Číslo 1/2000 ÚNOR 2000

Vydáno dne 26. 01. 2006 (6076 přečtení)

Rok 2000 - začíná nové tisíciletí?, TGM, Obecní znak a prapor, Kam s ním ?, Z činnosti obecní rady, Pamětní medaile, Informace starosty obce, Tělovýchova a sport v roce 2000, Blahopřejeme.

Číslo 1/2000 ÚNOR 2000

 

 

 

 

 

1.     Rok 2000 - začíná nové tisíciletí?

2.     TGM

3.     Obecní znak a prapor

4.     K a m  s  n í m ?:

5.     Z činnosti obecní rady

6.     P a m ě t n í   m e d a i l e

7.     Informace starosty obce

8.     Tělovýchova a sport v roce 2000

9.     B l a h o p ř e j e m e
Rok 2000 - začíná nové tisíciletí?

Mohutně raketami i popíjením šampaňského neb jiným vhodným nápojem a bohatým jídlem jsme oslavili příchod nového tisíciletí. Bohužel jsme ale asi slavili nové tisíciletí předčasně. Všichni matematicky vzdělaní nám dokázali, že rok 2000 je vlastně posledním rokem druhého tisíciletí. Třetí tisíciletí tedy začne až za rok, tj. v roce 2001. Přijímáme to vlastně s povděkem - můžeme za rok slavit znovu! 
Strach z počítačové katastrofy jsme ve zdraví přečkali a máme tak dnes možnost se obrátit zpět k událostem dávno minulým.
 
Jistě nás zajímá jak přechod tak významných dat slavili naši předchůdci. Vždyť máme písemným záznamem doloženo, že naši vodochodští prapředkové tu byli již v roce 999. I tehdy se počítal kalendář od narození Krista a tak snad i oni neoprávněně snad slavili přechod do tisíciletí druhého. neznali a tak čím to zapíjeli? Vodou z Čepele jistě jen ti nejchudší. Znali již tehdy jak chutná doma vařené pivo nebo holdovali jen medovině a nebo nějakému jinému vhodnému nápoji?
 
Šampaňské zcela určitě neznali a tak čím to zapíjeli? Vodou z Čepele jistě jen ti nejchudší. Znali již tehdy jak chutná doma vařené pivo nebo holdovali jen medovině a nebo nějakému jinému vhodnému nápoji?
 
Jak to bylo se slavnostním jídlem si také můžeme představit jen ztěží. Jistě by to byla vhodná jakákoliv zvěřina a nebo snad byly v oblibě ryby?

Bohužel o tom všem máme jen málo dokladů a můžeme se tedy jen domýšlet. Protože tento kraj byl většinou doménou pražské vrchnosti, lze předpokládat, že byl na dobré civilizační úrovni.

Podívejme se raději na dobu nám bližší, kde přece jen sem tam nějakou archiválii máme k dispozici a nebo ještě lépe na kterou nám mohou přiblížit pamětníci...

Nejprve tedy, co se u nás dělo před 100 lety:

Dne 29. ledna 1899 uspořádána byla ve Vodochodech v hostinci pana Rusa č.p.12, řídícím učitelem a několika občany divadelní představení za řízení mladšího učitele p. Václava Chvapila ve prospěch zakoupení školních pomůcek pro chudé dítky obecné školy ve Straškově. Čistý výnos 37 Zl. 35 kr.. Dále je popsáno, co bylo zakoupeno: Pomůcky pro ruční práce dívek 5 Zl, sešity 7,65 Zl, 15 závěsných obrázků 8 Zl, 1 skládací metr 40 kr., 14 knih učitelské knihovny za 16 Zl 70 kr.. 
Zdá se, že pan ředitel nesplnil doslovně to, že má být výnos určen na školní potřeby chudým dětem.

V měsíci červenci 1899 byl zvolen za obecního starostu Straškova pan Václav Turek a na jeho místo do místní školní rady pan Bohumil Hajšl, mlynář ve Straškově.

Na konci školního roku navštěvovalo zdejší školu 249 dítek a to v 1. třídě 85, v druhé 61 a ve třetí třídě 103 žáků a žákyň. Úleva v docházce na letní pololetí byla poskytnuta 51 dětem.

