Číslo 3/99 Listopad 1999

Autor: Obecní úřad <ou(at)straskov.cz>, Téma: 1999, Vydáno dne: 26. 01. 2006


17. listopad 1939 a 1989, Vzpomínka na Františka Frýdu, Zpráva ze Základní školy, Z činnosti obecní rady, Straškov IV.etapa, Dokončení plynofikace obce, Školství, Možnost napojení na Internet, Historie jednoho pomníku, Došlo na Obecní úřad, 11. Blahopřejeme.

Číslo 3/99 Listopad 1999

 

1.     17. listopad 1939 a 1989

2.     Vzpomínka na Františka Frýdu

3.     Zpráva ze Základní školy

4.     Z činnosti obecní rady:

5.     Straškov IV.etapa

6.     Dokončení plynofikace obce

7.     Školství:

8.     Možnost napojení na Internet:

9.     Historie jednoho pomníku

10.  Došlo na Obecní úřad:

11.  Blahopřejeme
Nahoru17. listopad 1939 a 1989

     Pro novodobou historii našeho národa mají tato data rozhodující význam, jsou to data, která ohraničují dobu mezi nimi, totiž vládla zde totalita.

     Ano, s výjimkou krátkého období mezi 5.5.1945 a únorem 1948 nebyla v Čechách svoboda projevu a nebyla zaručena ani základní lidská práva občanů.

     Nejprve nacistická okupace, pak vláda jedné strany pod patronací SSSR.

     Ti starší pamatují celé toto období a nebude jistě na škodu těm mladším tuto dobu při příležitosti 60. a 10. výročí připomenout.

      Na počátku byla oslava státního svátku ČSR 28. října 1939, tj. v době nacistické okupace. Národ po otřesu okupace poprvé zvedl hlavu, ozdobil svůj oděv trikolorou a vyšel do ulic měst a manifestoval svou věrnost demokratické republice Československé. Česká policie ne zabraňovala těmto projevům svých spoluobčanů a tak zasáhly policejní orgány německé. Zasáhly tvrdě - zatýkáním, bitím, ale i střelbou do demonstrantů. Došlo k mnoha zraněním a dokonce i smrti. Jedním z nich byl student medicíny Jan O p l e t a l , který na následky postřelení zemřel v pražské nemocnici. Pohřeb se konal dne 17. listopadu a byl další příležitostí k protestu proti nacistickému násilí proti našemu národu. Tehdejší vysoký funkcionář strany NSDAP a zbraní SS K.H.Frank informoval A. Hitlera o pražských událostech a ten osobně rozhodl o dalších represích. Okamžitě bylo zastřeleno celé vedení studentské organizace, údajně na 3 roky byly uzavřeny všechny české vysoké školy a všichni studenti vysokých škol , kteří byli ubytováni v kolejích, byli převezeni do Říše a zavřeni do koncentračních táborů.

     Všechna tato opatření zaměřená především na českou inteligenci měla sloužit plánovanému cíli nacistů vytvořit z Čechů poslušné stádo levných pracovních sil.

      Pamatuji si, jak tehdy druhý den po událostech v Praze se rozkřiklo, že Roudnicí bude projíždět zvláštní vlak se zatčenými studenty, převáženými do Německa.

     Mnoho občanů, zejména těch, kteří předpokládali, že uvidí ve vlaku své děti a nebo známé, se seběhlo u nádraží a skutečně jsme viděli některé spoře oblečené studenty na jejich strastiplné cestě do neznáma.

     Ze straškovských občanů se tohoto utrpení dočkal Fanda Kaňka a v koncentračním táboře Oranienburg trpěl řadu měsíců. Mnoho studentů se však již nikdy domů nevrátilo. Celý svobodný svět poznal nelidské metody nacistického Německa, projevil svoje sympatie českým studentům a určil datum 17. listopad jako Světový den studentstva a jako takový se slaví dodnes. Pro naši zem však je též dnem začátku totality, která kromě krátkého dvouletého období skončila až za 50 let. Shodou okolností se to stalo opět díky odvaze a nadšení pražských studentů.

