číslo 5/98

Autor: Obecní úřad <ou(at)straskov.cz>, Téma: 1998, Vydáno dne: 26. 01. 2006


Z činnosti Obecní rady, Z jednání Obecního zastupitelstva ze dne 25.11.1998, Vánoční rozjímání, Vážení občané, Odpadové hospodářství obce, Ervín Špindler - 80. leté výročí úmrtí, Zprávy ze Zemědělského družstva, Případy násilného chování, Možné příznaky šikanování u dítěte, Blahopřejeme.

ročník 17 číslo 5/98

 

 

 

 

Zpravodaj


Příjemné svátky vánoční a úspěšný nový rok
 
přejí vydavatelé
 
Obecní úřad Straškov-Vodochody
 
Zemědělské družstvo Straškov
 
a redakční rada
 


 Z činnosti Obecní rady:

Zápis č.203 ze dne 24.8.1998:

 • informace o dodatečném stavebním povolení pro 1. Lounskou na výrobu briket. Obec souhlasí s provozem jen při řádném uskladnění pilin a při dodržení podmínek daných všemi ostatními účastníky řízení. Proti pokutě udělené obcí se firma odvolala
 • informace o jednání s firmou Incotex, která odmítla zahájit zkušební provoz ČOV důvodu nezaplacených faktur Ekostavbami. Na základě vzájemných dohod bude dlužné částky hradit obec přímo subdodavateli
 • obecní rada odsouhlasila zajistit vytápění čp.2 plynem a odkanalizování zadat firmě Aquapol
 • Městský úřad Roudnice vydal stavební povolení na opravu střechy tělocvičny ZŠ. Obecní rada odsouhlasila pro nedostatek finančních prostředků opravit v letošním roce  pouze spojovací krček
 • opravu hřbitovní zdi zajistí pracovník, který byl přijat na veřejně prospěšné práce vč. nátěru
 • Prodej tisku Čechy ruší provozovnu, OR schválila pronájem místnosti p. Jersákové

 

Zápis č.204 ze dne 7.9.1998:

 • informace o dokončování kanalizace, termínu odstranění zjištěných závad, připojování občanů na kanalizaci
 • o kontrole OHS ve školní jídelně, zjištěných závadách a jejich odstranění

 

Zápis č.205 ze dne 21.9.1998:

 • informace o zdevastovaném pomníku před OÚ a jeho umístění. Zhotovení a umístění bude na jaře r.99.
 • informace o sběru nebezpečného odpadu v obci 10.10.98
 • informace o jednání mezi obcí, Ekostavbami a Investservisem o zjištěných nedodělcích

 

Zápis č.207 ze dne 19.10.98:

 • čerpání rozpočtu do 30.9.98 a schválení rozpočtových změn
 • snížení stavu pracovníků ve školní jídelně z důvodu nízkého počtu vařených obědů
 • odsouhlasení výplaty soc.dávek ve formě poukázek dětem do 15-ti let a důchodcům nad 80 let
 • výsledek kontroly činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů
 • stavební povolení na výstavbu sociálních bytů v obci
 • stavební povolení na výstavbu dálnice D 8 Nová Ves - Doksany - zahájení 26.10.98

 

Zápis č.208 ze dne 2.11.1998:

 • přiznání dotace 250 tis.Kč pro Mikroregion Podřipsko /obce Straškov-Vodochody, Mnetěš, Vražkov, Račiněves, Bříza/ na místní geografický informační systém - MISYS a vypsání výběrového řízení na dodavatele
 • byly přiděleny nově vybudované byty v čp.188
 • vítězem výběrového řízení na výstavbu soc.bytů se stalo místní Zemědělské družstvo - nabídlo nejvýhodnější podmínky. Bude podepsaná smlouva o dílo.