Rok 1899 byl velmi příznivý. Jaro i léto bylo teplé a vlhké a podzim suchý a příjemný. Řepy a brambor byla hojnost, ale obilí proti předchozímu roku méně a cena byla nižší. V roce 1899 byla místní školní radou odsouhlasena přístavba školy. V novinách byl vyhlášen konkurs na stavbu, kterého se zúčastnilo 5 zájemců. Z nich byl vybrán p. Karel Beneš z Velvar, který přislíbil slevu 16% nákladů a tedy přestavbu slíbil za 5 796 Zl.. Stavebním dozorem byl pověřen p. Josef Lipš, zednický mistr, který plány i rozpočet zhotovil.

Rok 1900 byl suchý a velmi neúrodný. Zima byla dlouhá a mrazivá. Již v prosinci byly tuhé mrazy, časté sněhové vánice, v dubnu ještě nepříznivé počasí, pak až do podzimu velké sucho. Žeň byl chudá a navíc přemnožení hraboši způsobili další škody. Stavbou lokální trati Roudnice - Hospozín byla poskytnuta možnost výdělku a tím byla bída zmírněna.

V zimě r.1900 zastavili horníci na všech dolech práci, nastal velký nedostatek uhlí a zvýšila se jeho cena až na 4 K.

Přístavba školy byla ukončena koncem srpna 1900, ale pan řídící si ztěžuje na kvalitu a nepořádek po ukončení prací. Výsledkem však bylo přeměnění školy na školu čtyřtřídní, zvýšení platu řídícího a nástup nového podučitele pana Vovse z Ledčic.

V říjnu 1900 byl zahájen provoz na dráze Roudnice-Hospozín, u Straškova zřízena zastávka /jen sloup s pojmenováním Vodochody/. K žádosti obce Straškov byla pak v roce 1901 zastávka Ministerstvem železnic pojmenována Straškov-Vodochody.

V roce 1900 bylo také provedeno úřední sčítání lidu a bylo zjištěno, že ve Straškově v 89 číslech bydlí 405 obyvatel a ve Vodochodech v 69 číslech bydlí 376 obyvatel. 
Kronikář to zdůvodňuje takto: "Následkem parcelací pozemků ve zdejší obci domovních čísel přibylo, ale celkem úpadkem polního hospodářství a pak pohodlnějším životem v městech oproti venkovu, obyvatelstva ubylo."

Poslední zápis v roce 1900 sděluje, že dne 23. m. prosince 1900 o 2. hodině odpolední , uspořádán byl v prostranném sále p. Václava Bureše ve Straškově pro dítky zdejší školy vánoční stromek, při němž dítky zpívaly a přednášely básně a pak poděleny byly dárky se stromku a školními potřebami.

Z uvedeného se zdá, že přechod z jednoho do druhého století byl bez oslav a snad dokonce bez povšimnutí.Starostí přec jen bylo více a peněž ještě méně. 
Jistě by bylo vhodné porovnat ze záznamů kronik i léta pozdější, třeba léta padesátá, ale to snad až někdy příště.

F.Lácha 


Tomáš Garrigue M a s a r y k

Již stopadesát let nás dělí od 7. března 1850, kdy se v Hodoníně narodil Tomáš Garrigue Masaryk, zakladatel a prvý president Československa. 
Byl jsem v době své vojenské služby v Hradci Králové na přednášce jednoho politického odpůrce demokratického zřízení a ten na dotaz z řad účastníků na jeho názor na Masaryka řekl: "Bez Masaryka nelze hovořit o moderních dějinách našeho národa". Přes tento jeho veřejně projevený názor však po dobu celých 40ti let nejen on, ale celá vládnoucí třída se o Masarykovi nezmiňovala. Chtěla všemi prostředky odstranit jakoukoliv připomínku na jeho osobu. Začalo odstraňování pomníků, vždyť i malá plaketka na straškovském pomníku padlých s jeho portrétem musela zmizet.
 
Tím více se dbalo na to, aby nic neproniklo z jeho názorů a postojů v tisku, rozhlasu a nebo dokonce v televizi.
 
Více než jedna generace nemohla se tedy dozvědět pravdu o Masarykovi.