      Ano, 17.listopad 1989, při připomínce studentských bouří v roce 1939, byl počátek všech demokratických přeměn v našem státě. Na této manifestaci byl veřejně vyhlášen konec vlády jedné strany, konec totality v jiném hávu. Tvrdý zásah bezpečnostních orgánů byl impulsem k pořádání masových shromáždění v Praze i dalších městech republiky, kde byly vyhlášeny požadavky na ukončení totality.

      Stejně jako v Polsku, Maďarsku, NDR a po změnách v samotném Sovětském svazu skončila komunistická diktatura i u nás. Skončila bez krveprolití, skončila zejména proto, že prohrála v ekonomické soutěži se západními státy. Těch čtyřicet let, kdy byla jen minimální možnost kontaktů s vyspělejšími zeměmi, nám dodnes brání účinně se uplatnit na světovém trhu. Naše produktivita, ale i kvalita výrobků je bohužel nižší než je na západě běžné. To je dnes hlavní příčina ekonomických obtíží a stagnace našeho průmyslu. Přehnané naděje na urychlené vyrovnání životní úrovně se západními zeměmi se nesplnily. Svět nás prostě od dob prvé republiky, kdy jsme byli na 10. místě žebříčku vyspělých států, předběhl a dohnat tuto ztrátu bude trvat léta. To jsou ohromné ztráty ekonomické. Ještě větší jsou ztráty lidské. Stovky občanů skončili po vykonstruovaných procesech na šibenici, více než 200.000 lidí trpělo nespravedlivě ve věznicích a přes milion lidí utrpělo jinou újmu a to jak majetkovou, tak např. vyloučením ze studia a apod..

     Jaký morální dopad na občany má to, že hrdinové, kteří riskovali své životy za osvobození republiky pak skončili v komunistických žalářích.

      O tom všem dnes při připomínce těchto výročí přemýšlíme, ale změnit již nemůžeme. Ti, kteří byli režimem takto postiženi a přežili marně volají, alespoň po morálním odsouzení těch , kteří se provinili. Viníci však mají jen výmluvy a většinou nemají odvahu ani se omluvit. Věřím však, že budoucnost spravedlivě ocení význam tohoto druhého 17. listopadu jako historický obrat v dějinách naší země. Již dnes po 10. létech k nepoznání změnila naše města a obce, ovzduší, životní prostředí, byla výrazně prodloužena možnost dožití, je zajištěna svoboda projevu, tisku, cestování a další lidská práva, která zde byla více než 40 let většině obyvatel odpírána. Cesta k rozvoji osobnosti každého z nás a tím i k rozvoji našeho státu je tedy otevřena. Je jen na nás a našich potomcích , jak toho využijeme.

F.L. 


NahoruVzpomínka na Františka Frýdu

       Pamětníky naší obce nemile překvapila zpráva o smrti našeho spoluobčana Františka Frýdy, který v poslední době žil ve Zbirohu. 
Jako rodák naší obce nikdy na ni nezapomínal a dvěma svými články přispěl i do našeho Zpravodaje.
 
Za prvé republiky sloužil na čs. hranicích jako člen Finanční stráže a prožil při tom i tragické události let 1938-1939.
 
Mnoho příhod z této služby bylo námětem jím sepsaných prvých knih povídek. Knihy byly příznivě přijaty čtenáři i kritikou a to ho povzbudilo k další literární činnosti.
 
Později se zaměřil i na detektivní literaturu a stal se členem nejen České obce spisovatelů, ale i International Association Crime Writers-Czech section ADDL.
 
Pokud je mi známo detektivky signoval pseudonymem Frank Faraday.
 
Kromě románů, kterých vyšlo deset, byl též autorem úspěšných divadelních her, hraných zejména v ochotnických divadlech. Některé jeho romány byly i přeloženy do maďarštiny a ruštiny.
 
František Frýda zemřel dne 6. října 1999 ve věku nedožitých 86 let a pohřben byl na Ústředním hřbitově v Plzni.
 
Na poděkování na kondolenci napsala paní Frýdová větu: "Manžel často vzpomínal na čas prožitý mezi Vámi ve Straškově. "
 
My k tomu můžeme jen potvrdit, že i my budeme vzpomínat na něj a "že jsme hrdi na jeho životní a pracovní úspěchy.