 

Zápis č.209 ze dne 16.11.1998:

 • výsledky voleb byly vyvěšeny v obecní skříňce a hlášeny místním¨rozhlasem
 • ČOV byla předána SčVK , stočné za dobu provozování  obcí bude spočítáno dle paušálu podle počtu osob a doby připojení a občany placeno v hotovosti na OÚ
 • hlavní dodavatel pro MISYS bude Triada Pha, dodavatelem HW Complit Roudnice n.L.
 • kolaudační rozhodnutí na obecní byty čp.188

 

Zápis č.210 ze dne 30.11.1998:

 • obecní rada prohlásila po  vzdání se mandátu  /p. Hanzlík/ za člena obecního zastupitelstva pana Antonína Šimrala
 • stavba kanalizace nebude od Ekostaveb převzata, pokud nebudou odstraněny všechny vady a nedodělky
 • Ministerstvo pro místní rozvoj, potvrzení smluv a zaslání dotace obci na výstavbu soc.bytů Kč 1 200 tis..
 • Obecní rada projednává žádosti o soc.dávky, veškerou došlou poštu, která je vyřizována na základě jejího rozhodnutí, eviduje žádosti o byty, projednává stížnosti a je pravidelně informována o odeslané poště.

 

Z jednání Obecního zastupitelstva ze dne 25.11.1998:

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 • složení slibu zvolených členů OZ
 • zánik mandátu p. Hanzlíka
 • ověření platnosti voleb pro 15 členů OZ a platnost voleb všech 15-ti členů OZ

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 • 5ti-člennou obecní radu
 • do funkce uvolněného starosty p. Josefa Mikulu
 • do funkce zástupce starosty na částečný úvazek p. Marii Procházkovou
 • tajnou volbou p. J. Mikulu jako kandidáta za obec do Okresního shromáždění
 • jednací řád OZ na příští volební období

 

Obecní zastupitelstvo souhlasí:

 • s dodatkem č.1 k zástavní smlouvě č. 05499411-Z5, pro Státní fond ŹP ČR
 • s pronájmem části pozemku v k.ú. Straškov panu Víchovi za Kč 10,- ročně za udržovanou zelenou plochu
 • s uzavřením kupní smlouvy na objekt hospodářské farmy ZD Straškov pro výstavbu náhradních bytů za kupní cenu Kč 550.000,-
 • se smlouvou o dílo uzavřenou se ZD Straškov na výstavbu náhradních bytů pro nájemníky z domu čp.72. Cena za dílo 5.990.000,- vč. DPH.
 • se členstvím obce v Klubu euroregionu Labe
 • svěřuje obecní radě část své pravomoci schvalovat rozpočtové změny

Zástupce starosty: Marie Procházková 


Nahoru 
Štědrý den
 
Karel Jaromír Erben

Hoj, ty Štědrý večere, 
ty tajemný svátku,
 
cože komu dobrého
 
neseš na památku?
 
Hospodáři štědrovku,
 
kravám po výslužce,
 
kohoutovi česneku,
 
hrachu jeho družce.

Ovocnému stromoví 
od večeře kosti
 
a zlatoušky na stěnu
 
tomu, kdo se postí.
 
Hoj, já mladá dívčina,
 
srdce nezadané,
 
mně na mysli jiného,
 
jiného cos tane.

.......... a na zemi pokoj lidem dobré vůle

Vánoční rozjímání

 

 Toto staré vánoční přání skutečně vyjadřuje touhu lidstva i v závěru 2. tisíciletí.

Vánoce, ty tradiční české vánoce, nám všem přinášejí radost a hezkou pohodu.

 Vánoční náladu vytváří nejen odpočívající zimní, pokud možno zasněžená krajina, ale i soubor činností a prací tradičně spojených s touto oslavou. Vánoční tradice se vytvářela po staletí, každý národ má své osobité způsoby, jak tyto dny oslavit a prožít.

 Víme, že i každá rodina má některé vlastní obyčeje, obvykle získané od svých rodičů a prarodičů, které i nadále dodržují. Je to někdy zvláštní pokrm, jindy vlastní hudební produkce, jiný způsob předání dárků apod.. Je dobře, že tyto zvyky dodržujeme a dále je předáváme svým dětem a vnoučatům.