Narodil se v rodině panského kočího a přes těžké začátky vystudoval německé gymnázium a universitu ve Vídni a od r.1882 se stal profesorem České university v Praze. Jako filosof se věnoval i politické práci a hájil jako poslanec říšské rady zájmy našeho národa a dalších slovanských národů. 
Když vypukla 1. světová válka jako 64-letý /podle dnešních měřítek důchodce/ odešel do zahraničí, aby se pokusil přesvědčit svět, že si náš národ zaslouží samostatný stát. Jeho zásluhou byly vytvořeny čsl. legie, které se aktivně zapojily do bojů na všech frontách a bojovaly po boku Dohody. To vše přispělo k tomu, že po vítězné válce vzniklo Československo, jeden z nejdemokratičtějších států Evropy. Pod jeho vedením byl uzákoněn 48-hodinový pracovní týden, zavedeno zdravotní a sociální pojištění, pozemková reforma, penzijní pojištění a další sociální vymoženosti, které v sousedních státech nebyly tehdy zavedeny.
 
Jako president působil až do r. 1935, kdy ze zdravotních důvodů v 85 letech abdikoval.
 
Napsal několik vědeckých a politických knih , jako např. Nová Evropa, Světová revoluce, Za války a ve válce, Česká otázka a další.
 
Masaryk zemřel 14. září 1937, oplakáván celým národem a postrádán zejména v krizovém období r.1938, kdy chyběla jeho státnická moudrost a rozhodnost.

Hezký televizní pořad "Ano, Masaryk" velmi pěkně přiblížil celou životní dráhu této nejvýznamnější osobnosti našich moderních dějin.

Pokud máte zájem uctít jeho památku návštěvou jeho hrobu - nabízí Vám Sokol možnost zúčastnit se zájezdu dne 7. března 2000.

Redakce 


Obecní znak a prapor

V roce 1999 byly zahájeny práce na řešení znaku a praporu obce. Oba návrhy zpracoval pan Václav Novák z Prahy a dále dopisem z 11.8.1999 byl Parlament požádán o schválení návrhů.

Návrh znaku a praporu obce:

Obec Straškov-Vodochody vznikla sloučením dvou obcí ležících na jihozápadním okraji památné hory Říp. Sloučení obou obcí bylo schváleno na společném zasedání zastupitelstev dne 8. prosince 1949. 
Vodochody, jako obec, jsou historicky doloženy již v roce 999, kdy darovací smlouvou Boleslav II. při založení kláštera Ostrovského, jemuž daroval mimo mnohé lesy a statky také obec Vodochody. Tuto nadaci potvrdil také Boleslav III.
 
Obec leží v úrodné krajině dobře zásobené vodou, což vedlo nepochybně ke zvolení názvu obce. Zemědělství se tak stalo po staletí základní činností obyvatel obce.

Obec Straškov nemá tak historicky jasně doloženou tisíciletou existenci. Lze však předpokládat, že jako Vodochody, náleží k nejstarším obcím této části Podřipska, jak dokazují archeologické nálezy prof. Piče z roku 1911, kdy bylo na katastru obce prokázáno osídlení již v době Bylanské, at.j. asi 200 let př. Kr.. 
Současnou nejstarší dochovanou památkou obce je kostel sv. Václava ze 13. století, postavený na místě dřívější farní kaple.
 
Fr.Palacký v Dějinách národa českého uvádí Straškov jako jednu z farností diecéze Pražské, neboť byla v té době prebendou pražských kanovníků, později arcibiskupů až s městem Roudnicí n.L. patřila od 17. stol. do majetku rodiny Lobkowiczů.
 
Díky zdejší farnosti a od roku 1865 zřízením školy byl Straškov přirozeným centrem pro sousední obce Vražkov, Vodochody a Louckou. Navržený znak obce zohledňuje uvedené skutečnosti.

Na polceném štítě je v jeho pravé části Svatováclavská orlice evokující nejen uvedenou nejstarší dochovanou památku obce /kostel sv. Václava ze 13. století/, ale i historický kontext celé Podřipské kulturní krajiny. 
Levá část svým pojetím akcentuje zemědělský charakter oblasti /zlatá a zelená/ s modrým symbolem vody. Znak polcením napovídá spojení dvou obcí a zároveň nese symboly platné pro obě obce.

Z podobné filozofie vychází také obecní prapor. Tři vodorovné pruhy v barvách modré, zlaté a zelené vypovídají o zemědělském charakteru kraje a zároveň korespondují s barevným řešením znaku.

