Číslo 2/2000 SRPEN 2000

Vydáno dne 26. 01. 2006 (2506 přečtení)

Padesát let od spojení Straškova a Vodochod, Z činnosti obecní rady, Jednání Obecního zastupitelstva ze dne 14.2.2000, Informace starosty obce, Zájezd do Hřenska, Tělovýchova a sport, Úspěchy oddílu kopané, O čem se hovoří…, Statistické údaje, Informace o dávkách sociální péče, Informace z místní knihovny, I n z e r á t - Plynoservis, Informace - Zlatá karta, INTERKONEKT s.r.o. nabízí fasády na úvěr 1 - 5%, Blahopřejeme.

Číslo 2/2000 SRPEN 2000

  

1.     Padesát let od spojení Straškova a Vodochod

2.     Z činnosti obecní rady

3.     Jednání Obecního zastupitelstva ze dne 14.2.2000

4.     Informace starosty obce

5.     Zájezd do Hřenska

6.     Tělovýchova a sport

7.     Úspěchy oddílu kopané

8.     O čem se hovoří…

9.     Statistické údaje

10.  Informace o dávkách sociální péče

11.  Informace z místní knihovny

12.  I n z e r á t - Plynoservis

13.  Informace - Zlatá karta

14.  INTERKONEKT s.r.o. nabízí fasády na úvěr 1 - 5%

15.  Blahopřejeme
NahoruPadesát let od spojení Straškova a Vodochod

Již padesát let žijeme ve společné obci a jistě není na závadu připomenout, jak ke spojení došlo a co tomu předcházelo. 
První návrhy na spojení Straškova a Vodochod přicházely krátce po skončení 2.světové války. Těsné sousedství obou obcí k tomu přímo vybízelo. Větší zájem byl ve Straškově a to zejména pro možnost lepšího prosazení měšťanské školy.
 
K prvému oficiálnímu jednání došlo až 20.11.1948, kdy za předsednictví p. Václava Turka byla konána společná schůze obou Národních výborů. Vodochodští však jakékoliv sloučení odmítli. Po pravdě řečeno ani na straně Straškova nebylo stanovisko jednotné. Ještě na schůzi Národního výboru dne 17. března 1949 byli pro sloučení jen 4 členové, 4 byli proti a 5 se hlasování zdrželo.
 
Jedním z hlavních rozporů byla otázka názvu společné obce. Komunisté navrhovali nové jméno podle sovětského vzoru a zejména prosazovali jméno Švermov. Nakonec bylo přijatelné jen takové jméno, které bude obsahovat názvy obou obcí. Jako termín spojení byl dohodnut 1. leden 1950.
 
Oficiálně bylo sloučení vyhlášeno na slavnostní schůzi občanů v hostinci "U Došků" dne 8.prosince 1949 a současně byl novým předsedou zvolen pan Karel Patera z Vodochod.
 
Střední škola byla ve Straškově zřízena již před tím a tak jediným ziskem bylo ustavení Matričního úřadu ve Straškově-Vodochodech a získání placeného místa předsedy MNV na celodenní úvazek. Matriční úřad byl umístěn v bývalé Kyslíkově vile /nyní Pítovi/, matrikářem se stal p.J.V.Přibyl a již 28. ledna 1950 se zde konal prvý občanský sňatek p. Jana Týleho se sl.Kejřovou z Loucké.
 
Spojení obci byla převratná změna, vždyť po staletí žily vedle sebe zcela svébytným životem dvě obce, které o sobě samostatně rozhodovaly. Byly sice v těsném sousedství a bylo to sousedství přátelské, ale přec jen docházelo k soupeření, k rozporům a nedorozuměním.
 
Tisíciletá historie Vodochod je lépe písemně doložena, v době, kdy základem bohatství bylo zemědělství, byla tato obec zámožnější díky lepší bonitě půdy. Zde byl šlechtický dvůr, který dokonce vlastnil i straškovský rybník apod.

Přesto byl již ve středověku ve Straškově kostel s farním úřadem a díky tomu později i škola pro okolní obce vč. Vodochod.

V novodobé historii velkou změnou pro obě obce byla výstavba železnice a státní silnice Praha - Teplice na počátku tohoto století. Původní zastávka na žel. trati měla sice ještě název Vodochody, ale nově vystavěné nádraží již se jmenovalo Straškov. Po protestech Vodochodských byl na čas společný název Straškov-Vodochody, ale po určení , že název musí být jednojmenný již natrvalo, se stal název stanice Straškov.

Železnice byla impulsem pro výstavbu továrny na hospodářské stroje, pro výstavbu Hospodářského družstva se skladem obilí a další rozvoj obce Straškov. Stavební činnost v létech 1920 - 1939, kdy došlo k velké výstavbě rodinných domků v obou obcích, znamenal i zvýšení počtu obyvatel, jak ukazuje tabulka: 

  

Straškov  

Vodochody

 

Obyvatelé  

Domy  

Obyvatelé  

Domy  

1869

408

72

377

59

1910

509

96

390

73

1930

646

156

452

106

Nové domky byly stavěny též po obou stranách silnice na Velvary. Protože tato silnice je též hranicí katastru obou obcí, došlo již tehdy k faktickému spojení obcí.

