy pro jejich léčebné vlastnosti za dar bohů, a proto byl s bohy dán do souvislosti i trest. Tradovalo se, že toho, kdo zneužívá drogu, potrestají bohové zblbnutím a smrtí.

Většina lidí vyjmenuje celou řadu důvodů, které vedou ke zneužívání drog, např. zvědavost, dobrodružství, nuda, vzdor vůči dospělým, snaha zapomenout na něco nepříjemného, bolesti při nemocích, vyrovnat se partě atd..

Mnoho lidí řeší svou nepříjemnou situaci či své problémy právě drogou. Každý by si měl uvědomit, že užíváním drogy se vystavuje spoustě rizik, od ztráty přátel, zájmů, nakažení se různými virovými onemocněními až po předávkování a smrt. A navíc droga jeho problémy nevyřeší, spíše je oddaluje, a tím i stupňuje. Říkáš si: "Mám to pod kontrolou a ti ostatní, kteří mají problém, v tom neumějí chodit". Ale čím se ti ostatní liší?

Proto si pamatuj: nikdo neužívá drogy, aby se na nich stal závislým a současně neví, zda bude právě ten vyvolený, kterému experimentování projde bez výše uvedených rizik.

 

 

Co droga způsobuje v našem těle

 

Stalo se Ti nebo Tvému známému, že jsi se po požití nějaké drogy cítil špatně, byla Ti zima či naopak vedro s nepříjemnými halucinacemi a pocity, po jiné nádherně, lehce, zamilovaně? Ptáš se sám sebe, co se to děje?

Začalo to tím, že jsi spolkl, vykouřil, ´šňupnul apod. nějakou látku /drogu/ a ta vstoupila do Tvého krevního oběhu. Krev ji roznesla do všech částí těla. Část této drogy se dostala i do mozku, což způsobilo Tvoje pocity.

V mozku jsou totiž uvolňovány zvláštní látky: serotonin nebo dopamin /záleží na druhu požité drogy/, kterým se nazývají eurotransmitery. Říká se jim tak proto, že kontrolují zprávy přenášené mezi neurony /mozkovými buňkami/. Zprávy jsou takto cenzurovány nebo posílány dál. Když dojde ke změně v rovnováze neurotransmiterů, dojde i ke změně našich nálad. V běžném životě neurotransmitery přizpůsobují náladu daným situacím: např. neurotransmiter adraenalin je uvolňován pro vytváření pocitu vzrušení.

V situacích, kdy je třeba být ve střehu. Podobně je přirozeně uvolňován serotonin, jenž vytváří náladu pro situace, jako je zamilovanost, a dopamin pro potlačení boleti, kterou musíme vydržet. Kromě nálady ovládají neutransmitery i jiné mozkové funkce vč. regulace tělesné teploty.

 

1. Extáze = MDMA = E = X

 

Droga s názvem extáze je úzce spjata s techno scénou. Vyskytuje se ve formě barevných tablet s ražením, ale vše, co se dnes prodává jako extáze nemusí být MDMA. Hojně se také užívá na "rave party", což je akce, kde lidé tancují a užívají extázi.

Začátky prožívání bývají podobné jako u LSD. Vyvolává pocity nadšení, radosti, volnosti a pochopení života, avšak polovina prožitků bývá nepříjemná, což záleží na mnoha faktorech jako je např. nálada jedince, ostatní lidé, prostředí.

1.1. Historie

MDMA byla objevena roku 1912. Prodávala se jako odtučňovací pilulky, u nichž byly uvedeny podivné vedlejší účinky. Pozdější zprávy jsou z roku 1953, kdy armáda USA testovala různé drogy pro možné použití k dezorientaci nepřátelských vojsk.

Nevlastním otcem MDMA je Alexander Shulgin, doktor biochemie. Začal se zabývat výzkumem, z vlastní zkušenosti ho zajímal meskalin, proto se zabýval studiem psychedelických drog. Své výzkumy původně testoval na rybách, později na sobě a svých přátelích. MDMA má zřejmě nejblíže , z 200 druhů drog, k terapeutické droze, kterou tak toužil objevit.

Shulgin v roce 1977 dal MDMA psychoterapeutovi, který se chystal ukončit svou psychoterapeutickou dráhu, později mu tento sdělil, že od svého záměru ukončit kariéru upustil. Shulgin začal cestovat po celé zemi a seznamovat s MDMA jiné terapeuty, psychology, psychiatry a učil je, jak MDMA používat při terapiích.

Do dnešní doby je nemožné zjistit skutečný rozsah terapeutického využití MDMA. Poslední číslo, které uvádělo počet terapeutů používajících extázi při léčbě svých pacientů, bylo zveřejněno na jeho pohřbu a znělo 4000.