F. Lácha 


NahoruZpráva ze Základní školy

Dne 13. října 1999 se žáci 7., 8. a 9. tříd naší školy zúčastnili okresního kola fotbalového turnaje v Lovosicích. 
Hrálo se ve dvou skupinách ( ml. žáci 6. a 7. třída a st.žáci 8. + 9.třída) systémem "každý s každým".
 
Ve skupině mladších žáků jsme zcela suverénně vyhráli celý turnaj a postoupili jsme do krajského kola, které bude 20. června 2000 v Ústí n.L.. Kromě toho byl žák Ivan Cibulka vyhlášen za nejlepšího střelce turnaje.
 
Starší žáci skončili na slušném 5.místě.

Na příští období plánujeme zúčastnit se turnaje McDonald cup v kategoriích žáků 1.-3.třída a 4.-5.třída. V tomto turnaji jsme se v roce 1998 dostali až do finále, kde jsme podlehli na penalty. 
Kromě fotbalových turnajů se žáci systematicky připravují na atletické závody Pohár rozhlasu, který se každoročně koná v Lovosicích koncem května.

Za Základní školu: p.uč.Blažková 


NahoruZ činnosti obecní rady:

Zápis č. 229 ze dne 31.8.99

 • rada schválila zakoupení nové lednice do ŠJ
 • starosta informuje o žádostech o dotaci na 9 b.j. u Meziresortní komise pro romské záležitosti a možnostech příspěvku u nadací. Vize 97 Dagmar a Václava Havlových nemůže žádné prostředky poskytnout
 • rada rozhodla o přechodu nájmu bytu v čp.300 ze zákona na Luboše Mazourka
 • odsouhlasila uzavření splátkového kalendáře dlužné částky obviněným za poškozený pomník v 18 splátkách pod ztrátou výhody splátek v případě nedodržení termínů
 • informace o vstupu 17 místních občanů z čp.72 do Sdružení Romů ČR Litoměřice

Zápis č.230 ze dne 13.9.99

 • informace o postoupení samostatně převoditelných práv akcií Sč.energetika a Sč.plynárenská
 • rada rozhodla připlácet Sdružení Romů na veřejně prospěšné práce, které budou vykonávány v obci
 • informace o návrhu zákona o rozpočtovém určení výnosů daní o přirážce k dani z příjmu a dani z nemovitostí a jejím rozpočtovém určení
 • stavební povolení na stavbu "Prodloužení STL plynovodu"
 • informace o kontrole pojistného OSSZ Litoměřice - nebyly zjištěny závady ani uplatněny sankce
 • - komise pro projednávání přestupků ve věci likvidace odpadu toto postoupila referátu živ.prostředí Městského úřadu v Roudnici n.L.

Zápis č.231 ze dne 27.9.99

 • ZŠ Straškov opět sbírá PET lahve od všech občanů. Musí být sešlápnuté a místo k vhazování je označeno /vpravo od hlavního vchodu/
 • rada rozhodla finance za akcie 4 307 500, - uložit na termín. vklady jako rezervu na splácení půjčky SFŽP u ČOB a IPB.
 • Informace o zpracované žádosti v anglickém jazyce na finanční příspěvek na 9 b.j. pro Holandskou nadaci
 • rada rozhodla objednat opravu veř.osvětlení u silnice E55
 • projednala pronájem a prodej pozemků

Zápis č.232 ze dne 11.10.99

 • rada schválila hlavní inventarizační komisi, dílčí komise a harmonogram k zajištění inventarizací v letošním roce
 • schválila provedení deratizace v části obce Straškov cca v 70 domech před demolicí čp.72
 • v ZŠ Straškov bude osazen regulační systém vytápění
 • informace o úhradě finanční částky za pojistnou událost Kooperativou v čp.2 ze dne 7.6.99
 • odsouhlasila podepsání příkazní smlouvy na plavecký výcvik 39 žáků ZŠ
 • stavba "Straškov-Vodochody kanalizace a ČOV byla zkolaudována