Vazby občanů na svoji obec byly dány i činností ve spolcích. Obě obce měly svůj vlastní Sbor dobrovolných hasičů, Mysliveckou společnost, obecní knihovnu. Ve Vodochodech působil velmi aktivně Spolek Havlíček a po krátkou dobu i tělovýchova DTJ. 
Straškovský Sokol se jmenoval pro Straškov a okolí, stejně jako Čsl.obec legionářská a jejich členové byli i z širšího okolí. Přes určitou řevnivost všechny tyto spolky spolupracovaly, výrazné to bylo zejména u ochotnického divadla apod.. Tato spolupráce byla dána i tím, že jako děti spolu obvykle sedávaly ve škole vedle sebe.
 
Vzpomínám si, že však i mezi dětmi vznikaly někdy rozpory a ty pak byly řešeny různě. Vzpomínám na vzájemné hanlivé přezdívky, kdy nám straškovákům bylo říkáno, že jsme z Brabčího města a my naopak Vodochodům říkali Malé Polsko.
 
Mnohdy to končilo patálkami mezi straškovskou strání a vodochodskými borečky.
 
Je zajímavé, že snaha o založení fotbalového klubu ve Straškově skončila neúspěchem, zatím co Vodochodští v době druhé světové války úspěšný klub založili.
 
Všimněme si ještě , jaké bylo rozdělení občanů těchto dvou obcí podle politických názorů. Poslední svobodné volby v roce 1935 vykázaly poměrně značné odlišnosti, což ukazuje tabulka publikovaná ve Sborníku Podřipsko č.9-1999"

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Straškov 

66

19

65

87

19

74

23

6

Vodochody 

80

62

25

77

2

11

3

 

1.     Republikánská strana

2.     ČSSD

3.     Čsl.nár.soc.

4.     KSČ

5.     ČSL

6.     živn.str.

7.     nár.ob.fašist.

8.     národ.sjednocení

Největší rozdíly hlasů získaných v těchto volbách mezi obcemi jsou u stran soc.demokratů, národních socialistů a pravicových stran. 
Pamětníci vědí, že to bylo dáno většinou aktivitou několika občanů, kteří se výrazně politicky angažovali.

Volby občany zajímaly většinou jen v době jejich konání, ale vesnické slavnosti probíhaly plynule. Od pradávna hlavní vesnickou slavností bylo posvícení. 
Z názvu vyplývá, že se slavilo vždy v den svátku patrona kostela /posvěcení-posvícení/. Ve Straškově to tedy bylo václavské posvícení a původně se slavilo jistě i ve Vodochodech.
 
Za doby vlády Josefa II. se zakázalo slavit posvícení v době polních prací a byl určen jednotný termín v listopadu. To se ale nelíbilo občanům a výsledkem bylo, že se slavila posvícení dvě. To byl asi vznik vodochodského martinského posvícení. Pouť se slavila ve Vodochodech až po skončení prvé světové války a údajně na návrh pana Ant.Kubáta, byl zvolen termín na sv. Annu.
 
Straškováci slavili Řipskou pouť. Taneční zábavy konané při těchto vesnických slavnostech se konaly většinou v hostincích ve Vodochodech i Straškově a později i v sokolovně. Navštěvovali je občané obou obcí.
 
Kam zašla sláva těchto společných setkávání, která končívala až za svítání a opakovala se i v pondělí tzv. pěknou.
 
V tomto krátkém vzpomínání jsem jistě mnoho opomněl, ale v ústním podání pamětníků to stále žije a je předáváno mladším spoluobčanům.
 
Po padesáti letech společného žití se jistě mnoho rozdílů odstranilo, většina z nás se již považuje za občany jedné obce, ale přesto sem tam slyšíme , já nejsem Straškovák, já jsem se narodil ve Vodochodech a nebo opačně. Nejsou to však již rázné protesty, prokazující nezdravý patriotismus, jakých jsme bývali svědky dříve. Jen čísla domů jsou dále dle bývalých obcí a stejně tak i katastrální čísla pozemků.
 
Myslím, že myšlenka spojení byla dobrá, že její prospěšnost se prokázala zejména v posledních letech. Vždyť , jak těžko by se zajišťovala plynofikace, vodovod, kanalizace a další akce odděleně pro Straškov a Vodochody. Rovněž posledně přijaté daňové zákony preferují větší obce a tak i v budoucnu získáme ze spojení výhody.