 Rádi však pátráme, jak tato tradice vznikala, jak dlouho se již dodržuje v Čechách, zda je původní a nebo odkud jsme ji převzali. To, že vánoční stromek se k nám dostal z Německa a že je u nás používán běžně ne déle než dvě století, je obecně známo. Naproti tomu vánoční strom na náměstích je česká resp. moravská tradice, kterou nejvíce zpopularizoval spisovatel Těsnohlídek a dnes svítí do noci i v naší obci, ale bez tradiční pokladničky.

 Předvánoční slavení Mikuláše s čertem a andělem však v Čechách známe již od XII. století a radost to dětem dělá dosud všude po naší vlasti.

 Jednou z nejoblíbenějších tradic je vánoční předávání dárků. Víte, kdy je písemně potvrzen tento zvyk v Čechách? První dárek o vánocích dala králi Jiřímu z Poděbrad jeho druhá manželka Johana. Je zajímavé, že tímto dárkem byla kniha - bohatě zdobený kodex, který obsahuje česky psané modlitby. Bohužel je nyní v zahraničí v soukromé  sbírce a tak ten důkaz nemůžeme spatřit v žádném veřejně přístupném muzeu.

 V průběhu staletí se vánoční dary významně proměňovaly. Dříve běžné obdarování při štědrovečerní koledě vánočkou, naturáliemi a pečivem, někdy i penězi , znamenalo příspěvek k  obživě rodiny. Podle pamětníků bylo považováno za špatné znamení, když o Štědrém dnu rodinu nikdo nenavštívil a nemohli tedy nikoho obdarovat. Je pravdou, že dárek nepůsobí radost jen obdarovanému, ale ještě větší dárci.

 Štědrost o vánocích se projevovala i ve vztahu k hospodářským zvířatům a způsob je nám všem dobře známý z lidové poezie.

 V novější době se vánoce změnily ve svátky obdarování a lásky v rodinném prostředí. Máme radost z rozzářených očí dětí u vánočního stromku a přitom  vzpomínáme na dětství vlastní. Slavnostní atmosféru dotváří světlo svíček, vůně stromku i vánočních pokrmů, melodie vánočních koled, krásné čisté prostředí a radost z dárků.

 Vzpomeneme i na nepřítomné a zemřelé členy rodiny a přátele. Rodina se cítí být v té době pevná, soudržná a milá.

 Vzestupem  významu daru se v moderní době nalezla další možnost tzv. sváteční dobročinnosti. Různé nadace v té době získávají snadněji příspěvky pro zdravotně postižené a neb jinak ohrožené skupiny občanů.

 Dalším symbolem vánoc byly a dosud jsou jesličky. Jejich vznik je připisován době vzniku františkánských klášterů. Nejprve byly umísťovány v kostelích, ale později se staly součástí téměř každé domácnosti.

 Největšího rozmachu se jim dostalo v 16. století. V průběhu dalších století tvorba betlémů zlidověla a v Čechách umělecká hodnota některých betlémů je tak  vysoká, že jsou dodnes obdivovány nejen doma, ale i v zahraničí.

 V novější době známe papírové betlémy výtvarně ztvárněné Mikulášem Alšem a Josefem Ladou, které ukazují, jak slavili vánoce naši dědové a velmi přispívají k vánoční atmosféře v mnoha rodinách.

 Melodie vánočních koled významně přispívají ke kouzlu vánoc. My si dnes pod tím představujeme jen píseň. Název "koleda" však v minulosti představoval pochůzku, při které se nadělovaly dary, ale také říkanky a popěvky. My starší to ještě pamatujeme. Dnes však česká koleda vánoční je jen ta krása hudby a poezie slov.

 Hudba, to nejsrozumitelnější umění, však o vánocích nejsou jen koledy. Rybova zpívaná mše a další hudební díla směrovaná k vánocům mají nesmírné kouzlo a sílu působit radost a potěšení.