6. prosince 1999 předal předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus obci schválené návrhy znaku i praporu /viz přiložené udělení znaku a praporu ze dne 6.prosince 1999/. Dekret o udělení uvádíme v kopii originálu. 
Obecní symboly posvětil v kostele sv. Václava ve Straškově biskup Jiří Paďour za účasti p. faráře Bradny a Szaba.

Na základě udělených znaků k výročí Milénia byla zpracována a vydána medaile. 
Provedení je v mědi, cínu a mosazi. Je možné též objednat pozlacenou stříbrnou medaili s certifikátem, případně trojkombinaci provedení.
 
Heraldické vyjádření obce přispěje bezpochyby ke vztahu všech našich občanů ke své obci.
 
I toto byl jeden z důvodů, proč byly obecní symboly navrženy a po projednání schváleny.

Starosta obce: Josef Mikula Tyto symboly obce Straškov-Vodochody, které smějí napříště používat zvolené orgány obce schválila Poslanecká sněmovna České republiky a do rukou našeho starosty osobně předal předseda pan Václav Klaus.
 
Zpráva prošla hromadnými sdělovacími prostředky a tak se i jméno naší obce přiblížilo veřejnosti.
 
Znak i prapor je velmi hezký, symboly vyjadřují historii i současnost obce a je jen třeba, abychom je přijali my - občané - za své.

Při cestách na západ, zejména pak při návštěvě Švýcarska a Bavorska jsme byli překvapeni barvitostí měst a obcí v těchto zemích. Prakticky trvale jsou nejen úřední budovy, ale i hotely a mnohé rodinné domy ozdobeny prapory a znaky kantonů a měst. Líbilo se nám to, zejména pro tu barevnost a vždy dokonalou čistotu všech těchto symbolů. Na druhou stranu jsme však přemýšleli, zda to není znevažování státních symbolů, protože mnohdy tam i po celý rok visela státní vlajka. Při pozdějších rozmluvách s některými občany těchto zemí jsme však pochopili, že se u nich jedná o skutečnou národní hrdost, o hrdost na to, že jsou příslušníky tohoto národa, tohoto kantonu, města a nebo vesnice. Tato hrdost je nutí k tomu, aby nejen svůj dům , ale celé své okolí udržovali v čistotě a hezké prostředí, ve kterém žijí jím zpříjemňuje život. Přijetí tohoto symbolu obce jim dokazuje, že jsou občany své obce, že odpovídají za její současnost a budoucnost, že kromě práv mají i povinnost osobně pro to něco udělat. 
Považuji tyto jejich postoje za správné a vhodné k napodobení. Jen nyní uvažuji , jak tento názor přijme většina občanů naší obce. Za čtyřicet let povinného vyvěšování symbolů okupační mocnosti a státu, který tuto okupaci vítal a schvaloval, vznikl u nás odpor k jakémukoliv symbolu. Vždyť při státním svátku, kdy je doporučeno vyvěsit státní vlajku , není v naší obci ozdoben ani jeden soukromý dům. Státní vlajku používají jen fanoušci při oslavě světových prvenství v hokeji a kopané.
 
Co myslíte, je to tím, že nemůžeme být hrdí na nic jiného než na sportovní úspěchy ?
 
Nebylo by snad v naší obci za posledních deset let vytvořeno víc hodnot než dříve za padesát let? Jsme na to alespoň trochu hrdí? Samosebou hrdost vzniká jen tehdy, když sami k tomu svoji troškou přispějeme. Mnohé to zlepšení ani nevnímáme. Až nějaká návštěva bývalého občana z domova a nebo z ciziny nás přesvědčí o tom, že se zde mnoho k lepšímu změnilo a že se nám zde žije zdravěji a pohodlněji.
 
Budou tedy tyto nové symboly i pro nás výrazem toho, že jsme občany právě této obce, že chceme i svoji hřivnou přispět k tomu, aby se nám zde stále lépe žilo a že chceme i mít na tom svůj podíl.
 
Je jistě projevem našeho malého zájmu o obec i to, že je na veřejném zasedání zastupitelstva přítomno vždy jen několik občanů. Takový nezájem není jistě povzbuzením pro členy obecního zastupitelstva a pro jejich práci ve prospěch obce.