F.Lácha 


NahoruZ činnosti obecní rady

Zápis č.242 ze dne 28.2.2000

 • schválila podepsání pojistné smlouvy obce s Kooperativou
 • podání žádosti o dotaci na stavbu domu pečovatelské služby o 10 malometrážních bytech a žádost o dotaci v rámci programu obnovy venkova pro Mikroregion Podřipsko
 • schválila likvidaci kom. odpadu po demolici čp.72
 • řešila využívání tělocvičny ZŠ cvičenci TJ Sokol
 • projednala zprávu z kontroly hospodaření za rok 1999 a usnesení ze 4. Okresního shromáždění
 • řešila odstranění vlhkosti v bytě čp.188

Zápis č.243 ze dne 13.3.2000

 • rozhodla o poražení vadných akátů v obci na základě povolení Okr.úřadu, prořezu lip ve Straškově a Vodochodech, úpravě parku před OÚ
 • rozhodla zrušit zástavní smlouvu Tarmacu, SK Liberec a na poskytnutou půjčku ručit vlastními prostředky
 • řešila regulaci vytápění teplovodem v ZŠ
 • seznámila se se zákonem o sociálně právní ochraně dětí č.359/99
 • zajistila projekt vč. stavebního povolení na "Přístavbu a stavební úpravy MŠ"

Zápis č.244 ze dne 27.3.2000

 • rozhodla o úpravě prostranství pro parkování u ČOV, odvodu dešťové vody ze silnice E 55 do kanálu Čepelu po demolici čp.72
 • schválila odměny pro dárce krve a příspěvky při vítání občánků
 • schválila řešení odkanalizování domů směrem na Břízu a podepsání smlouvy na realizaci

Zápis č.245 ze dne 10.4.2000

 • 0schválila pravidla pro zajištění přístupu k informacím podle zákona č. 106/99 Sb.
 • rozhodla nechat zpracovat směrnici o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zajistit proškolení pracovníků
 • byla seznámena s výsledky rozboru odpadového hospodářství
 • s čerpáním rozpočtu za I. čtvrtletí 2000 , schválila rozpočtovou změnu a to posílení paragrafu plynofikace
 • schválila přijetí Petra Lamače na civilní službu a 3 pracovníky na veř. prospěšné práce v obci
 • schválila dalšího zástupce do redakční rady obce p. Pavla Hanzlíka

Zápis č.246 ze dne 25.4.2000

 • rozhodla uspořádat anonymní anketu na zjištění, jak jsou strávníci spokojeni ve ŠJ. Zpracované výsledky Obecním úřadem jsou uveřejněny na jiném místě
 • rozhodla o vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce MŠ"
 • schválila při provozu koupaliště zaměstnat kvalifikovaného plavčíka a zajistit vše potřebné pro zprovoznění
 • rozhodla využít nabídky firmy Telegon pro výhodnější tarify při telefonování z pevné sítě na mobilní
 • pověřila starostu k projednání s Ředitelstvím silnic a dálnic zachování parkoviště u hřbitova

Zápis č.247 ze dne 9.5.2000

 • pro zajištění veřejně prospěšných prací schválila zakoupení nářadí a rotační bubnovou sekačku
 • schválila uveřejnění předložených materiálů o obci na internetu
 • schválila příspěvek pro Sokol na Dětský den ve výši Kč 2.500,-, Sdružení pro založení a podporu Hospice Litoměřice ve výši Kč 10.000,-

Zápis č.248 ze dne 22.5.2000

 • schválila přispět do výměnného fondu knih Kč 500,-, Sokolské župě v Roudnici n.L. Kč 2.000,-
 • byla seznámena s protokolem o výsledku kontroly zabezpečení obrany a ochrany v naší obci
 • byla informována o neposkytnutí půjčky na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu
 • pověřila starostu projednat s Dálnicemi při výstavbě u hřbitova před položením asfaltového potahu umístění chráničky pro budoucí elektrofikaci hřbitova

Zápis č. 249 ze dne 5.6.2000

 • projednala vyvážení kejdy místním ZD v rozporu s plánem rozvozu
 • rozhodla o vyžádání presentace u třech firem pro výběr dodavatele projektu jeho převzetí a ověření funkčnosti, zajištění územního řízení a stavebního povolení na dešťovou kanalizaci obce
 • schválila zakoupení plovoucího motorového čerpadla
 • rozhodla pronajmout kiosek na koupališti p. Šámalovou, vedoucí nákupního střediska
 • byla informována, že v ústeckém kraji má být zvoleno 55 členů zastupitelstva kraje

Zápis č. 250 ze dne 19.6.2000

 • vybrala na základě výběrového řízení zhotovitele rekonstrukce MŠ a to firmu GKR
 • byla informována o změně školníka v ZŠ. Od měsíce července v této funkci zaměstná Školský úřad Litoměřice p. Jaroslava Hajného z Vodochod
 • jednala o plánu rozvozu hnojiv místním ZD, protože v některých dnech je v obci nadměrný zápach. ZD je povinno do 24 hodin po aplikaci hnojivo zapravit do půdy
 • za postup fotbal. Oddílu TJ Sokol schválila příspěvek 5000,- Kč


Na každém jednání je obecní rada seznámena s došlou i odeslanou poštou. Vyjadřuje se k žádostem o dávky soc. péče a následně je informována o jejich poskytnutí, zvýšení, snížení případně odejmutí. Vyřizuje všechny žádosti soudů, Policie i občanů a projednává stížnosti a všechny podněty a připomínky.
 