 Jsem již u závěru tohoto vánočního rozjímání. Ještě jedno umění oslavující vánoce musím alespoň připomenout. Je jím umění slovesné. Poezie i beletrie nejen, že popsaly mnohé vánoční příhody, pověsti a zvyky, ale krásou čteného slova navozují příjemnou atmosféru klidu, štěstí a pohody.

 Prožijme tyto letošní sváteční dny tak, že budeme k sobě vzájemně přátelští, štědří a milí. Alespoň část tohoto chování si pak zachovejme i pro dny všední následujícího roku 1999.

 Tak tedy "šťastné a veselé"

František Lácha Nahoru Vážení občané,

 ve dnech 13. a 14. listopadu se konaly již třetí demokratické komunální volby po pádu komunistického režimu v naší republice.

Tak jako v obou předchozích obdobích dala většina občanů přednost nezávislým kandidátům, kteří dohromady získali 8 mandátů v Obecním zastupitelstvu.

Je zřejmé, a dle výsledků voleb v celé ČR platí obecně, že stranické zájmy v komunální sféře nejsou žádoucí.

Demokratické volby, ať jsou to parlamentní, do senátu nebo komunální, jsou politickou záležitostí. Do voleb vstupují strany se svými programy, ale po volbách, především v menších obcích, končí politika a je nutné pracovat. Proto též ve většině obcí dostali nezávislí kandidáti přednost.

Členy Obecního zastupitelstva v naší obci byli zvoleni:

Petr Duchoslav, Jiří Hanč, Pavel Hanzlík, ing. František Kubricht, Václav Mareš, Jan Mazourek, Josef Mikula, Květuše Pospíšilová, Marie Procházková, JUDr. Jitka Rousová, Jarmila Svobodová, Věra Svobodová, Věra Šámalová, Jiří Tachecí, Libor Turek

Na ustavujícím jednání Obecního zastupitelstva bydli dále do obecní rady zvoleni:

Josef Mikula, Marie Procházková, JUDr. Jitka Rousová, ing. František Kubricht, Jan Mazourek

 • Do funkce starosty Josef Mikula,
 • do funkce zástupce starosty Marie Procházková.

Nadcházející volební období bude v naší obce poznamenáno především splácením úvěrů Státnímu fondu životního prostředí ČR. Probíhá výstavba malometrážních bytů a není ještě dokončena stavba inženýrských sítí některými nedodělky.

Realizace připravovaných akcí bude dána především příjmovou částí finančního rozpočtu obce. Záměry byly  zveřejněny ve volebních programech.

Děkuji všem kandidátům za ochotu podílet se na správě obce.

Vážení spoluobčané zároveň také závazek pro všechny Vámi zvolené členy OZ k poctivé práci ve prospěch obce.

Všem členům Obecního zastupitelstva, obecní rady a všem občanům přeji radostné vánoce, pevné zdraví a pohodu v r.1999 .

Starosta obce: Josef Mikula 


Nahoru Odpadové hospodářství obce

V roce 1998 byl likvidován komunální odpad v obci svozem popelnic, velkoobjemovým kontejnerem ve dvoře za Obecním úřadem, kontejnerem na hřbitově, ambulantním sběrem nebezpečného odpadu a ve dvou stáních na separovaný sběr. Jenom tato dvě stání stojí ročně Kč 30.000,-.

Vzhledem k četnosti odvozu byla naše obec zařazena do nejvýhodnějšího pásma pro výpočet úhrady a dohodnutá cena za jeden lístek byla 28,- korun.

Kč 1.30 z prodeje jednoho lístku bylo využito jako příspěvek na likvidaci separovaného a nebezpečného odpadu a velkoobjemových kontejnerů.

Ti občané, kteří se do systému likvidace odpadů zapojili, přispívali i na likvidaci ostatních odpadů. V r.1998 bylo prodáno 3.338 lístků. Příspěvek pro obec činil Kč 4.875,-. Jedná se tedy spíše o symbolický příspěvek, který ale svědčí o zodpovědném přístupu k likvidaci komunálního odpadu u těch občanů, kteří popelnici používají a do systému se zapojili.