Věřím, že postupně většina občanů zvýší svůj zájem o dění v obci. Společně se jistě podaří lépe a rychleji dokončit to, co je ještě třeba. Není jistě třeba vypočítávat, co to vše je, ale jen namátkou připomenu potřebu dešťové kanalizace, bezprašné vozovky, kulturní a sociální služby apod.. 
Věřím, že to vše je v našich silách a je jen na nás, kdy se to podaří.

-efel- 


K a m  s   n í m ?

Jan Neruda tímto nadpisem uvedl v minulém století známý fejeton o starostech s odstraněním nepotřebného slamníku. Velmi podobné starosti má celá společnost nyní s veškerým komunálním odpadem. Stát svým zákonem č. 125/1997 přenesl odpovědnost za hospodaření s komunálním odpadem na obce.

Naše obecní zastupitelstvo svoji vyhláškou č.17, podle nás postupovalo odpovědně a spravedlivě a zavedlo vhodný nálepkový systém svozu a pokud jej všichni budeme odpovědně plnit zbavíme se tohoto odpadu nezávadným způsobem a poměrně levně. 
Bohužel několik občanů nepochopilo, že tento způsob je pro ně ulehčením a ozvaly se někdy i kritické připomínky. Jistě se tak stalo jen nepochopením celého problému. Někteří nechtějí pochopit, že neúměrně se zvyšuje množství komunálního odpadu. Mléko v Tetra obalech, nápoje v plastových lahvích, všeobecně zlepšená obalová technika, to vše nadměrně zvyšuje komunální odpad. Ke starému šetrnějšímu způsobu se však nikdo vrátit nechce. Musíme tedy brát na vědomí tu druhou stranu mince a zajistit likvidaci vzniklého odpadu.
 
Likvidace komunálního odpadu skládkováním není jistě nejlepším způsobem. Jak dlouho s ním vystačíme? Kde najdeme vhodné prostory a co si se skládkami počnou naši potomci? Rovněž spalovny mají svá úskalí a tak jedinou reálnou cestou se zdá být recyklace. Ta je však investičně velmi nákladná, ani technicky není vyřešena a tak v současné době buďme spokojeni se současným způsobem.
 
Obecní zastupitelstvo pro nás též vyřešilo problém nebezpečného odpadu, který lze bezplatně 1x ročně předat v určeném dni na vozidla odborné firmě, která zajistí jeho zneškodnění.
 
Pokud pravidelně sledujete denní tisk jistě víte, že se připravuje novela zákona o odpadech, která předpokládá, že by úhrada nákladů na likvidaci odpadů byla řešena přímo stejným poplatkem na každého občana. Do té doby, prosím, považujte současné řešení za výhodné a odpovědně dodržujte platnou vyhlášku.

Redakce 


Z činnosti obecní rady

Zápis č.235 ze dne 22.11.1999:

 • byl schválen znak a prapor obce, slavnostně bude obci udělen 6.12.99 v Parlamentu ČR
 • obecní rada rozhodla objednat návrh na zhotovení medailí
 • účast občanů na dnu otevřených dveří 9 b.j. byla velká
 • obecní rada schválila příspěvek obce do brožury Litoměřicko. Po vytisknutí budou na OÚ výtisky k prodeji občanům
 • 27.11. schválila setkání s důchodci v jídelně ZD s občerstvením a hudebním vystoupením. Účastníkům bude promítnuto současné bydlení v čp.72 a nově postavené byty na videu
 • obecní rada schválila odpisy
 • projednala žádosti obce na zajištění chybějících zdrojů na dostavbu 9 b.j.

Zápis č.236 ze dne 6.12.1999:

 • schválila závazné objednání medailí k Miléniu
 • byla informována o zahájení vánoční výstavky v ZŠ 13.12., schválila živé hraní vánočních koled
 • byla informována starostou o činnosti Okresní školské rady
 • vyjadřovala se k projektu stavby Kanalizace Vražkov-Mnetěš, výtlak Vražkov-Straškov
 • schválila uzavření smlouvy na stavbu vodovodu k 9 b.j. , vydání souhlasu k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území obce PTS Lovosice a k podepsání dodatku k mandátní smlouvě. Cena vývozu za popelnici zůstává stejná.
 • Schválila dotaci ztrátové autobusové linky Roudnice-Velvary, obec se na ztrátě podílí úhradou ve výši 1/7.