NahoruJednání Obecního zastupitelstva ze dne 14.2.2000

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecní rady.

Schválilo:

Finanční rozpočet obce na rok 2000 
Čerpání rozpočtu za rok 1999
 
Změnu hranic k.ú. Straškov a Vodochody
 
Podání žádosti na půjčku, opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu

ze dne 19.6.2000

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti obecní rady 
- čerpání rozpočtu za I. čtvrt. a do 31.5.2000

Schválilo:

Audit hospodaření za rok 1999 
Změnu hranic katastrálního území dle návrhu
 
Nákup pozemků p.č. 302/9 a 302/12 k.ú. Straškov za úřední cenu a náklady spojené s realizací
 
Územní plán obce Straškov-Vodochody

Uložilo obecní radě:

Zabezpečit vyhlášení závazné části územního plánu obecně závaznou vyhláškou 
Zabezpečit při činnosti Obecního úřadu respektování schváleného územního plánu obce

Zástupce starosty: Marie Procházková 


NahoruInformace starosty obce

V průběhu školních prázdnin došlo k rekonstrukci Mateřské školy ve Straškově. 
Již dříve byla zhotovena nová fasáda, osazena okna, budova byla nepojena na vodovodní řad a vytápění z kogenerační jednotky.
 
Vnitřní vybavení již nevyhovovalo, ať již potřebám dětí, tak požadavkům hygieniků.
 
Ve velmi špatném stavu bylo sociální zařízení. I některá další zařízení neodpovídala normovému požadavku.
 
Mateřská škola byla postavena pro menší počet dětí než je současný. Projekt na Přístavbu a stavební úpravy zpracovala ing. Milada Zvěřinová, INVEKO Litoměřice. Stávající přístavba budovy byla ubourána a na tomto místě byla provedena nová, ve které je rozšířeno sociální zařízení pro děti. Půdorysné rozměry zůstaly téměř zachovány. Je změněn vstup do budovy. Dále jsou provedeny výměny všech instalací, tj. zdravotechniky, el. rozvodů a vytápění.
 
Ze vstupní části je přístup do stávající šatny, která je též rozšířena a do sociál.zařízení pro personál. Místnost herny bude využívána rovněž jako ložnice. Zvětšil se prostor pracovny. Z původní ložnice, která neodpovídá výměrou počtu dětí, je oddělen sklad pro lůžka.
 
Kapacita mateřské školy je 25 dětí a tomu odpovídající počet WC a umyvadel. Je zde umístěna sprcha pro děti.
 
Personál má samostatné, oddělené sociální zařízení.
 
Prostor pracovny bude nadále sloužit i jako jídelna. Herna bude sloužit zároveň jako ložnice. Výdejní kuchyňka bude nadále pouze jako přípravna jídel, která se dováží v termoskách.
 
Kuchyňka je vybavena linkou, dvojdřezem a umyvadlem. Ohřev teplé vody je z bojleru. V rámci zdravotechniky jsou řešeny i mísící baterie pro teplou vodu, aby byla zajištěna bezpečnost dětí.
 
Projektem elektro je m.j. řešeno i umělé denní osvětlení místností.
 
Vytápění bude nadále teplovodem z kogenerační jednotky. Záložní zdroj tepla je kotel na pevná paliva.
 
Stavební dozor zajišťovala ve spolupráci s projektantkou obecní rada.
 
Dodavatel stavby vyšel z výběrového řízení.
 
Stavbu realizuje ve velmi dobré kvalitě firma GKR Praha se sídlem v Roudnici n.L..
 
Elektroinstalace, jako na všech našich stavbách, rychle a kvalitně provedla firma Elestor p. Mrázek.
 
Kolaudace stavby je připravena na úterý, 22.9.2000.
 
Dohodnutá cena díla je Kč 914.175,-. Další náklady vzniknou vybudováním kanalizační přípojky a zakoupením nových lehátek, zatím v omezeném množství.
 
Předpokládáme, že Mateřská škola bude v provozu se zahájením školního roku.
 
Školné není v Mateřské škole požadováno

Základní škola

V základní škole nastoupil do funkce školníka pan Jaroslav Hajný. Je zkušený, šikovný a pracovitý a jistě úspěšně naváže na práci předchozího školníka p. Fr. Bouši, který odešel do důchodu. 
Panu Boušovi děkujeme za roky práce v základní škole.
 
Ještě před zahájením školního roku dojde k opravě střechy na hlavní budově školy a přeložení severní části. Střecha je zde výrazně poškozena. Je třeba výměna i některých částí plechování.
 