Zápis č.233 ze dne 27.10.99

 • 25.10.99 obec převzala od ZD dokončené byty - 9 b.j. a zajišťuje nepřetržité hlídání objektu až do předání bytů nájemníkům. To bude možné po vybudování vodovodního řadu. Den otevřených dveří pro všechny občany k prohlídce objektu bude 20.11.99 za účasti ČT a tisku
 • pokračuje jednání s Holandskou nadací o zaplacení vodovod.řadu k 9 b.j. - náklady cca 300 tis.Kč
 • v případě potřeby schválila rada v příštím roce celoplošnou deratizaci v obci
 • projednala čerpání rozpočtu za III.čtvrtletí a rozpočtové změny
 • rada byla informována o veřejně prospěšných pracech občany z čp.72
 • rozhodla objednat revizi dvoukolového výsuvného žebříku a vyčištění kanálu dešťové vody u sokolovny

Zápis č.234 ze dne 10.11.99

 • Okresní úřad poukázal na 9 b.j. obci 500 tis.Kč. Na stavbu vodovod k 9 b.j. máme územní rozhodnutí
 • rada rozhodla uspořádat setkání se seniory v jídelně Zemědělského družstva 27.11.99
 • spolupráce se Sdružením Romů, pro které pracovali místní občané na VPP pro obec byla ukončena 3.11.. Příspěvek Sdružení Romů byl poskytnut jen na skutečně odpracované hodiny.
 • na doporučení soc.komise schválila rada vydání poukázek pro děti do 15ti let a důchodcům nad 80 let
 • rada řeší stížnosti občanů převážně na špatný stav komunikací
 • schválila zhotovení projektu na rekonstrukci MŠ, aby splňovala požadavky OHS. Vlastní rekonstrukce by byla příští rok.
 • starosta informuje o možnostech připojení na Internet v obci, pro obec schválila emailové připojení
 • schválila prezentaci obce v brožurce "Průvodce Litoměřickem"

Obecní rada je informována o došlé poště, která je dle jejího rozhodnutí vyřizována vč. žádostí o soc.dávky a podávání zpráv o našich občanech na žádosti soudů a Policie. Je informována o odeslané poště z obecního úřadu, je informována o poskytnutých dávkách soc.péče Městským úřadem Rce, případně o zvýšení, snížení nebo odejmutí dávek.

Zástupce starosty: Marie Procházková 


NahoruStraškov IV.etapa

Výstavba inženýrských sítí byla úspěšně zakončena kolaudací kanalizace a čistírny odpadních vod v obci. 
Tato stavba svým významem nejen pro naši obec, ale i pro celé okolí,vysoko převyšuje všechny dosud prováděné práce v obci.
 
Stavba byla zahájena z vlastních prostředků obce na podzim roku 1994. V té době ještě nebyla přiznána od Státního fondu životního prostředí (SF ŽP ČR) žádná podpora.
 
Podstoupené riziko zahájení stavby pouze s vlastními prostředky bylo značné, ale ukázalo se, že to byl postup vhodný.
 
Přiznaná podpora ve výši 11 091 000 Kč jako přímá dotace a ve stejné výši poskytnutá bezúročná půjčka byla zajištěna ve spolupráci s Okresním úřadem v Litoměřicích. Bez přímé pomoci vedoucího referátu životního prostředí Okr. Úřadu, ing. arch.Jana Zadražila , bychom stavbu těžko realizovali.
 
Všichni víme o potížích, které vznikly v obci po výkopech a prováděných pracích. Bude to ještě nějakou dobu trvat, než bude všechno upraveno podle představ všech občanů, ale to základní je hotové. Nemělo by smysl pracovat na úpravách povrchů před zajištěním inženýrských sítí.
 
Stojí před námi splátky půjček, ale půjčky byly bezúročné. Za těchto podmínek by již nebylo možné stavbu realizovat.
 
V obci jsou funkční a všem dostupné plynové a vodovodní řady, kanalizace a také telefonní přípojky. Všechny tyto sítě samozřejmě také zhodnocují nemovitosti v majetku občanů.
 