Terapeuti si byli dobře vědomi, že pokud se MDMA stane oblíbenou pouliční drogou, půjde ve stopách LSD a bude postavena mimo zákon. Aby na drogu nebyla upoutána pozornost veřejnosti, byly výzkumy prováděny co nejneoficiálněji. MDMA se pozvolna dostával do povědomí jako "party" droga a rušněji kolem ní začalo být až v roce 1984. V té době byla MDMA ještě legální a pod názvem "extáze" byla hojně užívána mezi americkými studenty /dala se koupit v jakémkoliv baru/, zcela vytlačila kokain.

1. července 1985 byla MDMA zakázána. Její postavení mimo zákon mělo v Americe dalekosáhlé důsledky. Prvním bylo zabránění legálnímu užívání drogy terapeuty s výjimkou Švýcarska. Druhým bylo snížení kvality drogy prodávané na ulici. Avšak zákaz nezabránil tomu, aby se popularita drogy nerozšířila po celém světě. "E" byla do Evropy dovezena v polovině 80. Let. Zde se průběhem let dostával do rave parties, kde se shromažďovali tisíce lidí, které braly téměř všechny druhy drog a tak rave parties začaly být pronásledovány policí, která je postupně vytlačila do tanečních klubů a do techno scény.

 

1.2. Účinky

 

V úvodu této publikace je popsáno působení drogy všeobecně. Také extáze působí tímto způsobem. Největším nebezpečím této drogy je, že dochází k přehřátí organismu, aniž by se jedinec cítil nepříjemně.

Poločas životnosti MDMA je zhruba 6 hodin, což znamená, že během šesti hodin se ztrácí polovina množství, během dalších šesti hodin se ztrácí polovina ze zbylého množství atd..

MDMA má mezi rekreačními drogami specifický účinek: empatii. Radost z intenzivní srdečné komunikace z ní dělá společenskou drogu umožňující skupinový prožitek. Kromě povzbuzení komunikace kombinuje extáze dva protikladné pocity, stimulaci a relaxaci, a způsobuje podobný pocit jako zamilovanost. Avšak to, co lidé zažívají, může být cokoliv od paranoi až po spánek , přičemž velmi záleží na spoustě dalších faktorů.

 

Jaký okruh lidí bere extázi?

 

Nejpřístupnější jsou extázi mladí lidé. Dívky ji obvykle vyzkoušejí dříve než chlapci. Průzkum ukázal, že ženy navštěvují kluby více než muži a pravděpodobnost užívání extáze je u nich dvakrát vyšší.

MDMA je užívána pestřejším složením lidí, než je tomu u většiny ostatních ilegálních drog, a je jí připisována schopnost svádět dohromady typy lidí, které by spolu jinak nikdy nepřišly do styku. Mimo ravery patří mezi uživatele extáze hollywoodské hvězdy, stoupenci New Age, homosexuálové a psychoterapeuti. Mezi starší uživatele patří ti, kdy v 60.letech brali LSD a doposud kouří marihuanu. Tito lidé extázi užívají společně se svými přáteli doma a na soukromých večírcích, kde se k zábavě volně připojují i jejich náctileté děti, jenž extázi berou též.

Jinak užívají drogu extroverti a jinak introverti. Extroverti ji berou kvůli zábavě, aby se otevřeli a komunikovali s cizími lidmi na parties. Zatímco introverti si ji vezmou s několika blízkými přáteli za účelem meditování.

Vedle extáze se dnes častěji užívá amfetamin a jiné drogy.

 

1.4 Fyzické riziko

 

MDMA způsobuje tři druhy ohrožení. Prvním je poškození mozku, druhým jsou následky vnitřních účinků a posledním je psychické poškození.

E zvyšuje srdeční činnost, krevní tlak, to znamená pro některé lidi jisté nebezpečí. Dále jsou zatěžovány játra, což může o to víc uškodit člověku, který má poškozená játra hepatitidou.

Ovšem nejnebezpečnějším účinkem je ovlivnění tělesné teploty: MDMA narušuje chod tělesného termoregulačního mechanismu a umožňuje přehřátí uživatelů, aniž by sami přitom měli nepříjemné pocity. Téměř všechna úmrtí ve spojitosti s E byla zapříčiněna nadměrným přehřátím. Postihuje však pouze ty, kdo v horkém, vlhkém prostředí rave parties tancují celé hodiny, aniž by pili dostatek tekutin.

Často se vyskytuje bolest v prsou a zádech a někdy se o nich mluví jako o přímých účincích E. Daleko pravděpodobnějším vysvětlením je však stres, možná spojený s dehydratací ledvin a fyzickým vyčerpáním.