Stále přetrvávají nedostatky ve vytápění. V současné době řešíme některé další úpravy v regulaci topného systému s případným zesílením výměníku. Projevily se též poruchy na některých stoupačkách rozvodů tepla.
 
Do zahájení školního roku by mělo být všechno v pořádku.
 
Poruchy ve vytápění by měly být odstraněny do zahájení topné sezony.

Odvádění povrchových vod v obci

Pokračují přípravné práce na stavbě odvádění povrchových vod v obci. 
Stavba byla rozdělena do dvou částí.
 
První část je obsahuje: zajištění inženýrské organizace, vypracování návrhu řešení, zpracování projektové dokumentace, územní rozhodnutí a stavební povolení.
 
Tato část by měla být uzavřena stavebním povolením ve třetí čtvrtině roku 2001.
 
Druhá část pak bude realizace vlastní stavby, která by byla řešena v etapách, podle finančních možností a hlavně tím způsobem, aby od počátku byly jednotlivé části plně funkční.
 
Tato druhá část by mohla být zahájena koncem roku 2001, případně počátkem roku 2002.
 
Některé etapy této stavby bude nutné řešit současně s úpravou povrchů vozovek. Tyto úpravy budou nutné tam, kde bude pokládána kanalizace s uličními vpustěmi.
 
Konečnou úpravu chodníků i vozovek bude vhodné řešit až po dokončení stavby - odvádění povrchových vod ve Straškově-Vodochodech.

Josef Mikula
starosta obce
 


NahoruZájezd do Hřenska

Obec zajišťuje na úterý 12. září 2000, pro důchodce zájezd do Hřenska. 
Odjezd bude ráno v 7.15 hod. autobusem do Děčína, odtud pak lodí do Hřenska.
 
Zde bude možná návštěva soutěsek, případně vlastní program podle uvážení každého účastníka.
 
Pobyt v Hřensku předpokládáme 3 hodiny.
 
Pří zpáteční cestě do Děčína je na lodi zajištěn oběd.

V ceně zájezdu je zahrnuta doprava autobusem do Děčína a zpět, doprava lodí do Hřenska a zpět a oběd.

Cena je 50,- Kč za jednu osobu. 
Přihlášky jsou přijímány do 20. srpna 2000 a to do naplnění autobusu.
 
Po tomto termínu je možné doplnění případných volných míst ostatními zájemci.

Obecní úřad 


Nahoru Tělovýchova a sport

V letošním roce byl opět po šesti letech uskutečněn Všesokolský slet v Praze. 
I tentokrát se ho zúčastnili i cvičenci z naší sokolské jednoty a to ve skladbách Bolero a Věrná garda. Nácvik zahájili již před rokem a kromě účasti na secvičnách, si skladby zacvičili i na župních sletech v Roudnici n.L, Kladně, Lounech a v Bílině.

Slet byl pořádán jako vrcholová akce Národních dnů sportu a kultury a podílely se na něm i další sportovní organizace, školy a záštitu nad ním převzal prezident republiky. 
Mohutná účast cvičenců i diváků již na župních sletech ukázala, že o hromadná cvičení je v našem národě trvalý zájem. Jen na roudnickém sletu vystoupilo 1700 cvičenců a tleskal jim zaplněný stadion.

Vyvrcholením bylo však vystoupení na Strahově, které jistě většina mohla sledovat v přímém přenosu v televizi. Průvod téměř třiceti tisíc cvičenců nedělní dopolední Prahou byl velkým zážitkem pro všechny. Pětidenní pobyt v Praze s možností účasti na kulturních akcích byl velkým zážitkem zejména pro dětské účastníky sletu. Bohužel tentokrát se nám nepodařilo s dětmi velmi krásné skladby nacvičit a ani škola neměla zájem s dětmi se sletu zúčastnit.

Věříme, že stejně jako v minulosti i tentokrát se stane slet výzvou všem, kteří chtějí něco udělat pro zdraví, aby se věnovali sportu a tělovýchově. 
Zváni jste všichni, těšíme se na Vás.

Oddíl všestrannosti TJ Sokol 


Nahoru Úspěchy oddílu kopané

Uplynulá mistrovská sezóna 1999/2000 přinesla pro náš oddíl úspěch v podobě postupu A mužstva do krajské soutěže - I.A.třídy. Je to nejen propagace domácího fotbalu, ale i samotné obce Straškov-Vodochody. 
Mužstvo ukončilo podzimní část na třetím místě, kdy mělo ze 14 zápasů /7-2-5/ 23 bodů a skóre 31 : 27. V jarní části potom ze 12 zápasů /9-2-1/ 29 bodů a skóre 40 : 8. Zásluhu na tom má nová akvizice v brance Tomáš Neuwirth, který z odchytaných 11 zápasů inkasoval pouze 5x, z toho 4x z pokutových kopů a celkem 7x udržel čisté konto. Pro mužstvo je obrovských přínosem. Oproti předloňské, kdy jako střelec exceloval Kloub s 22 brankami a zbytek mužstva 6 a méně, se v uplynulé sezóně rozstříleli i ostatní hráči, takže se mužstvo o branky, kterých jsme mimochodem nastříleli nejvyšší počet ve skupině a jako čtvrtí ze všech oddílů v celé B třídě vůbec, podělilo a odpovědnost tak neležela pouze na střelci trestných a pokutových kopů. I tato skutečnost pomohla k postupu.
 