Zápis č.237 ze dne 20.12.1999:

 • SVS informovala o cenách vodného a stočného pro rok 2000. Pro domácnosti vč.DPH za 1 m3 je 31,47
 • schválila zveřejnění znaku a praporu obce na veřejném zasedání OZ 29.12.1999

Zápis č.238 ze dne 3.1.2000:

 • OR se seznámila se zákonem č.106/99 o svobodném přístupu k informacím
 • Schválila posvěcení obecního znaku a praporu v kostele sv. Václava 8.1.2000
 • Na Ministerstvo financí byl odeslán registr investic na poskytnutý 1 mil.Kč do chybějících vlastních prostředků na dostavbu 9 b.j, který obec obdržela v posledním týdnu prosince 1999

Zápis č.239 ze dne 17.1.2000:

 • schválila ceník za poskytování informací
 • byla seznámena s programem dotací a půjček pro rok 2000
 • přidělila služební byt v čp.300 nové učitelce v ZŠ
 • projednala čerpání rozpočtových příjmů a výdajů za rok 1999 a schválila rozpočtové změny
 • rozhodla objednat jednoduchou projektovou dokumentaci, požádat o dotaci na výstavbu domu pečovatelské služby o 10 bytech a objednat projekt
 • - projednala změny hranic katastrálního území

Zápis č.240 ze dne 31.1.2000:

 • projednala návrh rozpočtu na rok 2000
 • byla informována o kolaudaci 9 b.j., řešila úpravu přístupové komunikace a osvětlení
 • - rozhodla objednat studii na umístění sítí a silnice v území pro budoucí zástavbu
 • k vyvěšenému územnímu plánu nebyly žádné připomínky
 • rozhodla požádat Okr.úřad Litoměřice, ref. živ. prostředí , o povolení pokácení vytypovaných nezdravých stromů v obci
 • - proběhla kolaudace plynu, po podepsání příslušných smluv bude napuštěn plyn

Zápis č.241 ze dne 14.2.2000:

 • proběhla kolaudace vodovodu k 9 b.j.
 • schválila nájemní smlouvy na 9 b.j. a výši nájemného, stěhování po předání a převzetí bytu a podpisu nájemních smluv se uskuteční pravděpodobně 22.2.2000
 • ze strany občanů byl projeven zájem o půjčku na opravu , modernizaci a rozšíření bytového fondu, obecní rada schválila požádat o poskytnutí půjčky obci ve výši 700 tis.Kč

Obecní rada je na každém jednání informována o veškeré došlé i odeslané poště. Vyjadřuje se k žádostem o dávky soc.péče, je informována o jejich poskytnutí, zvýšení, snížení i odejmutí, vyjadřuje se k posudkům na občany, které si žádají soudy. Řeší stížnosti občanů.

Zástupce starosty: Marie Procházková 


 P a m ě t n í    m e d a i l e

Na obecním úřadě jsou k zakoupení pamětní medaile a informační brožura s mapou "Litoměřicko na přelomu století" a Kč 30,-.

Ceny pamětních medailí:

Stříbrná pozlacená /na objednávku

1 ks

793,- Kč

Cínová mince

 

78,- Kč

Mosazná mince

 

65,- Kč

Trojkombinace měď, cín, mosaz

 

474,-Kč

Klíčový přívěsek alpaka

 

50,-Kč

Obecní úřad 


Informace starosty obce

Úspěšnou kolaudací byla zakončena výstavba náhradních bytů pro nájemníky domu čp.72. 
Na výstavbu byla zajištěna dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši Kč 3 330 tis., 1.500 tis. poskytl Okresní úřad a v závěru roku ještě Ministerstvo financí poskytlo 1mil.Kč.
 
Finanční náklady na stavbu, které převýšily 7 mil.Kč, byly z větší části zajištěny, ať již ve formě dotace, tak i jiných příspěvků do rozpočtu.

Letos na podzim pozveme opět občany k návštěvě objektu čp.189.

Stěhování a současné zahájení demolice domu čp.72 ve Straškově je připravováno na 22. února 2000.

Kolaudací a uvedením do provozu bylo zakončeno rozšíření plynového řadu v obci směrem k Bříze.

Byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci mateřské školy. S realizací počítáme v letošním roce, pravděpodobně o prázdninách.

Stále se zajišťuje optimalizace topného systému v základní škole. Vytápění zatím je s problémy. Novou regulaci provádí firma LCES Pardubice.