Pokud by takto postupovali všichni, nemuseli jsme se celou záležitostí znovu zabývat a řešit  změnu systému odpadového hospodářství v obci.

15.7.1998 nabyla právní moci místní vyhláška č.17 o nakládání s komunálními a stavebními odpady.

Zde je mimo jiné stanoven systém nakládání s komunálním odpadem.

Fyzické osoby, které odpad samy zneškodňují, /ti , kteří nekupovali lístky/ jsou povinny každé čtvrtletí  prokázat, jak s odpadem naložily.

Tuto povinnost nesplnil nikdo a dle přiložených seznamů je patrné, kdo do systému vstoupil.

Vyzýváme a žádáme občany, kteří neužívali popelnice, aby do 5.1.1999, jak stanoví vyhláška, doložili způsob likvidace odpadu.

Toto je možné pouze potvrzením z řízené skládky.

Pokud nebude tato povinnost splněna, bude postupováno podle zákona.

Je zřejmé, že Ti, kteří neprokáží uložení odpadu jinde, museli odložit odpad na některé nepovolené skládce, což jsou další výdaje obce.

Nemohou využívat ani kontejnery na separování a velkoobjemový kontejner, protože na provoz nepřispívají. Především ale nízkým počtem vyvážených popelnic z obce by došlo k podstatnému zdražení jednoho lístku v případě, že stávající systém bude zachován.

To by znamenalo, že Ti kteří lístky kupují, by za svůj odpovědný přístup dopláceli na ostatní, kteří navíc své odpady likvidují většinou nepovoleným způsobem.

Obecní rada jednala v této záležitosti po předchozím  projednání nabídky firmy BEC, která odpady v obci likviduje a rozhodla o zavedení nálepkového systému na odvoz popelnic. Cena za jeden vývoz Kč 28,- bude zachována, ale bude zvýšena četnost předplaceným odvozem. Všichni budou dopisem vyzváni, aby si zvolili cyklus vývozu. Je možno 1x za  týden, 1x za 14 dní, nebo kombinovaný, t.j. 1x za týden v zimě, 1x za 14 dní v létě.

Pro osaměle žijící důchodce starší 70-ti let 1x za měsíc.

Zvolený cyklus oznámí firmě  BEC, která každému zašle složenku na úhradu. Po zaplacení bude možné na Obecním úřadě vyzvednout nálepku na půl roku. Tímto způsobem bude předem známo, kdo se do systému likvidace odpadu nezapojí.

 Veškerá korespondence v této záležitosti proběhne v průběhu ledna 1999. Během ledna bude též platit lístkový svoz. Bude možné do konce měsíce ledna vrátit nevyužité lístky na Obecní úřad. Od února bude již nálepkový systém. Ti , kteří do systému nevstoupí , musí za každé čtvrtletí prokázat řádnou likvidaci odpadu.

Příspěvek pro obec z jednoho vývozu, Kč 0,70, bude využit na separaci nebezpečného odpadu a velkoobjemový kontejner.

Každý, kdo nebude popelnice používat, pak bude muset dle místní vyhlášky, za každé čtvrtletí , prokázat zlikvidování svého odpadu na řízené skládce.

Ve Vodochodech dochází též k odkládání komunálního odpadu do kontejnerů na separovaný odpad.

Upozorňujeme, že pokud se bude tento stav opakovat, bude stání ve Vodochodech zrušeno.

Využívat kontejnery mohou pouze ti občané, kteří do systému vstoupí a na likvidaci separovaním a provoz velkoobjemového kontejneru přispívají.

Abychom mohli minimalizovat náklady na likvidaci odpadů je nutné zapojení všech občanů do systému.

Ti, kteří tak neučiní a neprokáží zneškodnění odpadu povoleným způsobem, budou postiženi dle zákona.

Nálepkovým způsobem by mělo též dojít ke snížení počtu černých skládek nejen v okolí obce.

Podobným zveřejněním jmenných seznamů budou vždy všichni informováni o současném stavu nejen ve věci odpadů, ale i např. úhrad za paušál stočného apod..