B mužstvo se zachránilo na 12 příčce tabulky, když mělo slušně rozehraný podzim a z 13 zápasů /5-1-7/ získalo 16 bodů. Bohužel jarní část již zdaleka tak úspěšná nebyla a výsledkem byl zisk 7b /2-1-10/. Je ovšem také pravdou, že mužstvo právě v jarní části mělo velkou marodku i se svým nejlepším střelcem Mazourkem.
 
Dorost měl velmi nevydařenou sezónu se ziskem 7 bodů. Polovina prohraných zápasů je však vždy o 1 branku a možná je zapotřebí více sebevědomí, dodržování pokynů trenéra a pozornosti, hlavně v závěrech utkání. Toto vše, spolu s vyšší tréninkovou zátěží, by mělo vést k podstatně lepším výsledkům.
 
Žáci ukončili sezónu na výborném 3.místě se skóre 113 : 30, když nastříleli druhý nejvyšší počet branek z 26 mužstev ve třech skupinách. Nejlepším střelcem se stal Lebduška, který vsítil celkem 41 gólů.
 
Přípravka se probojovala do finále okresního přeboru, kde skončila na třetím místě a to je pro naše nejmladší vynikající úspěch. Výborně si vedl brankář Lukáš Kloub, který byl v semifinále i finále vyhlášen nejlepším hráčem na svém postu.

Celkově lze sezónu hodnotit jako velmi úspěšnou. Obrovský podíl na tom mají trenéři a jejich asistenti, kteří odevzdávají klubu nepočítaně hodin ze svého volného času. O dalším, např. benzinu, nervovém stresu a "šizení" vlastních rodin, ani nemluvě. 
Všem patří skutečně veliké poděkování.

Za TJ Sokol: Jan Bartoň 


Nahoru O čem se hovoří…

pochvalně:

 • díky firmě Stavby silnic a železnic Praha bylo udrženo parkoviště u hřbitova zlepšil se tím příjezd
 • obec plánuje zájezd pro naše důchodce do Hřenska
 • upravil se chodník podél parku k zastávce směr Praha , čímž se umožnil bezpečnější přístup ke stanici autobusu, ale bohužel je tento prostor převážně užíván k parkování nákladních automobilů

kriticky:

 • neznámý vandal poškodil kříž na rozcestí silnic ve Straškově
Nahoru Statistické údaje

Při příležitosti 50. výročí sloučení obcí a k lepší informovanosti našich občanů uvádíme ze statistiky několik základních údajů /průměr dle posledních sčítání, které byly v roce 1970, 1980 a 1991/:

Obyvatelstvo:

Stav obyvatelstva   

896

Z toho mužů

498

              Žen

398

Průměrný věk

36,7

Domy, byty:

Průměrné stáří domů

59,3

Trvale obydlené rod.domy

260

Trvale obydlené byty

307

Neobydlené byty

65

Neobydlené byty v rekr.chatách   

40

Neobydlené byty

70

Z toho rekreační

40

Pozemky:

Celková výměra pozemků   

844 ha

Z toho orná půda

735 ha

zahrady

10 ha

sady

1 ha

pastviny

4 ha

vodní plocha

5,5 ha

zastavěná plocha

21,6 ha

ostatní plochy

53 ha

Hospodářská činnost:

Obchodní společnost

11

Družstevní organizace

1

Peněžní organizace

1

Podnikatelé - fyzické osoby   

166

Samost.hosp.rolníci

17

Svobodné povolání

3

Ostatní

7

Zpracováno dle Českého statistického úřadu - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991. 
Další údaje zveřejníme v příštím vydání Zpravodaje.

Redakční rada 


Nahoru Informace o dávkách sociální péče

Na základě písemné žádosti může Obec poskytnout


Příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči
 
Příspěvek na společné stravování
 
Příspěvek na pečovatelskou službu
 
Příspěvek na zvýšené životní náklady
 
Příspěvek na rekreaci dětí důchodce
 
Příspěvek
 
Jednorázový peněžitý příspěvek na zakoupení topných těles
 
Jednorázový peněžitý příspěvek na nákup věcí každodenní potřeby
 
Dávku rodičům nezaopatřených dětí /lyžařské zájezdy, letní tábory/
 
Peněžitou dávku z důvodu živelné pohromy nebo požáru
 
Každá žádost sociálně potřebných občanů musí být řádně vyplněna s uvedením všech příjmů ve společné domácnosti a doložena čestným prohlášením o vlastním majetku.
 