 

1.5 Psychické riziko

 

Při terapeutických sezeních může MDMA ve správném množství a prostředí napomoci k pozitivní změně osobnosti. Takže je logické, že ve špatných podmínkách může vyvolat i změny negativní. E do velké míry mění životy mnoha lidí, ale ne vždy k lepšímu. Velkým nebezpečím jsou deprese. Jsou způsobeny psychickou závislostí na stavu pod vlivem extáze, oproti němuž se obyčejný život zdá být nudným.

Může se zdát, že extáze obohacuje každodenní život mnoha lidí, ale jiní zase kvůli ní normální život vnímají jako něco, co jim prostě nemůže nic poskytnout.

Stále největším nebezpečím u E je psychoza.

 

2. Pervitin = péčko - perník - piko - peří

 

Člověk potřebuje spát, ale také bdít. Někdy se mohou objektivní potřeby, k nimž člověka nutí organismus, dostat do rozporu s jeho přáním nebo také s nutností danou vnějšími okolnostmi. Je unaven, potřebuje však být svěží. Tělo si říká o klid a spánek, on se však chce bavit. Snaze člověka, aby mohl řídit potřebu spánku a odpočinku, napomáhají látky označované jako stimulacia, budivé aminy, amfetaminy atd..

Pervitin je bílý prášek , pokud je nečistý je zbarven do žluta nebo fialova, prodává se v psaníčkách.

 

2.1 Historie

 

Pod názvem amfetaminy se rozumí část určité skupiny látek označovaných jako aminy a jeden z hlavním zástupců je methamfetamin. Jeden z methamfetaminů je pravotočivý amfetamin - pervitin a právě ten má silnější anorektické účinky, tj. více potlačuje chuť k jídlu.

První z amfetaminových látek připravil synteticky roku 1887 Edeleano. Roku 1910 si Berger a Dále povšimli, že amfetaminy jsou příbuzné aadraenalinu, hormonu nadledvinek, který byl jako první hormon v krystalické formě získán roku 1901. V roce 1919 vyvinul Ogata další látku této řady - pervitin /methamfetamin/.

 

Pokračování příště.

 

 

 

 

Nahoru Informace Základní školy

V rámci akce "Škola bez drog" jsme se i my, učitelé, zapojili do prevence drogových závislostí.

Do loňského školního roku to byla záležitost pasivní, ale v tomto školním roce jsme již museli řešit s žáky naší školy skutečný přímý styk s drogou.

Udělali jsme všechny možné kroky, které vedou nejen k další prevenci, ale především k distancování se od tohoto problému.

Žáci mají dostatečné vědomosti a dnes už i bohužel také vlastní zkušenosti.

Zároveň se chceme obrátit na rodiče, aby věnovali svým dětem více času, než odhadují, že stačí. Je to totiž to nejdůležitější, co jim mohou věnovat.

Vrátí se nám to všem.

Mgr. Alena Machová 
Výchovná poradkyně a drogový preventista školy

 

 

 

U p o z o r ň u j e m e rodiče všech dětí

 

 

Rozpoznat včas problém s návykovou látkou u je důležité. Dá se tak předejít řadě zbytečných zdravotních a jiných problémů u dítěte i u jeho spolužáků nebo sourozenců.

Ani naší obci se problematika drog nevyhýbá. Není důležité jedná-li se o děti z naší obce nebo z okolí. Drogová závislost se může velmi rychle rozšířit.

V areálu naší školy ani během vyučování nedošlo nikdy k užití jakékoliv drogy. Po dobu vyučování je škola naprosto bezpečná.

K užívání drog dochází ve volném čase dětí. V této době dochází často též k projevům vandalismu.

Škola udělala maximum pro pomoc při řešení tohoto problému a všechna provedená šetření a konzultace jsou nad rámec působnosti školy.

Vyzýváme a upozorňujeme rodiče všech dětí, aby sledovali, jak jejich děti tráví volný čas.

V případě jakékoliv pochybnosti je třeba neprodleně zjistit všechny skutečnosti a kontaktovat příslušnou poradnu.

Obecní úřad

 

Informační krizové centrum pro děti a mládež

    

Provozní doba:

Stadická ul. /u plicního odd./

 

Pondělí - 9 - 14 hod.

41301 Roudnice n.L.

 

Úterý - 9 - 13 hod.

tel. 0411/83 14 70 - linka 260

 

Čtvrtek - 9 - 13 hod.

   

Pátek - 9 - 17 hod.

 

 

 

 

Nahoru Tělovýchova a sport

Jezdecký oddíl je jedním z úspěšných oddílů místní sokolské tělocvičné jednoty.