I zde jsou občané, kteří odmítají úhradu.

Stočné je třeba uhradit na Obecním úřadě do 10.1.1999.

Seznam dlužníků pak bude zveřejněn.

Bohužel je stále mnoho těch, kteří chtějí využívat všechny možné výhody bez vlastního příspěvku, byť je minimální.

Zvláštní povinnosti při likvidaci odpadů vyplývají ze zákona a z místní vyhlášky podnikatelům.

Vážení občané, děkuji všem za pochopení, zodpovědný přístup a ochotu ke spolupráci.

Starosta obce: Josef Mikula 


Nahoru Ervín Špindler - 80. leté výročí úmrtí

V kronice Sokolské župy Podřipské jsem si přečetl krátký zápis, kterým kronikář končil hodnocení roku 1918.

Ta poslední věta oznamovala: 
"Dne 21. prosince ukládala roudnická jednota i župa Podřipská vzácného svého bratra Ervína Špindlera, prvního starostu Sokolské župy Podřipské, nezištného a ušlechtilého bojovníka za svobodu národa. Duše jeho se dočkala splnění nejvyšší touhy své, ale tělo podlehlo válečnému strádání."

Kdo to byl Ervín Špindler, kterého na jeho poslední cestě na krábčický hřbitov doprovázela početná podřipská veřejnost. Po čtyřicetiletém zamlčování, kdy dokonce i jeho jméno zmizelo z názvu hlavní roudnické ulice, se nyní opět můžeme seznámit s tím, jak významnou osobou pro Podřipsko byl.

Ervín Špindler, rodák z Chocně, nar. 29.8.1843, přišel do Roudnice jako pětadvacetiletý v roce 1868. Byl tehdy v redakci pražských Národních listů a jako zkušený novinář se ihned ujal organizování prvního tábora lidu na Řípu, spojeném s odvozem základního kamene pro Národní divadlo v Praze. V té době pracoval jako okresní tajemník a od roku 1891 až do roku 1911 pak jako starosta města. Byl iniciátorem rozvoje města a zasloužil se o rozvoj školství např. i o postátnění gymnasia, postavení městské vodárny, samostatné pošty, vydláždění ulic města a pod..

Od r. 1870 stál v čele vydávání  regionálních novin Řip, Podřipan, Ruch, ale byl i stálým přispívatelem pražských časopisů Osvěta, Zlatá Praha, Květy české a dalších. Stálý styk měl s tehdejšími nejčtenějšími novinami Národní listy. Byl známý i vlastní tvorbou i překlady např. některých divadelních her.

Jeho obrozenecká práce byla umožněna zejména jeho politickým vystupováním, když byl zvolen poslancem zemského sněmu v Praze v roce 1889 a v roce 1890 se stal i poslancem vídeňské říšské rady. Zastával tyto funkce za širokou oblast ohraničenou městy Roudnice, Mělník, Trutnov, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště. Ve svých parlamentních vystoupeních statečně hájil oprávněné české zájmy i v menšinových oblastech. Byl velkým propagátorem sokolství, stál u zrodu roudnické jednoty i sokolské župy Podřipské, jejíž byl prvým starostou. Stejně tak však byl u zrodu dalších národních a hospodářských institucí na Podřipsku.

Můžeme jen s odstupem času obdivovat široký záběr jeho činnosti, která tak významně přispěla k rozkvětu a rozvoji hospodářského, kulturního a společenského života v podřipském regionu.

František Lácha 

 Nahoru Zprávy ze Zemědělského družstva

Závěr roku bývá příležitostí k obvyklému bilancování za uplynulým rokem. Tak tomu je i v našem Zemědělském družstvu. Bohužel, průběh letošního roku nemůžeme hodnotit jako příznivý pro naše hospodaření a to především v rostlinné výrobě , jejíž výsledky jsou velmi silně závislé na průběhu počasí. A to nám v minulém hospodářském roce mnoho radosti neudělalo. Začalo to již na podzim roku 97, kdy od září až do konce roku nebyly prakticky žádné srážky a tato situace pokračovala až do konce měsíce května roku letošního.