Žádosti projedná obecní rada a příspěvky lze poskytnout při splnění podmínek jen dle možností obecního rozpočtu.

Předsedkyně sociální komise: 
Marie Procházková
 


Nahoru Informace z místní knihovny

Vážení čtenáři, 
v místní knihovně máte možnost si vypůjčit tyto nové knihy, které nám dočasně zapůjčila Okresní knihovna v Litoměřicích:

Beletrie dospělí:


Andrews V. - Květy z půdy, Lístky ve větru, Setba minulosti, Vykoupení ohněm, Zahrada stínů
 
Biliánová P. - Pražské pověsti
 
Budinský V. - Gymnázium
 
Herzog A. - Roj
 
Holbe R. - Záhadné síly zvířat a rostlin
 
Christie A. - Hadí doupě
 
Mac Clure K. - Jak bodá štír
 
Petrsová E. - Jeden mrtvý navíc
 
Pludek A. - Faraonův písař
 
Prošková H. - Obyčejné zločiny
 
Rokosová G. - Miluješ-li mne, důvěřuj
 
Vaňková L. - Cval rytířských koní, Královský nach tě neochrání, Žebrák se stříbrnou holí

Beletrie mládež:


Longionová H. - Přitančím za tebou po špičkách
 
Gastová L. - Anita v sedle
 
Blobel B. - Čekání na lásku
 
Brumovská A. - Láska s vůní koňské hřívy
 
Cromptonová R. - Zase ten Jirka
 
Dědková J. - Martina
 
Hofman O. - Červená kůlna
 
Hořec J. - Psí karta z Ungeltu
 
Hulpach V. - Prákula a jiné horory
 
Jouve F. - Nebe a hvězdy
 
Kocián L. - Aleš Lunetic
 
Lindgrenová A. - Emil z Lonnebergy
 
Mac Donaldová B. - Farma paní Láryfáry
 
Marešová E. - Primánky se rojí
 
Moučková M. - Záhadný zub
 
Rašek A. - Já a dvojčata Terezka a Jakoubek

Naučná literatura:


Hieke K. - Pokojové rostliny
 
Kole- Jaro v zahradě
 
Gassner G. - Potkani
 
Pekař J. - O smyslu českých dějin
 
Pollock S. - Atlas ohrožených oblastí
 
Cloudsley J. - Migrace zvířat
 
Kolektiv - Motýli
 
Zpěvák J. - O ptácích
 
Varley C. - Zeměpisná encyklopedie
 
Millardová A. - Lidé kdysi

Těším se na Vaši návštěvu každé pondělí mezi 15. a 19. hodinou. 
Knihovnice M.Krausová
 


Nahoru I n z e r á t-Plynoservis

Plynoservis p. Pokorný František - bude provádět v srpnu a v září t.r. čištění plynových kotlů zn. Viadrus a Destila. 
Cena za vyčištění a seřízení kotle je Kč 350,-.
 
Zájemci se mohou hlásit celých 24 hodin denně na č.tel. 838 092.
 


Nahoru Informace - Zlatá karta

Na Obecním úřadě je pro občany k dispozici Zlatá karta pro nákup v Živnostenském obchodním domě v Dolních Beřkovicích za obchodní ceny. 
Zájemcům o nákup v tomto obchodním domě bude karta na požádání zapůjčena.

Obecní úřad 


Nahoru INTERKONEKT s.r.o. nabízí fasády na úvěr 1 - 5%

Informace o 1 a 5% úvěrech na fasády objektu včetně zateplení - za použití materiálu TERRANOVA

1.     Možnosti zajištění 1% nebo 5% úvěru na provedení celé fasády Vašeho objektu včetně zateplení obvodového zdiva. Podmínkou je použití materiálu Terranova, zaplacení min. 10% z celkové ceny jako zálohy a schopnost splácet po dobu 18 msíců /u 1% úvěru/ nebo po dobu 42 měsíců /u 5% úvěru/ měsíční splátky Komerční bance.

2.     Úvěry budou poskytnuty na zateplení a fasádní úpravy jak u starších objektů, tak pro novostavby, které jsou ve vlastnictví občanů. Barevná škála čítá až 200 druhů odstínů.

3.     Podle požadavku zákazníka je možno zvolit s ohledem na kvalitu a cenu základního materiálu u každého objektu jednu ze 4 variant s níže uvedenou cenou za 1m2 fasády /v těchto cenách je zahrnuta práce, lešení a veškerý materiál/.

 

1.varianta   

 2.varianta   

3.varianta  

4.varianta

materiál

260,-Kč/m2  

295,-Kč/m2  

380,-Kč/m2

450,-Kč/m2

lešení

80,-Kč/m2 

80,-Kč/m2 

80,-Kč/m2 

80,-Kč/m2

práce  

280-320,-/Kč/m2 

280-320,-Kč/m2 

280-320,-Kč/m2 

280-320,-Kč/m2

celkem

620-660,-Kč/m2

655-695,-Kč/m2 

740-780,-Kč/m2

810-850,-Kč/m2

4.     Tato cena je bez 5% DPH.

5.      