Děkuji všem občanům za trpělivost při výstavbě, členům obecní rady, zastupitelstva, stavebnímu dozoru, dodavateli a všem subdodavatelům, dotčeným orgánům státní správy a organizacím za pomoc.
 
Nelze vyjmenovat všechny, kteří na stavbě spolupracovali.
 
Poděkování patří především ing. arch.Janu Zadražilovi z Okr.úřadu v Litoměřicích a ing. Haně Vydrové, vedoucí odboru ochrany vod, SF ŽP ČR.
 
Při úspěšném vyhodnocení stavby by byla uvolněna z prostředků Fondu 10% finanční pozastávka dotace.
 
Kapacita vybudované čistírny byla nabídnuta také okolním obcím pro napojení svých inženýrských sítí.
 


NahoruDokončení plynofikace obce:

Byl prodloužen plynový řad k posledním domům směrem k Bříze. 
Stavbu prováděla firma Aquapol Polepy a je před kolaudací.
 
Celé území, kde byl plynovod realizován, je v územním plánu obce vedeno pro zástavbu.
 
Finanční prostředky zde byly vloženy účelně.
 


NahoruŠkolství:

Mateřská škola

K připravované rekonstrukci interiéru mateřské školy je rozpracován projekt. 
Mělo by dojít k takovým úpravám, aby provoz školky nebyl v rozporu s hygienickými předpisy a prostory plně vyhovovaly potřebám dětí.
 
Počítáme s tím, že v příštím roce bychom hledali prostředky na realizaci.
 


Základní škola

V základní škole se dokončují práce na optimalizaci řídícího systému topení. 
Nákup tepla a jeho využití z teplárny Zemědělského družstva bez odpovídajícího vybavení není hospodárné.
 
Novou regulaci systému zajiťuje firma LCES Pardubice - ing.Klečka.
 
Optimální stav by byl zajištěn napojením teplárny a všech výstupů na odpovídající řídící jednotku.
 
Pro tyto účely nemá zatím obec ani ZD volné prostředky.
 

Dále bylo zajištěno vyčištění kanálu pod silnicí E 55 - u sokolovny. Vnitřek a hlavně dno této staré kanalizace je poškozeno a s opravou bude možno počítat pravděpodobně při rekonstrukci a výstavbě dešťové kanalizace v obci.
 
Na kanalizaci bude napojen dům čp.300 a mateřská škola.

Starosta obce: Josef M i k u l a 


NahoruMožnost napojení na Internet:

Zemědělské družstvo poskytuje všem zájemcům možnost napojení na Internet

Všichni, kteří se někdy setkali s touto novou možností získávání informací, nákupů, zábavy a celé řady dalšího využití vč. elektronické pošty, vědí, co znamená možnost připojení počítače k telefonní síti v místním telefonním uzlu. 
Zemědělské družstvo vstoupilo do rodiny "providerů" , tj. poskytovatelů připojení.
 
V naší obci je v provozu již celá řada počítačů v rodinách, které jsou využívány jak v práci, tak ke studiu, případně zábavě.
 
Slouží spolehlivě také dětem ke vzdělávání. Často i ke studiu cizích jazyků.
 
Nyní tedy se nabízí možnost dalšího využití této techniky.

Také obec se chystá, po dohodě s družstvem, připojit základní školu pevnou linkou na internet a zlepšit tak kvalitu výuky dětí. 
I prezentační stránky obce budou již brzy pod registrovanou doménou Straskov.cz.
 
Připojení na místní telefonní síť lze realizovat podle možnosti "providera" běžným hovorovým tarifem nebo výhodnějším tarifem Internet 99 /I99/, který je výhodný pro delší dobu strávenou na Internetu. Tento výhodnější tarif může družstvo realizovat v případě zájmu.
 
Pro informaci uvádíme ceny za spojení telefonní linkou v obou tarifech.
 
. . . .

T A R I F Y

 

Pracovní den

Víkend

     

07.00-17.00

17.00-19.00

19.00-21.00

21.00-07.00

00.00-24.00

     

Délka spojení

BT

I99

BT

I99

BT

I99

BT

I99

BT

I99

     

do 1 min.

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

     

do 2 min.