Obecní zastupitelstvo schválilo záměr požádat o dotaci na výstavbu domu s pečovatelskou službou na místě domu čp.72 - staré školy.

Je připravena předprojektová dokumentace a Ministerstvo pro místní rozvoj bude požádáno o dotaci. Realizace může být zahájena až po zajištění finančních prostředků, což nemůžeme být dříve než v r.2001. Spíše však ještě později. Z vlastních zdrojů obec nemůže tuto stavbu zajistit. 
Dům by byl postaven s 10 byty, provoz a pečovatelskou službu by garantovala obec.
 
Dům by sloužil občanům, kteří potřebují pomoc při obstarávání nezbytných záležitostí. Na výstavbu je možné získat finanční prostředky do výše 7 mil.Kč.

Budou zahájeny přípravné práce na projekt dešťové kanalizace a úpravu vozovek v obci. 
S uvedenými pracemi počítá finanční rozpočet obce na r.2000, který byl na jednání Obecního zastupitelstva schválen.

Starosta obce: Josef Mikula 


Tělovýchova a sport v roce 2000

Všechny sportovní a tělovýchovné organizace se dohodly, že v roce 2000 uspořádají společně Národní dny sportu a kultury,jejichž vyvrcholením bude XIII. Všesokolský slet v Praze ve dnech 1. - 3. července. 
V podřipském regionu bude podobnou akci Župní slet sokolské župy Podřipské, který se uskuteční dne 20. května na Tyršově stadionu v Roudnici n.L.. Předcházet mu bude 11. sletový vrchol, což bude celostátní turistický výstup na Říp v sobotu 6. května.
 
Na všech těchto akcích se budou podílet i členové naší Tělocvičné jednoty Sokol a již nyní se na to poctivě připravují.
 
Věříme, že možnost udělat něco pro své zdraví využijí i další občané a to i při dalších připravovaných společenských a kulturních akcích.
 
V naší jednotě největší zájem je o kopanou. V tomto oddílu se všechna mužstva připravují na jarní sezónu a věří, že při všech utkáních na vlastním hřišti je podpoří i další občané naší obce.

Jednota se stará i o společenské využití a to zejména pořádáním plesů a karnevalu, jejichž výnos významně též přispívá k zajištění financí ,potřebných pro sportovní činnost.

V měsíci březnu zhodnotí jednota svoji práci v uplynulém roce na své Valné hromadě.

Výbor jednoty Sokola 


B l a h o p ř e j e m e

Leden 2000: 

Pešková Marie

   

16.1.1914

Fajtová Věra

 

15.1.1916

Kubešová Anatázie

 

24.1.1918

Kylichová Anna

 

22.1.1920

Suchý Antonín

 

05.1.1922

Svobodová Věra

 

06.1.1922

Přibylová Růžena

 

18.1.1923

Pivoňková Marie

 

16.1.1926

Marek Antonín

 

30.1.1926

Mašek Jiří

 

06.1.1928

Hajšl Slavomil

 

10.1.1928

Vobořilová Věra

 

23.1.1928

Paličková Vlasta

 

10.1.1929

Šípková Milada

 

28.1.1930


50.výročí uzavření sňatku manželé Helena a Jan Týlovi

Únor 2000:

Svoboda Bohumil

   

14.2.1908

Přibylová Ludmila

 

02.2.1918

Konopková Helena

 

16.2.1919

Svobodová Marie

 

14.2.1920

Líska Jaroslav

 

26.2.1920

Štěpánková Růžena

 

05.2.1921

Voláková Miluše

 

09.2.1928


30.výročí uzavření sňatku manželé Vlasta a Rudolf Sukovi

Březen 2000:

Králová Milena

   

14.3.1914

Konopka Vladimír

 

10.3.1918

Marešová Jarmila

 

10.3.1922

Mihulová Anna

 

13.3.1923

Kučava Vladimír

 

08.3.1924

Křikava Miloslav

 

02.3.1927

Bukovská Jaroslava

 

05.3.1928

Pražáková Jarmila

 

11.3.1929

Píta Karel

 

01.3.1930

Hovorková Antonie

 

22.3.1930


30.výročí uzavření sňatku manželé Věra a Zdeněk Holotovi
 
30. výročí uzavření sňatku manželé Jana a František Doškovi
 
25. výročí uzavření sňatku manželé Ivana a Jaroslav Klímovi