Samozřejmě to mělo negativní vliv na výnosy všech pěstovaných plodin v RV a těch tržních obzvlášť. Výnosy obilovin, špenátu, hrášku a řepky byly suchem silně ovlivněny a jejich produkce byla nižší proti dlouhodobému průměru o více jak l2 mil.Kč ve stálých cenách. Díky srážkám v pozdním létě a v říjnu a listopadu se pokles výnosu neprojevil u cukrovky, za to ale sklizeň byla velmi obtížná a nákladná, protože pole byla rozbahněná. A aby toho nebylo dost,  došlo v posledních 3 měsících v roce ke kolapsu na trhu s vepřovým masem, kdy především díky masivnímu dovozu dotovaného vepřového masa ze zemi EU, zaznamenala cena vepřového masa strmý pád ze 37,- -38,-Kč/kg v živém na současných  23,- - 25,-Kč/kg. Rovněž cena cukrovky z letošní sklizně je proti původní smlouvě silně ohrožena a dle posledních  informací se jedná i o variantě doplatku za cukrovku až do roku 2000. Také u cukrovky je příčinou současné situace nedostatečná ochrana našeho trhu a dotované dovozy cukru. Podle údajů cukrovarů bylo před letošní kampaní na skladech 70 tis.tun cukru a je předpoklad, že se tyto zásoby v příštím roce před kampaní 99 zvýší na 100-150 tis.tun.

O situaci na trhu se zemědělskými komoditami se zmiňuji proto, že to všechno velmi podstatně ovlivňuje ekonomiku všech zemědělských subjektů, ať již jsou to družstva, různé obchodní společnosti nebo fyzické osoby. Naše družstvo bude mít jenom u vepřového masa nižší tržby za poslední 3 měsíce minimálně o 3,5 mil.Kč.

Nechci se zabývat  podrobně příčinami tohoto stavu. Je jich více, ale tou rozhodující je masivní dovoz dotovaných  výrobků na náš nedokonale chráněný vnitřní trh, spolu s nefungujícím tržním prostředím v naší republice.

Přes všechny problémy , které se v průběhu roku vyskytly, družstvo jako celek zajistilo plnění běžných provozních úkolů, financování výroby i svoje závazky vůči dodavatelům služeb. Splnily se i naše předpoklady a očekávání, které jsem měli při realizaci našich dlouhodobých  záměrů, především v živočišné výrobě, kde vynaložené prostředky již přinášejí  svůj prospěch celému družstvu. Nezanedbali jsme ani péči o údržbu našich objektů ni ochranu  družstevního majetku.

Pod vlivem vnějších faktorů budeme muset samozřejmě přehodnotit naše záměry v investiční oblasti a nadále uplatňovat další úsporná opatření. Věřím, že se nám to s podporou našich členů podaří a tuto nelehkou dobu překonáme.

Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych všem čtenářům Zpravodaje popřál klidné a spokojené vánoční svátky. V tomto vánočním období by měli mít lidé k sobě blíž, měli by více chápat jeden druhého, měli by si uvědomit, že přes všechny naše všední hmotné starosti , jsou zde ještě jiné vyšší hodnoty jako je zdraví, solidarita mezi lidmi, slušnost a pokora.

Bylo by dobře, aby v nás všech vánoční nálada a předsevzetí spojená s Novým rokem, zůstala co nejdéle.

Ještě jednou přeji klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.

Předseda Zeměd. družstva Straškov 
ing. Zdeněk Hoblík
 


NahoruVážení spoluobčané,

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste v listopadových komunálních volbách volili kandidáty z kandidátky KSČM a dopomohli tak k volebnímu úspěchu této strany v obci. V obecním zastupitelstvu chceme pracovat tak, aby i za čtyři roky jste byli přesvědčeni o tom, že jste volili správně.

Zastupitelé zvolení za KSČM NahoruPřípady násilného chování.