2.60

5.20

2.60

5.20

2.60

5.20

2.60

5.20

2.60

5.20

     

do 3 min

5.20

5.20

5.20

5.20

2.60

5.20

2.60

5.20

2.60

5.20

     

do 4 min.

5.20

7.80

5.20

5.20

2.60

5.20

2.60

5.20

2.60

5.20

     

do 5 min.

7.80

7.80

7.80

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

     

do 6 min.

7.80

7.80

7.80

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

     

do 7 min.

10.40

10.40

10.40

7.80

5.20

7.80

5.20

5.20

5.20

5.20

     

do 8 min.

10.40

10.40

10.40

7.80

5.20

7.80

5.20

5.20

5.20

5.20

     

do 9 min.

13.00

10.40

13.00

7.80

7.80

7.80

7.80

5.20

7.80

5.20

     

do 10 min.

13.00

13.00

13.00

7.80

7.80

7.80

7.80

5.20

7.80

5.20

     

do 11 min.

15.60

13.00

15.60

7.80

7.80

7.80

7.80

5.20

7.80

5.20

     

do 12 min.

15.60

13.00

15.60

7.80

7.80

7.80

7.80

5.20

7.80

5.20

     

do 15 min.

20.80

15.60

20.80

10.40

10.40

10.40

10.40

7.80

10.40

7.80

     

do 20 min.

26.00

20.80

26.00

13.00

13.00

13.00

13.00

7.80

13.00

7.80

     

do 30 min

39.00

28.60

39.00

15.60

20.80

15.60

20.80

10.40

20.80

10.40

     

do 45 min.

59.80

41.60

59.80

20.80

31.20

20.80

31.20

13.00

31.20

13.00

     

do 60 min

78.00

54.60

78.00

28.60

39.00

28.60

39.00

15.60

39.00

15.60

     

do 120 min.

156.00

106.60

156.00

52.00

78.00

52.00

78.00

28.60

78.00

28.60

     

do 180 min

234.00

158.60

234.00

75.40

117.00

75.40

117.00

41.60

117.00

41.60

     

Veškeré informace lze získat na Obecním úřadě u starosty a v Zemědělském družstvu u ekonoma pana Ikrátha. Zájemcům o připojení na Internet

Připojení na Internet jako novou službu nabízí od října 1999 Zemědělské družstvo Straškov. Napojení je přímo bezdrátovým mikrovlnným spojem na páteřní síť firmy CZ COM což umožňuje dosáhnout velmi kvalitního spojení s vysokou přenosovou rychlostí (až 2 Mb/s). 
Ceny a podmínky připojení k internetu :

Základní služby

 

Kč měs.

Za zavedení služby

Limit MB měsíčně

Poštovní schránka velikost 5 MB

99

200

25

Úsporné připojení - v nepracovní dny 24 hodin,
v pracovní dny po 19.hodině do 7.ráno

400

300

100

Plné připojení 24 hodin denně 7 dní v týdnu

690

500

190

Pevná linka 14400 kb/s

6500

998

1500

Pevná linka 33600 kb/s

12000

998

1500

Pevná linka 64000 kb/s

24000

998

1500

Při překročení limitu stažených a odeslaných dat účtujeme za 1MB nad limit 3,60 Kč. 
Na přání můžeme dodat modem, nainstalovat připojení, zaškolit.
 
Zajistíme tvorbu webových stránek.
 
Pro toho, kdo nechce investovat do počítače větší peníze, dodáme levně počítač schopný připojit se k internetu za několik tisíc.
 
Další informace o připojení je možné získat na telefonním čísle 0411 871141-3 pan Ikrath.
 


NahoruHistorie jednoho pomníku

Oslava letošního státního svátku, která vlastně žádnou oslavou nebyla, mně připomněla dobu, kdy to skutečně byl slavný den pro všechny občany státu. Vždyť vznik svobodného státu Čechů a Slováků po třistaleté porobě Čechů a první samostatný stát pro Slováky v celé jejich historii obou národů. 
Symbolem, který to měl po všechny časy nám připomínat byl straškovský pomník padlým.
 