Pracuje velmi aktivně a může se tedy se svou prací pochlubit i v našem Zpravodaji.

 

Již 28. května jsme se představili "Dnem otevřených dveří" celé veřejnosti a ve spolupráci se studenty roudnické Zemědělské školy, jsme předvedli ukázky jízdárny, parkurového skákání, voltižního cvičení, skok mohutnosti a jezdecké představení členek oddílu.

3. června odjelo sportovní družstvo nejmladších cvičenek pod vedením cvičitelek Marie Dvořákové a Lenky Marešové na voltižní závody TJ ORION Praha-Bráník a ve skupině D obsadilo družstvo 3. místo.

 

Skupina jezdců našeho oddílu se 17. června zúčastnila předvedení koní na "Koňské burze" v Račiněvsi.

Týden mezi 31.7. a 5.8. jsme věnovali dětem z Domu dětí a mládeže z Rumburka.

Jako každoročně i tentokrát jsme učili základům jízdy na koni, jejich ošetřování, sedlání apod.. Na závěr byly připraveny pro děti čtyři soutěže obratnosti v jízdě na koni a vyhodnocení nejúspěšnějších jezdců.

"Den koně" v jezdeckém areálu se konal 19. srpna s dvouhodinovými ukázkami parkurového skákání, prací v jízdárně a voltíží . Na závěr diváci shlédli i skok mohutnosti.

 

Na místním kolbišti se tradičně závodilo 26. srpna o ceny a umístění na skokových závodech stupně "Z", "ZL" a "L". JO Sokol startoval se dvěmi jezdci a oba přešli parkur malým počtem trestných bodů.

V září jsme se s trojicí jezdců zúčastnili další burzy na Pecharově ranči v Račiněvsi s ukázkou překážkového skákání.

Závěrem roku jsme se zúčastnili za deštivého říjnového dne Hubertovy jízdy a projeli 10ti kilometrový okruh kolem Řípu, a to dne 7. října. O týden později za krásného počasí se tři naši jezdci zúčastnili lovecké jízdy v Rovném.

 

Jako jediný jezdecký oddíl v Sokolské župě Podřipské jsme se také čtyřmi jezdci presentovali v průvodu při Župním sletu v Roudnici n.L., což bylo velmi příznivě přijato , jak na ulicích města, tak i na stadionu početnými diváky.

 

Pro příští rok plánujeme již nyní svou další činnost a též plánujeme přípravu na složení zkoušek k získání jezdecké licence.

 

Hana Hájková 
Vedoucí jezdeckého oddílu Sokola Straškov-Vodochody

 

 

 

 

 

Nahoru Blahopřejeme

Září 2000:

Marie Suchá, Straškov čp.130 
Jarmila Marešová, Vodochody 107
 
Drahoslava Miková, Straškov 13

40.výročí uzavření sňatku manželé Miroslava a František Kubešovi 
35.výročí uzavření sňatku manželé Jana a František Kloubovi

 

Říjen 2000:

Marie Kapitánová, Vodochody 97 
Václav Jandík, Vodochody 82,
 
Hedvika Mazourková, Straškov 162
 
Marie Vobořilová, Straškov 295
 
Antonín Svoboda, Vodochody 30
 
Jan Podrábský, Vodochody 310
 
Vlasta Švecová, Vodochody 90
 
Helena Týlová, Straškov 117

 

Listopad 2000:

Jarmila Turková, Straškov 166 
Věra Hančová, Straškov 54
 
Růžena Randová, Vodochody 66
 
Miroslav Kotalík, Straškov 157
 
Václav Mareš, Vodochody 73
 
Miroslav Rubín, Straškov 1
 
Marie Rubínová, Straškov 1
 
Věnceslava Patlejchová, Vodochody 88
 
Hana Němečková, Straškov 53

 

Dle příslušného zákona o informacích uvádíme pouze tyto údaje.

 

 

 

 

 

Nahoru O čem se hovoří ………….

 

 

Pochvalně:

zlepšení pořádku na místním hřbitově

bylo využito příznivé počasí pro plný provoz koupaliště

 

kriticky:

zatím nedošlo k opravě historického křížku ve Straškově

 

 

 

 

Nahoru Poděkování.

Důchodci děkují panu starostovi Mikulovi, paní zástupkyni Procházkové a panu Láchovi za uspořádaný výlet do Hřenska.

 

 

 

Prosíme pamětníky

V letošním roce slaví 105. výročí založení Sbor dobrovolných hasičů v obci.

Redakční rada proto prosí pamětníky Sboru dobrovolných hasičů , aby předali redakci své osobní vzpomínky z činnosti tohoto sboru.

Děkujeme.

Redakční rada