Týká se to velmi malého počtu žáků, ale tyto případy přesahují rámec školy, zasahují do mimoškolního času a vyvolávají velké obavy u jejich oběti a u mladších dětí a jejich rodičů.

Naše škola má dobrou pověst. Patří mezi školy dobře vedené a u většiny žáků se lze spolehnout na jejich zodpovědné chování. Velice se snažíme o to, aby se toto chování několika jednotlivců neodrazilo na chování všech ostatních, nebo aby nebylo několika nezodpovědným jedincům umožněno úspěšně zastrašovat ostatní.

Řešení problémů dětí věnujeme ve škole ohromné množství času.

Abychom předcházeli incidentům, poskytujeme dětem "čas na uklidnění" a doporučujeme jim, aby o problémech otevřeně hovořily a podělily se o své starosti.

Požádejte prosím své dítě, aby se takové chování nesnažilo oplácet. To jenom stále obnovuje tento problém a každé dítě  účastnící se hádky nebo rvačky se vždy vidí jako oběť, nikoliv jako útočník.

Doufáme, že pomůžete následujícími způsoby:

 • Informujte nás prosím, pokud bude vaše dítě šikanováno, nebo mu bude nějaké dítě ubližovat.
 • Pokud vaše dítě patří mezi ty, které nejdřív uhodí a až potom přemýšlejí, vážně si s ním prosím promluvte.

Doufáme, že uděláte všechno , co je ve vašich silách, abyste nám pomohli potlačit tuto nežádoucí tendenci k násilí.

Je v zájmu každého z nás, aby se takovéto antisociální jednání postihovalo co nejpřísněji.

Ředitelka základní školy Straškov-Vodochody: 
Mgr. Božena Brožová
 

Možné příznaky šikanování u dítěte

Určité příznaky nebo projevy chování dítěte mohou naznačovat, že je dítě šikanováno. Pokud budete mít nějaké obavy a povšimnete si kteréhokoliv z následujících příznaků, měli byste se zeptat, zda vašemu dítěti někdo nevyhrožuje nebo je nešikanuje.

Děti:

 • se bojí cesty do školy a ze školy
 • nechtějí jít do školy
 • vás prosí, abyste je odvezli do školy autem
 • změní svoji pravidelnou cestu do školy
 • začnou ve škole podávat špatné výkony
 • stále přicházejí domů s poničenými šaty nebo knížkami
 • přicházejí domů hladové /protože jim někdo vzal peníze/
 • se stávají uzavřenými, začínají koktat
 • se stávají sklíčenými přestávají jíst
 • se pokoušejí o sebevraždu
 • usínají s pláčem
 • mají zlé sny a dokonce vykřikují "nech mě"
 • mají nevysvětlitelné modřiny, škrábance, šrámy
 • stále postrádají nějaké věci
 • stále "ztrácejí" své kapesné
 • odmítají říci, co se jim stalo
 • používají k vysvětlování výše uvedených skutečností nepravděpodobné výmluvy
Nahoru B l a h o p ř e j e m e 

Prosinec 1998:

Mareš Karel

  

12.12.1915

Lísková Valérie

 

17.12.1923

Slaba Václav

 

17.12.1925

Bláha Vladimír

 

20.12.1924

Kučavová Miluše

 

21.12.1925

Líska Antonín

 

22.12.1922

Leden 1999:

Suchý Antonín

  

05.01.1922

Mašek Jiří

 

06.01.1928

Svobodová Věra

 

06.01.1922

Hajšl Slavomil

 

10.01.1928

Paličková Vlasta

 

10.01.1929

Pešková Marie

 

16.01.1914

Pivoňková Marie

 

16.01.1926

Týlová Jana

 

17.01.1915

Přibylová Růžena

 

18.01.1923

Kylichová Anna

 

22.01.1920

Vobořilová Věra

 

23.01.1928

Kubešová Anastázie

 

24.01.1918

Marek Antonín

 

30.01.1926

50. výročí uzavření sňatku manželé Miloslava a Vladimír Kučavovi 

 

Začátek formuláře

Konec formuláře