Postaven byl ze sbírky občanů v roce 1928 a v den 28. října toho roku slavnostně odhalen. Sbírka vynesla tehdejších 12 000 Kčs a plně pokryla náklad na postavení pomníku ve výši 10 000 Kč a zbylá částka byla uložena v záložně jako fond na opravy a údržbu. Pomník byl zhotoven z umělého kamene jako mohutný pylon a na něm na deskách z černého mramoru byla vytesána a vyzlacena jména padlých v letech 1914-1918. Lichoběžníková část parku okolo pomníku byla oplocena ocelovým plůtkem na podezdívce a vkusná vrátka umožňovala vstup k pomníku. Parčík byl osázen květinami a trvale dobře udržován. Po obou stranách parcely byly upravené pěšinky.
 
Vzpomínám, jak oslava 28. října začínala vždy u tohoto pomníku vždy vztyčením vlajky, položením věnců a projevem předneseným obvykle panem řídícím Krotilem za účasti dětí a převážné části občanů obce. Přítomni v krojích bývali vždy legionáři, hasiči, sokolové. Další příležitostí k oslavě u tohoto pomníku býval i "Den míru", tehdy pořádaný vždy ve 12 hodin o velikonočním pondělí v celém demokratickém světě. Takto se obec u památníku scházela až do roku 1939. V mé paměti se zachovala nejvíc slavnost z roku 1938.
 
Přišla válka, pomník se na nás dále díval, ale přec jen se trochu změnil. Z vrcholu pylonu na čas zmizela bronzová plastika T.G.Masaryka a stožár již nikdy nezdobila státní vlajka. Pomník uviděl a s hrůzou sledoval projíždějící vojska německé okupační armády v březnu 1939, ale za pouhých 6 let poté dne 8. května 1945 vítal nadšeně tanky Ukrajinského frontu sovětské armády. Viděl přitom nadšení občanů obce, kteří tyto tanky zdobili nejen československým, ale i rudým praporem na jejich cestě do Prahy.
 
Bohužel hned druhý den viděl přestřelku prchající motorizované jednotky SS, která skončila tragicky i pro několik občanů Straškova a Vodochod. Přibyla proto na pomníku další mramorová deska se jmény obětí okupace a na krátkou dobu se opět vrátila na jeho vrchol i plastika T.G. Masaryka.
 
Prvá oslava státního svátku v roce 1945 byla opět u tohoto památníku tradičně za účasti nás všech. Projev měl tentokrát předseda MNV, s nadšením přivítal osvobození Československa a připomněl jeho dosavadní historii a předpověděl jeho šťastnou budoucnost. Po roce 1948 dostal státní svátek další rozšířený název "Den znárodnění", a později dokonce i třetí přídavek : "Den československé federace"!
 
Tímto strojením významnosti dne by se dalo předpokládat, že stoupne jeho slavení, ale opak byl pravdou. Památník to nejprve poznal tím, že opět byla odstraněna plastika T.G.Masaryka a postupně došlo i k chátrání této ozdoby obce. Nejprve se neudržovala květena, chátralo oplocení, léty utrpěla i kvalita umělého kamene vlastního pomníku. Oslavy u pomníku se již nekonaly, legionáři i sokolové byli na indexu a tak se místo 28. října slavily jiné dny. Nakonec se pomník včetně oplocení i pěšinek zrušil a náhradou se postavil pomník nový, sice z lepšího materiálu, ale na jiném místě, kde již nikdy nedošlo k tak mohutným setkáváním občanů jako u pomníku původního.

F.Lácha 


NahoruDošlo na Obecní úřad:

Komunisté - ne !

Je až s podivem, s jakou snahou o přejití zločinů minulého režimu v očích současné veřejnosti, jsou výroky současných představitelů Komunistické strany. 
Je také s podivem, jak poměrně velké procento našich občanů těmto snahám uvěří.
 
Neuvěří však ti, kteří komunismus v jeho pravé podobě zažili na své kůži, nebo všichni ti, kteří měli po celou minulou dobu oči otevřené a velice dobře pochopili, že vraždy, pravdy a násilí se nedají zabalit do slupky rádoby sociální spravedlnosti a vymýcení vykořisťování jednoho druhým.