6.     Naše nabídka spočívá:

o    zajištění zpracování cenové nabídky na zateplení a obnovu fasády Vašeho objektu

o    v zajištění úvěru u Komerční banky a.s. /ve výši do 300 000,-Kč/ nezbytného pro dohodnutý rozsah a ve zvolené % sazbě /1% nebo 5%/

o    realizaci kompletního zateplení a nové fasády na základě smlouvy o dílo

o    zpracování ohlášení u stavebního úřadu, eventuelní zajištění stanoviska příslušného orgánu v chráněných územích.

7.     Realizací nové fasády vč. zateplení získáte nejen krásný vzhled svého objektu, ale úsporami na plynovém vytápění ušetříte do 5 let při plynovém vytápění prostředky vložené na zateplení Vašeho objektu.

8.     Vaší povinností je po uzavření úvěrové smlouvy a smlouvy o dílo zaplatit při zahájení prací 10% zálohu zhotoviteli a počínaje následujícím měsícem po provedení prací a odsouhlasení konečné faktury splácet měsíčně splátky vč. úroků dle zvoleného druhu úvěru na 1% na 18 měsíců nebo 5% na 42 měsíců.

9.     Výhodou celého systému je

o    nízká úroková míra 1% a 5%

o    kvalitní materiály a jejich zpracování proškolenou odbornou firmou

o    záruka trvanlivosti fasádních materiálů

o    operativní zajištění úrokové smlouvy vč.ověření jištění dle podmínek KB a.s. ze strany INTERKONEKTU s.r.o. jako zprostředkovatele bez účasti zákazníka v bance.

10.  Nezanedbatelná úspora 17% na rozdílu DPH /22% a 5%/ při akceptování komplexní služby formou dodávky celé fasády oproti nákupu materiálu a služeb samostatně.

Podmínky úvěru: 
Od 10 - 50 tis.Kč bez zajištění
 
Od 51 - 90 tis.Kč jištění jedním ručitelem /v případě účtu u KB do 99 tis.bez zajištění/
 
Od 91 - 300 tis.Kč jištěním jedním ručitelem

Informace na Obecním úřadě, případně telefonem Interkonekt s.r.o. 
ing. Koťátko - tel. 047/5211261 Mobil 0602/456846
 


Nahoru Blahopřejeme

Duben 2000:

 

Klíma Jaroslav

29.04.1926

Ponert Vladimír

29.04.1926

Šubrt Václav

12.04.1928

Vošický Erich

12.04.1928

Zimmermannová Jiřina    

13.04.1929

Kapitán Jiří

25.04.1930

45.výročí uzavření sňatku manželé Miluše a Miloslav Křikavovi 
40.výročí uzavření sňatku manželé Valerie a Jaroslav Lískovi
 
35.výročí uzavření sňatku Vendulka a Zdeněk Petrželkovi
 
30.výročí uzavření sňatku Eliška a Pavel Škodovi
 
30.výročí uzavření sňatku Jaroslava a Jiří Papežovi

Květen 2000:

 

Lipšová Anna

06.05.1911

Zůna Antonín

14.05.1911

Lácha František

05.05.1924

Plicka Vladimír

23.05.1925

Hovorka Václav

07.05.1928

Rous Jiří

23.05.1928

Liscová Jarmila

08.05.1929

Vošická Marie

02.05.1930

Tymich František    

05.05.1930

Ponertová Věra

25.05.1930

40. výročí uzavření sňatku manželé Amálie a Jiří Kapitánovi

Červen 2000:

 

Krycner Josef

10.06.1912

Tučková Vlasta

25.06.1923

Holeková Marie

07.06.1925

Prokeš Bohuslav

14.06.1925

Hanzlík František    

23.06.1926

25. výročí uzavření sňatku manželé Jana a Václav Šubrtovi

 

Červenec 2000:

Lísková Vlasta

16.07.1917

Svobodová Marie

14.07.1924

Týle Jan

20.07.1925

Mazourková Helena

01.07.1927

Klímová Jana

09.07.1928

Slabová Ilsa

29.07.1928

35. výročí uzavření sňatku manželé Libuše a Vlastimil Štěpánkovi 
25. výročí uzavření sňatku manželé Dana a Karel Soukalovi

Srpen 2000:

 

Pšeničková Marie

02.08.1909

Roušová Libuše

12.08.1922

Giehselová Helena

09.08.1924

Němeček Jaroslav

08.08.1926

Zimmermann Josef

14.08.1926

Křivanová Věra

23.08.1926

Láchová Libuše

18.08.1928

Šindelářová Jůlie

28.08.1930

25. výročí uzavření sňatku manželé Renata a Ivo Hyšmanovi