I když jsme staří, paměť jsme neztratili a máme stále před očima dobu před padesáti léty, kdy nevybíravým a násilným tlakem získávali představitelé režimu hodnoty a majetek našich rodičů a předků, bez ohledu na právní řád. Bylo to období, kdy začalo platit zcela jiné právo, právo násilí vládnoucí třídy, jehož heslem bylo - kdo nejde s námi, jde proti nám. Nelze zapomenout na stovky rodin, jejichž otcové bezdůvodně putovali do vězení, nelze zapomenout na utrpení matek a dětí, které zůstaly bez prostředků po dlouhou dobu. Nelze zapomenout na odstraňování nepohodlných lidí do civilních táborů nucených prací a vojenských táborů nucených prací, do PTP, a to na neurčito. 
Ani jeden ze současných představitelů Komunistické strany nepředstoupil před národ, aby se omluvil za zločiny proti lidskosti i nezadatelným právům občana, pošlapaných komunistickým režimem. Předpokládají snad, že nebudou-li se sami dopouštět podobných zločinů, budou přijímáni naší společností jako lidé nového typu, kteří chtějí jen dobro a vyvedou společnost z nesnází ?
 
Zapomínají však, že to, čím procházíme v současné době, je z velké části dílem komunistického působení v této zemi celé půlstoletí.
 
Bude jistě dlouho trvat, než se mravně a charakterově poničený národ dokáže dostat na evropskou úroveň, na níž po několik staletí byl. Ale dostane se zcela určitě, neboť vnitřní síla, která stále ještě mezi námi je, jak v těch starších, ale hlavně v těch mladších, kteří dokáží hodnoty lidského života dobře seřadit. Tato síla nedovolí, aby národ nedokázal znovu povstat.
 
Ať tedy ti, kteří chtějí nostalgicky vzpomínat na svůj milovaný režim, který jim přinesl mnoho výhod na úkor ostatních, vzpomínají i nadále.
 
My však po prožitých zkušenostech říkáme: Komunisté - ne!

Bohuslav Skalský z Poniklé 


NahoruBlahopřejeme:

Říjen 1999:

Turková Jarmila

 

2.10.1908

Randová Růžena

 

5.10.1916

Kotalík Miroslav

 

15.10.1918

Rubínová Marie

 

15.10.1928

Rubín Miroslav

 

17.10.1923

Hančová Věra

 

23.10.1913

Mareš Václav

 

26.10.1922

Patlejchová Věnceslava

 

26.10.1929


40. výročí uzavření sňatku manželé Vlasta a Václav Turkovi
 
30. výročí uzavření sňatku manželé Alena a Jaroslav Krahulíkovi
 

Listopad 1999:

Kapitánová Marie

 

6.11.1909

Vobořilová Marie

 

16.11.1919

Svoboda Antonín

 

24.11.1935

Mazourková Hedvika

 

25.11.1915

Podrábský Jan

 

27.11.1924

Švecová Vlasta

 

28.11.1924


50. výročí uzavření sňatku manželé Ilsa a Václav Slabovi
 
35. výročí uzavření sňatku manželé Zdena a Ivan Cibulkovi
 

Prosinec 1999:

Mareš Karel

 

12.12.1915

Lísková Valérie

 

17.12.1923

Slaba Václav

 

17.12.1925

Bláha Vladimír

 

20.12.1924

Kučavová Miluše

 

21.12.1925

Líska Antonín

 

22.12.1922

Palička Josef

 

23.12.1929


45. výročí uzavření sňatku manželé Jiřina a Josef Zimmermannovi
 O čem se mluví..….

pochvalně:

 • ke zlepšení vzhledu obce přispívá květinová výzdoba oken, z nichž zvlášť jsme si povšimli domu p. Kučerové při hlavní silnici a domu Mazourkových při silnici na Velvary a dalších
 • osvědčilo se zpřístupnění školního hřiště mládeži

kriticky:

 • postrádáme zájemce o práci s dětmi a mládeží v zájmových oblastech /kromě oddílu kopané/

 

Začátek formuláře

Konec formuláře